Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Investigation of Pre-school Education Policies in Turkey Between 2000-2019 According to Teachers' Views

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 228 - 245, 31.12.2021
https://doi.org/10.52134/ueader.1009514

Öz

This study aims to examine pre-school teachers' views about the policies made in Turkey for the development of pre-school education between the years 2000-2019. In line with the purpose of the study, phenomenological research, one of the qualitative research methods, was used. In the study, semi-structured interview questions were determined as a data collection tool, and the study was carried out with 25 pre-school teachers. When the results of the data analysis are examined, it is stated that the prevalence of pre-school education has increased as a result of the policies made by teachers. In this direction, the resources for pre-school education are provided, and the child is taken to the centre of education due to the education policies. However, it was stated that different problems (such as education periods, lack of auxiliary personnel, lack of materials in the classrooms, excess classroom sizes) were observed in the following years, and policies should regulate these. Suggestions were made in line with the findings of the study.

Kaynakça

 • Albrecht, K. & Miller, L. (2004). The comprehensive pre-school curriculum. Maryland: Gryphon House, Beltsville.
 • Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O. S., & Ünal, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi [Examining the professional anxiety levels of pre-school teacher candidates]. International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education. Hacettepe University, Ankara.
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2003). Okul öncesi eğitim [Early Cildhood Education] (2nd ed.). İstanbul: Ya-Pa publishing.
 • Arslan-Karaküçük, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekânsal koşulların incelenmesi: Sivas ili örneği.[ Examination of physical/spatial conditions in pre-school education institutions: The case of Sivas province.] Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences], 32(2), 307-320.
 • Aslanargun, E. & Tapan, F. (2015). Okul öncesi eğitim ve çocuklar üzerindeki etkileri. [Preschool education and its effects on children.] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Education Faculty of Abant İzzet Baysal University], 11(2), 219-238.
 • Beaty, J. (1988). Skills for pre-school teachers. Columbus: OH: Merrill.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi [Child Developmental Psychology]. (Trans. Gündüz, O.) İstanbul: Kaknüs Publishing.
 • Bekman, S., & Gürlesel, C. F. (2005). Doğru başlangıç Türkiye’de okul öncesi eğitim: Özet bulgular [The right start Pre-school education in Turkey: Summary findings]. TÜSİAD Publishing.
 • Doğan, Y. , Yalçın, V. & Simsar, A. (2017). Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının incelenmesi-Kilis örneği [Examination of science centers in pre-school classes and their usage cases-the case of Kilis]. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Kilis 7 Aralık University], 7(14), 147-164. doi: 10.31834/kilissbd.354745
 • Gültekin-Akduman, G., Günindi, Y., & Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examination of the relationship between social skill levels of preschool children and behavioral problems ]. Journal of International Social Research, 8(37). 673-683.
 • Kalkan, E., & Akman, B. (2009). Examining pre-schools' quality in terms of physical conditions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1573-1577.
 • Kurt, S. (2015). Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin iletişim beceriler [Communication skills of preschool administrators]. (Unpublishing master's thesis). Çanakkale University, Institute of Education, Çanakkale. Ministry of National Education (MoNE) (2006). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) [Pre-school education program (for 36-72 months old children)], Ankara.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem [Magic years of life: Pre-school period]. İstanbul: Epsilon Publishing.
 • Özgülük, G. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5-6 yaş grubu çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerinin incelenmesi [Investigation of social and emotional development of 5-6 year old children according to full and half-day education programs in pre-school education institutions]. (Doctoral dissertation). Marmara University, İstanbul.
 • Özkubat, S. (2013). Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım. [Arrangement and equipment of educational environments in pre-school institutions.] Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi [Journal of Education Faculty of Adnan Menderes University], 4(2), 58-66. Santrock, J. W. (2012). Ergenlik [Puberty] . Nobel Akademic Publishing
 • Simsar, A. (2021a). Young children s ecological footprint awareness and environmental attitudes in Turkey. Child Indicators Research, 14(4), 1387–1413. doi: 0.1007/s12187-021-09810-7
 • Simsar, A. (2021b). An analysis of the views of parents with pre-school children about science and pre-school science activities. International Journal of Research in Education and Science, 7(2), 383-399. doi: 10.46328/ijres.2145
 • Şahin, E. (1998). Bursa ili merkez ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi [Determination of the professional competencies of teachers working in pre-school education institutions in the central districts of Bursa]. (Unpublished master’s thesis). Gazi University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Yazar, A., Çelik, M., & Kök, M. (2008). Aile katılımının okul öncesi eğitimde ve 2006 okul öncesi eğitim programındaki yeri [The place of family participation in pre-school education and 2006 pre-school education program]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Social Sciences Institute of Atatürk University], 12(2), 233-243.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] Ankara: Seçkin Publishing.

2000-2019 Yılları Arası Türkiye’de Yapılan Okul Öncesi Eğitim Politikalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 228 - 245, 31.12.2021
https://doi.org/10.52134/ueader.1009514

Öz

Bu çalışmanın amacı 2000-2019 yılları arasında okul öncesi eğitimin geliştirilmesi adına Türkiye’de yapılan politikalar hakkında okul öncesi öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim araştırması kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları belirlenmiş ve çalışma 25 okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin yapılan politikalar sonucunda okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasının artığı bu doğrultuda okul öncesi eğitime yönelik kaynakların sağlandığı ve eğitim politikaları sonucunda çocuğun eğitimin merkezine alındığı belirtilmiştir. Ancak ilerleyen yıllarda farklı sorunların (eğitim süreleri, yardımcı personel eksikliği, sınıflardaki materyal eksiklikleri, sınıf mevcutlarının fazlalığı, gibi) gözlemlendiği ve politikalarla bunların düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Albrecht, K. & Miller, L. (2004). The comprehensive pre-school curriculum. Maryland: Gryphon House, Beltsville.
 • Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O. S., & Ünal, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi [Examining the professional anxiety levels of pre-school teacher candidates]. International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education. Hacettepe University, Ankara.
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2003). Okul öncesi eğitim [Early Cildhood Education] (2nd ed.). İstanbul: Ya-Pa publishing.
 • Arslan-Karaküçük, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekânsal koşulların incelenmesi: Sivas ili örneği.[ Examination of physical/spatial conditions in pre-school education institutions: The case of Sivas province.] Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences], 32(2), 307-320.
 • Aslanargun, E. & Tapan, F. (2015). Okul öncesi eğitim ve çocuklar üzerindeki etkileri. [Preschool education and its effects on children.] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Education Faculty of Abant İzzet Baysal University], 11(2), 219-238.
 • Beaty, J. (1988). Skills for pre-school teachers. Columbus: OH: Merrill.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi [Child Developmental Psychology]. (Trans. Gündüz, O.) İstanbul: Kaknüs Publishing.
 • Bekman, S., & Gürlesel, C. F. (2005). Doğru başlangıç Türkiye’de okul öncesi eğitim: Özet bulgular [The right start Pre-school education in Turkey: Summary findings]. TÜSİAD Publishing.
 • Doğan, Y. , Yalçın, V. & Simsar, A. (2017). Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının incelenmesi-Kilis örneği [Examination of science centers in pre-school classes and their usage cases-the case of Kilis]. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Kilis 7 Aralık University], 7(14), 147-164. doi: 10.31834/kilissbd.354745
 • Gültekin-Akduman, G., Günindi, Y., & Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examination of the relationship between social skill levels of preschool children and behavioral problems ]. Journal of International Social Research, 8(37). 673-683.
 • Kalkan, E., & Akman, B. (2009). Examining pre-schools' quality in terms of physical conditions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1573-1577.
 • Kurt, S. (2015). Okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin iletişim beceriler [Communication skills of preschool administrators]. (Unpublishing master's thesis). Çanakkale University, Institute of Education, Çanakkale. Ministry of National Education (MoNE) (2006). Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) [Pre-school education program (for 36-72 months old children)], Ankara.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem [Magic years of life: Pre-school period]. İstanbul: Epsilon Publishing.
 • Özgülük, G. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5-6 yaş grubu çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerinin incelenmesi [Investigation of social and emotional development of 5-6 year old children according to full and half-day education programs in pre-school education institutions]. (Doctoral dissertation). Marmara University, İstanbul.
 • Özkubat, S. (2013). Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım. [Arrangement and equipment of educational environments in pre-school institutions.] Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi [Journal of Education Faculty of Adnan Menderes University], 4(2), 58-66. Santrock, J. W. (2012). Ergenlik [Puberty] . Nobel Akademic Publishing
 • Simsar, A. (2021a). Young children s ecological footprint awareness and environmental attitudes in Turkey. Child Indicators Research, 14(4), 1387–1413. doi: 0.1007/s12187-021-09810-7
 • Simsar, A. (2021b). An analysis of the views of parents with pre-school children about science and pre-school science activities. International Journal of Research in Education and Science, 7(2), 383-399. doi: 10.46328/ijres.2145
 • Şahin, E. (1998). Bursa ili merkez ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi [Determination of the professional competencies of teachers working in pre-school education institutions in the central districts of Bursa]. (Unpublished master’s thesis). Gazi University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Yazar, A., Çelik, M., & Kök, M. (2008). Aile katılımının okul öncesi eğitimde ve 2006 okul öncesi eğitim programındaki yeri [The place of family participation in pre-school education and 2006 pre-school education program]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Social Sciences Institute of Atatürk University], 12(2), 233-243.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] Ankara: Seçkin Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf SİMSAR (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-9679-5263
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 14 Ekim 2021
Kabul Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Simsar, Y. (2021). An Investigation of Pre-school Education Policies in Turkey Between 2000-2019 According to Teachers' Views . International Journal of Scholars in Education , 4 (2) , 228-245 . DOI: 10.52134/ueader.1009514