Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of School Experiences of SyrianSecondary School Students: A Phenomenology Study

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 146 - 168, 31.12.2021
https://doi.org/10.52134/ueader.929218

Öz

The aim of this study is to describe the experiences of Syrian immigrant students attending secondary school in Gaziantep. The design of the research is phenomenology. The participants of the study were six Syrian secondary school students and two teachers. Purposeful sampling method was used to identify the participants. Data were collected by Semi-Structured Interview Form and Personal Information Form. The collected data were analyzed using content analysis. In this study, it was observed that Syrian students who do not speak Turkish sufficiently are excluded from their peers by their peers in their school lives, and that these students have low success in the courses, but that Syrian students who speak Turkish sufficiently are adopted by their peers, and that these students are able to establish friendship relations with their peers.

Kaynakça

 • Aktan, L. & Bilen, E. Ş. (2020). Eğitimin milliyeti: mülteci öğrenciler ve Türkiyeli öğrencilerin kademelere göre değişen öğrencilik deneyimleri. Çocuk ve Medeniyet, 5(9), 159-180.
 • Alkalay. G., Kıral, B., & Erdem, A. R. (2021). İlkokul yönetici ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [According to Primary School Administrators and Classroom Teachers Syrian Refugee Student’s Problems and Their Solutions]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of Education], 8(1), 231-249.
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri [The opinions of the class teachers regarding the educational situations of the syrian students in their classes]. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.
 • Apay A. & Güllüpınar F. (2020). Suriyeli çocukların eğitim ve uyum sorunlarının değerlendirilmesi: Kızıltepe örneği [Evaluation of syrian children’s education and ıntegration problem: Case study in Kızıltepe]. Muhakeme Dergisi, 3(1), 37-60.
 • Başar, M., Akan, D., & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar [Learning-teaching process ıssues in classrooms with refugee students]. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578.
 • Bulut, S., Soysal, Ö. K., & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin türkçe öğretmeni olmak: suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar [Being a Turkish language teacher of Syrian refugee students: challenges and ıssues]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Publishing.
 • Cin, G. (2018). Suriyeli öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve psikolojik sağlamlılık düzeyi adana ili örneği [Living problems and self efficacy level of classroom teachers who educate to syrian students adana provicence example]. (Unpublished master’s thesis). Çağ University, Mersin.
 • Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. [Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches] (Trans. M. Sözbilir). Ankara: Pegem Akademi Publications.
 • Delgado-Gaiten, C., & Trueba, H. (1991). Crossing cultural borders: education for immigrant families in America. California: Routledge.
 • Demir, R. (2019). İmam hatip lisesinde öğrenim gören suriyeli öğrencilerin eğitim sorunları: Kilis örneği [Educational problems of syrian students studying at the imam-hatip high schools: Kilis example]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi [Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute], 16(44), 280-306.
 • Demir, S. ve Demir, Y. (2020). Suriyeli ortaokul öğrencilerinin türk eğitim sistemindeki yaşantılarına ilişkin bir değerlendirme [An evaluation regarding experiences ın Turkish education system of syrian middle school students]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 28(1), 456-467.
 • Dinler, C. & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2020). Mülteci çocukların ilköğretime uyum süreçleri: Tekirdağ ilinin bir okulundaki öğretmenlerin ve yöneticilerin deneyimleri [Primary school adaptation process of refugee children: experiences of administrators and teachers in a school at Tekirdağ province]. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], 8(6), 1717-1728.
 • Duman, T. (2019). Toplumsal uyum için eğitimin önemi: Türkiye'deki suriyeliler örneği [Significance of education towards social cohesion: the case of Syrian refugees in Turkey. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk University Journal Of Faculty Of Letters], 41, 343-368.
 • Dryden-Peterson, S. (2011). Refugee education: A global review. UNCHR.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2021) Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Retrieved from http://www.goc.gov.tr on 20 June 2021.
 • Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri [School adjustment and peer relationships of 5-6 years of old children]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi [Electronic Journal of Social Sciences] , 10(36), 1-10.
 • Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci ilişkileri [Teachers and students views in problems of the foreign primary school students ın education process encountered]. Anadolu Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi [Anadolu Journal of Educational Sciences International], 8(2), 124-173.
 • Güven, S. (2018). Sınıf yönetiminde iletişim engelleri ve Suriyeli öğrenciler [Communication barriers in classroom management and Syrian students]. Journal Of Social And Humanities Sciences Research , 5(23), 1293-1308.
 • Jafari, K. K., Tonga, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları [Practice and opinions of the teachers. who work at the classes with Syrian students]. Academic Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146.
 • Karaağaç, F.C., & Güvenç, H. (2019). Resmi ilkokullara devam eden Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitim sorunları [Educational problems of Syrian refugee students in elementary schools]. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [International Journal of Society Researches] , 11(8), 532-568.
 • Kardeş, S., & Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri [Teachers' views on the education of Syrian refugees], Elementary Education Online [İlköğretim Online], 17(3), 1224-1237.
 • Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Akcan, A. T. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri [Teachers’ views about Syrian students’ adaptation to school]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 26(6), 2139-2149.
 • Levent, F., & Çayak, S. (2017). Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşü [School administrators’ views on syrian students’ education in Turkey]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi [HAYEF: Journal Of Education], 14(27), 21-46.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research a guide to design and ımplementation] (Trans. S. Turan). Ankara: Nobel Publications.
 • Mert, İ. S., & Çıplak, B. (2017). Suriyeli ve diğer yabancı öğrencilerin Türk eğitim sistemine adaptasyonu ve okul içi iletişimlerine yönelik bir inceleme [An investigation of Syrian and other foreign students' adptations to the Turkish education system and their communication ın school]. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi [International Journal Of Economics And Administrative Sciences], 3(2), 68-79.
 • Mülteciler Derneği [Refugees Association], (2021). Türkiye’deki Suriyeli sayısı [Number of Syrians in Turkey]. Retrieved from http://www.mülteciler.org.tr on 21 June 2021.
 • Palaz, T., Çepni, O., & Kılcan, B. (2019). Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik düşüncelerinin ve tutumlarının incelenmesi [Secondary school students’ opinions and attitudes on refegee students]. Turkish Studies, 14(3), 1661-1684.
 • Saban, A., & Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Publications. Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: bir bütünleştirme önerisi [Migrant children and school cultures: a suggestion for inclusion]. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Saklan E. (2018). Türkiye’deki suriyeli eğitim çağı çocuklarının eğitim süreçleri üzerine bir çözümleme [Analysis of educational process on syrian school-age children iın Turkey]. (Unpublished Doctora Thesis). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Şahin, M., & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: nitel bir çalışma problems [Encountered in teaching science in the classrooms with Syrian students: a qualitative study]. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi [International Journal Of Scholars In Education] , 1(1), 13-33.
 • Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Elementary Education Online, 17(3), 1719-1737. Taşkın, P., & Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: Problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155-178.
 • Vardarlı, B., Khatib, A., Uygur, S., & Gönültaş, M. (2019). Türkiye ve Almanya'daki Suriyeli sığınmacılara sunulan haklar ve yaşanılan sorunlar [Rights and experienced that offered to syrian refugees in Turkey and in Germany]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi [Electronic Journal Of Sciences] , 18(70), 654-673.
 • Watkins, K., & Zyck, S.A. (2014). Living on hope, hoping for Education: The failed response to the Syrian refugee crisis. (ODI), Overseas Development Institute Report,1-13.
 • Yanık Özger, B. & Akansel, A. (2019). Okul öncesi sınıfındaki suriyeli çocuklar ve aileleri üzerine bir etnografik durum çalışması: Bu sınıfta biz de varız! [An ethnographic case study on Syrian children and their families in preschool class: We are also in this class!]. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [Journal of Qualitative Research in Education], 7(3), 942-966.
 • Yenilmez, K. & Çöplü, F. (2019). Göçmen öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar [The diffuculties of the teachers ın the education of immigrant students]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi [Journal of Research in Education and Teaching], 8(3), 26-36.
 • Yıldız-Yılmaz, N., & Kaplan, A. (2019). Temel eğtim kademesindeki suriyeli öğrencilerin eğitim sürecine ilşkin ebeveyn görüşlerinin değerlendirilmesi:Mardin ili örneği [Evaluation of parents' views on the education process of syrian students in the basic education stage: Mardin province case]. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi [International Journal of Karamanoglu Mehmetbey Educational Research], 1(1), 31-38.
 • Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye'deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Publications.

Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Deneyimlerinin İncelenmesi: Bir Fenomenoloji Çalışması

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 146 - 168, 31.12.2021
https://doi.org/10.52134/ueader.929218

Öz

Bu çalışmanın amacı Gaziantep il merkezinde ortaokula devam eden Suriyeli göçmen öğrencilerin okul yaşamındaki deneyimlerini betimlemektir. Araştırmanın deseni fenomenolojidir. Çalışmanın katılımcıları altı Suriyeli ortaokul öğrencisi ve iki öğretmendir. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ve Kişisel Bilgiler Formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada yeterli düzeyde Türkçe bilmeyen Suriyeli öğrencilerin okul yaşantılarında akranları tarafından dışlandığı, benimsenmediği ve bu öğrencilerin derslerdeki başarısının düşük olduğu ancak yeterli düzeyde Türkçe bilen Suriyeli öğrencilerin akranları tarafından benimsendiği, akranları ile arkadaşlık ilişkileri kurabildiği ve bu öğrencilerin derslerdeki başarısının yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aktan, L. & Bilen, E. Ş. (2020). Eğitimin milliyeti: mülteci öğrenciler ve Türkiyeli öğrencilerin kademelere göre değişen öğrencilik deneyimleri. Çocuk ve Medeniyet, 5(9), 159-180.
 • Alkalay. G., Kıral, B., & Erdem, A. R. (2021). İlkokul yönetici ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [According to Primary School Administrators and Classroom Teachers Syrian Refugee Student’s Problems and Their Solutions]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of Education], 8(1), 231-249.
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri [The opinions of the class teachers regarding the educational situations of the syrian students in their classes]. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.
 • Apay A. & Güllüpınar F. (2020). Suriyeli çocukların eğitim ve uyum sorunlarının değerlendirilmesi: Kızıltepe örneği [Evaluation of syrian children’s education and ıntegration problem: Case study in Kızıltepe]. Muhakeme Dergisi, 3(1), 37-60.
 • Başar, M., Akan, D., & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar [Learning-teaching process ıssues in classrooms with refugee students]. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578.
 • Bulut, S., Soysal, Ö. K., & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin türkçe öğretmeni olmak: suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar [Being a Turkish language teacher of Syrian refugee students: challenges and ıssues]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Publishing.
 • Cin, G. (2018). Suriyeli öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve psikolojik sağlamlılık düzeyi adana ili örneği [Living problems and self efficacy level of classroom teachers who educate to syrian students adana provicence example]. (Unpublished master’s thesis). Çağ University, Mersin.
 • Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. [Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches] (Trans. M. Sözbilir). Ankara: Pegem Akademi Publications.
 • Delgado-Gaiten, C., & Trueba, H. (1991). Crossing cultural borders: education for immigrant families in America. California: Routledge.
 • Demir, R. (2019). İmam hatip lisesinde öğrenim gören suriyeli öğrencilerin eğitim sorunları: Kilis örneği [Educational problems of syrian students studying at the imam-hatip high schools: Kilis example]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi [Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute], 16(44), 280-306.
 • Demir, S. ve Demir, Y. (2020). Suriyeli ortaokul öğrencilerinin türk eğitim sistemindeki yaşantılarına ilişkin bir değerlendirme [An evaluation regarding experiences ın Turkish education system of syrian middle school students]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 28(1), 456-467.
 • Dinler, C. & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2020). Mülteci çocukların ilköğretime uyum süreçleri: Tekirdağ ilinin bir okulundaki öğretmenlerin ve yöneticilerin deneyimleri [Primary school adaptation process of refugee children: experiences of administrators and teachers in a school at Tekirdağ province]. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], 8(6), 1717-1728.
 • Duman, T. (2019). Toplumsal uyum için eğitimin önemi: Türkiye'deki suriyeliler örneği [Significance of education towards social cohesion: the case of Syrian refugees in Turkey. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk University Journal Of Faculty Of Letters], 41, 343-368.
 • Dryden-Peterson, S. (2011). Refugee education: A global review. UNCHR.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2021) Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Retrieved from http://www.goc.gov.tr on 20 June 2021.
 • Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri [School adjustment and peer relationships of 5-6 years of old children]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi [Electronic Journal of Social Sciences] , 10(36), 1-10.
 • Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci ilişkileri [Teachers and students views in problems of the foreign primary school students ın education process encountered]. Anadolu Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi [Anadolu Journal of Educational Sciences International], 8(2), 124-173.
 • Güven, S. (2018). Sınıf yönetiminde iletişim engelleri ve Suriyeli öğrenciler [Communication barriers in classroom management and Syrian students]. Journal Of Social And Humanities Sciences Research , 5(23), 1293-1308.
 • Jafari, K. K., Tonga, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları [Practice and opinions of the teachers. who work at the classes with Syrian students]. Academic Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146.
 • Karaağaç, F.C., & Güvenç, H. (2019). Resmi ilkokullara devam eden Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitim sorunları [Educational problems of Syrian refugee students in elementary schools]. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [International Journal of Society Researches] , 11(8), 532-568.
 • Kardeş, S., & Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri [Teachers' views on the education of Syrian refugees], Elementary Education Online [İlköğretim Online], 17(3), 1224-1237.
 • Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Akcan, A. T. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri [Teachers’ views about Syrian students’ adaptation to school]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 26(6), 2139-2149.
 • Levent, F., & Çayak, S. (2017). Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşü [School administrators’ views on syrian students’ education in Turkey]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi [HAYEF: Journal Of Education], 14(27), 21-46.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research a guide to design and ımplementation] (Trans. S. Turan). Ankara: Nobel Publications.
 • Mert, İ. S., & Çıplak, B. (2017). Suriyeli ve diğer yabancı öğrencilerin Türk eğitim sistemine adaptasyonu ve okul içi iletişimlerine yönelik bir inceleme [An investigation of Syrian and other foreign students' adptations to the Turkish education system and their communication ın school]. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi [International Journal Of Economics And Administrative Sciences], 3(2), 68-79.
 • Mülteciler Derneği [Refugees Association], (2021). Türkiye’deki Suriyeli sayısı [Number of Syrians in Turkey]. Retrieved from http://www.mülteciler.org.tr on 21 June 2021.
 • Palaz, T., Çepni, O., & Kılcan, B. (2019). Ortaokul öğrencilerinin mülteci öğrencilere yönelik düşüncelerinin ve tutumlarının incelenmesi [Secondary school students’ opinions and attitudes on refegee students]. Turkish Studies, 14(3), 1661-1684.
 • Saban, A., & Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Publications. Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: bir bütünleştirme önerisi [Migrant children and school cultures: a suggestion for inclusion]. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Saklan E. (2018). Türkiye’deki suriyeli eğitim çağı çocuklarının eğitim süreçleri üzerine bir çözümleme [Analysis of educational process on syrian school-age children iın Turkey]. (Unpublished Doctora Thesis). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Şahin, M., & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: nitel bir çalışma problems [Encountered in teaching science in the classrooms with Syrian students: a qualitative study]. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi [International Journal Of Scholars In Education] , 1(1), 13-33.
 • Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Elementary Education Online, 17(3), 1719-1737. Taşkın, P., & Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: Problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155-178.
 • Vardarlı, B., Khatib, A., Uygur, S., & Gönültaş, M. (2019). Türkiye ve Almanya'daki Suriyeli sığınmacılara sunulan haklar ve yaşanılan sorunlar [Rights and experienced that offered to syrian refugees in Turkey and in Germany]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi [Electronic Journal Of Sciences] , 18(70), 654-673.
 • Watkins, K., & Zyck, S.A. (2014). Living on hope, hoping for Education: The failed response to the Syrian refugee crisis. (ODI), Overseas Development Institute Report,1-13.
 • Yanık Özger, B. & Akansel, A. (2019). Okul öncesi sınıfındaki suriyeli çocuklar ve aileleri üzerine bir etnografik durum çalışması: Bu sınıfta biz de varız! [An ethnographic case study on Syrian children and their families in preschool class: We are also in this class!]. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [Journal of Qualitative Research in Education], 7(3), 942-966.
 • Yenilmez, K. & Çöplü, F. (2019). Göçmen öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar [The diffuculties of the teachers ın the education of immigrant students]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi [Journal of Research in Education and Teaching], 8(3), 26-36.
 • Yıldız-Yılmaz, N., & Kaplan, A. (2019). Temel eğtim kademesindeki suriyeli öğrencilerin eğitim sürecine ilşkin ebeveyn görüşlerinin değerlendirilmesi:Mardin ili örneği [Evaluation of parents' views on the education process of syrian students in the basic education stage: Mardin province case]. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi [International Journal of Karamanoglu Mehmetbey Educational Research], 1(1), 31-38.
 • Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye'deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÜRÜNİBRAHİMOĞLU (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9956-1075
Türkiye


Veysel GÖÇER
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-9242-6863
Türkiye


Sinan ÖZER
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-0317-4482
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 28 Nisan 2021
Kabul Tarihi 6 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ürünibrahimoğlu, M. , Göçer, V. & Özer, S. (2021). Investigation of School Experiences of SyrianSecondary School Students: A Phenomenology Study . International Journal of Scholars in Education , 4 (2) , 146-168 . DOI: 10.52134/ueader.929218