Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Women as School Administrators: Problems and Expectations (The Case of Kilis Province)

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 205 - 227, 31.12.2021
https://doi.org/10.52134/ueader.974566

Öz

In this study, it was tried to determine the problems and expectations of female school administrators in Kilis. The case study method, one of the qualitative approaches, was used in the research. The study group of the research consists of 10 female school administrators working in Kilis. The study group was formed by using the purposive sampling technique. “Semi-Structured Interview Form” which was prepared by the researcher was used as data collection tool. Content analysis was applied in the analysis of the qualitative data. As a result of the content analysis of the data obtained from the interviews, codes, sub-themes and themes were created. As a result of the interviews, it was seen that women encountered problems related to their family and school life because of being school administrators. It was revealed that they experienced problems in time management, and problems related to their roles and responsibilities regarding family life. Regarding school life, it was seen that they had problems arising from the long working hours, social perception, and women's prejudices about themselves regarding school life. It was revealed that female school administrators have expectations such as salary increase, regulation of working hours, and regulation of responsibilities.

Kaynakça

 • Ağıroğlu Bakır, A., Uğurlu, C. T., Köybaşı, F., & Özyazıcı, K. (2017). Kadın okul yöneticileri üzerine nitel bir araştırma [A qualitative research on female school administrators]. Curr Res Educ, 3(1), 1-14.
 • Aktaş, N. (2007). Kadın okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar (Kayseri ili örneği) [Problems faced by female school administrators (the case of Kayseri province)] (Master's thesis). Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Altınışık, O.S. (1988). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri [Obstacles to female teachers’ becoming school principals] (Unpublished doctoral thesis). Hacettepe University Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Altınova, H. H., & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [The validity and reliability study of the gender perception scale]. Journal of Society & Social Work, 24(2), 9-22.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kadın [Women in Business Life]. Retrieved from http://www20.uludag.edu.tr/~nazan/2077-10.html.
 • Berber, M., & Yılmaz Eser, B. (2008), Türkiye’de kadın istihdamı: ülke ve bölge düzeyinde sektörel analiz [Women's employment in Turkey: sectoral analysis at the country and regional level]. Journal of Labor and Industrial Relations and Human Resources, 10(2), 1-16.
 • Bilican Gökkaya, V. (2011). Türkiye’de kadına yönelik ekonomik şiddet [Economical violence against women in Turkey]. C.Ü. Journal of Economics and Administrative Sciences, 12(2), 101- 112.
 • Çetin, M., & Atan, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin ‘cam tavan’ a ilişkin algılarının incelemesi [Analysis of the perceptions of female school administrators working in primary schools related to the 'glass ceiling']. Journal of Educational Sciences, 35, 134.
 • Dalkıranoğlu, T. (2006). Çalışma yaşamında kadın işgücü ve cinsiyet ayrımcılığı: konaklama işletmelerinde bir uygulama [Female workforce and gender discrimination in business life: an application in accommodation businesses] (Unpublished master's thesis). Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eskişehir.
 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayırımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi [A sociological analysis of gender discrimination]. Journal of Finance, Political and Economic Comments, 44(511), 12-27.
 • Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8(4), 597-606.
 • Heller, T. (1997). Women and men as leaders in business educational and social service organisations. İstanbul: Akdeniz Publishing.
 • Karaca, A. (2007). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: cam tavan sendromu üzerine uygulamalı bir araştırma [Career obstacles in female administrators: a practical research on glass ceiling syndrome] (Master's thesis). Selcuk University Social Sciences Institute, Konya.
 • Karatepe, S., & Arıbaş, N. (2015). İş hayatında kadın yöneticilere ilişkin cinsiyet ayrımcılığı: Türkiye için bir değerlendirme [Gender discrimination regarding women administrators in business life: An evaluation for Turkey]. Yasama Journal, 31, 7-23.
 • Köroğlu, F. (2006). Okul yönetiminde cinsiyet etkeni ve kadın öğretmenlerin okul yöneticiliği talepleri [Gender factor in school management and school management demands of female teachers] (Unpublished master's thesis). Fırat University, Institute of Social Sciences, Elazığ.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing a qualitative study. New York: Sage.
 • Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods, 2, 214-253.
 • Onat Kocabıyık, O. (2015). Olgubilim ve gömülü kuram: bazı özellikler açısından karşılaştırma [Phenomenology and embedded theory: comparison in terms of some features]. Trakya University Journal of Education Faculty, 6(1), 55-66.
 • Özçatal, O. (2009). Kadınların işgücü piyasasına katılımın ve çalışma koşullarını etkileyen sosyo - demografik ve kültürel faktörler [Socio-demographic and cultural factors affecting women's participation in the labor market and working conditions], International - Interdisciplinary Women's Studies Congress, Sakarya: Sakarya University, p. 45- 54.
 • Özen, Ş. (1998). Türkiye'de kadın ve erkek kamu yöneticilerinin yönetim tarzları açısından farklılaşması ve eril erkek dişil kadın varsayımı geçerliliği [The differentiation of male and female public administrators in Turkey in terms of management styles and the validity of the masculine feminine assumption], presentation of Women at the end of the 20th Century and the Future Conference. Turkish Middle East Public Administration Institute Publication.
 • Parashar, S., Dhar, S., & Dhar, U. (2004). Perceptions of values: a study of future. Journal of Human Values, 10(2), 143-152.
 • Pearson, R., & Elson, O. (1984). The subordination of women and the internetionalisation factory production in of marriage and the market. Y. Walkowitz, M. Cullagh (Eds.). Great Britan.
 • Pur, N. (1992). Türkiye’de kadın işgücü ve sorunları, kadın ve sosyal ekonomik gelişme [Women's workforce and problems in Turkey, women and social economic development]. Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of Status and Problems of Women, Ankara, 23-29.
 • Sefer, S. R. (2006). Üsküdar ilçesindeki okullarda çalışan bazı kadın yöneticilerin mesleklerine ilişkin beklenti ve sorunları [The expectations and problems of some female administrators working in schools in Üsküdar district] (Master's thesis). Sakarya University, Institute of Social Sciences, Sakarya.
 • Sezen, B. (2008), Örgütlerde kadın çalışanların karşılaştıkları cam tavan engeli: Orta ve büyük ölçekli otel işletmelerinde bir araştırma [Glass ceiling obstacles encountered by female employees in organizations: A research in medium and large-scale hotels] (Unpublished master's thesis). Çanakkale Onsekizmart University, Institute of Social Sciences, Çanakkale.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63-75.
 • Simpson, R. (1997). Have times changed? career barriers and the token women manager. British Journal of Managemnet, 8, 121-130.
 • Taşkın, E., & Çetin, A. (2012). Kadın yöneticilerin cam tavan algısının cam tavanı aşma stratejilerine etkisi: bursa örneği [The effect of female administrators' perception of glass ceiling on strategies to overcome glass ceiling: Bursa example]. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 33.
 • TUSİAD (2000). Kadın-erkek eşitliğine doğru yürüyüş: Eğitim, çalışma yaşamı ve siyaset [The march towards gender equality: Education, business life and politics]. İstanbul: TUSİAD. Publication no: TÜSİAD-T/2000-12/290.
 • Usluer, L. (2000). Kadın öğretmenlerin yönetici konumlara yükseltilmeme nedenleri konusundaki öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of teachers' and administrators' views on the reasons why women teachers are not promoted to managerial positions] (Unpublished doctoral thesis). Ankara University, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. İstanbul: Seçkin Publishing.

Okul Yöneticisi Olarak Kadınlar: Sorunlar ve Beklentiler(Kilis İli Örneği)

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 205 - 227, 31.12.2021
https://doi.org/10.52134/ueader.974566

Öz

Bu araştırmada Kilis ilindeki kadın okul yöneticilerinin görevleriyle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel yaklaşımlardan durum çalışması yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kilis ilinde görev yapan 10 kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme tekniğinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda kod, alt tema ve temalar oluşturulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda kadınların okul yöneticisi olmalarından dolayı aile ve okul hayatlarıyla ilgili sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Aile hayatıyla ilgili olarak; zaman yönetiminde yaşanan sorunlar, rol ve sorumluluklarıyla ilgili sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Okul hayatıyla ilgili olarak ise mesai süresinin uzunluğundan, toplumsal algıdan, kadınların kendileriyle ilgili ön yargılarından kaynaklanan sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Kadın okul yöneticilerinin ücret iyileştirmesi, mesai sürelerinin düzenlenmesi, sorumluluk alanlarının düzenlenmesi gibi beklentileri olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ağıroğlu Bakır, A., Uğurlu, C. T., Köybaşı, F., & Özyazıcı, K. (2017). Kadın okul yöneticileri üzerine nitel bir araştırma [A qualitative research on female school administrators]. Curr Res Educ, 3(1), 1-14.
 • Aktaş, N. (2007). Kadın okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar (Kayseri ili örneği) [Problems faced by female school administrators (the case of Kayseri province)] (Master's thesis). Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Altınışık, O.S. (1988). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri [Obstacles to female teachers’ becoming school principals] (Unpublished doctoral thesis). Hacettepe University Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Altınova, H. H., & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması [The validity and reliability study of the gender perception scale]. Journal of Society & Social Work, 24(2), 9-22.
 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kadın [Women in Business Life]. Retrieved from http://www20.uludag.edu.tr/~nazan/2077-10.html.
 • Berber, M., & Yılmaz Eser, B. (2008), Türkiye’de kadın istihdamı: ülke ve bölge düzeyinde sektörel analiz [Women's employment in Turkey: sectoral analysis at the country and regional level]. Journal of Labor and Industrial Relations and Human Resources, 10(2), 1-16.
 • Bilican Gökkaya, V. (2011). Türkiye’de kadına yönelik ekonomik şiddet [Economical violence against women in Turkey]. C.Ü. Journal of Economics and Administrative Sciences, 12(2), 101- 112.
 • Çetin, M., & Atan, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin ‘cam tavan’ a ilişkin algılarının incelemesi [Analysis of the perceptions of female school administrators working in primary schools related to the 'glass ceiling']. Journal of Educational Sciences, 35, 134.
 • Dalkıranoğlu, T. (2006). Çalışma yaşamında kadın işgücü ve cinsiyet ayrımcılığı: konaklama işletmelerinde bir uygulama [Female workforce and gender discrimination in business life: an application in accommodation businesses] (Unpublished master's thesis). Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eskişehir.
 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayırımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi [A sociological analysis of gender discrimination]. Journal of Finance, Political and Economic Comments, 44(511), 12-27.
 • Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8(4), 597-606.
 • Heller, T. (1997). Women and men as leaders in business educational and social service organisations. İstanbul: Akdeniz Publishing.
 • Karaca, A. (2007). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: cam tavan sendromu üzerine uygulamalı bir araştırma [Career obstacles in female administrators: a practical research on glass ceiling syndrome] (Master's thesis). Selcuk University Social Sciences Institute, Konya.
 • Karatepe, S., & Arıbaş, N. (2015). İş hayatında kadın yöneticilere ilişkin cinsiyet ayrımcılığı: Türkiye için bir değerlendirme [Gender discrimination regarding women administrators in business life: An evaluation for Turkey]. Yasama Journal, 31, 7-23.
 • Köroğlu, F. (2006). Okul yönetiminde cinsiyet etkeni ve kadın öğretmenlerin okul yöneticiliği talepleri [Gender factor in school management and school management demands of female teachers] (Unpublished master's thesis). Fırat University, Institute of Social Sciences, Elazığ.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing a qualitative study. New York: Sage.
 • Maxwell, J. A. (2008). Designing a qualitative study. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods, 2, 214-253.
 • Onat Kocabıyık, O. (2015). Olgubilim ve gömülü kuram: bazı özellikler açısından karşılaştırma [Phenomenology and embedded theory: comparison in terms of some features]. Trakya University Journal of Education Faculty, 6(1), 55-66.
 • Özçatal, O. (2009). Kadınların işgücü piyasasına katılımın ve çalışma koşullarını etkileyen sosyo - demografik ve kültürel faktörler [Socio-demographic and cultural factors affecting women's participation in the labor market and working conditions], International - Interdisciplinary Women's Studies Congress, Sakarya: Sakarya University, p. 45- 54.
 • Özen, Ş. (1998). Türkiye'de kadın ve erkek kamu yöneticilerinin yönetim tarzları açısından farklılaşması ve eril erkek dişil kadın varsayımı geçerliliği [The differentiation of male and female public administrators in Turkey in terms of management styles and the validity of the masculine feminine assumption], presentation of Women at the end of the 20th Century and the Future Conference. Turkish Middle East Public Administration Institute Publication.
 • Parashar, S., Dhar, S., & Dhar, U. (2004). Perceptions of values: a study of future. Journal of Human Values, 10(2), 143-152.
 • Pearson, R., & Elson, O. (1984). The subordination of women and the internetionalisation factory production in of marriage and the market. Y. Walkowitz, M. Cullagh (Eds.). Great Britan.
 • Pur, N. (1992). Türkiye’de kadın işgücü ve sorunları, kadın ve sosyal ekonomik gelişme [Women's workforce and problems in Turkey, women and social economic development]. Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of Status and Problems of Women, Ankara, 23-29.
 • Sefer, S. R. (2006). Üsküdar ilçesindeki okullarda çalışan bazı kadın yöneticilerin mesleklerine ilişkin beklenti ve sorunları [The expectations and problems of some female administrators working in schools in Üsküdar district] (Master's thesis). Sakarya University, Institute of Social Sciences, Sakarya.
 • Sezen, B. (2008), Örgütlerde kadın çalışanların karşılaştıkları cam tavan engeli: Orta ve büyük ölçekli otel işletmelerinde bir araştırma [Glass ceiling obstacles encountered by female employees in organizations: A research in medium and large-scale hotels] (Unpublished master's thesis). Çanakkale Onsekizmart University, Institute of Social Sciences, Çanakkale.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(2), 63-75.
 • Simpson, R. (1997). Have times changed? career barriers and the token women manager. British Journal of Managemnet, 8, 121-130.
 • Taşkın, E., & Çetin, A. (2012). Kadın yöneticilerin cam tavan algısının cam tavanı aşma stratejilerine etkisi: bursa örneği [The effect of female administrators' perception of glass ceiling on strategies to overcome glass ceiling: Bursa example]. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 33.
 • TUSİAD (2000). Kadın-erkek eşitliğine doğru yürüyüş: Eğitim, çalışma yaşamı ve siyaset [The march towards gender equality: Education, business life and politics]. İstanbul: TUSİAD. Publication no: TÜSİAD-T/2000-12/290.
 • Usluer, L. (2000). Kadın öğretmenlerin yönetici konumlara yükseltilmeme nedenleri konusundaki öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of teachers' and administrators' views on the reasons why women teachers are not promoted to managerial positions] (Unpublished doctoral thesis). Ankara University, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. İstanbul: Seçkin Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali KILIÇ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
0000-0002-6689-5498
Türkiye


Fatih BEKTAŞ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3684-6801
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 26 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 27 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılıç, A. & Bektaş, F. (2021). Women as School Administrators: Problems and Expectations (The Case of Kilis Province) . International Journal of Scholars in Education , 4 (2) , 205-227 . DOI: 10.52134/ueader.974566