Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 528 - 541 2019-06-30

Improvement of an Plant Logistics System Problem with Vehicle Routing Solution Methods
Bir İç Lojistik Sistem Probleminin, Araç Rotalama Çözüm Yöntemleri ile İyileştirilmesi

Seçil KULAÇ [1] , Gültekin ÇAĞIL [2]


Plant Logistics when compared to Inbound and Outbound Logistics is a less studied subject open to improvement. It is aimed to construct such a plant logistics structure in a lean manufacturing environment that enables less handling costs, increasing value added time and having an easily manageable and standardized material handling system. With this aim, semi-finished goods distribution in the factory is considered as a Vehicle Routing Problem (VRP). Distribution routes to be completed by the distribution operator in a minimum time using the Clarke and Wright Algorithm and the Capacity Limited Vehicle Routing Problem mathematical model, which are one of the VRP solution methods. The results were compared with the current situation and the best result was the Clarke and Wright algorithm.
Üretim Lojistiği, Tedarik Lojistiği ve Dağıtım Lojistiği’ne göre daha az çalışma yapılmış ve iyileştirmeye açık bir alandır. Bu çalışmayla amaçlanan; Yalın Üretim felsefesinin uygulandığı üretim ortamında taşıma maliyetlerini azaltan, katma değerli süreyi arttıran, kolay yönetilebilir, standardize edilmiş malzeme taşıma sistemi oluşturmaktır.  Bu amaçla, fabrika içerisindeki yarı mamül dağıtma işlemi Araç Rotalama Problemi (ARP) olarak değerlendirilmiş ve bu problemin çözüm yöntemlerinden olan Clarke ve Wright Tasarruf Algoritması ve Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi (KARP)  matematiksel modeli kullanılarak yarı mamül dağıtım operatörünün minimum sürede çevrimini tamamlayacağı dağıtım rotaları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar mevcut durum ile karşılaştırılmış ve en iyi sonucu Clarke ve Wright Tasarruf Algoritması’nın verdiği görülmüştür.
  • Demircioğlu,M. (2009). Araç rotalama probleminin sezgisel bir yaklaşım ile çözümlenmesi üzerine bir uygulama. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
  • Karagöl, K., Tokat, S. & Aydemir, E. (2016). Kapasite kısıtlı araç rotalama problemlerinde başlangıç rotalarının kurulması için yeni bir algoritma. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4(3): 215-226.
  • Kılıç, H.S. (2011). Yalın üretim ortamında iç lojistik sisteminin tasarımı. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Kızıloğlu, K. (2017). Stokastik talepli çok depolu araç rotalama problemi için sezgisel bir özüm yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Rushton A., Croucher P. & Baker P. (2006). Handbook of Logistics and Distribution management 3rd Edition, Kogan Page, 1-665.
  • Şahin, Y. & Eroğlu, A. (2014). Kapasite kısıtlı araç rotalama problemi için metasezgisel yöntemler bilimsel yazın taraması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4): 337-355.
  • Şeker, Ş. (2007). Araç rotalama problemleri ve zaman pencereli stokastik araç rotalama problemine genetik algoritma yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
  • Yazgan, H. (2014). Talep ve kapasite kısıtlı optimizasyon problemi için yeni bir melez algoritma. Endüstri Mühendisliği Dergisi. 25(1): 16-28.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3432-0099
Yazar: Seçil KULAÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Gültekin ÇAĞIL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Kulaç, S , Çağıl, G . (2019). Bir İç Lojistik Sistem Probleminin, Araç Rotalama Çözüm Yöntemleri ile İyileştirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 528-541 . DOI: 10.29137/umagd.495518