Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Akademi̇k personelde algılanan aşırı vasıflılık ve örgütsel dışlanma i̇li̇şki̇si̇

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 165 - 174, 10.01.2023

Öz

Bu araştırmada bir devlet üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin algılanan aşırı vasıflılık ve örgütsel dışlanma algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evreni bir devlet üniversitesinde görev yapan 1772 akademik personelden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise oransız eleman örnekleme ile seçilen 316 akademik personelden oluşmaktadır. Veriler Algılanan Aşırı Vasıflılık Ölçeği ve Örgütsel Dışlanma Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler hem parametrik hem nonparametrik istatiksel programlarla analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre akademisyenlerin algılanan aşırı vasıflılık algıları orta düzeyde çıkarken, örgütsel dışlanma algıları yüksek düzeyde çıkmıştır. Akademisyenlerin cinsiyet, yaş, bağlı olunan kurum, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve unvana göre ağılanan aşırı vasıflılık algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, çalıştıkları kurumdaki hizmet süresi arttıkça akademisyenlerin algılanan aşırı vasıflılık algılarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan akademisyenlerin cinsiyet, yaş, bağlı olunan kurum, mesleki kıdem, öğrenim durumu, çalıştıkları kurumdaki hizmet süresi ve unvan değişkenleri ile örgütsel dışlanma algıları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanamamıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda akademisyenlerin algılanan aşırı vasıflılık ile örgütsel dışlanma algıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonucuna göre algılanan aşırı vasıflılık ve örgütsel dışlanma algıları birbirlerini %20,4 yordamaktadır.

The relationship between perceived overqualification and organizational ostracism in academicians

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 165 - 174, 10.01.2023

Öz

In this quantitative study, the relationship between perceived overqualification and perceptions of organizational ostracism of academics working at a state university was examined. The universe of the research consists of 1772 academic staff members working at a state university. The sample of the study consists of 316 academic staff selected by disproportionate element sampling. Data were collected with the Perceived Overqualification Scale and the Organizational Ostracism Scale. The data were analyzed with both parametric and nonparametric statistical tests. According to the findings of the study, while the perceived overqualification perceptions of academicians were at a moderate level, their perceptions of organizational ostracism were at a high level. While there was no significant difference between the perceptions of overqualified academics according to gender, age, affiliated institution, professional seniority, educational status and title, it was concluded that the perceived overqualification perceptions of the academicians decreased as the length of service in the institution they worked in increased. On the other hand, no significant difference was found between the variables of gender, age, affiliated institution, professional seniority, educational status, length of service in the institution they work in, and title and organizational ostracism perceptions of academicians. As a result of the correlation analysis, it was determined that there was a moderate positive relationship between the perceived overqualification of academicians and their perceptions of organizational ostracism. According to the results of the regression analysis, perceived overqualification and organizational ostracism predicted each other by 20.4%.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nazlı Sıla ÖNER Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
0000-0001-9730-9060
Türkiye


Bertan AKYOL Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
0000-0002-1513-1885
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öner, N. S. & Akyol, B. (2022). The relationship between perceived overqualification and organizational ostracism in academicians . Yıldız Journal of Educational Research , 7 (2) , 165-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/75131/1232038