Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 182 - 188 2019-10-01

Mesanenin Sarkomatoid Karsinom Varyant Histolojisi: Olgu Serisi ve Lliteratür Değerlendirmesi
Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review

Yavuz Onur Danacıoğlu [1] , Rabia Burçin Girgin [2] , Ferhat Keser [3] , Asıf Yıldırım [4]


Amaç: Agresif seyirli olan sarkomatoid ürotelyal karsinomlar, diğer ürotelyal kanser tiplerine göre daha kötü prognoza, daha ileri evreye ve daha fazla oranda metastaz riskine sahiptirler. Bu çalışmada mesanenin sarkomatoid ürotelyal karsinomu tanısı alan 10 hastanın klinik ve histopatolojik sonuçları literatür eşliğinde sunulacaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Kasım 2012 ve Aralık 2018 tarihleri arasında histopatolojik olarak sarkomatoid karsinom tanısı alan 10 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ve patoloji sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ameliyat öncesi ayrıntılı öykü, fiziksel inceleme, rutin biyokimyasal ve hematolojik tetkikler, üriner ultrasonografi, abdominopelvik tomografi, akciğer grafileri ve sistoskopi ile değerlendirildiler.

BulgularHastaların ortalama yaşı ve ortalama takip süreleri sırası ile 70,2 (51-81) yıl ve 9,2 (2-18) ay olarak saptandı. Hastaların başvuru şikayetlerinin makroskopik hematüri olduğu gözlendi. Altı (%50) hastaya radikal sistektomi ameliyatı uygulandı. Bir hasta neoadjuvan kemoterapi aldı. Radikal sistektomi sonrasında 1 (%16,6) hastada evre pT2b tümör, 3 (%50) hastada evre pT3 tümör ve 2 (%33,3) hastada evre pT4 tümörün olduğu görüldü. Üç (%50) hastanın N1 olduğu görüldü ve üç (%50) hastada eşlik eden CIS varlığı saptandı. Lenf nodu tutulumu açısından 3 (%50) hastada metastaz mevcuttu. Yapılan takiplerde 6 (%60) hastada hastalığa bağlı ölüm görülürken, 4 (%40) hasta halen takip edilmektedir.

Sonuç: Mesanenin sarkomatoid karsinomları genelde agresif seyretmekte ve hastalar ileri evre tümörle tarafımıza başvurmaktadırlar. Radikal cerrahi tedaviye karşın bu tür tümörlerin erken nüks ve progresyon göstereceği göz önünde bulundurularak bu hastaların yakın takip edilmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Objective: Sarcomatoid urothelial carcinoma has an aggressive nature; a worse prognosis, a more advanced stage and a greater risk of metastasis than other types of urothelial cancers. In this study, the clinical and histopathological results of 10 patients with sarcomatoid urothelial carcinoma of the bladder will be presented and the current literature will be reviewed.

Material and Methods: The study included 10 patients histopathologically diagnosed as sarcomatoid carcinoma between November 2012 and December 2018.  Demographic characteristics and pathology results were evaluated retrospectively. Patients were evaluated with detailed history, physical examination, routine biochemical and hematological examination, urinary ultrasonography, abdominopelvic tomography, chest radiography and cystoscopy before surgery.

Results: The mean age and mean followup period of the patients were 70.2 (51-81) years and 9.2 (2-18) months respectively. The mean symptom of the patients was macroscopic hematuria. Six (60%) patients underwent radical cystectomy. One patient received neoadjuvant chemotherapy. One (16.6%) patient had a stage of pT2b tumor, three (50%) patients had a stage of pT3 tumor and two (33.3%) patients had a stage of pT4 tumor after radical cystectomy. Three (50%) patients were found to have N1 disease and three (50%) patients had coexisting carcinoma in situ (CIS). Metastasis for lymph node involvement was present in three (50%) of the patients. Six (60%) patients have died due to disease, four (40%) patients are still continued to follow up.

Conclusion: Sarcomatoid carcinoma of the bladder is usually an aggressive tumor and patients are referred with advanced stages. Despite radical surgery, these patients should be followed up closely as early recurrence and progression can be seen.

 • 1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C. GLOBOCAN 2012 v1. 0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon: IARC. 2013.
 • 2. Reisz PA, Laviana AA, Chang SS. Management of High-grade T1 Urothelial Carcinoma. Curr Urol Rep 2018;19:103.
 • 3. Müller-Hermelink HK, Engel P, Kuo T, et al. Pathology & genetics, tumours of the lung, pleura, thymus and heart. World Health Organization Classification of Tumors Travis WD, Brambilla E, Müller-Hermelink HK, Harris CC, Eds IARC Press, Lyon. 2004:146-47.
 • 4. Klaile Y, Schlack K, Boegemann M, Steinestel J, Schrader AJ, Krabbe L-M. Variant histology in bladder cancer: how it should change the management in non-muscle invasive and muscle invasive disease? Transl Androl Urol 2016;5:692.
 • 5. Wang J, Wang FW, LaGrange CA, Hemstreet III GP, Kessinger A. Clinical features of sarcomatoid carcinoma (carcinosarcoma) of the urinary bladder: analysis of 221 cases. Sarcoma. 2010;2010.
 • 6. Stamatiou K, Galariotis N, Michailidis I, Petrakopoulou N, Moustou H, Zizi-Sermpetzoglou A. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder: a clinicopathological study of 4 cases and a review of the literature. Korean J Urol 2010;51:724-28.
 • 7. Rabson SM. Atypical Carcinoma of the Urinary Bladder Simulating Myosarcoma: Report of Two Cases and Review of the Literature1. J Urol 1935;34:638-69.
 • 8. Cheng L, Zhang S, Alexander R, , et al. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder: the final common pathway of urothelial carcinoma dedifferentiation. Am J Surg Pathol 2011;35:e34-e46.
 • 9. Humphrey PA, Moch H, Cubilla AL, Ulbright TM, Reuter VE. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part B:
 • 10. Baseskioglu B, Duman BB, Kara IO, Can C, Yildirim M, Acikalin M. Early detection and gemcitabine/cisplatin combination positively effect survival in sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13:5729-33.
 • 11. Erdemir F, Uluocak N, Tunç M, Öcan F, Gökçe Ö, Kılıçaslan I. Mesanenin sarkomatoid kanseri. Turk J Urol 2006;32:462-66.
 • 12. Moschini M, D'andrea D, Korn S, Irmak Y, Soria F, Compérat E, et al. Characteristics and clinical significance of histological variants of bladder cancer. Nat Rev Urol 2017;14:651.
 • 13. Mukhopadhyay S, Shrimpton AE, Jones LA, Nsouli IS, Abraham Jr NZ. Carcinosarcoma of the urinary bladder following cyclophosphamide therapy: evidence for monoclonal origin and chromosome 9p allelic loss. Arch Pathol Lab Med 2004;128:e8-e11.
 • 14. Young RH, Eble JN. Unusual forms of carcinoma of the urinary bladder. Human pathology 1991;22:948-65.
 • 15. Gronau S, Menz CK, Melzner I, Hautmann R, Möller P, Barth TF. Immunohistomorphologic and molecular cytogenetic analysis of a carcinosarcoma of the urinary bladder. Virchows Arch 2002;440:436-40.
 • 16. Sanchez JEH, Figueira YR, Gonzalez RT, Lopez RM, Tejeda LMG. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder: a case report and review of the literature. J Med Cases 2014;5:116-19.
 • 17. Choi H-R, Sturgis EM, Rosenthal DI, Luna MA, Batsakis JG, El-Naggar AK. Sarcomatoid carcinoma of the head and neck: molecular evidence for evolution and progression from conventional squamous cell carcinomas. Am J Surg Pathol 2003;27:1216-20.
 • 18. Lewis Jr JS, Ritter JH, El-Mofty S. Alternative epithelial markers in sarcomatoid carcinomas of the head and neck, lung, and bladder—p63, MOC-31, and TTF-1. Modern Pathology 2005;18:1471.
 • 19. Lekas A, Parasi A, Papathomas TG, et al. Pseudosarcomatous myofibroblastic lesion of the urinary bladder: A rare entity posing a diagnostic challenge and therapeutic dilemma. Diagnostic pathology 2008;3:11.
 • 20. Malla M, Wang JF, Trepeta R, Feng A, Wang J. Sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder. Clin Genitourin Cancer 2016;14:366-72.
 • 21. Lopez-Beltran A, Pacelli A, Rothenberg H, et al. Carcinosarcoma and sarcomatoid carcinoma of the bladder: clinicopathological study of 41 cases. J Urol 1998;159:1497-503.
Birincil Dil en
Konular Cerrahi
Bölüm Özgün Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3170-062X
Yazar: Yavuz Onur Danacıoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4124-6261
Yazar: Rabia Burçin Girgin
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2803-6481
Yazar: Ferhat Keser
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Orcid: 0000-0002-3386-971X
Yazar: Asıf Yıldırım
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yud524193, journal = {Yeni Üroloji Dergisi}, issn = {1305-2489}, eissn = {2687-1955}, address = {dergi@avrasyauroonkoloji.org}, publisher = {Ali İhsan TAŞÇI}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {182 - 188}, doi = {10.33719/yud.524193}, title = {Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review}, key = {cite}, author = {Danacıoğlu, Yavuz Onur and Girgin, Rabia Burçin and Keser, Ferhat and Yıldırım, Asıf} }
APA Danacıoğlu, Y , Girgin, R , Keser, F , Yıldırım, A . (2019). Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review. Yeni Üroloji Dergisi , 14 (3) , 182-188 . DOI: 10.33719/yud.524193
MLA Danacıoğlu, Y , Girgin, R , Keser, F , Yıldırım, A . "Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 182-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud/issue/47273/524193>
Chicago Danacıoğlu, Y , Girgin, R , Keser, F , Yıldırım, A . "Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 182-188
RIS TY - JOUR T1 - Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review AU - Yavuz Onur Danacıoğlu , Rabia Burçin Girgin , Ferhat Keser , Asıf Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33719/yud.524193 DO - 10.33719/yud.524193 T2 - Yeni Üroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 188 VL - 14 IS - 3 SN - 1305-2489-2687-1955 M3 - doi: 10.33719/yud.524193 UR - https://doi.org/10.33719/yud.524193 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yeni Üroloji Dergisi Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review %A Yavuz Onur Danacıoğlu , Rabia Burçin Girgin , Ferhat Keser , Asıf Yıldırım %T Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review %D 2019 %J Yeni Üroloji Dergisi %P 1305-2489-2687-1955 %V 14 %N 3 %R doi: 10.33719/yud.524193 %U 10.33719/yud.524193
ISNAD Danacıoğlu, Yavuz Onur , Girgin, Rabia Burçin , Keser, Ferhat , Yıldırım, Asıf . "Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review". Yeni Üroloji Dergisi 14 / 3 (Ekim 2019): 182-188 . https://doi.org/10.33719/yud.524193
AMA Danacıoğlu Y , Girgin R , Keser F , Yıldırım A . Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(3): 182-188.
Vancouver Danacıoğlu Y , Girgin R , Keser F , Yıldırım A . Sarcomatoid Carcinoma, a Variant Histology of the Bladder: Case Series and Literature Review. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(3): 188-182.