Year 2015, Volume 4, Issue 2, Pages 17 - 28 2015-05-07

Teachers views on increasing opportunities and improving technology movement (FATİH)
Öğretmenlerin fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) hakkındaki görüşleri

Esra Keleş [1] , Ebru Turan [2]

574 1548

In these days, with the development of technology certain radical changes have happened in our education system. One of these changes is FATİH Project which is started in 2010-2011 and pilot scheme started is performed with the cooperation of Ministry of National Education and Ministry of Transport. On the purpose of increasing education system quality, these kinds of applications can reach success with the help of teachers perspective. From this point of view, the purpose of this work is to determine teachers opinion. Problems in project and teachers solutions for these problems have also been investigated. This study is carried out within the scope of case study which is one of qualitative research pattern. On the base of willing, one high school has chosen in Trabzon city and there has been interview with four teachers. Data which is acquired from interviews are analyzed with content analysis method. As a result of research work : it is observed that teachers point of view is positive to FATİH project. Teachers come across a problem which is finding the suitable materials while giving lecture and available e-content is insufficient are among important findings.
Son zamanlarda teknolojide meydana gelen gelişimle birlikte eğitim sistemimizde birtakım köklü değişiklikler olmuştur. Bu değişimlerden biri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen, 2010-2011 eğitim öğretim yılında pilot uygulamasına başlanılan FATİH projesidir. Eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması amacıyla geliştirilen bu tür uygulamaların başarıya ulaşabilmeleri adına öğretmenlerin projeye bakış açıları önemlidir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin FATİH projesi hakkında görüşlerini belirlemektir. Projede yaşanan sorunlar ve öğretmenlerin bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de incelenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kapsamında yürütülmüştür. Gönüllülük esasına göre Trabzon ilindeki bir lise, özel durum olarak seçilmiş ve farklı branşlardan dört öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; öğretmenlerin FATİH projesine bakış açılarının olumlu olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin ders anlatımında kullanabilecekleri uygun materyalleri bulmakta sorun yaşadıkları, mevcut eiçeriğin yetersiz olduğu önemli bulgular arasındadır
 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N., & Sarıçayır, H. (2011). Akıllı Tahtalar ve Öğretim Uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 457-471.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. S. (2012). Bir Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin. Akademik Bilişim. Uşak: Uşak Üniversitesi.
 • Akteke, B., Arı, F., Kubuş, O., Gürbüz, T., & Çağıltay, K. (2008). Öğretim teknolojileri destek ofisleri ve üniversitedeki rolleri. Akademik Bilişim Bildiri Kitapçığı, 101.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. E., Temizhan, O., & Çiçek, H. (2011). Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi. 5 th International Computer& Instructional Techonologies Symposium. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Altan, T. ve Tüzün, H. (2011). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının FATİH projesindeki yeri (Contextualizing technology-rich learning environments in FATİH project). Akademik Bilişim 11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 107-113).
 • Arı, A., Eren, E., Çam, S.Ş., Akifova, G.G., Tahirova, G.S.(2014). Ortaokul Beşinci Sınıf Derslerine Yönelik E- değerlendirme Materyallerinin Geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 179-203
 • Baran, B., Akpınar, E., Kahyaoğlu, Y., & Yörük, K. (2012). Views of Prospective Teachers Regarding Student Studying in the Department of Computer Education and Instructional Technology in terms of Technology Based Material Development Process. The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1- 21.
 • Bilici, A. (2011). Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Cihazlarının Eğitsel Bağlamda Kullanımına ve Eğitimde Fatih Projesine Yönelik Görüşleri:Sincan İl Genel Meclisi İ.Ö.O. 5 th International Computer & Techologies Symposium.Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Bradshaw, L. K. (1997). Alternative routes to teaching:Providing needed support (Cilt 63). The Delta Kappa Gamma Bulletin.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Collins, A. (1996, Kasım 18). The Role of Computer Technology in Restructing Schools.Mayıs 25, 2013 tarihinde http://www.edc.org/CCT/ccthome/reports/tr9.html adresinden alındı
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(1), 19-28.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf ve Alan Öğretmenlerinin Bilgisayar Tutumları. The Turkish Online Journal of Educational Technologies, 191-218.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesii Dergisi, 100- 113.
 • Erduran, A., & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. 9 th International Educational Technology Conference. Ankara.
 • Gülbahar, Y. (2007). Technology Planning:A Roadmap to Successful Technology. Computer & Educational, 943- 956.
 • Gürol, M., Donmuş, V., & Arslan, M. (2011). İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin FATİH projesi http://perweb.fırat.edu.tr/personel/yayınlar/fua_1636/1636_75153.pdf adresinden alındı ilgili
 • görüşleri.Mayıs 24, 2013 tarihinde
 • Higgins, Steve; Falzon, Chris; Hall, Ian; Moseley, David; Smith, Fay; Smith, Heather; Wall, Kate, (2005), “Embedding ICT in the literacy and numeracy strategies: final report”, Project Report. University of Newcastle, upon Tyne, Newcastle.
 • ISTE Standars-T. (2008). ISTE standards: Teachers. http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards- T_PDF.pdf adresinden 21.01.2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları. Akademik Bilişim. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Keleş, E., Öksüz, B., & Bahçekapılı, T. (2012). Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri:FATİH Projesi Örneği. 6 th International Computer and Instructional Technologies Symposium. Gaziantep.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi:Öğretmen Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1-23.
 • MEB. (2012). FATİH Projesi- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Aralık 25, 2012 tarihinde http://FATİHprojesi.meb.gov.tr/site/index.php adresinden alındı
 • MEB Eğitim Teknolojieri Genel Müdürlüğü. (2010b). Eğitimde Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Projesi Hareketi Projesi(FATİH)
 • http://FATİHprojesi.meb.gov.tr/proje_bileşenleri.html adresinden alındı .FATİH Bileşenleri. Mayıs 1, 2013 tarihinde
 • MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2010a). Eğitimde Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi(FATİH). Mayıs 1, 2013 tarihinde http://FATİHprojesi.meb.gov.tr/proje_hakkinda.html adresinden alındı
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet Pc ve Etkileşimli Tahta Kullanımı:FATİH Projesi Değerlendirmei. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri(Educational Sciences:Theory& Practice), 13(3), 1799-1822.
 • Sang, G., Valcke, M., Van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Student Teachers' Thinking Process and ICT Integration:Predictors of Prospective Teaching Behaviours with Educational Technology. Computer & Education, 54, 103-112.
 • Smith, H., Higgins, S., Wall, K. and Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 91-101.
 • Tuncel, M., Argon, T., Kartallıoğlu, S., & Kaya, S. (2011). İlköğretimde Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Araç Gereçleri Kullanma Sıklığı ve Bu Sıklığı Etkileyen faktörler. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (s. 1048-1060). Antalya: Siyasal Kitabevi.
 • TÜBİTAK. (2013). Temmuz 22, 2013 tarihinde http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/fatih-projesinde-iki-yeni-cagri- acildi adresinden alındı
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers' Negative Attitudes towards Interactive Whiteboard Use. Elementary Education Online, 423-439.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Cilt 8). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9(1), 79-92.
 • Yiğit, Y. G., Zayim, N., & Yıldırım, S. (2002). Yüksek öğretimde öğretim ve idari amaçlı teknoloji kullanımı: Bir durum saptaması. Eğitim ve Bilim, 27(124), 42-51.
Primary Language En
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Esra Keleş

Author: Ebru Turan

Dates

Publication Date: May 7, 2015

APA Keleş, E , Turan, E . (2015). Teachers views on increasing opportunities and improving technology movement (FATİH). Turkish Journal of Education, 4 (2), 17-28. DOI: 10.19128/turje.181112