Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 199 - 205 2019-06-30

Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri
Investigation of Some Land and Soil Properties by Geographical Information System Analysis: Van Province Land and Soil Properties

Siyami KARACA [1] , Bulut SARĞIN [2] , Ferhat TÜRKMEN [3]

33 100

Bu çalışmada; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Van ilinin, bazı arazi ve toprak özelliklerinin tespiti ile veri tabanının oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışılan alan 2.075.900 hektardır. Araştırmada, (Mülga) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan veriler kullanılarak, CBS ortamında il toprak özellikleri belirlenerek haritalanmıştır. Çalışmada ilk olarak Van ilinin topoğrafik haritasından arazinin yükselti modeli elde edilmiştir. Elde edilen modelin kullanılmasıyla, eğim, bakı, yükselti ve kabartı haritaları oluşturulmuştur. Çalışma sonucuna göre; Van ilinin toplam alanın % 24.63’ü % 6’dan düşük eğim değerlerine sahip iken, % 40.53’ü ise % 6-30 arasındaki eğim değerlerine sahip olup, % 30’un altında bulunan eğimli alanlar ilin % 64.16’sında görülmektedir. Van ilinde çoğunlukla görülen büyük toprak grubu, % 49.21 oranıyla kestane rengi topraklardır. Bu grubu sırasıyla % 15.62 oranıyla kireçsiz kahverengi topraklar ile % 13.00 oranıyla kahverengi topraklar izlemektedir. Arazi kullanım haritası incelendiğinde, çalışma alanının % 61.03’lük bölümünü meralık, % 14.55’lik bölümünü kuru tarım arazileri kapsamaktadır. Çalışma alanının % 77.20’sinin orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyon sınıflarına sahip olduğu ve alanın % 16.39’luk kısmını I., II. ve III. sınıf arazilerin teşkil ettiği belirlenmiştir. Toprak derinliği bakımından, incelenen alanın % 23.71’lik kısmının çok sığ ve sığ toprak özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

In this study, some land and soil characteristics of Van province, located in Turkey's Eastern Anatolia Region, are intended to be identified, using Geographic Information Systems (GIS) with the creation of the database. The studied area is 2.075.900 hectares. In this research, provincial soil characteristics were determined and mapped by using data created by General Directorate of Rural Services (Mülga). In the study, first elevation model of the land was obtained from the topographic map of Van province. Using the obtained model, slope, aspect, elevation and relief maps were created. According to the results of the study, while 24.63% of the total area of Van had slope values less than 6%, 40.53% had slope values between 6-30%. Sloping areas below 30% are seen in 64.16% of the province. The largest group of soils in the province of Van are chestnut soils with a ratio of 49.21%. This group is followed by lime-free brown soils with a ratio of 15.62% and brown soils with a ratio of 13.00%. When the land use map is examined, 61.03% of the study area consists of pasture and 14.55% of it covers dry agricultural land. It was determined that 77.20% of the study area had moderate, severe and very severe erosion classes. 16.39% of the study area consists of I., II. and III. class land areas. In terms of soil depth, it was determined that 23.71% of the area had very shallow and shallow soil characteristics.

 • Akbaş, F., Ünlükara, A., Kurunç, A., İpek, U., Yıldız, H., 2008. Tokat- Kazova’da taban suyu gözlemlerinin CBS yöntemleriyle yapılması ve yorumlanması. Sulama ve Tuzlanma Konferansı, 12- 13 Haziran, Şanlıurfa, s.1-12.
 • Akgül, M., Başayiğit, L., 2005. Süleyman Demirel Üniversitesi çiftlik arazisinin detaylı toprak etüdü ve haritalanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 1-10.
 • Anonim, 1984. Van İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyaç Raporu. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları, TOVEP Yayın No: 31, Ankara.
 • Anonim, 1987. Van İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyaç Raporu. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları, TOVEP Yayın No: 46, Ankara.
 • Anonim, 2010. Van Tarım İl Brifing Raporu. Van Tarım İl Müdürlüğü Yayını, Van.
 • Anonim, 2013. Van Tarım İl Brifing Raporu. Van Tarım İl Müdürlüğü Yayını, Van.
 • Anonim, 2019. Van İline Ait İstatistiki Veriler. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (https://www.mgm.gov.tr/genel/adres ler.aspx), (Erişim tarihi: 21.01.2019).
 • Başayiğit, L., Şenol, H., 2008. Meyve yetiştirme potansiyeli yüksek alanların coğrafi bilgi sistemleri ortamında belirlenebildiği ve uzaktan algılama metodu ile kontrolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 1-8.
 • Canpolat, O., 1981. Türkiye topraklarının tarımsal kullanıma uygunluk bakımından incelenmesi. DSİ, Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri, Ankara, Cilt 1, s: 60-87.
 • Demirci, A., 2008. Öğretmenler için CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS for Teachers) İstanbul: Fatih Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Yayın no: 41.
 • Dengiz, O., Sağlam, M., Özaytekin, H.H., Baskan, O., 2013. Weathering rates and some physico-chemical characteristics of soils developed on a calcic toposequences. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8(2): 13-24.
 • Dengiz, O., Sarıoğlu, F.E., 2011a. Samsun ili bazı arazi özellikleri ve arazi kullanım durumlarının topoğrafik özellikleri ile birlikte CBS analizleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(1): 55-60.
 • Dengiz, O., Sarıoğlu, F.E., 2011b. Samsun ilinin potansiyel tarım alanlarının genel dağılımları ve toprak etüd ve haritalama çalışmalarının önemi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 241-253.
 • Fitzpatrick, C., Maguire, D.J., 2000. GIS in Schools: Infrastructure, Methodology and Role. In D.R. Green (Ed.), GIS: A sourcebook for schools, Taylor & Francis, pp. 61-62.
 • Harmon, J.E., Anderson, S.J., 2003. The design and implementation of geographic information systems. John Wiley&Sons. Inc. Hoboken, New Jersey.
 • Lillesand, T.M., Kiefer R.W., 2000. Remote Sensing and Image Interpretation 4th Ed. New York USA, John Wiley & Sons Inc.
 • Mitchell, A., 1999. GIS Analysis, Volume 1, California, ESRI.
 • Özyazıcı, M.A., Dengiz, O., İmamoğlu, A., 2014. Siirt ili bazı arazi ve toprak özelliklerinin coğrafi bilgi sistem analizleriyle değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 128-137.
 • Özyazıcı, M.A., Dengiz, O., Aydoğan, M., Bayraklı, B., Kesim, E., Urla, Ö., Yıldız, H., Ünal, E., 2015. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16(2): 187-202.
 • Özyazıcı, M.A., Dengiz, O., Aydoğan, M., Bayraklı, B., Kesim, E., Urla, Ö., Yıldız, H., Ünal, E., 2016. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Haziran 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2434-1171
Author: Siyami KARACA (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Van
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4752-4333
Author: Bulut SARĞIN
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Van
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3418-8083
Author: Ferhat TÜRKMEN
Institution: Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Ordu
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { tutad542543, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {199 - 205}, doi = {10.19159/tutad.542543}, title = {Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri}, key = {cite}, author = {KARACA, Siyami and SARĞIN, Bulut and TÜRKMEN, Ferhat} }
APA KARACA, S , SARĞIN, B , TÜRKMEN, F . (2019). Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6 (2), 199-205. DOI: 10.19159/tutad.542543
MLA KARACA, S , SARĞIN, B , TÜRKMEN, F . "Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6 (2019): 199-205 <http://dergipark.org.tr/tutad/issue/44154/542543>
Chicago KARACA, S , SARĞIN, B , TÜRKMEN, F . "Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6 (2019): 199-205
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri AU - Siyami KARACA , Bulut SARĞIN , Ferhat TÜRKMEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19159/tutad.542543 DO - 10.19159/tutad.542543 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 205 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.542543 UR - https://doi.org/10.19159/tutad.542543 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Research Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri %A Siyami KARACA , Bulut SARĞIN , Ferhat TÜRKMEN %T Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri %D 2019 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 6 %N 2 %R doi: 10.19159/tutad.542543 %U 10.19159/tutad.542543
ISNAD KARACA, Siyami , SARĞIN, Bulut , TÜRKMEN, Ferhat . "Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (June 2019): 199-205. https://doi.org/10.19159/tutad.542543
AMA KARACA S , SARĞIN B , TÜRKMEN F . Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri. TÜTAD. 2019; 6(2): 199-205.
Vancouver KARACA S , SARĞIN B , TÜRKMEN F . Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2019; 6(2): 205-199.