Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 42 - 50 2018-06-30

BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Emel ABA ŞENBAYRAM [1] , Cuma ERCAN [2]

61 208

Günümüz ekonomik gelişmeler, rekabet koşulları, yaşamın birçok alanında var olan alternatifler eğitim, bilişim ve teknolojik imkânlar ve dahası, “neye sahip olduğun veya neyi bildiğin değil kimi tanıdığın önemlidir” sözünün haklılığını kanıtlar niteliktedir. Diğer bir ifade ile mevcut koşullarda fiziksel ve insani sermaye yetersiz kalmakta, bunun sosyal sermaye ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

            Çalışmada, bireylerin sosyal sermaye birikimlerinin iş tatmin düzeylerine ne denli etkilediğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’da faaliyet gösteren toplam 310 banka yetkilisi üzerinde bir araştırma yapılmış ve bankalarda sosyal sermaye algı düzeyinin yüksek olduğu, sosyal sermayenin işgörenlerde iş tatmini sağladığı ve bunun artı değer kazandırdığı tespit edilmiştir.


Sosyal Sermaye Birikimi, İş Tatmini Düzeyi
  • Mehmet Karagül. (2012). Sosyal Sermaye (Kapitalizmin Kör Noktası), Nobel Yayınları
  • Mehmet Karagül ve Süleyman Dündar. (2006). Sosyal Sermaye Ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Akdeniz LLB.F. Dergisi (12),ss. 61-78
  • World Bank. (1998).The Initiative on Defining, Mentoring and Measuring Social Capital: Over view And Program Description”, Social Capital Initiative Working Paper No: 1, pp.1-33
  • Feray Erselcan. (2009). Disiplinlerarası Ortak Bir Çalışma Alanı Olarak Sosyal Sermaye C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, Cilt: 35, Sayı: 2, s.s.248-256
  • Âdem Öğüt ve Cihat Erbil. (2009). Sosyal Sermaye Yönetimi: Strateji Enformasyon, Güven. Çizgi Kitapevi
  • Robert Putnam. (1993). Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam's Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton Universty Pess
  • John Field. (2008). Sosyal Sermaye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Çev. Bahar Bilgen ve Bayram Şen
  • Woolcok, Michael (1998), “Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, Theory and Society, 27, ss. 151-208
  • Baum J. Robert ve Wally S. (2003). Strategic Decision Speed And Firm
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Emel ABA ŞENBAYRAM (Primary Author)
Institution: Harrran Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Cuma ERCAN
Institution: Kilis / Aralık Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

APA ABA ŞENBAYRAM, E , ERCAN, C . (2018). BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 42-50. DOI: 10.30711/utead.400028