Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 1 - 15 2018-06-30

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATIONY FOR TURKEY

Gökçen SAYAR ÖZKAN [1] , Hüseyin ÇELİK [2]

152 686

Ekonomik büyümenin temel unsuru, döneminde ve ülkede hakim olan ekonomik koşullara göre farklılık göstermektedir. Az gelişmiş olan bir ülkede ekonomik büyüme veya kalkınmada tarım sektörü aktif rol alırken, gelişmiş olan bir ülkede ise sermaye ağırlıklı hatta günümüzde teknoloji yoğun üretim ekonomik büyümenin temel unsur konumundadır. Buradan hareketle 1998-2015 yılları arası dönem için bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) Türkiye ekonomisindeki büyümeye olan katkısı incelenecektir. Bağımlı değişken olarak ekonomik büyüme için GSYİH, bağımsız değişken olarak ise sabit ve cep telefonu kullanımı ile internet kullanımı alınarak birim kök testi ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; BİT kullanımı ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir.


The basic elements of economic growth vary according to the economic conditions prevailing in the period and the country. In an underdeveloped country, the agricultural sector plays an active role in economic growth or development, whereas in a developed country, capital is predominantly even today the technology intensive production is the main element of economic growth. From this point of view, the contribution of information and communication technology (ıct) to growth in the turkish economy for the period 1998-2015 will be examined. The unit root test and Granger causality test were applied for economic growth as dependent variable, fixed as independent variable, internet usage by mobile phone usage and internet usage According to the results obtained, the use of ICT positively affects on economic growth.

 • ARTAN S., HAYALOĞLU P., ve BALTACI N., (2014). “Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ekonomileri Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2): 199-214.
 • BOZKURT, H. ve DURSUN, G. (2015, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yabancı Doğrudan Akımlar Arasındaki Etkileşim: Türkiye İçin Koantegrasyon Analizi 1980-2004”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim dergisi, Cilt 12 Sayı 1. (http://dergipark.gov.tr/beyder/issue/3485/47393)
 • GRANGER, C.W.J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37, No. 3. (Aug., 1969), pp. 424-438.
 • GRANGER, C.W.J. (1986). “Developments In The Study Of Coıntegrated Economic Variables”, Econometrica, Vol. 37, No. 3 (Aug., 1969), pp. 424-438.
 • GRANGER C. (1988). “Causality, Cointegration and Control”, Journal of Economic Dynamics and Control, S.12, s.551-559.
 • GUJARATİ, D. (1999). “Ekonomitrika Dasar, Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga”, Jakarta.
 • HOFMAN, A. ARAVENA, C. ve ALİAGA, V. (2016). “Information and communication technologies and their impact in the economic growth of Latin America”, 1990-2013, Journal Telecommunications Policy 40(5): 485-501.
 • KHOUN, V. M. (2014). “Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s Economic Growth”, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2436797 (10.03.2017).
 • KUMAR,R.R. STAURVERMANN, P.J. VE SAMİTAS, A. (2016). “The Effectsof Ict On Output per worker: A study Of The Chinese Economy”, Telecommunications Policy 40(5): 102–11.
 • KAİTKOWSKİ, D., PHİLİPS, P.C.B., SCHMİDT, P. VE SHİN, Y. (1992). “Testing The Null Hypothesis Of Stationarity Against The Alternative Of A Unit Root”, Journal of Econometrics, 54 (3): 159-178.
 • JORGENSON, D.W. ve VU, K. (2016) “The ICTrevolution, World economic growth, and policy issues”, Telecommunications Policy 40(5 ): 383–397.
 • JOHANSEN, S. VE JUSELİES, K. (1990) “Maximum Likelilihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for Money”, Oxford bulletin of economics and statictics, 52(2).
 • JOHANSEN, S. (1991) “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 55 (1), 1551-80.
 • MOSHİRİ, J. S. VE NİKPOOR, S. (2010). “International ICT Spillover,” In: J. Steyn and G. Johanson, Eds., ICTs and Sustainable Solutions for the Digital Divide: Theory and Perspectives, Information Science Reference,” doi:10.4018/978-1-61520-799-2.ch014.
 • NİEBEL, T. (2012). “ICT and Economic Growth –Comparing Developing, Emerging and Developed Countries, Center For Europan Economic Research”, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14117.pdf (15.03.2017)
 • PARASIZ, İ. (2008). “Büyüme Teorileri”, 3. Baskı, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa
 • SAİD, S.E. ve DİCKEY, D.A. (1984), “Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Averaga Model of Unknown Order”, Biometrika 71(1),500-608.
 • SASSi. S. Ve GOAİED, M. (2013). “Financial Development, Ict Diffusion And Economic Growth: Lessons From Mena Region” Telecommunications Policy 37, pp. 252–261
 • ŞAHİN M., ve AŞAN S. (2015). “Küresel Krizin OECD Ülkeleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit) İhracatı Üzerine Etkisi”, Journal of Life Economics, 2 (1), pp.27-46. ŞİRİN, S.R. (2015), Yol Ayırımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet, Doğan Egmont Yayıncılık, 14. Baskı, İSTANBUL.
 • TÜREDİ, S. (2013), “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi:Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi sosyal Bilimler Elektronik Dergisi sayı 7, ss. 298-322.
 • UNITED NATIONAL (2017) “The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology” (https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx) (10.02.2018)
 • ÜNSAL, E. (2007). “Mikro İktisat”, 7. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara
 • YAPRAKLI, S., ve SAĞLAM, T., (2010), “Türkiye’de Bilgi İletişm Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1980-2008)”, Ege Akademik Bakış 10 (2).
 • YAVAŞ, H.K., (2014). “Bilgi Ekonomisi ve Türkiye”, Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökçen SAYAR ÖZKAN
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Author: Hüseyin ÇELİK (Primary Author)
Institution: Gaziantep üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

APA SAYAR ÖZKAN, G , ÇELİK, H . (2018). BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 1-15. DOI: 10.30711/utead.405474