Author Guidelines

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup yılda en az üç (3) kez yayınlanmaktadır.

Genel

 • Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
 • Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde, sosyal bilimler alanındaki araştırmalar ile özgün derlemeler, kısa bildiri, çeviri ve editöre mektup türünde Türkçe ve İngilizce yazılar yayınlanır.
 • Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, bu durum ilk sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir.
 • Bir yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir, ikinci ve diğer isim olarak en fazla iki eseri yayınlanabilir.
 • Yayınlanan makalelerden doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 • Hakemlere gönderilme aşamasından sonra iki defa makalesini geri çeken yazarların makaleleri bir daha dergide yayınlanmaz.
 • Yazar rehberi ve dergi yayınlama politikalarında belirtilen kurallara uymayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
 • Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların tüm yayın hakları Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ’ne aittir.
 • Dergiye gönderilen yazılar Türk Dil Kurumu yazım kuralları esaslarına uygun olmalıdır.

Sayfa Düzeni ve Biçim

 • Dergiye gönderilecek eser, A4 (210 x 297 mm) boyutunda, üstten 3,7 cm. ve alttan 3,7 cm., soldan 3,5 ve sağdan 3 cm. sayfa düzeniyle biçimlendirilmelidir. 
 • Makale başlığı, yazar adı ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords, metin,kaynakça ve ekler bölümlerinden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Makaleler, dizgi ve düzeltme işlemlerinin hızlandırılması açısından:

 • MS Ofis Word kelime işlemcide, 
 • Times New Roman yazı tipinde,
 • özet bölümü 9 metin bölümleri ise 11 punto, 
 • paragraflar her iki yana hizalı,
 • tek satır aralığı ile yazılmalı ,
 • paragraftan önce 6nk boşluk bırakılmalı, 
 • makale (referanslar ve kaynakça dahil) toplam 25 sayfayı geçmemeli  ve 
 • sayfa numaraları sağ alt köşeye eklenmelidir.
 • Makalelerin metin bölümlerindeki ana başlıklar ile alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Bulgular ve Tartışma vb.).
 • Başlıklar paragraf başından başlamalı, kelimelerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar koyu olmalıdır. Başlıklarda üstten bir satır boş bırakılmalıdır.
 • Kaynak göstermede parantez içinde referans gösterme (APA kuralları) geçerlidir. Makalede dipnot şeklinde gösterilmek durumunda olan açıklamalara sayfa altında (1,2,3,..) şeklinde yer verilir.

Tablo, Çizelge ve Şekiller

 • Çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2…).
 • Her bir çizelge ve şekil metin içinde uygun yerlere yerleştirilmeli, açıklama yazılarıyla bir bütün sayılıp üst ve altlarında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Şekil ve çizelgeler iki veya tek sütun halinde verilebilir. Ancak genişlikleri, tek sütun kullanılması halinde 15 cm’den, iki sütun olması durumunda ise 7.5 cm’den fazla olmamalıdır.
 • Şekil adları şekillerin altına, tablove çizelgelerin ise üstüne, ilk kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde küçük harf ve 9 punto ile yazılmalıdır.
 • Tablo, Çizelge ve şekil içerikleri ve varsa altlarındaki açıklamalar 9 punto olmalıdır.


İlk Sayfa

 • Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce) kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalı, kelimelerin baş harfi büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, ortalı olarak hizalanmış ve koyu yazılmalıdır.
 • Yazar adları makale başlığından sonra bir satır boş bırakılarak 9 punto olarak, kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar adları ortalı hizalı olarak yerleştirilmeli ve unvan kullanılmamalıdır.
 • Yazar soyadları büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazar unvanları ve adresler, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde ve araya virgül konularak dipnot olarak verilmelidir.
 • Sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan çalışmaların hangi sempozyum ya da kongrede, ne zaman ve nerede sunulduğu yazının başlığına eklenen dipnotla belirtilmelidir. Dipnot sayısal değer almalıdır (1,2,3 vb.).
 • Özet ve abstract 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 9 punto ve bir aralık ile yazılmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlıklarıda 9 punto, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.
 • Türkçe yazılan makalelerde İngilizce, İngilizce yazılan makalelerde de Türkçe özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır.
 • Türkçe özetin altına anahtar kelimeler 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde, İngilizce özetin altına da keywords olarak yazılmalıdır.

Alıntı Yapma ve Kaynakça

 • Eserde yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar, yıl ve sayfa numarası esasına göre (örnek: Genç, 2007: 38) verilmelidir.
 • Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklara yapılacak atıflarda makale Türkçe ise ‘vd.’, İngilizce ise ‘et al.’ kısaltması kullanılmalıdır.
 • Aynı yerde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynaklar tarih sırasına göre verilmelidir. Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla eserine atıfta bulunulacaksa, yıla bitişik biçimde ‘a, b’ şeklinde harflendirme yapılmalıdır.
 • Bir kaynağın tamamına gönderme yapılıyorsa, (Genç, 2010) şeklinde atıfta bulunulabilir.
 • Kaynakça yazının sonunda yer almalı, referans formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yararlanılan eserlerin tümü “Kaynakça” başlığı altında alfabetik sıraya göre numarasız, tek satır aralığında ve 11 punto olarak verilmelidir.
 • Kaynakçada yazarların soy isimleri büyük harfle yazılır. Diğer kelimeler büyük harfle başlar. Kaynakça soy isme göre alfabetik olarak sıralanır.
 • İnternet kaynakları erişim tarihleri makalenin enstitümüze gönderiliş tarihinden en fazla 6 ay önceye ait olabilir.

Gönderi kontrol listesi

 • Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir. Makalede yazarlara ait bilgilerin olmadığından emin olunuz.
 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir Tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz.
 • Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
 • Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken yazar isimleri ve isim/kimlik çağrıştıracak kısımlar silinmelidir. 

Telif hakkı düzenlemesi

 • Yazar(lar), makalenin içeriği, sunduğu sonuçları ve yorumları konusunda, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ADUSOBED) Editörlüğü’nün hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul eder.
 • Başvuru sürecinde sunulanmakalenin orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devri formu ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ADUSOBED) Editörlüğü’ne gönderildiğini garanti ederiz.
 • Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz. Bu vesileyle makalenin telif hakkı  Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne devredilmiştir. Dergi Editörlüğü makalenin yayınlanabilesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır.
 • Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ADUSOBED) tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.
  1. Telif Hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar.
  2. Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü yada bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı.
  3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

Gizlilik beyanı

 • Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.