Year 2014, Volume 2014, Issue 16, Pages 65 - 100 2014-07-05

TTHE SELF-PRESENTATION BEHAVIOUR OF ACADEMICIANS ON FACEBOOK WITH REFERENCE TO GOFFMAN METHODOLOHY
GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI

Serkan BİÇER [1]

330 921

The main objective of this research is to examine / analyze the behaviours of academicians in presenting themselves on Facebook platform. Thus, starting from Goffman’s Dramaturgical Theory and theories of self-presentations, it will be figured out how the academicians perform behaviours of their own self-presentations on Facebook social network. The researcher, on account of the fact it fits more to the spirit of the research, utilized a mixed method / methodology by setting the qualitative and quantitative research methods to work together, and thus, figuring the research in the way that the quantitative methods corroborated the qualitative ones. The researcher, in this study, made a face-to-face in-depth interview with 10 academicians to be able to answer the research questions within the study, and along with these interviews, content analysis was applied to 10 photos- in total 100 photos- that the academicians chose from among the others in their profile. During the research, the qualitative data were analyzed by means of descriptive analysis, while the photos were interpreted through content analysis. As the result of the research, it was observed that the academicians preferred tactics of self-presentation for self-introduction, such as endearing themselves to others, setting an example and self-revelation on Facebook; besides that, it was also seen that they employed tactics of self-presentation for self-protection on Facebook, different from the other studies.
Bu araştırmanın temel amacı akademisyenlerin Facebook ortamında kendilerini sunma davranışlarını incelemektir. Bu nedenle Goffman’ın Dramaturjik Kuramı ve kendini sunum teorilerinden yola çıkılarak akademisyenlerin Facebook sosyal ağ sitesinde nasıl kendini sunma davranışları gerçekleştirdikleri araştırılacaktır. Araştırmacı, bu araştırmanın ruhuna daha uygun olduğu gerekçesiyle nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birlikte işe koşarak karma bir yöntem kullanmış, araştırmayı nicel yöntemlerin nitel yöntemleri destekleyecek şekilde desenlemiştir. Araştırmacı, çalışmada araştırma sorularını yanıtlayabilmek amacıyla 10 akademisyenle yüzyüze derinlemesine görüşme yapmış, bu görüşmelerle birlikte akademisyenlerin kendi profillerinden seçtikleri 10 fotoğrafa, toplamda 100 fotoğrafa içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmada nitel veriler betimsel analizle analiz edilmiş, fotoğraflar içerik analiziyle yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda akademisyenlerin Facebook’ta kendini sevdirme, örnek olma ve kendi hakkında bilgi verme gibi kendini tanıtmaya yönelik kendini sunum taktiklerini tercih ettikleri görülmüş; bunun yanında Facebook ortamında diğer çalışmalardan farklı olarak kendini korumaya yönelik kendini sunum taktiklerini de kullandıkları görülmüştür.
  • Binark, M. (2005). “Kimlik(lenme), Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”. İnternet Toplum Kültür (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay. Ankara: Epos.
  • Birnbaum, M. (2008). Taking Goffman on a Tour of Facebook: College Stutents and The Presentaton of Self in a mediated Communication. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The University of Arizona, Arizona http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/194670/1/az u_etd_2833_sip1_m.pdf (Erişim Tar: 23.05.2011)
  • Bozeman, D. ve Kacmar, M. (1997). “A Cybernetic Model of Impression Management Processes in Organisations.” Organisational Behaviour and Human Decision Processes, 69 (1): 9-30
  • Brubaker, J. R. (2009). I am an ID: Non/Persisting Our SocioTechnical Identities. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington D.C
  • Calabria, C. (2011). Public and Private Presentations of The Self and Employment Seeking. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. The University of North Carolina at Greensboro, Greensboro.
  • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications.
  • Dedeoğlu, A. O. ve Üstündağlı E. (2011). “Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi.” Business and Economics Research Journal, 2(2): 23-40.
  • Demir, K. (2002). Türkiye’deki Resmi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İzlenim Yönetimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara
  • Ellison, N. B.; Steınfeld, C. ve Lampe, C. (2007). “The benefits of FB "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites.” Journal of Computer-Mediated Communication, 12(3).
  • Goffman, E. (2009). Günlük Yaşamda Kendilik Sunumu. Çev., Barış Cezar. İstanbul: Metis Yay.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Serkan BİÇER

Bibtex @ { adyusbd16307, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {65 - 100}, doi = {10.14520/adyusbd.793}, title = {GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI}, key = {cite}, author = {BİÇER, Serkan} }
APA BİÇER, S . (2014). GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (16), 65-100. DOI: 10.14520/adyusbd.793
MLA BİÇER, S . "GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 65-100 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1387/16307>
Chicago BİÇER, S . "GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 65-100
RIS TY - JOUR T1 - GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI AU - Serkan BİÇER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.793 DO - 10.14520/adyusbd.793 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 100 VL - 2014 IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.793 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.793 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI %A Serkan BİÇER %T GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2014 %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.793 %U 10.14520/adyusbd.793
ISNAD BİÇER, Serkan . "GOFFMAN METODOLOJİSİNDEN HAREKETLE FACEBOOK ÜZERİNDE AKADEMİSYENLERİN KENDİNİ SUNMA DAVRANIŞI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 / 16 (July 2014): 65-100. https://doi.org/10.14520/adyusbd.793