Year 2014, Volume 2014, Issue 16, Pages 171 - 204 2014-07-05

EXAMINING TEACHER CANDIDATES' SKILLS OF USING SCIENCE KNOWLEDGE IN THEIR DECISION MAKING PROCESS
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER [1] , Dilber POLAT [2]

372 527

This study aims to examine how teacher candidates studying at science and elementary teaching departments transfer their knowledge gained in the biology, ecology and science teaching courses to their decision making process. The study was conducted with the participation of 168 teacher candidates, 94 of whom study at the Science Teaching Department and 74 study at the Elementary Teaching Department of Education Faculty at Ahi Evran University. The data were gathered through written feedback provided by the teacher candidates at the end of in-class application conducted using multi-voting technique that is one of the decision making technique and in the discussion part of the application, open fishbowl technique that is one of the group discussion techniques. The feedback provided by the candidates was analysed using content analysis and the descriptive findings were discussed with reference to the literature. The findings revealed that teacher candidates used their science knowledge effectively in decision making, perceived the continuity of life as equal to the continuity of humanity, and thought that the ozone layer, drinking water, animals and infertility were essential for the continuity of life. Based on the findings of the study, it can be suggested that students' decision making process should be examined by fictionalizing scenarios considering their cognitive and affective levels, and teaching techniques enhancing the participation of the whole class should be included in the teaching process.
Bu araştırma İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının Biyoloji, Çevre Bilimi, Fen Eğitimi dersleri kapsamında öğrendiği bilgileri karar verme sürecine ne şekilde aktardıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim görmekte olan 94, Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında 74 olmak üzere toplam 168 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri problem çözme tekniklerinden biri olan Çoklu Oylama tekniği ve uygulamanın tartışma kısmında grup tartışma tekniklerinden biri olan Açık Balık Kavanozu tekniği ile gerçekleştirilen uygulama sonunda öğretmen adaylarından yazılı dönütler alınarak toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabii tutularak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının fen bilgilerini karar verme sürecinde etkin bir şekilde kullandığı, yaşamın devamlılığını insanlığın devamlılığı ile eşdeğer tuttukları ve yaşamın devamlılığı için ozon tabakası, içilebilir su, hayvanlar ve kısırlığın elzem olduğu düşüncesine sahip oldukları bulgulanmıştır. Bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak öğrenci seviyesine uygun senaryolar kurgulanarak öğrencilerin karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve sınıf içi etkinliklerde bütün sınıfın katılacağı öğretim tekniklerine yer verilmesi önerilebilir.
 • Abd-El Khalick, F., Bell,R.L., Lederman,N.G. (1998). The Nature Of Science And İnstructional Practice: Making The Unnatural Natural. Science Education, 82,(4):417-36.
 • Ariely, D.;Loewenstein, G.(2006). The Heat Of The Moment: The Effect Of Sexual Arousal On Sexual Decision Making. Journal Of Behavioral Decision Making, 19(2): 87.Doi:10.1002/Bdm.501.
 • Bacanlı, H. (2000). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yay.
 • Bahçeci, D., İnan T., Ve Kaya V.H.(2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Oylama ( Multi Voting) Tekniğine İlişkin Farkındalıkları Ve Görüşleri, 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Programları Ve Öğretim Derneği Balıkesir-Ayvalık/TÜRKİYE (Tam Metin)
 • Bahçeci, D., Gödek Altuk, Y. Ve Kaya, V. H. (2011). Fen Bilimlerinde Kavramsal Algılamalar Kavram Yanılgıları Ve Giderilmesi. (S.106-107) Kırşehir: Sohbet Kitabevi Yayınları .
 • Bell, R Ve Ledermann, N. (2003).Understandings Of The Nature Of Science And Decision Making On Science And Technology Based Issues. Science Education, 87 (3): 352- 377.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler Ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Brimi, H. (2008). Academic İnstructors Or Moral Guides? Moral Education İn America And Teachers’s Dilemma. The Claering House, 82 (3): 125-130.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı. Pegema Yayınları: Ankara.
 • Bono, E. (1992). Teachyourchild How Tothink. Middlesex:England.
 • Borgerding LA, Sadler T, Koroly MJ (2012). Teachers’ Concerns About Biotechnology Education. J. Sci. Technol. Educ. DOI 10.1007/S10956-012-9382-Z.
 • Bruce, C. (2004). Information Literacy As A Catalyst For Educational Change. A Background Paper . In Danaher, Patrick Alan, Eds. Proceedings “Lifelong Learning: Whose Responsibility And What İs Your Contribution?”, The 3rd International Lifelong Learning Conference, Pages Pp. 8-19, Yeppoon, Queensland.
 • Cresswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research. New Jersey: Pearson Education.
 • Çalışkan, İ. (2013). Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi) Özel Sayı (1): 68-83.
 • Çepni, S. Ayvacı, H. Ş. Ve Bacanak, A. (2009). Bilim Teknoloji Toplum Ve Sosyal Değişim.(4.Baskı) Trabzon: Celepler Matbaacılık
 • Doyle, C. (1992). Outcome Measure For İnformation Literacy Within The National Educational Goals Of1990. Final Report To The National Forum On Information Literacy. Flagstaff:AZ, NFIL.
 • Edwards, Sylviaand Bruce C. (2000). Reflective İnternet Searching: An Action Research Model, İn Ortrun Zuber-Skerrit (Ed)Action Learning, Action Research And Process Management: Theory, Practice,Praxis, Action Research Unit: Griffith University, 5th World Congress Of Action Learning, Action Research And Process Management, University Of Ballarat, Victoria, September, Pp. 141-152.
 • Eisenberg, M. B And Berkowitz, R. E. (1990). Information Problem Solving: The Big Six Approachto Library And Information Skills Instruction. Norwood, NJ, Ablex.
 • Entsua-Mensah, C.(2001). User Education And İnformation Literacy For Lifelong Education İn Ghana: Reaching Through To The People, Education Libraries Journal, 44(2): 19-24.
 • Flynn, K.E., Ve Smith, M.A. (2007). Personality And Health Care Decision-Making Style. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci., 62(5): 261-267.
 • Gıbbons, M. (1998) Higher Education Relevance İn The 21st Century [Online] (Washington, World Bank). Available At: Http://Www.Worldbank.Org/Html/Extdr/Educ/Edu-Pb/Giboeng3.Pdf [Checked 15 October 2001].
 • Güçray, S. S. (1993). ÖSE-Öz-Saygi Envanteri'nin Geçerlik Ve Güvenirliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(9): 31-45.
 • Hıncal, S., Babaoğul, M. (1997). Çocukların Aile Kararlarına Katılımı Konusundaçocuk Ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi. I. Ulusal Çocuk Gelişimi Ve Egitimikongresi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 482-502,
 • Ishiyama, I., Tanzawa, T., Watanabe, M., Maeda T, Muto, K., Tamakoshi, A. V.D. (2011). Public Attitudes To The Promotion Of Genomic Crop Studies İn Japan: Correlations Between Genomic Literacy, Trust, And Favorable Attitude. Public Understanding Of Science, 21(4): 495-512.
 • Keefer, M. (2003). Moral Reasoning And Case Based Approaches To Ethical İnstruction İn Science. D.L. Zeidler (Ed.). The Role Of Moral Reasoning On Socioscientific Issues And Discourse İn Science Education (241-260). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Kuzgun, Y.(1992). Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi Ve Standardizasyonu. VII: Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği, 161-170.
 • Kuzgun, Y. (1993). Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi Ve Standardizasyonu. VII.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. (Ed.) Rüveyde Bayraktar Ve Ihsan Dağ. Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Lauriola, M., Levin, I. P. Ve Hart, S. S. (2007). Common And Distinct Factors İn Decision Making Under Ambiguity And Risk: A Psychometric Study Of İndividual Differences. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 104(2): 130- 149.
 • Leakey, R. Ve Lewin, R. (1997) Göl İnsanları Evrim Sürecinden Bir Kesit, (F. Baytok, Çev.) , S. 12. TÜBİTAK Popüler Bilim Serisi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara
 • Lee H, Abd-El-Khalick F, Choi K (2006). Korean Science Teachers' Perceptions Of The Introduction Of Socioscientific Issues Into The Science Curriculum. Can. J. Sci. Math. Technol. Educ. 6(2):67-117.
 • Lumpe AT, Haney JJ, Czerniak CM (1998). Science Teacher Beliefs And Intentions To Implement Science-Technology-Society (STS) In The Classroom. J. Sci. Teach. Educ. 9:1-24.
 • Mann, L., Harmani, R., Power, C. (1989). Adoloscentdesicion-Making The Development Of Competence. Journal Of Adolosence, 12: 265-278.
 • Miles, M.B. Ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed., P. 10-12. Newbury Park, CA: Sage.
 • Moore, P. A. Ve Page, N. (2002). Cognitive Apprentice Ships İn Education For İn Formationliteracy. Papertobe Presented At The IFLA 5th World Conference On Continuing Professional Education Forthe Library And Information Professions. 14-16 August, The Robert Gordon University, Aberdeen,Scotland.
 • Phillips, S. D., Pazienza, N. J., Ferrin, H. H. (1984). Decision Making Styles And Problem- Solving Appraisal. Journal Of Counseling Psychology, 31(4): 497-502.Doi: 10.1037/0022-0167.31.4.497
 • Plous, S. (1993). The Psychology Of Judgement And Desicion Making. New York: Mc Graw-Hill.
 • Polat, D. Ve Kaya, V. H. (2012) Multi Voting (Çoklu Oylama) Tekniğinin Kullanımına İlişkin Tartışma Grubu. X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27- 30 Haziran 2012 Niğde Üniversitesi, Niğde /TÜRKİYE.
 • Qin, W. Ve Brown, J.L. (2007). Public Reactions To İnformation About Genetically Engineered Foods: Effects Of İnformation Formats And Male/Female Differences. Public Understanding Of Science 16(4): 471–488.
 • Sadler, T.D. Ve Zeidler, D.L. (2004). The Morality Of Socioscientific İssues: Construal And Resolution Of Genetic Engineering Dilemmas. Science Education, 88: 4–27.
 • Simon, S. B., Leland, W H., Kirschenbaum, H. (1972). Values ClariŞcation A Handbook Of Practical Strategies For Teachers And Students. New York: Hart Publishing Company, Inc.
 • Shiloh R, Nutt, D., Weizman A. (2001). Psikiyatrik Farmakoterapi Atlası, Çev. Ed. Kırlı S. Martin Dunitz.
 • T.T.K.B. (2005).Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (4 Ve 5. Sınıflar ) Öğretim Programı. Ankara.
 • UK National Inventory Project (2000) What İs The Information Society? (London, UK National Inventory Project). Available At:
 • Http://Www.İnforamtion
 • Society.Org.Uk /Pages/ Infosoc.Htm [Checked 15 October
 • Van Der Zande, P.A.M. (2009). Health-Related Genomics İn Classroom Practice. D. J. Boerwinkel, Ve A. J. Waarlo (Eds.). Rethinking Science Curricula İn The 117 Genomics Era (82–89). FISME Series On Research İn Science Education No. 62.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. ( 2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Zeidler, D. L. Ve Schafer, L. E. (1984). Identifying Meditating Factors Of Moral Reasoning İn Science Education. Journal Of Research İn Science Teaching, 21(1): 1–15.
 • Zeidler, D. L., Walker, K. A., Ackett, W. A., Simmons, M. L. (2002). Tangled Up İn Views: Beliefs İn The Nature Of Science And Responses To Socioscientific Dilemmas. Science & Education, 86: 343–367. EK 1:
 • Uzaylılar dünyayı istila etti ve siz Dünya başkanısınız, ya onlarla antlaşma
 • masasına oturacaksınız ya da 5 dakika içinde dünyayı yok edecekler. Uzaylılar tarafından
 • belirlenen 10 antlaşma maddesinden 4 ünü alıp 6’sını onlara vererek Dünya’da hayatın
 • devamını sağlayınız. Seçim gerekçelerinizi bilimsel bilgilerinizle destekleyiniz. 1.
 • Bütün bitkileri götürecekler, tohumlar sizde kalacak. 2.
 • Bütün hayvanları götürecekler. 3.
 • İçilebilir suların tamamını götürecekler, sadece denizler sizde kalacak. 4.
 • Teknolojiye ait ne varsa alıp götürecekler, ilkel yaşam yeniden başlayacak. 5.
 • Bütün insanları kısırlaştıracaklar. 6.
 • 0-6 yaş aralığındaki bütün çocukları götürecekler. 7.
 • 18 yaş üstü yetişkinleri götürecekler. 8.
 • Bütün yakıt ve hammaddeleri götürecekler. 9.
 • Bütün gıda maddelerini götürecekler.
 • Ozon tabakasını götürecekler. 10.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER

Author: Dilber POLAT

Bibtex @ { adyusbd16312, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {171 - 204}, doi = {10.14520/adyusbd.755}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜLER, Mutlu Pınar DEMİRCİ and POLAT, Dilber} }
APA GÜLER, M , POLAT, D . (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (16), 171-204. DOI: 10.14520/adyusbd.755
MLA GÜLER, M , POLAT, D . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 171-204 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1387/16312>
Chicago GÜLER, M , POLAT, D . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 171-204
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Dilber POLAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.755 DO - 10.14520/adyusbd.755 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 204 VL - 2014 IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.755 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.755 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ %A Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Dilber POLAT %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2014 %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.755 %U 10.14520/adyusbd.755
ISNAD GÜLER, Mutlu Pınar DEMİRCİ , POLAT, Dilber . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE FEN BİLGİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 / 16 (July 2014): 171-204. https://doi.org/10.14520/adyusbd.755