Year 2018, Volume 2018, Issue 30, Pages 1143 - 1172 2018-12-30

The Role of Tourism Businesses in The Lack of Qualified Workforce in The Tourism Industry: A Review of Job Advertisements
Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme

Çağdaş Ertaş [1]

34 105

One of the most important factors for tourism development is qualified workforce. However, serious problems especially related to the qualifications of employees in the tourism business in Turkey is concerned. Does tourism businesses have a share in this lack? This question is the starting point of this research. In this regard it is important to examine job advertisements for the tourism sector. Because job advertisements are the first step in what kind of qualities have been seek by businesses. For this purpose, in this study job advertisements of tourism in turizmgazetesi.com were examined. The main purpose of this research is to make inferences about the role of tourism businesses in the lack of qualified workforce, by examining the job advertisements in Turkey. The research data consists of job advertisements declared on the relevant website between March 17, 2018 and June 21, 2018. As a result of the review, a total of 1927 advertisements were evaluated. In data analysis, frequency analysis was used. As a result of the analysis, it was deduced that a significant part of the tourism businesses do not care about the quality of the employees. Since this research is one of the pioneering studies on the subject, it is expected that the findings of research will contribute to tourism literature.

Turizmin gelişimi için en önemli faktörlerden biri nitelikli çalışanlardır. Ancak özellikle Türkiye’deki turizm işletmelerinin nitelikli çalışan istihdam ettirmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar söz konusudur. Turizm işletmelerinin bu sorunda payı var mıdır? Bu soru, bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu konuda turizm sektörüne dönük iş ilanlarını incelemek önemlidir. Çünkü iş ilanları, işletmelerin adaylarda aradıkları niteliklerde neyi önemsediği konusunda ilk adımdır. Bu amaçla bu çalışmada Türkiye’deki turizm sektörüne dönük iş ilanlarının verildiği turizmgazetesi.com uzantılı internet sitesindeki ilanlar incelenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki turizm işletmelerinin vermiş oldukları iş ilanlarını inceleyerek, sektördeki nitelikli personel eksikliğinde turizm işletmelerinin rolü hakkında çıkarımlarda bulunmaktır. Araştırma verisi, ilgili internet sitesinde 17 Mart 2018 ile 21 Haziran 2018 tarihleri arasında verilen iş ilanlarından oluşmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda, toplam 1927 ilan değerlendirmeye alınmıştır. Veri analizinde, frekans analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, turizm işletmelerinin önemli bir kısmının çalışanların niteliğini pek önemsemediği çıkarımında bulunulmuştur. Bu araştırmanın konuyla ilgili öncü çalışmalardan biri olmasından dolayı, araştırma bulgularının turizm yazınına katkı sunması beklenmektedir.
 • Akoğlan, M. (1998). “Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları Seçim Yöntemleri.” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 9: 26-30.
 • Akova, O., Sarıışık, M. ve Akbaba, A. (2007). “Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma.” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13: 275-296.
 • Basım, H. N., Şeşen, H. ve Şeşen, E. (2008). “Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma.” Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 35-44.
 • Batman, O. (1999). Otel işletmelerinin yönetimi. Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Baum, T. (2007). “Human Resources in Tourism: Still Waiting for Change.” Tourism Management, 28: 1383-1399.
 • Cankül, D., Erbaş, A. ve Temizkan, R. (2017). “Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücüne Doğru: Turizm Diplomalıların Sektöre Kazandırılması.” Social Science Studies Journal, 3 (8): 1815-1833.
 • Demir, M. (2011). “İşyaşamında Ayrımcılık: Turizm Sektörü Örneği.” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1): 760-784.
 • Erdem, B. (2007). İşletmelerde Bir Performans Yönetimi Aracı Olarak Kıyaslama Tekniğinden Yararlanma: Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Erdem, B. (2010). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Animasyon Bölümüne Yönelik Tutumları: Ampirik Bir Araştırma.” Ege Akademik Bakış, 10 (3): 1085-1113.
 • Erdem, B. ve Gezen, T. (2014). “Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (1): 19-42.
 • Güzel, N. G. (2006). Yüksek Öğretimde Turizm Eğitimi ve Hizmet Kalitesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Haven-Tang, C. ve Jones, E. (2008). “Labour Market and Skills Needs of the Tourism and Related Sectors in Wales.” International Journal of Tourism Research, 10: 353-363.
 • Hayes, K. D. ve Ninemier, D. J. (2009). Human resources management in the hospitality industry. New Jersey: John Wiley & Sons.Işık, C., Keskin, G. ve Serçeoğlu, N. (2015). “Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği.” Girişicilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4 (2): 27-48.
 • Jackson, M., Goldthorpe, J. H. ve Mills, C. (2005). “Education, Employers and Class Mobility.” Research in Social Stratification and Mobility, 23: 3-33.
 • Kozak, M. ve Özdemir, C. (2013). “Yetenek Kavramının Otel İşletmelerinde Operasyonel Personel Bağlamında Değerlendirilmesi.” Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10 (1): 6-19.
 • Larisa, D. ve Denisa, C. (2011). “The Influence of Brain Drain Phenomenon on Tourism Sector.” International Journal of Economic Practices and Theories, 1 (1): 20-27.
 • Lee-Ross, D. ve Pryce, J. (2010). Human resources and tourism (skills, culture and industry). UK: Channel View Publications.
 • Özdemir, S. S., Polat, E. ve Met, Ö. L. (2015). “Bodrum’da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerince Verilen İş İlanlarındaki İşgören Niteliklerinin Analizi.” Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34: 121-138.
 • Pelit, E. ve Kılıç, İ. (2012). “Mobbing ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Şehir ve Sayfiye Otellerinde Bir Uygulama.” İşletme Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 122-140.
 • Solnet, D. (2007). “Employee-Customer Linkages: A Social Identification Perspective in A Hotel Industry Context.” Journal of Hospitality and Tourism Management, 14 (2): 129-143.
 • Stone, D. L., Stone-Romero, E. F. ve Lukaszewski, K. (2006). “Factors Affecting the Acceptance and Effectiveness of Electronic Human Reource Systems.” Human Resource Management Review, 16: 229-244.
 • Szivas, E., Riley, M. ve Airey, D. (2003). “Labor Mobility into Tourism Attraction and Satisfaction.” Annals of Tourism Research, 30 (1): 64-76.
 • Timur, A. (1992), “Türkiye'de Turizm Eğitiminin Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Sonuçları”, Turizm Eğitimi Konferansı, 9-11 Aralık, Ankara.
 • Tütüncü, Ö., Tarlan, D. ve Mamyrkulov, N. (2003). “Seyahat Acentalarında Çalışanların İşe Alma Sürecini Algılamaları ve İzmir İli Örneği.” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1): 113-140.
 • Ünlüönen, K. ve Şahin, Z. (2011). “Turizmde İstihdam.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37): 1-25.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9641-8054
Author: Çağdaş Ertaş (Primary Author)
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { adyusbd437688, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {1143 - 1172}, doi = {10.14520/adyusbd.437688}, title = {Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Ertaş, Çağdaş} }
APA Ertaş, Ç . (2018). Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (30), 1143-1172. DOI: 10.14520/adyusbd.437688
MLA Ertaş, Ç . "Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 1143-1172 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/41461/437688>
Chicago Ertaş, Ç . "Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 1143-1172
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme AU - Çağdaş Ertaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.437688 DO - 10.14520/adyusbd.437688 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1143 EP - 1172 VL - 2018 IS - 30 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.437688 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.437688 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme %A Çağdaş Ertaş %T Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2018 %N 30 %R doi: 10.14520/adyusbd.437688 %U 10.14520/adyusbd.437688
ISNAD Ertaş, Çağdaş . "Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 / 30 (December 2019): 1143-1172. https://doi.org/10.14520/adyusbd.437688