Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 83 - 104 2019-04-25

İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

Yelda Köksal [1] , Kerem KARABULUT [2]

14 37

Günümüzde turizm, kişilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayarak önemi sürekli artan ve önemli boyutlara ulaşan etkili ve güçlü bir faaliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Turizm, hem ulusal ve yerli ekonomilerin gelişmesine hem de toplumsal refah düzeyinin yükselmesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda turizm, bölgelerarası dengeli kalkınma ve gelişmeye katkı yaparak önemli bir araç haline gelen sektör durumundadır. Bu nedenle dünyada ve Türkiye’de turizme verilen önem her geçen gün artarak turizm faaliyetleri çeşitlilik kazanmakta, yeni turizm türleri ilgi çekmektedir. Gelişen yeni turizm türlerinden biri olan inanç turizmi, insanların turizme katılmalarını etkileyen önemli nedenlerden biridir. Bu kapsamda geçmişte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Ağrı ili çalışma sahası olarak ele alınmıştır. Kutsal kitaplara konu olan ve tufandan sonra Nuh’un Gemisi’nin konakladığı inanışıyla inanç turizmi açısından ön plana çıkan Ağrı Dağı ve yörenin önemli şair ve filozoflarından olan Ahmed-i Hani’nin mezarının bulunduğu Ahmed-i Hani Türbesi, ilin inanç turizminin merkezi haline gelmesini sağlayan iki önemli değerdir. Bu amaçla yapılan çalışmada inanç ziyaretlerinin bölgenin kalkınmasına ekonomik anlamda ne gibi etkileri olduğunu tespit etmeye yönelik otel yetkililerinin görüşleri alınarak durum değerlendirilmesi yapılmıştır.


İnanç turizmi
 • Aalten, G. (2011). Çağdaş Zamanda Hz. Nuh’un Gemisi’nin Tanıkları, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, 412-416.
 • Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2011). Ağrı Kültür ve Turizm Rehberi, Ağrı.
 • Akat, Ö. (2008). Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Ekin Yayıncılık.
 • Akiş, E. (2011). Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Kalkınma Yaklaşımındaki Gelişmeler ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı: 44, 237-256.
 • Aksoy, M. (2002). “Türkiye’de İnanç Turizmine Genel Bir Bakış ve Hristiyanlığın Seyahate Verdiği Önem”, Dinler Tarihi Araştırmaları-III Sempozyumu, Dinler Tarihi Derneği Yayınları/3, Ankara.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Avan, N. (2011). Osmanlı Dönemi Ağrı Bölgesindeki Tasavvufi Hareketler (Ahmed-i Hani Örneği), III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, 392-397.
 • Aydemir, B., ve Yaşar, İ. (2015). Yerel Ekonomik Kalkınmada Turizmin Rolü ve Turizm İşletmelerinin Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Rize Örneği, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Üniversitesi, 488-504.
 • Bahar, O., ve Kozak, M. (2012). Turizm ve Rekabet, Detay Yayıncılık.
 • Bahar, Ozan (2007), “Bölgesel Kalkınmada Turizm Sektörünün Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı 19.
 • Baykul, A., ve Maden, S. I. (2017). Bölgesel Kalkınma ve Turizm İlişkisi: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-73.Bayrakcı, S. (2016). Turizmin Ekonomi Politiği, Editör: Ceyhun Can Özcan, Paradigma Akademi.
 • Belli, O. (2007). Tarih Boyunca Ağrı Dağı, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, Doğubayazıt Kaymakamlığı Kültür Yayınları, 4-21.
 • Belli, O. (2011). Hz. Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı Üzerinde Bulunduğu Konusunda Halk Ozanlarının Yazmış Olduğu Şiirler, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, 47-63.
 • Çakılcıoğlu, M. (2013). ‘‘Turizm Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Yöntem Önerisi’’, Tasarım +Kuram, Cilt: 9, Sayı: 6, 27-42.
 • Çeken, H. (2008). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X ,S II), 293-306.
 • Çeken, H. (2016). Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık.
 • Çetin, Y. (2009). Tarihi Kalıntıları ve Kültürel Değerleri İle Ağrı, Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Doğan, S. ve Yıldız, Z. (2007). Bölgesel Kalkınma, Turizmin İlişkisi ve Göller Bölgesi Kalkınmasında Alternatif Turizm Potansiyelinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6,147-181.
 • Eşitti, B., ve Kıngır, S. (2015). Konya İli Örneğinde Kalkınma ve İnanç Turizmi, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6 (12), 175-190.
 • Eykay İ., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2015). İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi, Journal of Life Economies, 59-74. Gülbahar, O. (2009). Turizmin Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Gidermedeki Rolü (Türkiye Örneği), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (1), 19-47.
 • Harbalıoğlu, M. ve Ünal, İ. (2013). Yalvaç’ta İnanç Turizmi ve Sosyo – Ekonomik Etkileri, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Ed. Muhsin Kar, Konya, 1191-1197.
 • Harunoğulları, M. (2016). Kilis’in İnanç Turizmi Potansiyeli ve Kutsal Mekanları, Turkish Studies International Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(21), 177-210.
 • Karabulut, K. (2011). Kars İlinin Kalkınma Stratejisi Nasıl Olmalıdır?, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(2), 38-52.
 • Kervankıran, İ. ve Eryılmaz, A. G. (2017). İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Algılarının Demografik Farklılıklar Açısından İncelenmesi: Konya Mevlana Müzesi Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 59, 276-296.
 • Keskin, A. (2016). Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1), 143-154.
 • Kızıldemir, Ö. ve Sarıışık, M. (2017). Turizm Endüstrisinin Ekonomik Etkilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Adana’da Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 38-58.
 • Kozak, N., Kozak, M., A. ve Kozak, M. (2015). Genel Turizm, İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık.
 • Köle, B. (2011). Ahmed-i Hani’nin ‘‘Mem u Zin’’ Adlı Eserinde Mecazi Aşk –Hakiki Aşk İlişkisi, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, 371-382.
 • Künü, S.,Hopoğlu, S., Gürçam, Ö. S. ve Güneş, Ç. (2015). Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, 71-93.
 • Murat Kızı, M. S. (2011). III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, 581-588.
 • Nasibov, İ. ve Şen, L. M. (2017). Dini Turizmin Kültürel Turizm Talebine Etkisi: İstanbul Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 416- 423.
 • Noah’s Ark Ministries International (2011). III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Editör: Oktay Belli, 476-489.
 • Okuyucu, A. ve Somuncu, M. (2013). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Ed. Muhsin Kar, Konya, 627-643.
 • Olcay, A. ve Albuz, N. (2016). İnanç Turizmi ve Türkiye’nin Tanıtımına Katkısı, 1-25. https://www.researchgate.net/ adresinden erişildi.
 • Öcal, T., Mitolojik Yönden Ağrı Dağı ve Gemikaya, http://media.turuz.com adresinden ulaşıldı Erişim tarihi: 12.06.2018.
 • Özyakışır, D. (2011). Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü: Teorik Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 46-71.
 • Perktaş, E. Bölgesel Kalkınma Özelinde Girişimciliğin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, 472-486.
 • Poria, Y.,Butler, R. ve Airey, D. (2003). Tourism, Religion and Religiosity: A Holy Mess. Current Issues in Tourism, 4(6), 340-363.
 • Samırkaş, M. ve Bahar, O. (2013). Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Sevinç, H., ve Azgün, S. (2012). Bölgesel Kalkınma ve İnanç Turizmi Bağlamında Akdamar Kilisesi Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 17-21.
 • Sezer, İ. ve Öztürk, B. (2014). İnanç Turizmi Bağlamında Yapılan Ziyaretlerin Mekânsal Etkileri Üzerine Ev Sahibi Toplumun Geliştirdiği Tepkiler: Boztekke Köyü (Giresun Merkez İlçe) Örneği. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) VIII. Coğrafya Sempozyumu, 463-472.
 • Somuncu, M. (2006). Turizmin Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye Turizmindeki Bölgesel Farklılıklar, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiri Metinleri, Ankara,163-177.
 • Şen, Y. (2015). Terörün Toplumlar Üzerindeki Sosyo- Ekonomik Etkilerine Bakış: PKK Terörü ve Ağrı Gerçeği, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 17-70.
 • Şengel, Ü., Zengin, B. (2017). Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel Halkın Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-19.
 • Şirvan Şen Demir, (2014). Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e: Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 101-119.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, Ağrı Şube Müdürlüğü, Ağrı Doğa Turizm Master Planı, 2013.
 • T.C. Serhat Kalkınma Ajansı. (2013). Hüseyin Tutar vd., Ağrı’nın Sosyo- Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları, Editör: Hüseyin Tutar, SERKA.
 • Taşdemir, İ. (2011). Ağrı İli Turizm Potansiyeli ve Diyadin Kaplıcaları, Editör: Oktay Belli, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, s. 619-625.
 • Tekin, A. (2011). Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29.
 • Tolunay, A. ve Akyol, A. (2006). Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 116-127.
 • Toy, S., Çalışkan, U. (2016). Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları ve Örnek Bir Uygulama ‘‘İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’’, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 106-120.
 • Tunçsiper, B., ve Özyılmaz, G. (2009), Yerel Ekonomik Kalkınma Sürecine Turizm Sektörünün Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 53-70.
 • TÜSİAD(2012). Sürdürülebilir Turizm, www.getob.org/wp-content/uploads/dosyalar/SurdurulebilirTurizmRaporu adresinden erişildi.
 • Usta, Ö. (2016). Turizm, Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık.
 • Üçler, Y. T., Koraş, M. ve Güçlü, Y. (2016). Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü: Konya Bedesten Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016; (35), 285-299.
 • http://www.haberler.com. İshakpaşa Sarayı haberleri. Erişim Tarihi: 29.11.2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date NİSAN 2009
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0001-7781-8220
Author: Yelda Köksal (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3159-3289
Author: Kerem KARABULUT
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { aicusbed523594, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {83 - 104}, doi = {10.31463/aicusbed.523594}, title = {İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Köksal, Yelda and KARABULUT, Kerem} }
APA Köksal, Y , KARABULUT, K . (2019). İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 83-104. DOI: 10.31463/aicusbed.523594
MLA Köksal, Y , KARABULUT, K . "İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 83-104 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/44953/523594>
Chicago Köksal, Y , KARABULUT, K . "İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 83-104
RIS TY - JOUR T1 - İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ AU - Yelda Köksal , Kerem KARABULUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.523594 DO - 10.31463/aicusbed.523594 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 104 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.523594 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.523594 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ %A Yelda Köksal , Kerem KARABULUT %T İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31463/aicusbed.523594 %U 10.31463/aicusbed.523594
ISNAD Köksal, Yelda , KARABULUT, Kerem . "İNANÇ TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (April 2019): 83-104. https://doi.org/10.31463/aicusbed.523594