Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 15 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-3006 | e-ISSN 2149-4053 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AİCUSBED), Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, CiteFactor, JournalTOCs, DRJI, Genamics JournalSeek, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Ulusal Hakemli bir Dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AİCUSBED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili çalışma ve araştırmalar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed adresinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. 

TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2149-3006 | e-ISSN 2149-4053 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AİCUSBED), Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, CiteFactor, JournalTOCs, DRJI, Genamics JournalSeek, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Ulusal Hakemli bir Dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AİCUSBED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili çalışma ve araştırmalar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed adresinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. 

TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.

Cilt 7 - Sayı 1 - 16 Nis 2021
 1. KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN ETKİN ARACI MEDYA: TELEVİZYON “ÖLDÜREN EĞLENCE” MİDİR?
  Sayfalar 1 - 26
  Mehmet Emin BARS
 2. ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’NİN ŞİİRLERİNDE VATAN ALGISI
  Sayfalar 27 - 36
  Adem BALKAYA
 3. TRB1 (BİNGÖL, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ) DÜZEY-2 BÖLGESİNDE 2007-2019 YILLARI ARASINDA NÜFUSUN GELİŞİMİ VE HAREKETLERİ İLE DEMOGRAFİK YAPININ DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 37 - 88
  Murat YILMAZ
 4. MİTOLOJİK, KÜLTSEL VE İKONOGRAFİK AÇIDAN ANTİK ÇAĞ’DA KHARİTLER
  Sayfalar 89 - 105
  Serdal GÜNDOĞDU, Nurettin KOÇHAN, Ahmet TERCANLIOĞLU
 5. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE YUNANLARDAN ELE GEÇİRİLEN GANİMET TAYYARELER
  Sayfalar 107 - 126
  Davud KAPUCU
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS CAMİİ ALIŞKANLIKLARI VE CAMİDEN BEKLENTİLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 127 - 152
  Mustafa SAFA
 7. YENİ HEGEMONYA ALANI: ARKTİKA
  Sayfalar 153 - 177
  Ferdi GÜÇYETMEZ
 8. SAMUEL ALEXANDER’IN MEKÂN-ZAMANDAKİ TANRI BELİRİMCİLİĞİ VE DOĞRU-YANLIŞ ANLAYIŞI
  Sayfalar 179 - 194
  Ruhattin YAZOĞLU, Mehmet ÖZKAYA
 9. COVID-19 Pandemi Sürecinde Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı
  Sayfalar 195 - 219
  Akif ÖZTÜRK
 10. BAYBURT MAHALLE ODALARININ FOLKLORİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 221 - 232
  Özlem ÜNALAN
 11. AĞRI OVASI TARIM TOPRAKLARINDAKİ ORGANİK MADDE MİKTARININ DİĞER TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KOŞULLARLA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 233 - 258
  Sevda KARACA
 12. BERAT ALANYALI’NIN BOZKIR GECESİNDE BİR TREN ADLI ESERİNE TEMATİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 259 - 274
  Buşra YALNIZ, Alpay GEZER
 13. BOSNALI ALAADDİN SȂBİT DȊVȂNI’NDA HAYVANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 271 - 291
  Sibel ÖKMEN
 14. CİZRE İSMAİL EBUL-İZ EL-CEZERİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP MADENİ İBRİK
  Sayfalar 293 - 312
  Ahmet ERK
 15. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE GASTRONOMİK LEZZETLER: TOKAT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 313 - 334
  Savaş YAYLACI, Hüseyin MERTOL
 16. DERÛNÎ-ZȂDE MUHAMMED HULÛSÎ’NİN DİVANÇESİ’NİN YENİ BİR NÜSHASI VE BU DİVANÇE’DEKİ TASAVVUFÎ UNSURLAR
  Sayfalar 335 - 352
  Ömür ERBAY
 17. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS- T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 353 - 368
  Seda DURSUN
 18. FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ
  Sayfalar 369 - 385
  Zekeriya GÜL, Şükriye Gül REİS
 19. HAMZA-NÂME ADLI ESERİN 72. CİLDİ’NDE TÜRK DİL TARİHÎNİN GELİŞİM SEYRÎ
  Sayfalar 387 - 404
  Ahmet ADIGÜZEL
 20. KLASİK ŞİİRDE ÂŞIĞIN İSTİĞNA MÜLKÜNÜN SULTANLIĞINA DOĞRU YOLCULUĞU: MELÂMÎ ÂŞIKLIĞIN, MELÂMETİ SELÂMETE TERCİHİ
  Sayfalar 405 - 434
  Erdem SEVİMLİ
 21. MİSAFİR KONUŞMACI DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 435 - 451
  Turan AKSAKAL
 22. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ONLARIN CEVAPLARI HAKKINDAKİ TAHMİNLERİ
  Sayfalar 453 - 481
  Elif BAKAÇ, Ali YILDIZ
 23. KIRGIZ ROMANI: BAŞLANGIÇTAN BAĞIMSIZLIĞA (1917-1990)
  Sayfalar 483 - 485
  Reyhan KARKINLI
 24. ARAP ŞİİRİNDE TASVİR (Emeviler-Abbasiler)
  Sayfalar 487 - 492
  Salih ÖZYURT
 25. FUKAHÂ-Yİ SEB’A VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ
  Sayfalar 493 - 506
  Abdulalim ADIGÜZEL
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 15 Eylül 2021