Yazım Kuralları

Yazım Kuralları
Yazarlar İçin Bilgiler

1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015 yılından itibaren, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.
2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ağırlıklı olarak sosyal bilimlerle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli “basılı materyal ve elektronik” bir dergidir.
3. Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu editör ve editör yardımcıları yapar. Derginin yazım ve noktalamasında, Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
4. Yazılar, PC uyumlu Microsoft Office Word 2010 veya sonrası sürümler ile yazılmış olmalıdır.
5. Dergiye gönderilecek yazıların tüm bölümleri ve ekleri dâhil 25 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.
6. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde bir yazarın aynı sayıda ortak yazarlıklarla birlikte olsa dahi birden fazla yazısı yayınlanmaz.
7. Derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmeyen yazıların değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu tür durumlarda yazardan derginin yazım kurallarına uygun hale getirilmesi istenecektir. Düzeltilen yazılar hakem sürecine alınacak, düzeltmesi yapılmayan yazılar ise reddedilecektir.
8. Belirtilen düzenlemelerin eksik olması durumunda DergiPark üzerinden sizinle iletişime geçilecektir. Sizden istenilen düzenlemeleri tamamladıktan sonra lütfen sisteme yeniden yükleme yapmayınız. Oluşturulan yazar iletişim sekmesinden bize gönderiniz.
9. Hakemlerin ve yazı sahibinin isimleri gizli tutulur ve dokümanlar beş yıl süreyle saklanır.
10. Yayın Kurulu, yazıda konu ve anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde kısaltma yapabilir ve gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir; bölümler hâlinde yayımlanmasına karar verebilir.
11. Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.


Başlıklar
Makale başlığı önce Türkçe hemen altına da İngilizce olarak 12 sözcüğü geçmeyecek şekilde büyük harfler ile kalın olarak yazılmalıdır.
İç başlıklar makalede, konunun işlenişine göre başlarında rakam-harf olmadan ilk harfleri büyük ve kalın olarak yazılmalıdır.


Yazar(lar)ın Adı
Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.
Hakem süreci tamamlanan yazılar için, yazardan son hâlini göndermesi istenildiğinde adını, soyadını, kurumsal iletişim bilgisini, e-posta adresini ORCID numarasını Türkçe ve İngilizce olarak başlığının hemen altına ortalanmış olarak yazması, istenir. Unvanlar ve kurumların İngilizce karşılıkları aşağıda belirtilmiştir.
Örnek:

TR BAŞLIK
ENG BAŞLIK

Alperen KAYSERİLİ 
Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
Assoc. Prof. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Science and Letters Department of Geography
örnek@agri.edu.tr
ORCID ID: orcid.org/0000-0000….

Makalenin yazarı; Ulakbim DergiPark sistemine üye olup gerekli bilgileri girerek makalesini sisteme yüklemelidir. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed


Özet
Özet İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde “Özet” ve “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında, her iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler “Anahtar Sözcükler” ve “Key Words” başlığı altında 5 kelime olmalıdır. Türkçe özetten sonra Türkçe “Anahtar Sözcükler”, İngilizce özetten sonra İngilizce “Key Words” kısmı yer almalıdır.


Bölüm Başlıkları
11 punto yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalı ve numara verilmeden birbirini izleyecek şekilde sıralanmalıdır.


Alt Bölüm Başlıkları
11 punto yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalıdır.


Bölümler
Makale, Giriş bölümü ile başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı; ara ve alt başlıklarla desteklenebilecek Gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmeli; Sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.


Metin
1) Ana metin:
a) A4 kâğıt boyutuna, alt ve üst kenar 5 cm, sağ ve sol kenarlardan ise 4,5 cm kenar boşluk bırakılarak oluşturulmalıdır.
b) 11 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır.
c) 1,15 satır aralığı bırakılmalıdır.
d) Her iki yana yaslı olacak şekilde olmalıdır.
e) Yazıda paragraflar, 1.25 cm girintili olmalı, paragraf aralarında 0 nk satır boşluk bırakılmalı ve sayfa numaraları sağ üst köşede yer almalıdır.
f) Eserde çizelge, tablo adları üste, her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim, şekil, grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli, şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil yazıları alta küçük harflerle bilgisayarda yazılmalıdır.
g) Tablolarınızı lütfen tablo ekle seçeneğinden oluşturunuz ve resim şeklinde düzenlememeye özen gösteriniz. Tablolarınızın büyük olması durumunda yazı puntosunu küçültebilirsiniz. Metinlerde ve diğer yerlerdeki yazı tiplerinin şablonda istenen yazı tipine göre düzenlendiğinden emin olunuz.

Alıntı ve Referanslar
Tüm alıntılar tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir. Blok alıntılar ise sağ ve soldan 1 cm içerde olarak italik yazılmalıdır.
Dergimizde APA Atıf Sistemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte bazı disiplinlerde zorunlu olan sayfa altı dipnotla açıklamalar yapılması kabul edilmekte olmasına rağmen kaynak gösteriminde sayfa altı dipnot sistemi kabul edilmemektedir.
APA Sistemi (metin içi) kullanıldığında şu hususlara dikkat edilmelidir:
- Metin içinde uygun yere parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayın tarihi: ve alıntının sayfa numarası belirtilmelidir. [Köprülü 1966: 20]
-Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın yayın tarihi ve sayfası yazılmalıdır. [Köprülü (1966: 17), bu konuda…]
- age., agm., gibi kısaltmalar olmamalı, aynı yöntem devam ettirilmelidir.
-Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse basım yılının sonuna harf kodlaması yapılmalıdır. [Köprülü 1966a, Köprülü 1966b, …]
- Kaynak çok yazarlı ise her iki yazarın da soyadı kullanılmalı ve ikiden fazla yazarlı eserlerde referans gösterildiği yerde ilk yazarın soyadı belirtildikten sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. [Türkmen ve Cemiloğlu 2009: 20; Olcay vd. 1998: 10] Kaynaklar bölümünde tüm yazarlar verilmelidir.
-Metin içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa kaynaklar noktalı virgülle ayrılmalıdır. [Köprülü 1966: 10; Kaplan 2004: 15; Tanpınar 1969: 20; …]
-Dergimizce uygun görülmese de bulunamayan bir yayının, aktaran şeklinde kaynak gösterilmesi gerekiyorsa asıl kaynak da belirtilmelidir. [Köprülü 1931, Kaplan 2004’ten]
-Sözlü kaynak kullanılıyorsa parantez içinde kaynak kişinin adı ve soyadı belirtilmelidir.
- Yayın tarihi belli olmayan eserlerde ya da yazmalarda sadece yazar adı, yazar adı olmayan eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.
-İnternet kaynaklı alıntılarda metin içerisinde URL 1- URL 2 gibi kullanılması kaynakça bölümünde ise İnternet başlıkları adı ile Kaynakçanın altında alt başlık oluşturularak, internet adresi ve adrese erişim tarihi belirtilmelidir. Örnek: URL 1- http://tdkterim.gov.tr/bts (Erişim Tarihi: 05.04.2011)


Kaynaklar
Kaynaklar bölümü makale metninin sonunda bulunmalı, sadece gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla eseri var ise sıralamada yayın tarihi dikkate alınmalıdır. Yazarın aynı yılda yayımlanan birden fazla eseri var ise kaynaklar a, b, c şeklinde kodlanarak sıralamaya konmalıdır.
Sözlü kaynaklarda kaynak kişinin soyadı, adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, gerekli durumlarda diğer açıklayıcı bilgilere kısaca yer verilmelidir. [Fuat Özdemir-Âşık Fuat Çerkezoğlu. 1950 Narman doğumlu, halk ozanı]
Bazı bilgileri bulunmayan kaynaklarda ilgili yere “yayın yeri yok, yayıncı yok, tarih yok” şeklinde ifadeler eklenmelidir.
Antik kaynaklarda veya sürekli baskısı yapılan eski eserlerde yazarın (ad-soyadı olmadığından) ismi olduğu gibi yazıldıktan sonra mevcut nüshanın basım tarihi eser isminden sonra yazılmalıdır.

Örnekler
Antik Kaynaklar

Evliya Çelebi. Seyahatname. (sad. T. Temelkuran- N. Aktaş). 1986. İstanbul: Üçdal Yayınevi
Ksenophon. Anabasis / Onbinlerin Dönüşü. (çev. T. Gökçöl). 1974. İstanbul: Hürriyet Yayınları
Kitap
Durmuş, İ. (1993). İskitler (Sakalar). Ankara.
Köprülü, M. F. (1966a). Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Köprülü, M. F. (1966b).Edebiyat Araştırmaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Kitap Bölümü /Ansiklopedi Maddesi
Çevik, Ö. (2009). “İskân Yeri Seçiminde Bilişsel Faktörlerin Olası Rolü: Rusa’nın Eiduru (Süphan) Dağı Önündeki Kent-Ayanis’’. Altan Çilingiroğlu’na Armağan Yukarı Deniz Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat. (ed. H. Sağlamtimur vd.) İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 195-202.
Belli, O. (1982). “Urartular”. Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi-I. İstanbul: Görsel Yayınları. 139-208.
Makale
Oğuz, M. Öcal. (2010). “Sözel Belleğin Tarihe Tanıklığı ve Âşıkların İnanılan Biyografileri”. Milli Folklor, 87, 5-12.
Çeviri- Derleme
Naskali, E. G. (haz.). (1999). Altay Destanı Maaday Kara. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Eliade, M. (1999). Şamanizm. (çev. İsmet Birkan). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Fenoglio, I. ve F. Georgeon (haz). (2000). Doğuda Mizah. (Çev. Ali Berktay) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
-Bildiri
Kılıç, M.-Topaloğlu. Y. (2018). “Antik Kaynaklara Göre Doğu Anadolu Mimarisi”. Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu. 12-13 Mart 2018. Erzurum.842-874
-Tez
Pehlivan, M. (1984). En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Anlayışınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi © İletişim                                        ULAKBİM Dergi Sistemleri