Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 31 - 46 2019-06-28

YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SLOW CITIES (CITTASLOW) AND THE EFFECTS ON URBAN LIVING QUALITY: A SURVEY ON THE PERCEPTION OF THE PEOPLE OF SEFERIHISAR

Okan Akpınar [1] , Ethem Kadri Pektaş [2]

60 72

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hem dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması hem de teknoloji ve sanayileşme alanında yaşanan gelişmeler kentlere doğru göçün hızlanmasına neden olmuştur. Kentlerdeki iletişim ve ulaşım alanındaki teknolojik gelişmelerin, zaman ve mekân sınırını ortadan kaldırması ile gerçekleşen küreselleşme olgusu da üretim ve tüketimde hız kavramının gelişmesine zemin hazırlamıştır. Aşırı kentleşme ve küreselleşmenin doğayı göz ardı eden yaklaşımlarına karşı, çevresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, yerel ekonominin ve kültürel varlıkların ön plana çıkarılmasını ve kentsel yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan Yavaş Şehir (Cittaslow) Hareketi ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada Türkiye ve dünyada farklı bölgelerde, farklı kişi ve kurumlar tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sonucu geliştirilen kentsel yaşam kalitesi kriterlerinden hareketle, İzmir’in Seferihisar ilçesinin Yavaş Şehir Birliği’ne üyeliğinin kentsel yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ölçmeye yardımcı olacak bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda; fiziksel, ekonomik ve sosyal göstergeler dâhilinde altyapı, gelir düzeyi, nüfus artışı ve diğer bazı konularda Seferihisar halkının genellikle olumsuz görüşlere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca istinaden çalışmanın sonunda; kentte, altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızlandırılması, ekonomik anlamda yerli üreticiye teşvik politikalarının uygulanması, belirli planlamalar ekseninde nüfus artışının kontrol altına alınması vb. öneriler geliştirilmiştir.

Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kentleşme, Yavaş Şehirler (Cittaslow), Kentsel Yaşam Kalitesi, seferihisar
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. İstanbul: Sakarya Kitabevi.
 • Cittaslow (2017). Cittaslow International Charter. Orvieto-Italy: International Cittaslow: http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/257/charter_cittaslow_en_05_18.pdf?_ga=2.65561451.438208676.1532094650-1758220794.1519427949
 • Coşar, Y. (2013). Yavaş Şehir (Cittaslow) Olgusunun Turist Davranışları ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algısına Etkileri. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Demirkaya, Y. (2010). Çekmeköy’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kentsel Yaşam Kalitesi. İstanbul: Çekmeköy Belediye Başkanlığı.
 • Deniz, T. (2017). Hızlı Dünyada Sürdürülebilir Mekânlar: Sakin Kentler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Sayı.3, 1399-1412.
 • Ekşioğlu, A. (2011). Kentsel Yaşam Kalitesi ve İstanbul Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Habitat II. (1996). Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, İstanbul.
 • Kabadayı, H. (2006). Yaşam Kalitesi ve Kullanıcı Memnuniyetinin Kentsel Tasarımdaki Etkisine Çok Boyutlu Yaklaşım. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Keskin, E. (2010). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Keskin, E. (2012). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow). PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Sayı.1, 81-99.
 • Koyuncu, B. (2011). Kentsel Yaşam Kalitesi Kriterleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Olgun A. (2016). Yavaş Şehir (Cittaslow): Seferihisar Örneğiyle Ekonomik ve Mali Yapı. (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Özgenç, Ö. (2012). İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı. (Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Sezgin, M. ve Ünüvar, Ş. (2011). Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Tekin, C. (2017). Yavaş Turizm ve Yavaş Turist: Cittaslow Seferihisar’da Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi, Batman.
 • Tıraş, H. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme. Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.2, 57-73.
 • Tosun, E. (2013). Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Sürecinde Kompakt Kent Modelinin Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.1, 103-120.
 • Tunçer, P. (2016). Sürdürülebilir Kentleşme Politikaları ve Türkiye. Turkish Studies, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı.11/2, 1267-1300.
 • Yalçın, A. ve Yalçın, S. (2013). Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Cittaslow Hareketi Bir Model Olabilir mi? Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sayı.1, 32-41.
 • Yavuzçehre, P. ve Torlak, S. (2006). Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.4, 184-207.
 • Yurtseven, H., Kaya, O. ve Harman, S. (2010). Yavaş Hareketi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Cittaslow Türkiye: http://cittaslowturkiye.org/ (Erişim Tarihi: 07-09.10.2018).
 • Mimarlık Dergisi: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID=1325 (Erişim Tarihi: 15.10.2018).
 • Worldometers: http://www.worldometers.info/world-population/ (Erişim Tarihi: 18.10.2018).
 • Mimarlık Dergisi: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=53&RecID=1326 (Erişim Tarihi: 22.10.2018).
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI (Erişim Tarihi: 23.10.2018).
 • TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi: http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=964 (Erişim Tarihi:27.10.2018).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9629-1786
Author: Okan Akpınar (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8157-8861
Author: Ethem Kadri Pektaş

Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { akuiibfd496265, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {31 - 46}, doi = {10.33707/akuiibfd.496265}, title = {YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Akpınar, Okan and Pektaş, Ethem Kadri} }
APA Akpınar, O , Pektaş, E . (2019). YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 31-46. DOI: 10.33707/akuiibfd.496265
MLA Akpınar, O , Pektaş, E . "YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 31-46 <http://dergipark.org.tr/akuiibfd/issue/46487/496265>
Chicago Akpınar, O , Pektaş, E . "YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 31-46
RIS TY - JOUR T1 - YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Okan Akpınar , Ethem Kadri Pektaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33707/akuiibfd.496265 DO - 10.33707/akuiibfd.496265 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 46 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - doi: 10.33707/akuiibfd.496265 UR - https://doi.org/10.33707/akuiibfd.496265 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Okan Akpınar , Ethem Kadri Pektaş %T YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33707/akuiibfd.496265 %U 10.33707/akuiibfd.496265
ISNAD Akpınar, Okan , Pektaş, Ethem Kadri . "YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 31-46. https://doi.org/10.33707/akuiibfd.496265
AMA Akpınar O , Pektaş E . YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. KOCATEPEİİBF Journal. 2019; 21(1): 31-46.
Vancouver Akpınar O , Pektaş E . YAVAŞ ŞEHİRLER (CITTASLOW) VE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEFERİHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 46-31.