Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 47 - 58 2019-06-28

NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA
EFFECT OF NET WORKING CAPITAL ON LIQUIDITY: AN EXAMPLE IN BIST 30 COMPANIES

FARUK DAYI [1]

62 97

İşletmeler günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli düzeyde likiditeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle işletme sermayesi ile likidite arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada net işletme sermayesi verimliliğinin likiditeye etkisi incelenmiştir. Uygulamada BIST 30 endeksindeki şirketlerin 2014-2018 dönemi finansal tablo verileri kullanılmıştır. Modelde net işletme sermayesi devir hızı, cari oran, asit test oranı, nakit oran, net işletme sermayesi, hasılat ve net işletme sermayesinin yönünü ifade eden değişken ile panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarında cari oran ve asit test oranı ile net işletme sermayesi devir hızı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Net işletme sermayesi devir hızı, net işletme sermayesi ve net işletme sermayesin yönünü ifade eden değişken ile negatif yönde; nakit oran ve hasılat değişkenlerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Companies are required to have sufficient liquidity to maintain their daily activities. Therefore, the relationship between working capital and liquidity needs to be examined. In this study, the effect of net working capital efficiency on liquidity is investigated. In the application, 2014-2018 period financial statements data of the companies in the BIST 30 index were used. In the model, a panel data analysis was performed with the variables that define the net working capital turnover ratio, current ratio, acid test ratio, cash ratio, net working capital, revenues and net working capital direction ( positively or negatively). There is no significant relationship between current ratio and acid test ratio and net working capital turnover ratio.  Net working capital turnover rate, net working capital and net working capital are negatively in the direction of the variables expressing the direction; It has been determined that it affects the cash ratio and revenues variables positively.

 • Akbulut, R. (2011), "İMKB’de imalat sektöründeki işletmelerde işletme sermayesi yönetiminin kârlılık üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 195-206.
 • Akel, V. ve İltaş, Y. (2016), "İşletme Sermayesinin Makroekonomik Belirleyicileri: BİST’te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(3), 39-70.
 • Akoto, R. K., Awunyo-Vitor, D. ve Angmo, P. L. (2013), "Working capital management and profitability:Evidence from Ghanaian listed manufacturing firms", Journal of Economics and International Finance, 5(9), 373-379.
 • Aksoy, A. ve Yalçıner, K. (2008), İşletme Sermayesi Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aksoy, E. E. (2013), "İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Analizi: Prais-Winsten Regresyon Uygulaması", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 73-86.
 • Apak, S., Açıkgöz, A. F., Erbay, E. R. and Tuncer, G. (2016), "Cash vs. Net Working Capital as Strategic Tools for the Long-term Relation between Bank Credits and Liquidity: Inequalities in Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 648-655.
 • Appuhami, B. R. (2008), "The Impact of Firms’ Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study across Industries in Thailand", International Management Review, 4(1), 11-24.
 • Arçelik. (2019), Arçelik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. http://www.arcelikas.com/yatirimci, (15.03.2019).
 • Aselsan. (2019), Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkleri. https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Iletisim.aspx, (15.03.2019).
 • Atmaca, M. (2016), "Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılığa Etkisi:Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma" Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 633-649.
 • Aydoğuş, B. ve Vurur, N. S. (2017), "Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi:2003-2012 Borsa İstanbul Uygulaması", Proceedings of 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, 196-203, Thessaloniki.
 • Aygün, M. (2012), "Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Ege Akademik Bakış, 12(2), 215-223.
 • Aytürk, Y., ve Yanık, S. (2015), "Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye’deki KOBİ’lerde Karlılığı Nasıl Etkiler?", Muhasebe ve Finansman Dergisi (68), 157-168.
 • Bim. (2019), BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. https://www.bim.com.tr/Categories/105/yatirimci-iliskileri.aspx, (15.03.2019).
 • Coşkun, E., ve Kök, D. (2011), "Effect of Working Capital Policies on Profitability: A Dynamic Panel Analysis", Ege Akademik Bakış, 11, 75-85.
 • Çakır, H. M. ve Küçükkaplan, İ. (2012), "İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000 – 2009 Dönemi İçin Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi (53), 69-86.
 • Çelik, İ. ve Boyacıoğlu, N. (2013), "The Impact of Fixed Assets Expenditures on Working Capital Management: An Application on Manufacturing Enterperises in Istanbul Stock Exchange", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 81-99.
 • Çelik, R., Bilen, B. ve Bilen, Ö. (2016), "The Impacts of Changes in Macro-Economic Data on Net Working Capital: The Case of Turkey's Industrial Sector" Procedia Economics and Finance(38), 122-134.
 • Dash, M., ve Hanuman, R. (2009), "A Liquidity-Profitability Trade-Off Model for Working Capital Management" Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1408722 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1408722, 1-10.
 • Demireli, E., Başçı, E. S. ve Karaca, S. S. (2014), "İşletme Sermayesi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 79-98.
 • Doğan. (2019), Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/Default.aspx, (15.03.2019).
 • Doğan, M. ve Elitaş, B. L. (2014), "Çalışma Sermayesi Gereksinimlerinin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 1-14.
 • Dong, H. P. and Su, J.-t. (2010), "The Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Vietnam Case", International Research Journal of Finance and Economics(49), 59-67.
 • Dursun, A. ve Ayrıçay, Y. (2012), "Çalışma Sermayesi Karlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996-2005 Dönemi Analizi", Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3-4), 199-214.
 • Ebenezer, A. B. and Asiedu, M. K. (2013),"The Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Manufacturing Companies in Ghana", International Journal of Business and Social Research, 3(2), 25-34.
 • Enerjisa. (2019), Enerjisa Enerji A. Ş. Yatırımcı İlişkileri, https://www.enerjisainvestorrelations.com/, (15.03.2019).
 • Enqvist, J., Graham, M. and Nikkinen, J. (2014), "The impact of working capital management on firm profitability in different business cycles: Evidence from Finland" Research in International Business and Finance(32), 36-49.
 • Ereğli Demir Çelik. (2019), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A .Ş. Yatırımcı ilişkileri. https://www.erdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/, (15.03.2019).
 • Falope, O. I. and Ajilore, O. T. (2009), "Working Capital Management and Corporate Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in Nigeria", Research Journal of Business Management, 3(3), 73-84.
 • Ford. (2019), Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. Yatırımcı İlişkileri. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/yatirimci-iliskileri-anasayfasi, (15.03.2019).
 • Garcia-Teruel, P. J. and Martinez-Solano, P. (2009), "Effects of working capital management on SME profitability", International Journal of Managerial Finance,, 3(2), 164-177.
 • Gill, A., Biger, N. and Mathur, N. (2010), "The Relationship Between Working Capital Management And Profitability:Evidence From The United States", Business and Economics Journal, 1-9.
 • İltaş, Y. (2016), "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarını Kullanarak İşletme Sermayesi Gereksinimi Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Analiz: 1996-2013", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(48), 123-143.
 • Iqbal, A. and Zhuquan, W. (2015), "Working Capital Management and Profitability Evidence from Firms Listed on Karachi Stock Exchange", International Journal of Business and Management, 10(2), 231-235.
 • Karadağlı, E. C. (2012), "The Effect of Working Capital Management on the Profitability of Turkish SMEs," British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 5(2), 36-44.
 • Karaduman, H. A., AKBAŞ, H. E., Özsozgun, A. and Durer, S. (2010), "Effectc of Working Capital Management on Profitability: The Case for Selected Companies in The Istanbul Stock Exchange (2005-2008)", International Journal of Economics and Finance Studies, 2(2), 47-54.
 • Kardemir. (2019), Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yatırımcı İlişkileri. https://www.kardemir.com/sunumlar_raporlar_ve_tablolar, (15.03.2019).
 • Kendirli, S. ve Konak, F. (2014), "İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: BİST Gıda, İçecek Endeksi Uygulaması", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi(41), 0-0.
 • Keskin, R. ve Gökalp, F. (2016), "Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Ekkisi: Panel Veri Analizi", Doğus Üniversitesi Dergisi, 17(1), 15-25.
 • Koç Holding (2019), Koç Holding A. Ş. Yatırımcı İlişkileri. https://www.koc.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri, (15.03.2019).
 • Koza Altın. (2019), Koza Altın İşletmeleri A.Ş. yatırımcı ilişkileri, http://kozaaltin.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/, (15.03.2019).
 • Koza Anadolu. (2019), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. yatırımcı ilişkileri. http://www.kozametal.com.tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/, (15.03.2019).
 • Kök, D., Coşkun, E. ve İspir, M. S. (2013), "Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi", Business and Economics Research Journal, 4(4), 49-70.
 • Lazaridis, I. and Tryfonidis, D. (2006), "Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange", Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), 1-12.
 • Makori, D. M. and Jagongo, A. (2013), "Working Capital Management and Firm Profitability: Empirical Evidence from Manufacturing and Construction Firms Listed on Nairobi Securities Exchange Kenya", International Journal of Accounting and Taxation, 1(1), 1-14.
 • Mehrotra, S. (2013), "Working Capital Trends and Liquidity Analysis of Fmcg Sector in India", IOSR Journal of Business and Management, 9(4), 45-52.
 • Mousavi, Z. and Jari, A. (2012), "The Relationship between Working Capital Management and Firm Performance: Evidence from Iran", International Journal of Humanities and Social Science, 2(2), 141-146.
 • Mueller, F. W. (1953), "Corporate Working Capital and Liquidity", The Journal of Business of the University of Chicago, 26(3), 157-172.
 • Öz, Y. ve Güngör, B. (2007), "Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 319-332.
 • Pegasus. (2019), Pegasus Hava Taşımacılığı A. Ş. yatırımcı İlişkileri. http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr, (15.03.2019).
 • Petkim. (2019), Petkim Petrokimya Holding A.Ş. yatırımcı ilişkileri. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/270/YATIRIMCI-ILISKILERI.aspx, (15.03.2019).
 • Pouraghajan, A. and Emamgholipourarchi, M. (2012), "Impact of Working Capital Management on Profitability and Market Evaluation: Evidence from Tehran Stock Exchange", International Journal of Business and Social Science, 3(10), 311-318.
 • Poyraz, E. (2012), "İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Kârlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A. Ş. Uygulaması)", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 47-56.
 • Raheman, A. and Nasr, M. (2007), "Working capital management and profitability-case of Pakistani Firms", International Review of Business Research Papers, 3(1), 279-300.
 • Sabancı. (2019), Haci Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri, https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr, (15.03.2019).
 • Sagan, J. (1955), "Toward a Theory of Working Capital Management", The Journal of Finance, 10(2), 121-129.
 • Saglam, N., Kagitci, A. and Buyukipekci, S. (2016), "Relationship Between Working Capital Management and Profitability in Turkey Industrial Listed Companies", Journal of Modern Accounting and Auditing, 12(3), 147-155.
 • Soda Sanayi. (2019), Soda Sanayi A. Ş. yatırımcı İlişkileri. http://www.sisecamkimyasallar.com/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/yatirimci-sunumlari, (15.03.2019).
 • Şahin, O. (2011), "İMKB’ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 123-141.
 • Şekeroğlu, G. (2013), "Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: İMKB'de Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Araştırma", Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Şişe Cam (2019), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. http://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/yillik-faaliyet-raporlari, (15.03.2019).
 • Tav. (2019, Tav Havalimanları Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. http://www.tavyatirimciiliskileri.com/tr-TR/Pages/IndexPage.aspx, (15.03.2019).
 • Tekfen. (2019), Tekfen Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. http://www.tekfen.com.tr/yatirimci_iliskileri.asp?n=1&p=17, (15.03.2019).
 • Thy. (2019), Türk Hava Yolları A.Ş. Yatırımcı İlişkileri, http://investor.turkishairlines.com/tr, (15.03.2019).
 • Tofaş. (2019), Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/FinansalSonuclar/Pages/default.aspx, (15.03.2019).
 • Turkcell. (2019), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri, (15.03.2019).
 • Tüpraş. (2019), Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Yatırımcı İlişkileri, https://www.tupras.com.tr/genel-bakis, (15.03.2019).
 • Türk Telekom. (2019), Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yatırımcı İlişkileri. http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sayfalar/default.aspx, (15.03.2019).
 • Ulusoy, T., Esmer ,Y. ve Dayı, F. (2019), "Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: BİST'de Bir Uygulama", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1889-1905.
 • Uremadu, S. O., Egbide, B.-C. and Enyi, P. E. (2012), "Working Capital Management, Liquidity and Corporate Profitability among quoted Firms in Nigeria Evidence from the Productive Sector", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 80-97.
 • Yamaltdinova, A. (2018), "Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Performansına Çalışma Sermayesinin Etkisi", SESSION 3C: Sektörel analiz, 325-331.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0903-1500
Author: FARUK DAYI (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { akuiibfd544720, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {47 - 58}, doi = {10.33707/akuiibfd.544720}, title = {NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {DAYI, FARUK} }
APA DAYI, F . (2019). NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 47-58. DOI: 10.33707/akuiibfd.544720
MLA DAYI, F . "NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 47-58 <http://dergipark.org.tr/akuiibfd/issue/46487/544720>
Chicago DAYI, F . "NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 47-58
RIS TY - JOUR T1 - NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA AU - FARUK DAYI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33707/akuiibfd.544720 DO - 10.33707/akuiibfd.544720 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 58 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - doi: 10.33707/akuiibfd.544720 UR - https://doi.org/10.33707/akuiibfd.544720 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA %A FARUK DAYI %T NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33707/akuiibfd.544720 %U 10.33707/akuiibfd.544720
ISNAD DAYI, FARUK . "NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 47-58. https://doi.org/10.33707/akuiibfd.544720
AMA DAYI F . NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA. KOCATEPEİİBF Journal. 2019; 21(1): 47-58.
Vancouver DAYI F . NET İŞLETME SERMAYESİNİN LİKİDİTEYE ETKİSİ: BIST 30 ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 58-47.