Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 646 - 675 2018-10-24

Transported Education Application in Pazarcık According to the Views of the Managers, Teachers, Students and Parents
Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması

Durdu ÇAVUŞOĞLU [1] , Burhanettin DÖNMEZ [2]

108 243

The aim of this study is to evaluate the Transported Education Application in Pazarcık within the framework of the opinions of the managers, teachers, students and parents. For this purpose, 47 participants who are the stakeholders of the transportation center schools in the district constitute the study group of the research. The research was conducted in the second semester of the 2016-17 academic year. Semi-structured interview form was applied to the participants in the research. The research was designed in case study pattern from qualitative research designs and the findings were analyzed by content analysis method. The results found from the research were that transported education leads to psychological and/or physiological disturbances in some students; that the relationship and communication between the transported students and the other students are somewhat lower than that of the teacher-student relationship and communication; the communication with parents was limited; the nutrition and transportation services were found to be problem free and positive; the lack of attendance was not due to being transported; being transported partially negatively affects participation in activities; being transported negatively affects academic success and the transported student did not have a negative attitude towards his friends, teachers and administrators.  

Bu çalışmanın amacı, Pazarcık’taki “Taşımalı Eğitim Uygulaması”nı yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bu amaçla, ilçedeki taşıma merkezi okulların paydaşlarından 47 katılımcı araştırmanın çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Araştırma, 2016-’17 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmış ve elde edilen bulgular içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, taşımalı eğitimin bazı öğrencilerde psikolojik ve/veya fizyolojik rahatsızlıklara yol açtığı; taşımalı öğrenciler ile diğer öğrenciler arasındaki ilişki ve iletişimin öğretmen öğrenci ilişkisi ve iletişimine göre biraz daha düşük nitelikte olduğu; velilerle iletişimin sınırlı olduğu; beslenme ve ulaşım hizmetlerinin birkaç nokta hariç problemsiz ve olumlu görüldüğü; öğrenci devamsızlığının taşımalı olmaktan kaynaklanmadığı; taşımalı olmanın, eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı kısmen olumsuz etkilediği; ders başarısını olumsuz etkilediği ve taşınan öğrencinin arkadaşlarına, öğretmenlerine ve yöneticilerine dönük olumsuz bir tavır ve tutum takınmadığı bulguları elde edilmiştir.
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak örneği). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23( 1).
 • Baş, M. (2001). Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulamasında Taşıma Merkezi Kabul Edilen İlköğretim Okullarının Sorunları: Bolu İli Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bilek, E. & Kale, M. (2012). Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Taşımalı Eğitim Uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 609-632.
 • http://sgb.meb.gov.tr/istatistik. Erişim tarihi: 04/03/2014
 • Jimerson, L., (2007). Traveling by School Bus in Consolidated Districts in West Virginia. A Publication of the Policy Program of the Rural School and Community Trust. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED499440.pdf (Erişim tarihi 01.08.2017)
 • Kabaş, N. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar:Bolu Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kaya, A. & Aksu, M.B. (2009). Fırsat ve Olanak Eşitliğinin Sağlanmasında Bir Adım Olarak Taşımalı Eğitim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27):77-189.
 • Kaya, N.(2006).Taşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46, 2105-116
 • Kefeli, S. (2005). Normal, Yatılı ve Taşımalı İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması:Mudurnu İlçesi Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • MEB. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. T. C. Resmi Gazete, 14574, 24 Haziran 1973.
 • MEB. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği. T. C. Resmi Gazete, 29116, 11 Eylül 2014.
 • MEB, (2017).Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2016/'17. T.c. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Mulcahy, D, M. (1997). Rural Education Reform: The Consultation Process. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED413152.pdf. (Erişim tarihi 01.08.2017)
 • Öztürk, H. & Kaymak, T. (2014). İlkokul ve Ortaokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Velilerinin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi,11(2), 205-224.
 • Pazarcık İlçe MEM, (2017). Strateji Geliştirme Birimi.
 • Recepoğlu, E. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Taşıma Merkezi Olan İlköğretim Okullarının Sorunları: Çankırı, Karabük ve Kastamonu İli Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi,17(2), 427-444.
 • Recepoğlu, E. (2013). Türkiye’de Taşıma ve Taşıma Araçları ile İlgili Sorunlara İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Araç Sürücülerinin Algıları. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(2), 123-14
 • Sağlam, M. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Gelişmeler. Eğitim Biliminde Yenilikler, 1. Baskı (Edi. A. Hakan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Secer, M. & Yelken, Y. (2009). İlköğretim 6.-7.-8. Sınıf Öğrencilerinin Taşımalı Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar (Gülnar Örneği). İlköğretim Online, 8(1), 24-35.
 • Şan, A. (2012). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Öğrencilerinin Sorunları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şimşek, A. & Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve Öğrenci Görüşleriyle Taşımalı Eğitim Uygulaması Değerlendirilmesi: Bozova İlçesi Örneği. İlköğretim Online, 16(1), 15-34.
 • Şimşek, Y. (2017). The Evaluation of the Application of Transported Education By Teachers. International Journal of Educational Research Review, 2(1), 41-48.
 • Taşkıran, B. (2010). Taşımalı Eğitim Merkezlerinde Öğrenci Başarısının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Tunçkaya, S. (1996). Taşımalı Eğitim Sistemi Üzerine. Çağdaş Eğitim, 223, 21-22.
 • Turan, S. (2011). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yalçın, K. Y.(2006). Yerleşik ve Taşımalı Eğitim Yapan İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Toplumsallaşmasında Beden Eğitimi ve Sporun Önemi:Kütahya İli Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A. & Sezer, D. (2007). İlköğretimde Taşımalı Eğitim araştırması: Van il Merkezi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6(19).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz E. (1998). Taşımalı İlköğretim Uygulaması “Kırşehir İli örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yurdabakan, İ. & Tektaş, M. (2013). Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 511-527.
 • Zars, B. (1998). Long Rides, Tough Hides: Enduring long school bus rides. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED432419.pdf. (Erişim tarihi 01.08.2017)
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5705-5887
Author: Durdu ÇAVUŞOĞLU
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Burhanettin DÖNMEZ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 24, 2018

Bibtex @research article { akukeg346604, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {646 - 675}, doi = {10.30831/akukeg.346604}, title = {Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması}, key = {cite}, author = {ÇAVUŞOĞLU, Durdu and DÖNMEZ, Burhanettin} }
APA ÇAVUŞOĞLU, D , DÖNMEZ, B . (2018). Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 646-675. DOI: 10.30831/akukeg.346604
MLA ÇAVUŞOĞLU, D , DÖNMEZ, B . "Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 646-675 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/346604>
Chicago ÇAVUŞOĞLU, D , DÖNMEZ, B . "Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 646-675
RIS TY - JOUR T1 - Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması AU - Durdu ÇAVUŞOĞLU , Burhanettin DÖNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.346604 DO - 10.30831/akukeg.346604 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 646 EP - 675 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.346604 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.346604 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması %A Durdu ÇAVUŞOĞLU , Burhanettin DÖNMEZ %T Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.346604 %U 10.30831/akukeg.346604
ISNAD ÇAVUŞOĞLU, Durdu , DÖNMEZ, Burhanettin . "Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 646-675. https://doi.org/10.30831/akukeg.346604
AMA ÇAVUŞOĞLU D , DÖNMEZ B . Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 646-675.
Vancouver ÇAVUŞOĞLU D , DÖNMEZ B . Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 675-646.