Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 676 - 692 2018-10-24

Evaluation of High School Students' Opinions on Educational Informatics Network (EBA) Site
Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ferhat BAHÇECİ [1] , Burak EFE [2]

216 253

In this study, it was tried to evaluate the views of high school students about the EBA Course website. The participants of the study used EBA Course website and they consisted of 174 students studying in the school year of 2016 and 2017 in two Anatolian high schools. Survey model was used in the study. The data obtained through a questionnaire developed by the researchers was analyzed through the techniques of non-descriptive statistics and one-way analysis of variance (ANOVA) for unrelated samples. According to the results obtained at the end of the study, it was found that the majority of the students connected the internet from their houses and they preferred computer as the tool to connect to the EBA website. Additionally, they reported that they were able to connect easily the EBA Course website and they rarely used the website. Moreover, they stated that the students did not find the contents of the EBA Course website sufficient. In addition, while the 9th -grade students stated that EBA Course tests were instructive and EBA increased their course success, the 12th-graders stated negative opinions in these matters. The students in general had the opinion that the contents of EBA Course website were insufficient for university exam. The course contents of EBA were considered to be simple for high school students and unsuitable for the age levels of these students. It is suggested for the contents of EBA Course website to be reorganized and updated in accordance with the grade levels of students.

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin EBA ders web sitesi hakkındaki görüşlerinin neler olduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını EBA Ders web sitesini kullanmış, iki Anadolu lisesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 174 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun internete evden bağlandığı ve EBA web sitesine bağlanmak için kullandıkları araç olarak bilgisayarı tercih ettiği görülmüştür. Bununla birlikte öğrenciler, EBA Ders web sitesine rahatlıkla bağlanabildiklerini ve siteyi seyrek oranda kullandıklarını belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin EBA Ders web sitesindeki içerikleri yeterli bulmadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte 9.sınıf öğrencileri EBA Dersteki testlerin öğretici olduğunu ve EBA’nın ders başarılarını artırdığını belirtirken 12.sınıf öğrencileri bu konularda olumsuz görüş belirtmiştir. Öğrencilerin geneli EBA Ders web sitesindeki içeriklerin üniversite sınavları için yeterli olmadığı görüşündedir. EBA içeriklerinin lise düzeyindeki öğrencilere basit geldiği ve lise öğrencilerinin yaş seviyelerine uygun olmadığı düşünülmektedir. EBA Ders web sitesinin içeriklerinin öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Aktaş, C. (2006). Türkiye'de bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılmasında internet kafelerin rolü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 27, 5-16.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Altın, H. M., & Kalelioğlu, F. (2015). FATİH projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1), 89-105.
 • Ateş, M., Çerçi, A., & Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.
 • Bahçeci, F., Türel, Y.K., Demirli, C., & Dokumacı, O. (2016). Liselerde görev yapan branş öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanım tercihleri ve yeterlik algısı. X. International Computer and Instructional Technologies Symposium’da sunulan bildiri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrimiçi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim 2011’de sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel F. (2014). Bilimsel araştirma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Çakmak, Z., & Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 284-295.
 • Durmuşçelebi, M. & Temircan, S. (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 632-652. DOI: 10.26466/opus.357033
 • EBA. (2017). EBA hakkında. 13.03.2017 tarihinde http://www.eba.gov.tr/hakkimizda adresinden alınmıştır.
 • Ekici, M., Arslan, İ., & Tüzün, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 273-296.
 • Gürfidan, H., & Koç, M. (2016) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. X. International Computer and Instructional Technologies Symposium’da sunulan bildiri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • İskender, H. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’nda bulunan 7. sınıf Türkçe dersi videolarının ilköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programıyla uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1042-1068.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • MEB. (2017). Eğitimde FATİH Projesi hakkında. 13.03.2017 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden alınmıştır.
 • Pala, F, Arslan, H, & Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Preston, C. C., & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating scales: reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta Psychologica, 104(1), 1-15.
 • Saygılı, D. & Kana, F. (2016). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın kullanımına yönelik öğrenci görüşlerine yönelik bir durum çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(20), 11-23.
 • Tekin, A., & Polat, E. (2014). Eğitimde teknoloji politikaları: Türkiye ve bazı ülkeler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(5), 1254-1266.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü., & Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186-203.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • TÜİK. (2016). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. 13.03.2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=45 adresinden alınmıştır.
 • Türker, A., ve Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • Tüysüz, C., & Çümen, V. (2016). EBA Ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak University Journal of Social Sciences, 9(27), 278-296.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferhat BAHÇECİ (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Burak EFE
Country: Turkey


Bibtex @research article { akukeg387055, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {676 - 692}, doi = {10.30831/akukeg.387055}, title = {Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {BAHÇECİ, Ferhat and EFE, Burak} }
APA BAHÇECİ, F , EFE, B . (2018). Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 676-692. DOI: 10.30831/akukeg.387055
MLA BAHÇECİ, F , EFE, B . "Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 676-692 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/387055>
Chicago BAHÇECİ, F , EFE, B . "Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 676-692
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Ferhat BAHÇECİ , Burak EFE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.387055 DO - 10.30831/akukeg.387055 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 676 EP - 692 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.387055 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.387055 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Ferhat BAHÇECİ , Burak EFE %T Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.387055 %U 10.30831/akukeg.387055
ISNAD BAHÇECİ, Ferhat , EFE, Burak . "Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sitesine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 676-692. https://doi.org/10.30831/akukeg.387055