Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 17 - 42 2018-06-26

İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları

Satı DOĞANYİĞİT [1] , Kubilay KOLUKIRIK [2] , Mehmet METİN [3]

111 796

İmam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapan bireylerin ses kullanımına yönelik bilinç düzeyleri ve ses sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma, durum tespitine yönelik tarama modelindedir. Çalışmanın katılımcıları Kırşehir İl Müftülüğü merkezinde imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak çalışan 115 din görevlisinden oluşmaktadır. Veriler anket ve görsel değerlendirmelerden elde edilmiştir. Görsel özellikler fleksible fiber optik nazofaringoskopi ve anterior rinoskopi ile ses kullanımı ve sağlığına ilişkin veriler ise 20 sorudan oluşan anket ile belirlenmiş olup, verilerin istatistiki analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır.

Anket sorularından elde edilen verilere göre; katılımcıların, ses kullanımına ilişkin bilinçli bir yaklaşım gösteremedikleri, ses eğitimi, diksiyon dersi ve konuşma eğitimi alanların sayısının az olduğu, en çok sabah ve yatsı ezanlarında zorlandıkları, yoğun ses şikâyeti yaşadıkları, sık soğuk algınlığı geçirdikleri ve sesi etkileyen durumlara maruz kaldıkları görülmüştür. Görsel değerlendirmeden elde edilen verilere göre ise septum deviasyonu, nodül, alt konka hipertrofisi (burun eti) ve reflü teşhis edilmiştir.

Müezzin-Kayyım, İmam-Hatip, Din Görevlisi, Ses Eğitimi, Ses Sorunları
 • Akdoğan, B. 1990. Türk Din Mûsikîsi’nde Formlar, (Seminer), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara.
 • Akdoğan, B. 2015. Türk Din Mûsikîsi Derslerinin Eğitim ve Öğretim Problemleri ve Çözüm Yolları ile İlgili Bazı Düşünceler, Journal of Islamic Research, 26 (1), 24-44.
 • Başerer, N. ve Ertaş, B. 2005. Disfoni Nedenleri, Klinik Gelişim Dergisi, 18 (1), 22-26.
 • Brodnitz, Friedrich, S. 1953. KeepYour Voice Healthy. New York: Harber.
 • Cevanşir, B. ve Gürel, G. 1982. Foniatri-Sesin Oluşumu, Bozuklukları ve Korunmasında Temel İlkeler, İstanbul: Sanal Matbaacılık.
 • Demirtaş, Y. 2007. XIX. Yüzyıl İstanbul'unda Tekke Mûsikîsi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Doğan, M. 2004. Profesyonel Ses Kullanıcılarının Seslerinin Değerlendirilmesinde Sübjektif Testlerin Yeri ve Önemi, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde e-poster olarak sunulmuştur, 3 (2), 35-41.
 • Erdebil, B. 2004. Profesyonel Ses Kullanıcılarının Seslerini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Gebhardt, R. M. 2016. The Adolescent Singing Voice in The 21st Century: Vocal Health and Pedagogy Promoting Vocal Health (Doktora Tezi). The Ohio State University, United State.
 • İleri, S. ve Yiğit, N. 2016. Müzik Öğretmeni Adaylarının Ses Kullanım Alışkanlıkları İle Ses Hijyeni ve Ses Hastalıkları Hakkında Bilgi Düzeyleri, İdil Dergisi, 5 (20), 203-230.
 • İkesus, S. 1965. Ses Eğitimi ve Korunması, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Keskin, G. ve Aydın, Ö. 1996. Ses ve Ses Hastalıkları, (Ed.) Ali Oğuz ve Alp Demireller, Vokal Kordun Benign Lezyonları, İstanbul: Ekin Tıbbi Yayın.
 • Keklik, S. 2006. Din ve Müzik Etkileşimi (Şanlıurfa Örneği), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • Kırış, M. ve Müderris, T. 2011. Profesyonel Ses, Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Ses Bozuklukları Özel Sayısı, 4 (2), 61-69.
 • Koçak, İsmail, Yorulmaz, İrfan, Dursun, Gürsel ve Demireller, Alp 1996. Ses ve Ses Hastalıkları (Ed.) Ali Oğuz ve Alp Demireller, A. Videolarengostroboskopi: Tanı ve Tedavide Pratik Uygulama Yöntemleri Çeşitli Patolojilerde VLS Bulguları, İstanbul: Ekin Tıbbi Yayın.
 • Koufman, J. A. and Isaacson, G. 1991. The Spectrum of Vocal Dysfunction, Otolaryngologic Clinics of North America, 24 (5), 985-988.
 • Dursun, G. (15 Nisan 2014). Cemaat Seslerini Beğenmeyince İmamların Morali Bozuluyor. Milliyet. Erişim Adresi: Milliyet.com.tr / - 11:13 http://www.milliyet.com.tr/cemaat-seslerini-begenmeyince-imamlarin-antalya-yerelhaber-147460
 • Ömür, M. 2001. Sesin Peşinde, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Özaydın, N. 2016. Singing Voice Handicap Index’in Türkçe Uyarlaması; Profesyonel Ses Adaylarında Karşılaşılan Şarkı Sesi Sorunları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.
 • Özcan, Nuri. 1982. On Sekizinci Asırda Osmanlılarda Dinî Müzik, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Sabar, G. 2008. Sesimiz Eğitimi ve Korunması, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Şenocak, F. 1990. Profesyonel Ses, Sahne ve Benzeri Sanatkârların Özel Sorunları, Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler İnternasyonel Sempozyumu, İstanbul, 112-120.
 • Uçan, A. 2005. Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum, Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Yiğit, N. 2004. Sesini Profesyonel Olarak Kullanan veya Kullanacak Olan Bireylerde Karşılaşılan Ses Sorunları ve Nedenleri, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan, Isparta.
 • Yiğit, N. 2012. Profesyonel Ses, Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 955-964.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2246-5207
Author: Satı DOĞANYİĞİT
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0611-9048
Author: Kubilay KOLUKIRIK
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4125-1119
Author: Mehmet METİN
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 26, 2018

Bibtex @research article { akusosbil437249, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {17 - 42}, doi = {}, title = {İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları}, key = {cite}, author = {DOĞANYİĞİT, Satı and KOLUKIRIK, Kubilay and METİN, Mehmet} }
APA DOĞANYİĞİT, S , KOLUKIRIK, K , METİN, M . (2018). İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 17-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/437249
MLA DOĞANYİĞİT, S , KOLUKIRIK, K , METİN, M . "İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 17-42 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/437249>
Chicago DOĞANYİĞİT, S , KOLUKIRIK, K , METİN, M . "İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 17-42
RIS TY - JOUR T1 - İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları AU - Satı DOĞANYİĞİT , Kubilay KOLUKIRIK , Mehmet METİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 42 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları %A Satı DOĞANYİĞİT , Kubilay KOLUKIRIK , Mehmet METİN %T İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD DOĞANYİĞİT, Satı , KOLUKIRIK, Kubilay , METİN, Mehmet . "İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 17-42.
AMA DOĞANYİĞİT S , KOLUKIRIK K , METİN M . İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları. AKUSBD. 2018; 20(1): 17-42.
Vancouver DOĞANYİĞİT S , KOLUKIRIK K , METİN M . İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Olarak Görev Yapan Bireylerin Ses Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri ve Ses Sorunları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 42-17.