Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


* Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar (özel sayı hariç) en erken 2021 yılındaki ve sonraki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. * TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. 2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve tüm etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir. 2020 yılı itibarıyla makaleyi sisteme yüklerken yazarların bu beyanı da pdf formatında yüklemesi beklenmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da (aynı tarihte sonuçlananlar için) gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


* Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar (özel sayı hariç) en erken 2021 yılındaki ve sonraki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. * TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. 2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve tüm etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir. 2020 yılı itibarıyla makaleyi sisteme yüklerken yazarların bu beyanı da pdf formatında yüklemesi beklenmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da (aynı tarihte sonuçlananlar için) gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.
Cilt 22 - Sayı 2 - 29 Haz 2020
 1. Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerileri ile Annelerinin Empati Düzeyi ve Duygu Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 331 - 344
  Füsun GÖKKAYA , Zümrüt GEDİK , Şeyma TUNÇAY
 2. Dinarlı Aziz Trifon
  Sayfalar 345 - 350
  Osman Fırat BAŞ
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği, Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 351 - 362
  Abdülaziz ÇELİK , Ata PESEN
 4. Rehberli Araştırma Sorgulama Öğretim Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 363 - 376
  Müge SAĞDIÇ , Hasan BAKIRCI
 5. Soru Eki Fiil Çekim Eki midir?
  Sayfalar 377 - 386
  Halil İbrahim ERTÜRK
 6. Ses Eğitiminde Repertuvar Seçiminin Önemi
  Sayfalar 387 - 398
  Cemalettin BAYDAĞ
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri ile Toplumsal Değerlere Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 399 - 417
  Ayhan KOÇOĞLU , Tuğba YANPAR YELKEN , Sedat KANADLI
 8. Türkiye’de Banka Kredi Kanalının Etkinliği
  Sayfalar 418 - 431
  Nazan ŞAHBAZ KILINÇ , Efe Can KILINÇ
 9. Güncel Pazarlama Yaklaşımlarının Sağlık Hizmetlerinde Uygulanabilirliği
  Sayfalar 432 - 443
  Gülcan ŞANTAŞ , Fatih ŞANTAŞ
 10. Bitcoin ve Türevi Varlıkların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 444 - 454
  Hasan GÜL
 11. Sosyal Etki ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkisinde Duygusal Bulaşıcılığın Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 455 - 466
  Esra ZEYNEL , Kemal KÖKSAL
 12. Sanal Kaytarma ve İşgören Performansı İlişkisinde İş Stresinin Düzenleyici Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 467 - 490
  Mesut ÖZÜDOĞRU , Yavuz Tansoy YILDIRIM
 13. Küreselleşme, Ulus-Devlet Egemenliği ve Ulusal Güvenlik
  Sayfalar 491 - 503
  Doğan Şafak POLAT
 14. Türkiye’de Kamu Yatırımlarının 1999-2017 Yıllarındaki Dağılımı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinin Göreli Konumu
  Sayfalar 504 - 518
  İdris TURAN
 15. Hastanelerde Performans Değerleme Sisteminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri Hakkında Çalışan Görüşleri (Çankaya İlçesi Örneği)
  Sayfalar 519 - 536
  Zekai ÖZTÜRK , Ece DOĞUÇ
 16. Porto Alegre, Paris ve Seul Katılımcı Bütçe Modelleri
  Sayfalar 537 - 554
  İsmail GÜNEŞ
 17. Değişen Eczacı Rolleri Bağlamında Hastaların Eczacılık Hizmetleri ile İlgili Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 555 - 574
  Muazez DEMİR , Erdal EKE
 18. Muhalefetin Siyasal Alanda İnşası: Rus Muhalif Lider Aleksey Navalnıy’ın Konuşmalarının Retorik Analizi
  Sayfalar 575 - 592
  Erkam TEMİR , Bünyamin AYHAN
 19. İşveren Markası İşe Adanmayı Nasıl Etkiler? Duygusal Emeğin Aracılık Rolü
  Sayfalar 593 - 614
  Mert GÜRLEK , Ayşen AKBAŞ TUNA , Murat YEŞİLTAŞ
 20. Çağdaş Sanat Yapıtının Göstergebilimsel İncelenmesi: Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” Adlı Çalışması
  Sayfalar 615 - 623
  Buşra İNCİRKUŞ
Dizinler
2015 YILI ÖNCESİ SAYILAR