Yazım Kuralları

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YAZIM KURALLARI


Makale Yazım Şablonu


A) Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Bazı Temel Hususlar

1-) Dergimize gönderilen bütün makalelerde bilimsel yayınların temel bir gereği olan “yöntem” başlığı altında araştırmanın modeli, deseni, varsa evren-örneklem ya da katılımcıları ve belirlenme yöntemleri, veri toplama araç ve yöntemleri ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmelidir. Literatür-Kaynak taramasına dayanan derleme ya da analitik makalelerde de makalede taranan kaynakların nasıl tarandığı ya da makale kurgusunun nasıl şekillendirildiğine dair bilgi verilmelidir. Meta-analiz, sentez çalışmaları gibi başka çalışma ya da eserleri inceleyen çalışmalarda da bu eserlerin hangi kriterlerle seçildiği ve nasıl incelendiği rapor edilmelidir. Makalede herhangi bir etik ya da telif hakkı izni vb. hususlar söz konusu ise bu da yöntem kısmında belirtilmelidir.

2-) Aynı yıl içerisinde (çağrılı ve özel sayılar hariç olmak üzere) bir yazarın sadece bir makalesi yayınlanır. Yazar başka bir makale gönderse ve makale kabul alsa dahi takip eden yıl içinde uygun bir sayıda yayınlanmak için sıraya alınır.

3-) Dergimiz makale yazarlarından makaleleri için hakem önerileri kabul etmemektedir. Bilimsel yayınların kalitesi ve etik kriterler gereği kör hakemlik esastır.

4-) Bir yazar, makalesi tüm süreçleri tamamlanıp yayına hazırlandığı esnada makalesini geri çekmek isterse aynı yazardan takip eden yıl içerisinde yeni çalışma kabul edilmez.

5-) Dergimizde yayımlanması için gönderilecek makaleler en az 3500, en fazla 9000 (özet ve kaynakça dahil), kitap incelemeleri en az 1750, en fazla 4500 kelime aralığında olmalıdır. Bu kriterlere uymayan çalışmalar hakeme gönderilmez ve editör tarafından reddedilir.

6-) Yazarlar makale gönderirken dergimizin kapsamına uygun konularda çalışma göndermelidir. Kapsam dışındaki makaleler editör tarafından reddedilir.

7-) Hakem süreci tamamlanan makaleler için yayın öncesinde bir intihal tarama programı kullanılarak benzerlik raporu gönderilmesi istenir. Bu raporu göndermeyen yazarların makaleleri yayımlanmaz. Benzerlik raporlarında farklı alanlarda makale türleri de dikkate alınarak üst sınır (kaynakça hariç) %30 olarak belirlenmiştir. Bu değerin üzerinde benzerlik gösteren makaleler süreç tamamlanmış olsa da reddedilir.

8-) Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka hem sisteme yüklerken hem de kapak sayfasında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Ayrıca daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ve tam metin bildiri olarak yayınlanmış olan çalışmaların makaleye çevrilerek dergimizde yayımlanması için gönderilmesi uygun görülmemektedir. Bu şekilde bir çalışma hakemlik süreçleri tamamlansa bile intihal raporunda benzerlik oranı çok yüksek çıkacağından dolayı da reddedilir.

9-) Dergimize gönderilen tüm çalışmalar dergimiz şablonuna yerleştirilerek gönderilmelidir. Zaman zaman başka dergilerin şablonu kullanılarak yüklenen çalışmalar olabilmektedir. Başka bir derginin şablonuna göre düzenlenmiş; o şablona uygun versiyon üzerinde intihal raporu alınmış ve bu raporla gönderilmiş çalışmalar mevzubahis çalışmaların aynı anda birden fazla dergiye gönderilmiş olma ihtimali ya da diğer dergi editörleri tarafından bir sebepten reddedilmiş olmaları (özellikle rapor üzerindeki tarihle dergimize yükleme tarihi arasındaki süre çok kısa ise) gibi ihtimaller göz önünde bulundurularak  editör tarafından reddedilmektedir.

10-) Dergimizde sayıya özgü makale kabulü usulü yoktur. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

 

B) Dergide Yer Alacak Makaleler, Aşağıdaki Maddelerde Yer Alan Kriterleri Taşıyor Olmalıdır:

1.  Dergiye yayımlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir probleme dayanmalı ve başlıklar bu problemle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

2. Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu editörler yapar. Yazım ve noktalamada TDK Yazım Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

3. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar (özetler, tablo-şekiller ve kaynakça dâhil) dergi yazım kurallarına göre belirtilen ölçülerde [en az 3500, en fazla 9000 kelime aralığında] olmalıdır.

4. Hakem sürecinden geçmiş yayınların yayımlanması ile ilgili nihai kararı dergi Editörleri ve/veya Yayın Kurulu verir.

5. Hakem oluru alan makaleler, Editörler tarafından öncelikle derginin ilgili sayıdaki konu içeriği ve her sayıda basılabilecek makale sayısı esas olmak üzere hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre (aynı tarihte tamamlananlar için de gönderilme tarihine göre) sıraya konarak Yayın Kurulu onayından sonra yayımlanır. Yayımlanan makalelerde makalenin gönderilme ve kabul tarihleri belirtilir. Burada belirtilen kabul tarihi ilgili sayıda basılacak makalelerin yayım kurulunca resmen onaylanma tarihidir.

6. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (eğer basılmışsa), telif hakkı karşılığında yazarlara bir adet dergi gönderir. Yayımlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

7. Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için çalışma sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.

8.  Dergideki yazıların tüm bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

9. Dergiye gönderilen yazılar Windows ortamında ve Ms Word uygulamasının 2007 ve sonrasındaki sürümlerinde yazılmalı ve derginin web sitesinde belirtilen güncel adrese belirtilen şekilde gönderilmelidir/yüklenmelidir. Yazı içinde kullanılan grafikler Windows ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında olmalıdır. Orijinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve ser karton olmalıdır. Şekil, tablo ve fotoğraflar numaralandırılmalıdır. Numaralandırılmış şekil, tablo ve fotoğraf adları üstte yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynağı şekil veya tablonun altında gösterilmelidir. Tablo ve şekiller metinden ayrı sayfada değil, metnin içerisinde ilgili yerde olmalıdır.

10. Makale iki dosya halinde hazırlanacak ve sisteme "Makale Tanıtım Sayfası" adı ile ayrı dosyalar olarak yüklenecektir. Bu doğrultuda ilk dosyada, makaleye ilişkin bir tanıtım sayfası hazırlanmalıdır. Tanıtım sayfasında, Yazar(lar)ın İletişim Bilgileri: Ünvan, Ad Soyad, Adres Bilgileri Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke, E-mail, ORCID ID, Tel No vb. Bu bilgiler aynı zamanda, dergi sistemi aracılığıyla makale yüklerken ilk kısımda yer alan yazar ekle bölümünden de tüm yazarlar bilgileriyle birlikte sisteme girilmelidir. Söz konusu makale herhangi bir kurum tarafından desteklenmiş ve/veya özeti bir kongrede bildiri olarak sunulmuşsa bu sayfada belirtilmelidir. Bu sayfada ayrıca makalenin hangi araştırma alanına ait olduğuna dair de bilgi verilmelidir (Ör: İşletme - Örgütsel davranış ya da Yeni Türk Edebiyatı - Türkiye Sahası Yeni Türk edebiyatı gibi). Söz konusu bu tanıtım sayfası makale metninden ayrı olarak (ayrı dosya olarak) sisteme yüklenmelidir. Bu dosya dışında hazırlanacak ikinci dosya "Makale Metni" başlığı ile sisteme yüklenmeli ve makale metninde yazarı tanıtıcı bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir. Makalenin ilk sayfasında, Makalenin Türkçe başlığı (12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, ortalı) ve özeti (en az 200 en fazla 220 kelime), sonrasında İngilizce başlığı (12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, ortalı) ve İngilizce özeti (Abstract) verilmelidir.  Türkçe ve İngilizce özetlerin altında mutlaka anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 kelime) olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsar nitelikte olmalı ve her ikisi de en az 200 en fazla 220 kelimden oluşmalıdır.

11. Metinlerde yazı karakteri; özet ve abstract başlıkları Times New Roman 11 punto ve özet metni için Times New Roman 10 punto ve özet metinleri tek satır aralığında yazılmalıdır. Ana metin başlıkları Times New Roman 12 punto, alt başlıklar Times New Roman 11 punto ve tüm metinler Times New Roman 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, varsa dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

12. Paragrafların ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası ise önce 6nk, sonra 6nk ve iki yana yaslı olmalıdır. Makale başlığı, özet ve abstract başlığı ortalanarak yazılmalı, makalede yer alan diğer başlıklar (ana ve alt başlıklar) paragraf girintisiz ve iki yana yaslı (paragraf girintisi olmadan) olarak yazılmalıdır.

13. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı tüm kenarlardan (üst, alt, sağ ve sol) 3cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

14. Denklemler numaralandırılmalı ve numaralar denklemin sağına hizalı olacak şekilde parantez içerisinde yer almalıdır.

15. Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekiller sayfa ölçülerini aşmamalı gerekirse tablo ve şekil içindeki yazı fontları 9 puntoya kadar küçültülmelidir. Tablo ve şekil başlıkları ayrı ayrı numaralandırılmalı ve numaralandırma tablo/şeklin üst kısmında ortalanarak yazılmalıdır. Tablo ve Şekil için kaynak gösterilecekse tablo ve şeklin alt kısmında gösterilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları küçük harfle yazılacak (özel isimlerin ilk harfleri büyük olabilir) koyu (bold) olmayacaktır. Tablolar tek satır aralıklı (paragraf ayarları; üst;0 nk ve alt 0 nk) olacak şekilde ayarlanacaktır. Tablo ve şekil içindeki yazım karakterlerinde (başlıklar da dahil) koyu (bold) yazım karakteri kullanılmayacaktır. Tablolarda dikey çizgi kullanılmayacaktır.

16. Metin içerisindeki başlıklar, aşağıdaki sıra ve karakterler şeklinde sadece ilk harfleri büyük olmalıdır.


Örnek Sıralama:

Makale Türkçe ve İngilizce Ana Başlığı: (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı)

Özet (Başlık;11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı); Özet Metni (10 punto, tek satır, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok)

Abstract (Başlık; 11 punto, oyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı); Abstract Metni ((10 punto, tek satır, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok)

Giriş (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

1.Birinci Ana Başlık (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, italik, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

2. İkinci Ana Başlık (12 Punto, Koyu)

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

 2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (11 punto, koyu, italik, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

4. Yöntem (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

5. Bulgular ve Tartışma (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

Sonuç ve Öneriler (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

Kaynakça (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı-paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok); Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok; her kaynakta alt satır-ikinci satırdan itibaren- 0,5cm içerden başlayacak.)

17. Metin içi referans vermede ve kaynak göstermede APA atıf stili baz alınmaktadır.

a) Referanslar dipnotlar şeklinde değil, metin içerisinde gösterilecek ve yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Eğer Ahmet Öztürk’e ait 2012 yılında yayınlanmış bir kitabın 35. sayfasını çalışmanızda kullandıysanız, kaynakçada kaynağın tam kimliğini vermek şartıyla yazı içerisinde referans şöyle verilmelidir (Öztürk, 2012, s. 35). Eğer gönderme DPT’nin 2014 yılındaki raporunun 48. sayfasına yapılıyor ise şöyle verilmelidir (DPT Raporu, 2014, s. 48).

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp çalışmada yer alması gerektiğine inandığı bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile sayfa altına 9 punto tek satır aralığı ile dipnot olarak vermelidir.

c) Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalıdır. Ekler bölümü metin sonunda Kaynakçadan sonra verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermeler mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, Tablo ve/veya şeklin altında mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek (1 satır aralıklı) Kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada, sadece bu çalışmada başvurulan eserler yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır:


ÖRNEK KAYNAK GÖSTERME:

KİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:

Kaynakçada: Özdemir, A. (2008). Yönetim bilimlerinde ileri araştırma yöntemleri ve uygulamalar. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Metin içinde: (Özdemir, 2008, s. 107)

2) İki yazarlı kitap:

Kaynakçada: Kara, S. ve Aydemir, O. (2014). Finans Matematiği için püf noktalar. Ankara: ABC Yayınları.

Metin içinde: (Kara ve Aydemir, 2014, s. 112)

3) İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada: Koçyiğit, M., Tekel, E. ve Karadağ, E. (2018). Eğitimde ahlâk ve etik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Metin içinde: İlk atıfta tüm yazarlara yer verilir, daha sonraki atıflar (Koçyiğit vd., 2018, s. 286) şeklinde devam eder.

4) Editörlü kitap:

Kaynakçada: Arı, A. (Ed.). (2018). Eğitim bilimine giriş. Konya: Eğitim Yayınevi.

Metin içinde: Arı, 2018, s. 102).

KİTAPTA BÖLÜM:

Kaynakçada: Keleş, Y. (2015). İnsan kaynakları yönetiminin tarihi gelişimi. E. Pelit (Ed), Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi içinde (ss. 17-43). Ankara: Grafiker Yay.

Metin içinde: (Keleş, 2015, s. 10)

MAKALELER

1) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada: Aydınözü, D. (2010). Trakya’da vejetasyon devresi ve bu devredeki yağışlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 227-232. doi:xx.xxxxxxxxxx

Metin içinde: (Aydınözü, 2010, s. 229)

2) İki yazarlı makale:

Kaynakçada: Şimşek, A. ve Bal, M.S. (2010). Tarih şeridi aracılığıyla öğretmen adaylarının tarihsel zaman algılarının incelenmesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 124-151. doi:xx.xxxxxxxxxx

Metin içinde: (Şimşek ve Bal, 2010, s. 135)

3) Aynı yazara ait birden fazlar eser: Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur.

Kaynakçada: Gregory, A.W. ve Hansen, B.E. (1996a). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70, 1-26. 

Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996a, s. 22)

Kaynakçada: Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996b). Tests for cointegration in models with regime and trend shifts. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58(3), 555 – 559.

Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996b, s. 198)

ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada: Gujarati, D.N. (2011). Temel ekonometri (Şenesen ve G.G.Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür.

Metin içinde: (Gujarati, 2011, s. 120)

TEZLER

Kaynakçada: Koçyiğit, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin nedensel yüklemeleri ve öğrenme stilleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Metin içinde: (Koçyiğit, 2011, s. 75)

YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR Vb.

Kaynakçada: MEB. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji ders kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Metin içinde: (MEB, 2012, s. 65).

SEMPOZYUM, KONGRE vb. TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ

Kaynakçada: Ulu, M., ve Peker, M. (2008). Sınıf öğretmeni, öğretmen adayı ve 5. Sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerinin karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

ARŞİV BELGELERİ

Farklı türde arşiv belgeleri ve koleksiyonlar için şu temel kaynak gösterme biçimi kullanılır:

Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Materyalin adı/başlığı. [Materyalin tanımı]. Koleksiyon adı (Yer numarası, Kutu numarası, Dosya adı ya da sayısı, vb.). Depo/arşiv adı, Yer.

 

Ör: Cezayir ve Tunus Kredi Kurumu. (1924, 29 Nisan). Kurum tarafından HA nın hesabına aktarılan para hakkında bilgi ile makbuzunun ulaştırılması talebi hakkında (Kutu No. 17, Belge No. 61). Türk Kızılayı Arşivi, Ankara.

İNTERNET KAYNAKLARI

Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). Enflasyon raporu 2013-IV. http://www.tcmb.gov.tr (Erişim tarihi: 10.02.2014).

Metin içinde: (TCMB, 2014)

NOTLAR

·         Farklı kaynaklar için daha ayrıntılı kaynak gösterme kurallarına https://apastyle.apa.org/6th-edition-resources ve  https://apastyle.apa.org/learn/quick-guide-on-references bağlantılarından ya da APA yazım kılavuzundan[1] veya ilgili diğer kaynaklardan[2] faydalanılabilir.

·         İngilizce makalelerde hem metin içinde hem de kaynakçada atıflarda geçen “ve” bağlaçları yerine “&” işareti kullanılır (ör: Pelit, E. & Güçer, E. (1999) ).

·         İngilizce makalelerde çok yazarlı çalışmalara metin içinde atıf yaparken kullanılan “ve diğ.” ifadesi yerine “et al.” ifadesi kullanılır.

·         Metin içinde atıf yapılmayıp meta-analiz çalışmalarında kullanılan kaynaklar kaynakçada gösterilirken başına * işareti konularak belirtilir.

·         Metin içinde aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır (Ör: (Koçyiğit, 2019; Köse, 2019; Pelit, 2018) ).

18. Yazarlara önemli notlar:

a. Gönderilen yazılar, mutlaka derginin yayım ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yayım ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, editör tarafından yazara geri gönderilir. 
b. Gönderilen yazıların intihal programlarıyla kontrolü yapılmaktadır. 

c. Hazırlanan çalışmaların dergi sistemine yüklenirken dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş ve aşağıdaki sıralama/bilgileri içerecek şekilde hazırlanıp gönderilmesi gerekmektedir.

 

Dergiye gönderilecek çalışmalarda genel olarak ve sırasıyla aşağıdaki başlıkların olması/yer alması önerilmektedir.

1)- Makalenin Tanıtım Sayfası: Ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

Yazar(lar)ın İletişim Bilgileri: Ünvan, Ad Soyad, Adres Bilgileri Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke, E-mail, ORCID ID, Tel No vb. Bu bilgiler aynı zamanda, dergi sistemi aracılığıyla makale yüklerken ilk kısımda yer alan yazar ekle bölümünden de tüm yazarlar bilgileriyle birlikte sisteme girilmelidir. Söz konusu makale herhangi bir kurum tarafından desteklenmiş ve/veya özeti bir kongrede bildiri olarak sunulmuşsa belirtilmelidir. Söz konusu bu tanıtım sayfası makale metninden ayrı olarak (ayrı dosya olarak) sisteme yüklenmelidir. . Bu sayfada ayrıca makalenin hangi araştırma alanına ait olduğuna dair de bilgi verilmelidir (Ör: Makale alanı: İşletme - Örgütsel davranış ya da Yeni Türk Edebiyatı - Türkiye Sahası Yeni Türk edebiyatı gibi). Bu dosya dışındaki makale metnine yazarı tanıtıcı bilgiler kesinlikle yazılmayacak/eklenmeyecektir.

2)- Makale Metni: Bu dosyada kesinlikle yazarı tanıtıcı bilgilere yer verilmeyecektir. Dosya .doc ya da .docx uzantılı (MS WORD) dosya formatında hazırlanıp gönderilmelidir.

Makale Başlığı (Türkçe)

Özet (Türkçe) (en az 200 en fazla 210 kelime)

Türkçe Anahtar Kelimeler

Makalenin İngilizce Başlığı 

İngilizce Özet (Abstract)  (en az 200 en fazla 210 kelime)

İngilizce Anahtar Kelimeler

Giriş 

1.Birinci Ana Başlık 

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı 

2. İkinci Ana Başlık 

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı 

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi

4. Yöntem (Tüm çalışmalarda bu bölümün bulunması önemlidir.)

5. Bulgular ve Tartışma 

Sonuç ve Öneriler 

Kaynakça 

Ekler (varsa) 

3)- İntihal Programı Çıktısı (PDF): Söz konusu bu dosya üçüncü dosya olarak siteme eklenmeli/yüklenmelidir.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale gönderen Yazar(lar), Araştırma ve Yayın Etiği Kapsamında Aşağıda Belirtilen Hususları Açık Bir Şekilde ve Kendi İradeleriyle Taahhüt/kabul Etmiş Sayılmaktadırlar.

1.      Yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere Dergi-Park sistemi aracılığıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yüklenmiş çalışma(da); yer alan ve kullanılan tüm kaynaklara, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik ilkeler doğrultusunda atıf yapılmıştır.

2.      Eğer çalışma birden fazla kişiye aitse çalışmada tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan ve ortak katkısı vardır.

3.      Bu çalışma, yazar(lar)ın özgün bir çalışmasıdır.

4.      Bütün yazarlar gönderilen makalenin son halini görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.

5.      Çalışma makale olarak daha önceden hiçbir şekilde yayımlanmak üzere bir yere gönderilmemiş ve/veya yayımlanmak üzere kabul edilen ve/veya başka bir dergide yayımlanmak üzere bekletilen bir çalışma olamayıp, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”nin değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir bilimsel dergide yayımlanması için değerlendirme sürecine gönderilmeyecektir.

6.      Çalışmada kullanılan denek/deneklere ilişkin herhangi bir etik ihlal yapılmamış, kullanılan tüm veri toplama yöntemlerinde bilimsel etik ilkelere göre hareket edilmiştir.

7.      Çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin tüm süreçler (hakem raporları, editör notları vb.) üçüncü kişilerle paylaşılmamış/paylaşılmayacaktır.

8.      Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.

9.      Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

10.  Çalışma daha önceden bilimsel bir toplantıda sunulan özet veya bu çalışmanın daha kısa hali ise, makalede bu durum belirtilmiştir.

11.  Yazar(lar); bu çalışma üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”ne sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi kabul ve taahhüt eder(ler).

12.  Çalışmayla ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” ve ilgili kurullarının hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.

13.  Çalışmada, hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmamakla birlikte, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış olup, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir.

14.  Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187) hükümlerine göre hareket edilmiştir ve buna ek olarak yayın etiği etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmiştir.

15.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemi kullanmaktadır. Bu doğrultuda, çifte körleme yönteminde çalışmaların tüm süreçlerinde yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

16.  Yılda Dört sayı olarak elektronik ortamda yayın yapan Dergi açık erişimli (Open Access) olarak Tübitak Dergi-Park-Akademik sistemi aracılığıyla yayınlanmaktadır. Yayın Kurulu ve Editör kararı ile mevcut sayılara ek olarak özel sayı da yayınlanabilmektedir.

17.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim kapsamında, Tubitak Dergi-Park-Akademik Açık erişim sistemi ve bu kapsamda “Budapeşte Açık Erişim Hareketi” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ list_signatures) ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelere göre; “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler”

18.  Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Bu doğrultuda Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License uygulamaktadır. 

19.  Dergiye makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da sisteme ek dosya olarak yüklemeniz beklenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu makalenizle birlikte ayrı dosya olarak, intihal raporunuzu da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) pdf dosyası olarak yükleyiniz. İlgili raporda makalenizin başlığı ve yazarlarının isimleri ve yüzdelik kısmı mutlaka görünecek şekilde olmalıdır. 

20.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere çalışma yüklemiş/göndermiş bulunan yazar(lar), yukarıda belirtilen tüm hususları okumuş ve kendi iradeleriyle taahhüt/kabul etmiş sayılır.

 

NOT: Makalenizi lütfen Makale Yazım Şablonu'na göre düzenleyerek sisteme yükleyiniz.

[1] American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.

[2] Şencan, İ. Ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları (2. b.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.