Dergi Yönergesi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İÇERİK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam:

 Madde 1- (a) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çıkarılan, Sosyal Bilimler Dergisi’nin niteliğine ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(b) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(c) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Tarih, İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme,  Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Turizm,  Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Teoloji gibi sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalara  yer veren hakemli bir dergidir.

(ç) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır. Yılda en az iki sayı yayımlanmakta olan AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 yılından itibaren online olarak yayımlanmaktadır. Dergi, periyodik sayılarına ilave olarak Editör(ler) ve Yayın Kurulu kararıyla “Özel Sayı” olarak da yayımlanabilmektedir.

Dayanak:

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İçerik:

Madde 3-  Dergiye gönderilen yazılar; 

(1) Madde 1’in b ve c fıkrasında belirtilen alanlar ve içerik kapsamında kendi alanında bilimsel araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak nitelikte araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 

(2) Daha önce yayımlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır. 

(3) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayımlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir.

(4) Dergiye gönderilen çalışmaların yazım dili Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır.

Tanımlar:
Madde 4- Bu yönergede geçen;

Dergi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni, 

Derginin Sahibi: Afyon Kocatepe Üniversitesi adına, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin sahibi olarak Sosyal Bilimler Enstitü Müdürünü,

Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü, 

Yayın Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri ve alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıllığına seçilen öğretim üyelerini, 

Hakem Kurulu: Editörler ve Yayın Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyelerini, 

Editör (ler): Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü ve müdürün görevlendirdiği/atadığı müdür yardımcısı ve/veya yardımcılarını,

Editör Yardımcıları:  Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında görev yapan ve enstitü müdürü tarafından belirlenen öğretim elemanlarını,

Dergi Sekretaryası: Enstitüye bağlı anabilim dallarından olmak koşulu ile enstitü müdürü tarafından belirlenen öğretim elamanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULLAR VE GÖREVLERİ

Kurullar ve Görevler:

Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(1) Yayın Kurulu: Aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 

(a) Hakem sürecinden geçip tamamlanmış ve editörler tarafından yayıma hazır hâle getirilen derginin yayımlanmasına karar verir.

(b) Editörler tarafından önerilen özel sayı(lar) çıkarılmasına karar verir. 

(2) Hakem Kurulu: Editörler ve yayın kurulu tarafından belirlenen, öğretim üyelerinden oluşur. Söz konusu hakemler alanlarına göre farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşabilir ve her sayının hakemleri, derginin yayımlanan sayısının ilgili sayfasında ilan edilir. Hakem kurulu üyeleri genel olarak aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

(a) Hakem Kurulu üyeleri, dergiye gönderilen çalışmaları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayıma uygun olup olmadığına karar verir ve bir raporla birlikte dergi editörlerine/sekretaryasına iletir.

(b) Dergiye gelen çalışmalar, içeriğine ve uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler, kendilerine gönderilen çalışmanın hakemliğini kabul etmekle; değerlendirdiği çalışmayı kendi çıkarı için kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü bir kişi ile paylaşmayacağını taahhüt etmiş olurlar.  

(c) Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemi kullanılmaktadır. Çifte körleme yönteminde, çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu doğrultuda bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az üç hakeme gönderilmesi esastır. Çalışmanın kabulü için değerlendirmeye ilişkin hakemlerin üçte ikisinin olumlu görüş belirtmesi gerekmektedir.

(ç) Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 2 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme raporu" doğrultusunda 2 hafta içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir veya düzeltme önerileri yerine getirilmeyen çalışmaları reddebilirler.

(3) Editör(ler): Aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 

(a) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(b) Dergiye gelen yazıların, tasnifi, ön incelemesi, alan uygunluğu, şekil şartları, yazım kuralları, hakeme gönderilmesi, yayımı gibi dergiye kabul sürecinden, derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm işlemleri yürütür.  

(b) Derginin ulusal ve uluslararası indekslere girmesi (taranması) için gereken girişimlerde bulunur.

(c) Tüm süreçleri tamamlanıp yayıma hazır hâle getirilen derginin ilgili sayısını, yayımlanması için yayın kurulunun onayına sunar.

(4) Editör Yardımcıları:  Editöryal işlerin yürütülmesinde editör(ler)e yardımcı olur.

(5) Dergi Sekretaryası: Aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 

(a) Hakem Kurulu ile yazışmalar da dâhil olmak üzere, dergiyle ilgili tüm yazışmaların tasnifi, arşivlenmesi ile ilgili süreçleri takip eder.

(b) Dergiye gönderilen çalışmaların tasnifi, hakemlere gönderilmesi, süreci tamamlanan çalışmaların baskıya ve/veya online ortamda yayıma hazır hlâle getirilmesi, derginin web ortamına aktarılması ve düzenlenmesi vb. gibi dergiyle ilgili tüm süreçlerde editörün verdiği görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

YAZIM KURALLARI

Madde 6- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanacak çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Yazım Kuralları için tıklayınız:


 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 7- (a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen çalışmalar ilk olarak dergi sekretaryası ve editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin yayım ve yazım kuralları ile derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım açısından yetersiz, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar sürece dâhil edilmeden dergi kurallarına göre düzenlenmesi için yazar/yazarlara iade edilir. Bu hususta çalışmanın sürece dâhil edilip/edilmeyeceği ve gereken koşulları sağlayıp, sağlamadığına ilişkin tüm yetki editör(ler)e aittir. Dergi içeriğine ve yazım kurallarına uygun bulunan çalışmalar değerlendirilmesi için sürece dâhil edilir.

(b) Kabul aşamasından sonra yayım için hazır olan makalelerin yazar/yazarlarından yayın hakları devir sözleşmesi/formu alınır.

(c) Dergide yayımlanmak üzere gönderilen ve tüm süreçlerden geçerek yayıma hazır halâ getirilen çalışmalara DOI (Digital Object Identifier) numarası verilerek dergide yayımlanır.

(ç) Bu yönergede belirtilmeyen derginin işleyişi, yayım ve basımı ile ilgili her türlü hususta yayın kurulu ve editör(ler) yetkilidir.

Madde 8- Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 10/04/2015 tarih ve 2015/29 sayılı kararı ile daha önce kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi yürürlükten kalkar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 9- (a) Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(b) Bu yönerge, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü tarafından yürütülür.