Dergi Yönergesi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin niteliğine ve yayımlanmasına ilişkin usul, ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayımlanmasına yönelik gerekli olan süreçlere ilişkin hükümleri kapsar. Bu doğrultuda dergide, sosyal bilimlere ilişkin tüm alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler yayımlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Alan editörü: Alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve her alanda en fazla iki olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen öğretim üyesini,

b) Danışma kurulu: Alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kişileri,

c) Dergi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni,

ç) Derginin imtiyaz sahibi: Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

d) Dergi sekretaryası: Enstitüye bağlı anabilim dallarından olmak koşulu ile müdürün belirlediği öğretim elemanı ve/veya doktora öğrencisini,

e) Dil editörü: Enstitüye bağlı anabilim dallarında çalışıyor olmak koşulu ile derginin yayım yaptığı dillere hâkim olan, müdürün belirlediği öğretim elemanını,

f) Editör: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve/veya onun belirlediği müdür yardımcısı ve/veya Enstitüye bağlı anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanını,

g) Editör yardımcısı: Müdürün belirlediği müdür yardımcısı ve/veya onun belirleyeceği Enstitüye bağlı anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanını,

ğ) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

h) Hakem: Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaları değerlendirmek üzere editör tarafından belirlenen alanında uzman öğretim üyesini,

ı) Müdür: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

i) Özel sayı: Derginin yıllık olarak yayımlanan/çıkarılan sayılarına ek olarak belirli bir temada olmak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulunun (EYK) onayı ile çıkarılan sayıyı,

j) Yayın kurulu: EYK üyeleri ve/veya sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve EYK kararı ile belirlenen öğretim üyelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve Görevleri

Kişi ve kurullar

MADDE 5 – (1) Derginin yayımlanması sürecinde görev alacak kişi ve kurullar; alan editörü, danışma kurulu, dil editörü, dergi sekretaryası, editör, editör yardımcısı, hakem ve yayın kuruludur.

Alan editörü ve görevleri

MADDE 6 - (1) Alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve her alanda en fazla iki olmak üzere EYK kararı ile belirlenen öğretim üyelerinden oluşan alan editörünün görevleri şunlardır:

a) Dergiye gelen ve dergi sekretaryası ve editör tarafından ön incelemesi yapılan çalışmaların alanında uzman hakemlere gönderilmesinde gerektiğinde görüş belirterek, ilgili makalenin hakeme gönderilmesi ve yayım sürecinde editöre yardımcı olmak.

b) Alanı ile ilgili olmak üzere tüm süreçleri tamamlanıp yayıma hazır hâle getirilen çalışmaların dergide yayımı için onay vermede gerektiğinde editöre görüş belirtmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 7 - (1) Alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve EYK kararı ile belirlenen ve en az 10 kişiden oluşan danışma kurulunun görevleri şunlardır:

a) Derginin bilimsel alt yapısının güçlendirilmesi ve dergiye gönderilen çalışmalar için alanlarında uzman hakemlerin belirlenmesinde editöre ve/veya alan editörüne görüş belirtmek.

b) Derginin tarandığı ulusal ve uluslararası endeks sayısının artırılması için gereken girişimlerde bulunarak bu konuda editöre yardımcı olmak.

Dil editörü ve görevi

MADDE 8 - (1) Derginin yayın yaptığı Türkçe ve İngilizce dillerinden en az birer tane olmak üzere müdür tarafından belirlenen öğretim elemanından oluşan dil editörünün görevi; kendi dil alanına (Türkçe veya İngilizce) giren ve yayımlanması için dergiye gönderilen çalışmaları, ilgili dil, gramer, anlam, anlatım bozukluğu vb. açısından inceleyerek dergide yayımı için onay vermede editöre görüş belirtmektir.

Dergi sekretaryası ve görevleri

MADDE 9 - (1) Enstitüye bağlı anabilim dallarından olmak koşulu ile müdürün belirlediği öğretim elemanı ve/veya doktora öğrencisinden oluşan dergi sekretaryasının görevleri şunlardır:

a) Dergiye gönderilen çalışmaların ön incelemesi, tasnifi, hakemlere gönderilmesi, süreci tamamlanan çalışmaların baskıya ve/veya dijital/çevrimiçi ortamda yayıma hazır hâle getirilmesinde editöre yardımcı olmak.

b) Derginin internet sitesine ilişkin güncellemeleri yaparak, dergideki makalelerin internet ortamına aktarılması, düzenlenmesi ve dergiyle ilgili tüm süreçlerde editörün verdiği görevleri yerine getirmek.

c) Hakemler ile yazışmalar da dâhil olmak üzere, dergiyle ilgili tüm yazışmaların tasnifi ve arşivlenmesi ile ilgili süreçleri takip etmek.

ç) Editör ve editör yardımcısının dergi ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Editör ve görevleri

MADDE 10 - (1) Müdür ve/veya onun belirlediği müdür yardımcısı ve/veya Enstitüye bağlı anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanından oluşan editörün görevleri şunlardır:

a) Yayın kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

b) Danışma ve yayın kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunarak, derginin bilimsel alt yapısının güçlendirilmesi ve tanınırlığının artırılmasındaki faaliyetleri yürütmek.

c) Dergiye gelen çalışmaların, tasnifi, ön incelemesi, alana uygunluğu, şekil şartları, yazım kuralları, hakeme gönderilmesi ve yayımı gibi dergiye kabul sürecinden, derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm işlemleri yürütmek.

ç) Derginin tarandığı ulusal ve uluslararası endeks sayısının artırılması için gereken girişimlerde/çalışmalarda bulunmak.

d) Tüm süreçleri tamamlanıp yayıma hazır hâle getirilen derginin ilgili sayısını yayımlanması için Müdürlük aracılığı ile Üniversite Yayın Komisyonunun onayına sunmak.

Editör yardımcısı ve görevleri

MADDE 11 - (1) Müdürün belirlediği müdür yardımcısı ve/veya Enstitüye bağlı anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanından oluşan editör yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Dergiye gelen çalışmaların, tasnifi, ön incelemesi, alana uygunluğu, şekil şartları, yazım kuralları, hakeme gönderilmesi ve yayımı gibi dergiye kabul sürecinden, derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm editöryal işlemlerin yürütülmesinde editöre yardımcı olmak.

b) Editörün dergi ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak. 

Hakem ve görevi

MADDE 12 - (1) Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaları değerlendirmek üzere editör tarafından belirlenen, alanında uzman öğretim üyesi olan hakemin görevi; değerlendirilmek üzere kendisine gönderilen çalışmayı; yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayıma uygun olup olmadığına ilişkin raporu dergi editörüne/sekretaryasına iletmektir.

Yayın kurulu ve görevleri

MADDE 13 - (1) EYK üyeleri ve/veya sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve EYK kararı ile belirlenen en az 10 öğretim üyesinden oluşan Yayın kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hakem süreci tamamlanan ve editör tarafından yayıma hazır hâle getirilen dergi sayısının yayımlanması aşamasında gerektiğinde görüş belirtmek.

 b) Derginin normal sayılarına ek olarak özel sayı çıkarılmasında, özel sayının içeriğinin nasıl olacağına dair gerektiğinde editöre görüş belirtmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçerik ve Nitelik, Yayım Süreci ve Yazım Kuralları

İçerik ve nitelik

MADDE 14 - (1) Dergide yayımlanması amacıyla gönderilen çalışmaların içerik ve niteliklerine ilişkin kurallar şunlardır:

a) Sosyal bilimler alanında bilimsel yöntem ve verilere dayalı, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışmalar olmalıdır.

b) Daha önce yayımlanmış yazı ya da eserleri değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(2) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden teorik ya da analitik çalışmalara, daha önce herhangi bir yerde tam metni yayınlanmamış bildirilere, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir.

Yayım süreci

MADDE 15 -  (1) Dergiye gönderilen çalışmaların, ilgili kurullar tarafından tasnifi, ön incelemesi, hakeme gönderilmesi ve yayımı gibi, dergiye kabul sürecinden derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm işlemlerin takibi ve dijital ortamda arşivlenmesi TÜBİTAK ULAKBİM Dergi-Park hizmet sistemi aracılığı ile yapılır.

(2) Dergiye gönderilen çalışmalar ilk olarak dergi sekretaryası ve editör tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin yayım ve yazım kuralları ile derginin amaç ve kapsamına uymayan; dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar sürece dâhil edilmeden yazara iade edilir. Bu hususta çalışmanın sürece dâhil edilip edilmeyeceği ve gereken koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin tüm yetki editöre aittir. Bu konuda gerektiğinde Yayın kurulu üyelerinden de görüş alınır. Dergi içeriğine ve yazım kurallarına uygun bulunan çalışmalar değerlendirilmek üzere sürece dâhil edilir.

(3) Dergiye gönderilen çalışmalar için “benzerlik/intihal tarama raporu” ve eğer gerçekleştirilen çalışma Etik Kurul kararını gerektiriyorsa, “Etik Kurulu Onay Belgesi” istenir.

(4) Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinde, yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği çift körleme yöntemi kullanılır. Bu doğrultuda bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakeme gönderilmesi esastır. Çalışmanın kabulü için, değerlendirmeye ilişkin hakemlerin çoğunluğunun olumlu görüş belirtmesi gerekmekle birlikte ilgili çalışmanın dergide yayımlanması için nihai görüş editöre aittir.

(5) Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre bir aydır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda bir ay içerisinde tamamlanması istenir. Bu süreler gerektiğinde editör tarafından uzatılabilir. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir veya düzeltme önerileri yerine getirilmeyen çalışmaları reddedebilir.

(6) Kabul aşamasından sonra yayım için hazır olan çalışmaların yazar/yazarlarından yayın hakları devir beyanı alınır. Bu doğrultuda, çalışmasını TÜBİTAK ULAKBİM Dergi-Park sistemi üzerinden dergiye yükleyen yazar/yazarlar aynı zamanda ilgili sisteme yüklenmiş olan yayın hakları devir sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

(7) Dergide yayımlanmak üzere kabul edilen ve yayımlanması için ilgili kurullar tarafından onaylanan çalışmalar, kabul edilme tarihlerine göre sıralanarak DOI (Digital Object Identifier) numarası verilir ve Üniversite Yayın Komisyonu kararı ile ilgili sayıda yayımlanır.

Yazım kuralları

MADDE 16 - (1) Yazım ve noktalamada Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. Gönderilen çalışmalar, dil ve anlatım açısından bilimsel ölçütlere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Bu koşulları taşımayan çalışmalar yazara iade edilir.

(2) Yazım kuralları ve şablonu derginin resmî internet sitesinde ilan edilir. Dergiye gönderilecek çalışmaların dergi internet sitesinde belirtilen güncel şablona ve yazım kurallarına uyması gerekir. Aksi takdirde çalışmalar yazara iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 17 - (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi basılı ve/veya dijital ortamda olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Gerektiğinde EYK onayı ile özel sayı da yayımlanabilir. Derginin kısa adı AKÜSBD’dir.

(2) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye’de yayımlanan akademik hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editöryal süreç yönetimi hizmeti sunan Dergi-Park sistemi aracılığıyla dijital olarak yayımlanan, açık erişimli ve tamamı ile ücretsiz bir dergidir.

(3) Bu Yönergede belirtilmeyen derginin işleyişi, yayım ve basımı ile ilgili her türlü hususta Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 18 - (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 04.03.2020 tarih ve 2020/08-b sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.