Etik İlkeler ve Yayın Politikası


EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI / RESPONSIBILITIES OF THE EDITORS
1. Yayın ve Sorumluluk Kararı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi editörleri, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden hangilerinin derginin amaç ve yayın politikalarına uygun olup yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludurlar. Editörler ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin onur kırıcı yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalara yönelik karar verilmesinden sorumludur. Editör, derginin içerik ve yayın kalitesinden sorumludur ve bu bağlamda yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilme hakkına sahiptir. Editör adil ve hakkaniyete uygun bir hakem ve değerlendirme süreci sağlar. Dergi editörü, okuyucu ve yazarların ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba gösteriri.
2. Çıkar Çatışması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi editörleri, yazar(lar) tarafından dergiye teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal ve diğer bilgi ve verilerin, yazar(lar)ın açık ve yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılmasına müsaade etmezler.
3. Tarafsızlık
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisine gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın tamamıyla açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Metinler yazarların ırkı, rengi, cinsiyeti, dini inancı, etnik kökeni, milliyeti ve siyasi görüşü göz önüne alınmaksızın, sadece entelektüel ve bilimsel değerleri çerçevesinde değerlendirilir.
4. Gizlilik
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi editörleri, editör yardımcıları ve yayın kurulu, teslim edilen metinlerle ilgili bilgileri söz konusu metin yazar(lar)ı, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa etmezler. Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmez.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI / RESPONSIBILITIES OF THE REVIEWERS
1. Süreci Hızlandırma
Kendisine atanmış olan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek inceleme görevinden çekilmelidir.
2. Gizlilik
İncelemeye alınan metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır. Hakemlik sürecinde elde edilmiş ayrıcalıklı bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkar için kullanılmamalıdır.
3. Tarafsızlık
Hakem eleştirileri objektif, adil ve bilimsel etiğe uygun olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmelidir. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamalıdırlar. Hakemler fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidirler.
4. Kaynakların Beyanı
Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.
5. Çıkar Çatışması
Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir. Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamalıdır.
6. Editöre Destek
Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım etmeli ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmelidirler.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI / RESPONSIBILITIES OF THE AUTHORS
1. Raporlama Standartları
Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisine gönderilen bir çalışma özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt etmelidirler. Çalışmada kullanılan veriler çalışmada titizlikle sunulmalıdır. Bir çalışma yeterli düzeyde detay ve kaynak bilgisi içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kabul edilemez. Ayrıca yazarlar derginin yazım kurallarına titizlikle riayet etmelidirler. Bu bağlamda hakem, alan editörü ve baş editör tarafından istenilen değişiklikleri zamanında ve titiz bir şekilde yerine getirmelidir. Dergi editörlüğü tarafından yazar(lar)dan istenilen her türlü bilgi, belge ve makale ile ilgili değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde yapılarak sistem üzerinden gönderilmesi ve editörün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine getirilmemesi durumunda yazar(lar)ın makaleyi geri çekmiş sayılacağı bilinmelidir.
2. Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması
Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir, dolayısıyla bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir sure elde tutmalılardır.
3. Özgünlük ve İntihal
Yazarlar tamamen özgün çalışma metinleri yazmalı ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullanıyorlarsa bunlara uygun şekilde alıntı yapmalılardır. Yazarlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne makale göndererek, makalelerinin özgün ve etik standartlara uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış ya da yayın aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olurlar. Bu bağlamda yazarlar çalışmalarını bir intihal tespit yazılımından (ithenticate, turnitin vb.) geçirerek kaynakça dâhil en fazla % 30 oranında benzerlik taşıdığına dair bir belgeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi –Dergi-Park- sistemi üzerinden yüklemelidir.
4. Birden Fazla Yerde Yayın
Bir yazar genel olarak temelde aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayınlamamalıdır. Aynı çalışma metnini aynı anda birden fazla dergiye teslim etmek etik olmayan bir davranış olup kabul edilemezdir.
5. Kaynakların Beyanı
Başkalarının çalışmalardan alınan kaynakların beyanı her zaman uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar raporladıkları çalışmalarının esasını etkileyen önceki yayınlara alıntı göstermek zorundadır.
6. Çalışmanın Yazarlığı
Yazarlık; raporlanan çalışmanın kavramına, tasarımına, uygulamasına veya yorumuna anlamlı bir katkı yapan kişilerle sınırlı bir sıfat olmalıdır. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Araştırma projesinde çeşitli açılardan dâhil olmuş kişiler mevcutsa, bunlar katkıda bulunanlar sıfatıyla beyan edilmeli veya listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dâhil olmasını sağlamalıdır. Değerlendirme süreci başlamış ve tamamlanmış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez. 
7. İfşaat ve Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar çalışmalarındaki sonuç veya yorumlamaları etkileyecek herhangi finansal kaynağı veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
8. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Bir yazar kendi yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusuru fark ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği sağlamak o yazarın yükümlülüğüdür. Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi –Dergi-Park- sistemi üzerinden yayınlandığından dolayı bu tür değişiklik taleplerinin derginin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerinde yapılmalıdır. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

        
Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi’ne Makale Gönderen Yazar(lar), Aşağıda Belirtilen Etik Kuralları (Hususları) Açık Bir Şekilde ve Kendi İradeleriyle Taahhüt/kabul Etmiş Sayılmaktadırlar: / The authors sending manuscripts to the journal should accept the principles and rules below:
1. Yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere Dergi-Park sistemi aracılığıyla Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi’ne yüklenmiş çalışma(da); yer alan ve kullanılan tüm kaynaklara, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik ilkeler doğrultusunda atıf yapılmıştır.
2. Eğer çalışma, birden fazla kişiye aitse çalışmada tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan ve ortak katkısı vardır.
3. Bu çalışma, yazar(lar)ın özgün bir çalışmasıdır.
4. Bütün yazarlar gönderilen makalenin son halini görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.
5. Çalışma makale olarak daha önceden hiçbir şekilde yayımlanmak üzere bir yere gönderilmemiş ve/veya yayımlanmak üzere kabul edilen ve/veya başka bir dergide yayımlanmak üzere bekletilen bir çalışma olamayıp, “Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi’nin değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir bilimsel dergide yayımlanması için değerlendirme sürecine gönderilmeyecektir.
6. Çalışmada kullanılan denek/deneklere ilişkin herhangi bir etik ihlal yapılmamış, kullanılan tüm veri toplama yöntemlerinde bilimsel etik ilkelere göre hareket edilmiştir.
7. Çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin tüm süreçler (hakem raporları, editör notları vb.) üçüncü kişilerle paylaşılmamış/paylaşılmayacaktır.
8. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.
9. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
10. Çalışma daha önceden bilimsel bir toplantıda sunulan özet veya bu çalışmanın daha kısa hali ise, makalede bu durum belirtilmiştir.
11. Yazar(lar); dergiye gönderdikleri çalışmaları üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını “Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi’ne sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi kabul ve taahhüt eder(ler).
12. Çalışmayla ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi” ve ilgili kurullarının hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.
13. Çalışmada, hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmamakla birlikte, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış olup, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir.
14. Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187) hükümlerine göre hareket edilmiştir ve buna ek olarak yayın etiği etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmiştir.
15. Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim kapsamında, Tubitak Dergi-Park-Akademik Açık erişim sistemi ve bu kapsamda “Budapeşte Açık Erişim Hareketi” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ list_signatures) ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelere göre; “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler”.
16. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Bu doğrultuda Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi, yayınlayacağı bütün makaleleri için Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Kamu Lisansı’nı (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır.

17.Dergiye makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da sisteme ek dosya olarak yüklemeniz beklenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu makalenizle birlikte ayrı dosya olarak, intihal raporunuzu da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) pdf dosyası olarak yükleyiniz. İlgili raporda makalenizin başlığı ve yazarlarının isimleri ve yüzdelik kısmı mutlaka görünecek şekilde olmalıdır.


Yukarıdakilere Ek Olarak Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi’ne Makale Gönderen Yazar(lar), Aşağıda Belirtilen Hususlara da Azami Derecede Özen Göstermelidirler: / The Authors Should Pay Extra Attention to the Rules Listed Below:
1- Dergimize gönderilen bütün makalelerde bilimsel yayınların temel bir gereği olan “yöntem” başlığı altında araştırmanın modeli, deseni, varsa evren-örneklem ya da katılımcıları ve belirlenme yöntemleri, veri toplama araç ve yöntemleri ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmelidir. Literatür-Kaynak taramasına dayanan derleme ya da analitik makalelerde de makalede taranan kaynakların nasıl tarandığı ya da makale kurgusunun nasıl şekillendirildiğine dair bilgi verilmelidir. Meta-analiz, sentez çalışmaları gibi başka çalışma ya da eserleri inceleyen çalışmalarda da bu eserlerin hangi kriterlerle seçildiği ve nasıl incelendiği rapor edilmelidir. Makalede herhangi bir etik ya da telif hakkı izni vb. hususlar söz konusu ise bu da yöntem kısmında belirtilmelidir.
2- Aynı yıl içerisinde (çağrılı ve özel sayılar hariç tutulmak kaydıyla) bir yazarın sadece bir makalesi yayınlanır. Yazar başka bir makale gönderse ve makale kabul alsa dahi takip eden yıl içinde uygun bir sayıda yayınlanmak için sıraya alınır.
3- Dergimiz makale yazarlarından makaleleri için hakem önerileri kabul etmemektedir. Bilimsel yayınların kalitesi ve etik kriterler gereği kör hakemlik esastır.
4- Bir yazar, makalesi tüm süreçleri tamamlanıp yayına hazırlandığı esnada makalesini geri çekmek isterse aynı yazardan takip eden yıl içerisinde yeni çalışma kabul edilmez.
5- Dergimizde yayımlanması için gönderilecek makaleler en az 3500, en fazla 9000 (özet ve kaynakça dahil) kelime aralığında olmalıdır. Bu kriterlere uymayan çalışmalar hakeme gönderilmez ve editör tarafından reddedilir.
6- Yazarlar makale gönderirken dergimizin kapsamına uygun konularda çalışma göndermelidir. Kapsam dışındaki makaleler editör tarafından reddedilir.
7- Hakem süreci tamamlanan makaleler için yayın öncesinde bir intihal tarama programı kullanılarak benzerlik raporu gönderilmesi istenir. Bu raporu göndermeyen yazarların makaleleri yayımlanmaz. Benzerlik raporlarında farklı alanlarda makale türleri de dikkate alınarak üst sınır (kaynakça hariç) %30 olarak belirlenmiştir. Bu değerin üzerinde benzerlik gösteren makaleler süreç tamamlanmış olsa da reddedilir.
8- Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka hem sisteme yüklerken hem de kapak sayfasında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Ayrıca daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ve tam metin bildiri olarak yayınlanmış olan çalışmaların makaleye çevrilerek dergimizde yayımlanması için gönderilmesi uygun görülmemektedir. Bu şekilde bir çalışma hakemlik süreçleri tamamlansa bile intihal raporunda benzerlik oranı çok yüksek çıkacağından dolayı da reddedilir.
9- Dergimize gönderilen tüm çalışmalar dergimiz şablonuna yerleştirilerek gönderilmelidir. Zaman zaman başka dergilerin şablonu kullanılarak yüklenen çalışmalar olabilmektedir. Başka bir derginin şablonuna göre düzenlenmiş; o şablona uygun versiyon üzerinde intihal raporu alınmış ve bu raporla gönderilmiş çalışmalar mevzubahis çalışmaların aynı anda birden fazla dergiye gönderilmiş olma ihtimali ya da diğer dergi editörleri tarafından bir sebepten reddedilmiş olmaları (özellikle rapor üzerindeki tarihle dergimize yükleme tarihi arasındaki süre çok kısa ise) gibi ihtimaller göz önünde bulundurularak editör tarafından reddedilmektedir.
10- Dergimizde sayıya özgü makale kabulü usulü yoktur.
Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

ETİK İZİN (ONAY) BELGESİ HAKKINDA / ABOUT ETHICAL PERMIT (APPROVAL) DOCUMENT

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. 2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve tüm etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir. 2020 yılı itibarıyla makaleyi sisteme yüklerken yazarların bu beyanı da pdf formatında yüklemesi beklenmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir.

DERGİ / YAYIN POLİTİKASI - JOURNAL / PUBLICATION POLICY
1. Yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak elektronik ortamda yayın yapan Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi açık erişimli (Open Access) olarak Tübitak Dergi-Park-Akademik sistemi aracılığıyla yayınlanmaktadır. Yayın Kurulu ve Editör kararı ile mevcut sayılara ek olarak özel sayı da yayınlanabilmektedir.

2. Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi açık erişimli (Open Access) olarak Tübitak Dergi-Park-Akademik sistemi aracılığıyla yayımlanmakta olup, tümü ile ücretsiz bir dergidir.

3. Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra derginin yayın ilkelerine uygun bulunursa konu ile ilgili hakemlere (en az iki hakeme) gönderilir.

4. Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin hakem değerlendirmesi için hakemlere verilen süre 30 gün olup gerektiğinde 15 gün daha uzatılabilmektedir.

5. Afyon Kocatepe Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemi kullanmaktadır. Bu doğrultuda, çifte körleme yönteminde çalışmaların tüm süreçlerinde yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

6. Yazarlar, hakemlerden gelen düzeltme istekleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarının hakem önerileri doğrultusunda düzeltilmiş hallerini en geç 15 gün içerisinde göndermelidirler. (dergi sistemine yüklemelidirler).

7. Yazarlar, dergiye yükledikleri makalelerini her aşamada geri çekme hakkına sahiptirler.

8. Düzeltmeden sonra talep edilmesi halinde yazılar hakeme tekrar gönderilir, hakem değerlendirmesinden sonra, ilgili makale dergi yönetiminin onayı ile yayınlanır.

9. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Yönergesi ve Dergi Yazım Kuralları bağlantısı aracılığıyla dergi yayın politikası ve dergi yazım kuralları ‘na ulaşabilirsiniz.