Year 2017, Volume 1, Issue 3, Pages 1 - 14 2017-09-30

Supplier Selection with AHP Method in Alanya Hotel Establishments
Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi

Mehmet Gümüş [1] , Ayşe Nur Karabayır [2] , Tuğçe Güler [3] , Gözde Arslan [4]

285 749

Supplier selection is the identification of the most suitable supplier among  alternative suppliers while considering the expectations of the firm.  Supplier selection at hotels, where customer satiffaction is important, is a difficult problem since there are many selection criteria. In tis study, supplier selection in hotel establishments is performed using Analytical Hyrarchy Proess (AHP) which is one of the multi criteria decision making methods. Based on literature study and expert opinions, six main criteria used in supplier selection are identified. Priorities and weights of the criteria are found using pairwise comparison matrices. Application of the study is performed at two different hotels, one being a  4-star and the other being a 5-star, in Alanya district. It is seen that importance ranking of the criteria at the two hotels are different since the hotels have different customer service, eventhough they both are located in the same sector. The first two priorities for the 4-star hotel, which works with local suppliers, are quality and flexibility, respectively. On the other hand, the first two prioroties of the 5 star hotel, which works with national suppliers, are price and quality, respectively. 

Tedarikçi secimi, alternatif tedarikçiler arasından firmanın beklentileri göz önüne alınarak en uygun olanının belirlenmesidir. Müşteri memnuniyetinin önemli olduğu otellerde tedarikçi secimi, birçok seçme kriteri olmasından dolayı zor bir problemdir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile otel işletmelerinde tedarikçi secimi yapılmıştır. Literatür çalışması ve uzman görüşlerine dayanılarak tedarikçi seçiminde kullanılan 6 ana kriter belirlenmiştir. Kriterlerin öncelik sırası ve ağırlıkları ikili karşılaştırma matrisleri kullanılarak bulunmuştur. Çalışmanın uygulaması Alanya bölgesindeki biri 4 yıldızlı, diğeri 5 yıldızlı olan iki farklı otelde yapılmıştır. Çalışma sonucunda aynı sektörde yer almasına rağmen farklı hizmet düzeyine sahip olmalarından dolayı iki farklı otelde kriterlerin önem sıralamasının farklı olduğu görülmüştür. Yerel tedarikçilerle çalışan 4 yıldızlı otelin ilk iki önceliğinin sırasıyla kalite ve esneklik olduğu bulunmuştur. Ulusal tedarikçilerle çalışan 5 yıldızlı otelin ilk iki önceliğinin ise sırasıyla fiyat ve kalite olduğu belirlenmiştir.

 • ABDULMUMİN, A.G. (2005). “Instrumental and Interpersonal Determinants of Relationship Satisfaction and Commitment in Industrial Markets”, Journal of Business Research, 58 (2005) 619– 628.
 • ADA, E., KAZANÇOĞLU, Y., ARACIOĞLU, B. (2005). “Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik Süreç ile Gerçekleştirilmesi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 605-611.
 • ALİOĞLU, E., 2006, Belediyelerde performans ölçümü için çok ölçütlü bulanık bir model önerisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BENYOUCEF L., DİNG H., XİE X., (2003). Supplier Selection Problem: Selection Criteria and Methods, s.3-4.
 • ÇAKIROĞLU, T., (2009). Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi: Trabzon Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • DICKSON, G.W. (1966), "An analysis of vendor selection systems and decisions", Journal of Purchasing 2, 5 17.
 • DÜNDAR, S. (2008). “Ders Seçiminde Analitik Hiyerarşi Proses Uygulaması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13:217-226.
 • ECER, F., KÜÇÜK, O. (2008). “Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1).
 • ERASLAN, E., ALGÜN, O. (2005). “İdeal Performans Değerlendirme Formu Tasarımında Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı”. Gazi Üniversitesi Mühendilik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20:95-106.
 • ERDEM, G. (2003). “Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Benimsenmesinin, Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • GÜNER, H. (2005). “Bulanık AHP ve Bir İşletme için Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanması”. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • GÜNER, H., MUTLU, Ö. (2005). “Bulanık AHP İle Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama”. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım.
 • KAPAR, K. (2013). “Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28:197-231.
 • KARAGÖZ, S. (2009). “Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimi ve AHP ile Uygulanması”. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • KÜÇÜK, O., ECER, F. (2008). “İmalatçı İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Bir Kobi Uygulaması”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22:435-450.
 • LIU, F.H., HAI, H.L. (2005). “The Voting Analytic Hierarchy Process Method for Selecting Supplier”, Int. J. Production Economics, 97, 308–317.
 • ÖMÜRBEK, N., ŞİMŞEK, A. (2012). “Üniversitesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşik Prosesi ile Belirlenmesi”. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5:116-132.
 • ÖZ, E., BAYKOÇ Ö. F. (2004). “Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19:275-286.
 • ÖZER, S. (2005). “Mermer Fabrikaları İçin En İyi Tesis Yeri Seçimi”. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • ÖZGÜL, Ö. (2006). “Bir İşletme için TOPSIS ve AHP Yöntemi ile ERP Yazılımının Seçimi”. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • PRAHINSKI C., BENTON W. C. (2004). “Supplier Evaluations: Communication Strategies to İmprove Supplier Performance”. Journal of Operations Management, 22:39–62.
 • ROA, C.P., KISER, G.E. (1980). “Educational Buyers’ Perceptions of Vendor Attributes”. Journal of Purchasing and Materials Management 16:25-30.
 • SAAT, M. (2000). “Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım Analitik Hiyerarşi Yöntemi”, Gazi Üniveristesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2:149-162.
 • SAATY, T. L. (2000). “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process”. RWS Publications, Pittsburgh, USA.
 • ŞEN, E. (2006). “Kobi’lerin Uluslararası Rekabet Güçlerini Artırmada Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi”, İgeme Yayınları, Ankara.
 • TOKSARI, M. (2007). “Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesinde Hedef Pazarın Belirlenmesi”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14:171-180 .
 • TOPEL, A. (2006). “Analitik Hiyerarşik Prosesinin Bulanık Mantık Ortamındaki Uygulamaları-Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi”. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TURGUT, Ç. (2015). “Tedarik Zinciri Yönetiminde AHP ve Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi, Yeni Yöntem Önerileri ve Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • WEBER, C. A., CURRENT, J. R., BENTON, W. C., (1991). “Vendor Selection Criteria And Methods”, European Journal of Operational Research, 50:2-18.
 • YU, X., GUO, S., GUO, J., HUANG, X, (2011), “Rank B2C E-Commerce Websites in E-Alliance Based On AHP and Fuzzy TOPSIS”, Expert Systems with Applications, 38:3550–3557.
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Gümüş
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe Nur Karabayır
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tuğçe Güler

Author: Gözde Arslan

Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { alanyaakademik331034, journal = {Alanya Akademik Bakış}, issn = {2547-9733}, eissn = {2651-4192}, address = {Alanya Alaaddin Keykubat University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 14}, doi = {10.29023/alanyaakademik.331034}, title = {Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi}, key = {cite}, author = {Gümüş, Mehmet and Karabayır, Ayşe Nur and Güler, Tuğçe and Arslan, Gözde} }
APA Gümüş, M , Karabayır, A , Güler, T , Arslan, G . (2017). Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi. Alanya Akademik Bakış, 1 (3), 1-14. DOI: 10.29023/alanyaakademik.331034
MLA Gümüş, M , Karabayır, A , Güler, T , Arslan, G . "Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi". Alanya Akademik Bakış 1 (2017): 1-14 <http://dergipark.org.tr/alanyaakademik/issue/31350/331034>
Chicago Gümüş, M , Karabayır, A , Güler, T , Arslan, G . "Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi". Alanya Akademik Bakış 1 (2017): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi AU - Mehmet Gümüş , Ayşe Nur Karabayır , Tuğçe Güler , Gözde Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29023/alanyaakademik.331034 DO - 10.29023/alanyaakademik.331034 T2 - Alanya Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 1 IS - 3 SN - 2547-9733-2651-4192 M3 - doi: 10.29023/alanyaakademik.331034 UR - https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.331034 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Alanya Academic Review Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi %A Mehmet Gümüş , Ayşe Nur Karabayır , Tuğçe Güler , Gözde Arslan %T Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi %D 2017 %J Alanya Akademik Bakış %P 2547-9733-2651-4192 %V 1 %N 3 %R doi: 10.29023/alanyaakademik.331034 %U 10.29023/alanyaakademik.331034
ISNAD Gümüş, Mehmet , Karabayır, Ayşe Nur , Güler, Tuğçe , Arslan, Gözde . "Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi". Alanya Akademik Bakış 1 / 3 (September 2017): 1-14. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.331034
AMA Gümüş M , Karabayır A , Güler T , Arslan G . Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi. Alanya Akademik Bakış. 2017; 1(3): 1-14.
Vancouver Gümüş M , Karabayır A , Güler T , Arslan G . Alanya Otel İşletmelerinde AHP Metodu ile Tedarikçi Seçimi. Alanya Akademik Bakış. 2017; 1(3): 14-1.