Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 235 - 257 2018-09-30

Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri
Burnout and Job Satisfaction Level of Accounting Professionals

Selçuk Yalçın [1]

92 298

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik ve iş doyum düzeylerini ölçmek amacıyla bir anket uygulanmıştır. Önce katılımcıların demografik özellikleri sıklık ve yüzde değerleri itibariyle incelenmiştir. Sonra katılımcıların tükenmişlik anketinin üç ve iş doyum anketinin iki alt ölçeğine verdikleri karşılıkların ortalamalarının mesleki unvanları ve işletmedeki konumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığının analizi tek yönlü anova ile yapılmıştır. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt ölçeklerinden orta düzeyde tükenmişlik tespit edilmiştir. Bu ölçeklerdeki ifadelerin ortalamaları “çok nadir” ile “bazen” arasındadır. Meslek mensupları mesleki kariyerlerinde ilerledikçe duygusal tükenmişlik düzeyleri azalmaktadır. Minesota iş doyum anketindeki ifadelere verilen karşılıkların ortalamaları “memnunum” ve “kesinlikle memnunum” arasındadır. Ruhsat sahibi olmak ve buna yaklaşmak iş doyumunu arttıran bir faktördür. Ayrıca meslek mensubu işletme sahipliğine doğru ilerledikçe iş doyumu artmaktadır.

In this study, a questionnaire form was applied to measure the burnout and job satisfaction levels of accounting professionals. First, the demographic features of the participants were examined in terms of frequency and percentage. Later, the analyses of whether the averages of responses given to the three subscales of burnout and two subscales of the job satisfaction questionnaire by the participants are different or not were made via one-way anova. Moderate burnout was identified in emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment subscales. The averages of expressions in this scale are between “sometimes” and “very rare”. The levels of emotional exhaustion are decreasing as professionals move in their professional careers. The averages of the responses to the statements in the Minnesota job satisfaction questionnaire are between “satisfied” and “absolutely satisfied”. Becoming a license holder and getting close to it is a factor that increases job satisfaction. In addition, as the members of the professions move towards the ownership of the business, the job satisfaction increases.

 • AKBULUT, Nihal Çetin. (2010). Tükenmişlik Sendromu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • ALPAR, Reha. (2003). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlere Giriş I, Nobel, Ankara.
 • ARDIÇ, Kadir – POLATÇI, Sema. (2008). “Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği)”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2): 69-96.
 • AY, Mustafa – AVŞAROĞLU, Selahattin. (2010). “Muhasebe Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri” , Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1170-1189.
 • AYBAS, Meryem – ELMAS, Sevgi – DÜNDAR, Gönen. (2013). “İş Güvencesizliğinin Tükenmişliğe Etkisinde İstihdam Edilebilirliğin Düzenleyici Rolü”, 21.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 77-82.
 • BOYAR, Ender. (2011). Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Araştırılması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora tezi.
 • DALĞAR, Hüseyin – TEKŞEN, Ömer. (2014). “Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 62: 37-53.
 • DERAN, Ali – BELLER, Beyhan. (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Giresun İl Merkezinde Yapılan Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 45: 69-93.
 • DİNCEROL, Cem. (2013). Tükenmişlik Sendromunun Mesleki Tükenmişlik ve İş Tükenmişliği Açısından İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi.
 • DOĞAN, Zeki - NAZLIOĞLU, Elif Hilal. (2010). “Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma”, “İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12 (3): 97-116.
 • ERSOY, Ayten – DEMİREL, Burcu. (2005). “Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-1”, Muhasebe ve Finansman dergisi, 26: 43-50.
 • KALAYCI, Şeref. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul.KOTAN, Leyla. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Van İli Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • NAZLIOĞLU, Elif Hilal. (2009). “Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • ÖZDAMAR, Kazım. (1997). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi I., T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • ÖZKAN, Fatih – AKSOY, Cenk. (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişliğine Etki Eden Faktörler: Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4): 23-41.
 • TAYSI, Kemal. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Kırklareli İlinde Bir Araştırma”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • YILMAZ, Erdal. (2014). “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İşe Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Samsun İlinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve vergi Uygulamaları Dergisi, 3: 49-70.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9402-7524
Author: Selçuk Yalçın
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { alanyaakademik428884, journal = {Alanya Akademik Bakış}, issn = {2547-9733}, eissn = {2651-4192}, address = {Alanya Alaaddin Keykubat University School of Business}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {235 - 257}, doi = {10.29023/alanyaakademik.428884}, title = {Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Yalçın, Selçuk} }
APA Yalçın, S . (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri. Alanya Akademik Bakış, 2 (3), 235-257. DOI: 10.29023/alanyaakademik.428884
MLA Yalçın, S . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri". Alanya Akademik Bakış 2 (2018): 235-257 <http://dergipark.org.tr/alanyaakademik/issue/39670/428884>
Chicago Yalçın, S . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri". Alanya Akademik Bakış 2 (2018): 235-257
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri AU - Selçuk Yalçın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29023/alanyaakademik.428884 DO - 10.29023/alanyaakademik.428884 T2 - Alanya Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 257 VL - 2 IS - 3 SN - 2547-9733-2651-4192 M3 - doi: 10.29023/alanyaakademik.428884 UR - https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.428884 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Alanya Academic Review Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri %A Selçuk Yalçın %T Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri %D 2018 %J Alanya Akademik Bakış %P 2547-9733-2651-4192 %V 2 %N 3 %R doi: 10.29023/alanyaakademik.428884 %U 10.29023/alanyaakademik.428884
ISNAD Yalçın, Selçuk . "Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeyleri". Alanya Akademik Bakış 2 / 3 (September 2018): 235-257. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.428884