Year 2017, Volume 4, Issue 8, Pages 199 - 219 2017-06-30

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ
Communication Skills Level of Students in the Faculty of Theology

İsmail ARICI [1] , Yasemin Nakşiye ANGIN [2]

341 589

İlahiyat Fakültesi mezunları gerek öğretmen olarak örgün din eğitimi alanında gerekse dini danışman, Kur’an kursu öğreticisi, müftü, vaiz, imam vb. meslekler yoluyla yaygın din eğitimi alanında görev yapmaktadırlar. Bu çerçevede, yapacakları görevlerde iletişim becerilerine sahip olmaları beklenen İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin hangi seviyede olduğu incelenmeye değer bir konudur. İşte bu araştırma mezun olma aşamasındaki İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerini tespit etmek amacıyla, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 364 son sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiş nicel bir çalışmadır. Araştırmada, İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) ve katılımcıların kişisel özellikleri ile ilgili çeşitli bağımsız değişkenlerin yer aldığı anket formu yoluyla veriler toplanmış ve bu veriler SPSS paket programında istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin iletişim beceri düzeyleri yüksektir ve bu iletişim beceri düzeyleri cinsiyetlerine ve mezun oldukları lise türlerine göre anlamlı bir şeklide farklılaşmaktadır. Öğrencilerin iletişim beceri düzeyleri ile bölümleri arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir.

Graduates of the Faculty of Theology is employed in various organized and widespread religious education fields such as teachers who teach religious education, religious counselors, Qur’an course teacher, mufti, preacher, imam and so on. In this context, it is important and worth to examine the level of their communication skills in the tasks they will undertake. In order to determine the level of communication skills of the senior students of the graduate school of the Faculty of Theology of Atatürk University, a quantitative study was carried out on a study group consisting of 364 senior students. Data were collected using a survey form that includes independent variables such as Communication Skills Scale (IBO) and personal characteristics of the participants, and were subjected to statistical analysis using SPSS statistical package. Results obtained have shown that communication skills of the students are high and these communication skill levels differ significantly with the gender and the high school they graduate. There was no significant difference between the levels of communication skills of students and their departments.

 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. 5. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baykara-Pehlivan, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim-Online, 4 (2), 17-23.
 • Certel, H. (2008). Din-İletişim İlişkisi ve Dini İletişim Engelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, 127-158.
 • Cüceloğlu, D. (2001). İçimizdeki Çocuk. İstanbul: Remzi Yayınevi.
 • Dilekman, M., Başçı, Z. ve Bektaş, F. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletisim Becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 223-231.
 • Ege, R. (2015). Din Hizmetlerinde Rehberlik. Recai Doğan, Remziye Ege (Editörler), Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim (ss. 47-54). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Elkatmış, M., Ünal, E. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 107-122.
 • Ev, H. (2015). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Bağlamında İlahiyat Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme Sistemini Yeniden Yapılandırma. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (4), 83-100.
 • Gülbahçe, Ö. (2010). K. K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 12-22.
 • Görmüş, A. Ş., Aydın, S. ve Ergin, G. (2013). İşletme Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XV (1), 109-128.
 • Hökelekli, H. (2006). Günümüz İletişim Teknikleri ve Dini İletişim. Hayrullah Köken (Der.), Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik (ss. 205-232). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Kadakal-Dölek, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabulut-Yaldız, H. (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Kendi Algılarına ve Meslektaşlarına Göre İletişim Becerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaca, M. (2016). Sosyolojik Perspektiften İletişim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 626-648.
 • Kaya, M., Turan, İ. (2013). İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliliğine İlişkin Mesleki Yeterlilik Algıları (Samsun İli Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 5-36.
 • Keyifli, Ş. (2013). Cami İçi Din Eğitimi ve İletişimi Süreci Olarak Hutbeler. Ekev Akademik Dergisi, 17 (55), 71-88.
 • Koca, M. (2014). Din Görevlilerinin İletişim Becerileri Konusunda Cami Cemaatinin Algıları ve Beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kocayörük, E. (2011). Etkili İletişim Becerileri. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Koç, A. (2016). Din Eğitiminde Etkili İletişim. İstanbul: Rağbet Yayınevi.
 • Koç, B., Terzi, Y. ve Gül, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4 (1), 369-390.
 • Korkut, F. (1996). İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (7), 18-23.
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.
 • Korkut-Owen, F., Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 51-64.
 • Köylü, M. (2003). Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim. Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
 • Özer, D. (2011). Etkili İletişim Becerilerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamadaki İşlevi: Fırat Üniversitesi Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sağlam, İ. (2009). İletişim ve Sosyal Etkinin Dini Davranış Oluşumundaki Rolleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (18), 81-105.
 • Şimşek, E. (2013). Hayat Boyu Öğrenme, İdealler ve Gerçekler (Camilerde Kur'an Öğretimi Programı Erzurum Örneği). Ankara: Akasya Yayınları.
 • Tepeköylü, Ö., Soytürk, M. ve Çamlıyer, H. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VII (3), 115-124.
 • Üstünel, G. (2011). Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 30 Ocak Pazartesi 2017 tarihinde http://dogm.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/14 adresinden erişildi.
 • 2 Mart Perşembe 2017 tarihinde http://eobs.atauni.edu.tr/Default.aspx adresinden erişildi.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail ARICI
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Author: Yasemin Nakşiye ANGIN

Bibtex @research article { amauifd325835, journal = {Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-7256}, eissn = {2618-6497}, address = {Amasya University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {199 - 219}, doi = {10.18498/amauifd.325835}, title = {İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {ARICI, İsmail and ANGIN, Yasemin Nakşiye} }
APA ARICI, İ , ANGIN, Y . (2017). İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (8), 199-219. DOI: 10.18498/amauifd.325835
MLA ARICI, İ , ANGIN, Y . "İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ". Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 199-219 <http://dergipark.org.tr/amauifd/issue/30190/325835>
Chicago ARICI, İ , ANGIN, Y . "İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ". Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 199-219
RIS TY - JOUR T1 - İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ AU - İsmail ARICI , Yasemin Nakşiye ANGIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18498/amauifd.325835 DO - 10.18498/amauifd.325835 T2 - Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 219 VL - 4 IS - 8 SN - 2147-7256-2618-6497 M3 - doi: 10.18498/amauifd.325835 UR - https://doi.org/10.18498/amauifd.325835 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Review of the Faculty of Divinity of Amasya University İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ %A İsmail ARICI , Yasemin Nakşiye ANGIN %T İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ %D 2017 %J Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-7256-2618-6497 %V 4 %N 8 %R doi: 10.18498/amauifd.325835 %U 10.18498/amauifd.325835
ISNAD ARICI, İsmail , ANGIN, Yasemin Nakşiye . "İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ". Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 8 (June 2017): 199-219. https://doi.org/10.18498/amauifd.325835