Year 2016, Volume 21, Issue 3, Pages 207 - 214 2016-09-28

Hemşirelerin Malpraktis ile İlgili Algı, Tutum ve Davranışları
Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice

Çağla Yiğitbaş [1] , Hatice Oğuzhan [2] , Bahadır Tercan [3] , Aliye Bulut [4] , Aziz Bulut [5]

659 2659

Amaç: Çalışmanın amacı; hemşirelerin malpraktis algısını ve bu konudaki tutum ile davranışlarını değerlendirmektedir.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırma, 15 Mart-18 Nisan 2012 tarihleri arasında Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin kliniklerinde çalışan 124 hemşirenin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Çalışma yapılmadan önce İl Sağlık Müdürlüğünden yazılı izin alınmıştır. Çalışma araştırıcılar tarafından katılımcılara çalışmanın amacı ve içeriği anlatıldıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği ile anket sorularının cevaplandırılması esasına göre yapılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümü literatür bilgisine uygun olarak araştırıcılar tarafından oluşturulmuştur ve sosyodemografik veriler ile malpraktis algısını ölçmeye yönelik soruları içermektedir. Veriler bilgisayarda SPSS paket programı kullanılarak frekans, ki-kare testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 29.68+6.57 yıldır. %22.6’sı gelirini yeterli olarak belirtmiştir. Katılımcılara göre malpraktisin nedenlerinin arasında; yorgunluk, iş yükünün fazla olması, stres, yöneticilerden memnun olunmaması gelmektedir. Katılımcıların meslekten memnuniyetleri ile malpraktise maruz kalma ve maruz kalma durumunu ilgili birimlere anlatma arasında anlamlı farklılık yoktur.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmada bazı sosyodemografik özelliklerin (yaş, eğitim durumu, meslektetoplam çalışma süresi gibi) malpraktis açısından önemli olmadığı ancak cinsiyet ve çalışma durumu ile ilgili şartların (çalıştığı servis/vardiya/haftalık ortalama çalışma süresi gibi) önemli olduğu görülmüştür.


Aim: We aimed to investigate nurses’ perception, attitudes and behavior concerning malpractice. 

Materials and Methods: This is a descriptive and cross-sectional study, performed with 124 nurses who voluntarily participated and were working in clinics of Gumushane State Hospital between 15 March and 18 April 2012. The data were collected by using the “Malpractice Trend in Nurses Scale.” Prior to conducting the study, its purpose and content were explained to te participants and written permission of Provincial Health Directorate was obtained. The participants’answers to the survey questions were gathered by face-to-face interviews. The data form used consisted of two parts. The first part that included sociodemographic data and questions to assess malpractice perception was prepared by the researchers in accordance with the relevant literature. The data were assessed in terms of frequency, chi-square, Mann-Whitney U, and Kruskal Wallis tests, and by using statistical software.

Results: The average age of the nurses was 29.68±6.57 years. 22.6% stated to have sufficient income. According to the participants, causes of malpractice included fatigue, workload, stress, and dissatisfaction with the administrators. There was no significant difference between participants’ job satisfaction and exposure to malpractice and informing the relevant departments about the exposure. 

Discussion and Conclusion: This study indicated that some sociodemographic characteristics (age, education level, such as the total working time) were insignificant while gender and working conditions (working department, shift working, average weekly working time) were significant with respect to malpractice.

  • 1. Demir-Zencirci A. Hemşirelik ve hatalı tıbbi uygulamalar.
  • Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derg.
  • 2010;12(1):67–74.
  • 2. Kumral B, Özdeş T. Tekirdağ ilindeki hekimlerin tıbbi
  • uygulama hatalarına (malpraktis) bakışı ve değerlendirmeler.
  • Uluslararası Temel ve Klinik Tıp Derg.
  • 2013;1(2):83–93.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section ORIGINAL ARTICLE
Authors

Author: Çağla Yiğitbaş

Author: Hatice Oğuzhan

Author: Bahadır Tercan

Author: Aliye Bulut

Author: Aziz Bulut

Bibtex @research article { anadoluklin254224, journal = {Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences}, issn = {2149-5254}, eissn = {2458-8849}, address = {Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {207 - 214}, doi = {10.21673/anadoluklin.254224}, title = {Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice}, key = {cite}, author = {Yiğitbaş, Çağla and Oğuzhan, Hatice and Tercan, Bahadır and Bulut, Aliye and Bulut, Aziz} }
APA Yiğitbaş, Ç , Oğuzhan, H , Tercan, B , Bulut, A , Bulut, A . (2016). Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 21 (3), 207-214. DOI: 10.21673/anadoluklin.254224
MLA Yiğitbaş, Ç , Oğuzhan, H , Tercan, B , Bulut, A , Bulut, A . "Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (2016): 207-214 <http://dergipark.org.tr/anadoluklin/issue/23865/254224>
Chicago Yiğitbaş, Ç , Oğuzhan, H , Tercan, B , Bulut, A , Bulut, A . "Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 (2016): 207-214
RIS TY - JOUR T1 - Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice AU - Çağla Yiğitbaş , Hatice Oğuzhan , Bahadır Tercan , Aliye Bulut , Aziz Bulut Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21673/anadoluklin.254224 DO - 10.21673/anadoluklin.254224 T2 - Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 214 VL - 21 IS - 3 SN - 2149-5254-2458-8849 M3 - doi: 10.21673/anadoluklin.254224 UR - https://doi.org/10.21673/anadoluklin.254224 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice %A Çağla Yiğitbaş , Hatice Oğuzhan , Bahadır Tercan , Aliye Bulut , Aziz Bulut %T Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice %D 2016 %J Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences %P 2149-5254-2458-8849 %V 21 %N 3 %R doi: 10.21673/anadoluklin.254224 %U 10.21673/anadoluklin.254224
ISNAD Yiğitbaş, Çağla , Oğuzhan, Hatice , Tercan, Bahadır , Bulut, Aliye , Bulut, Aziz . "Nurses’ Perception, Attitudes and Behaviors Concerning Malpractice". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 21 / 3 (September 2016): 207-214. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.254224