Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 185 - 192 2019-02-03

The Role of Rural Tourism in Rural Development: Evaluation of Rural Tourism Potential of Muş Province
Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Okan Türk [1] , Lutfullah Sadi Toprak [2]

135 337

Rural development aims to reduce socio-cultural and economic differences between urban and rural populations and to solve rural population, migration and employment problems in the place concentrated. Rural tourism is a type of tourism that develops in rural areas where agricultural activities are intensively developed depending on agricultural activities. Nowadays, rural tourism is seen as an essential element in terms of providing rural development. Rural tourism is thought to have the effects of providing employment to the rural population at the local level and preventing immigration by reviewing local economies. A considerable part of the population in Mus province livelihoods come from rural sources. For this reason, it can prevent the immigration caused by activating the rural tourism potential of Muş province and it will help the local people to develop socio-economically. In this study, the potential rural tourism of province will be assessed in order to develop rural tourism in Mus Province.   

Kırsal kalkınma, kent ile kır nüfusu arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkları azaltmayı, kırsal nüfusun göç ve istihdam problemlerini yerinde çözmeyi amaçlamaktadır. Kırsal turizm ise tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlere bağlı olarak gelişim gösteren bir turizm türüdür. Günümüzde kırsal turizm kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi açısından önemli bir unsur olarak görülmektedir. Kırsal turizmin yerel boyutta kırsal nüfusa istihdam olanağı sağlamak ve yerel ekonomileri canlandırarak göçü önlemek gibi etkileri olduğu düşünülmektedir. Muş ilinde nüfusun önemli bir bölümü geçimlerini kırsal kaynaklardan sağlamaktadır. Bu sebeple Muş ilinin kırsal turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ilin verdiği göçü önleyecek ve yerel halkın sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada, Muş ilinde kırsal turizmin geliştirilebilmesi amacıyla ilin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
 • Ahipasaoglu, S., & Çeltek, E. (2006). Sürdürülebilir Kırsal Turizm. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arslan, Ö. (2018). Muş İli Özelinde Doğal Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sürdürülebilir Bir Ekonomik Gelişim. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 75-90.
 • Aykan, G. (2015). Tarih’te Muş & Muş’ta Tarih. Ankara: Öz-Gem Ofset Matbaacılık.
 • Bakırcı, M. (1995). Avrupa Birliğine (AB) Uyum Sürecinde Türkiye ve Avrupa’da Dağlık Sahaların Kullanımına Yönelik Perspektifler (Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı’nın Esasları). Doğu Coğrafya Dergisi,13, 291-310.
 • Baoren, S. (2011). Ruraltourism in China. Tourism Management32:1438-1441.
 • Bilimi Bölge Planlama Kongresi, 1. Kitap. İzmir: Pro-Ofset Matbaacılık.
 • Cengiz, G., & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
 • Çeken, H., Dalgın, T., & Çakır, N. (2012). Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 11-16.
 • Çeken, H., Karadağ, L., & Dalgın, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14.
 • Çiçek, B., & Türkmenoğlu, M. A. (2018). Women as Social Entrepreneurs in Turkey. İçinde: Examining the Role of Women Entrepreneurs in EmergingEconomies, (pp. 53-74). USA: IGI Global.
 • Dalgın,T., Atak, O., & Çeken, H. (2016). Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 47.
 • Demir, K. (2018). Yayınlanmamış Foto Arşivi, (Profesyonel Fotoğrafçı).
 • Doğan, S., & Özaslan, Y. (2017). Kırsal Alan Gelişimi Açısından Kırsal Turizm ve Kırsal Turizmin Dünyadaki Durumu. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (ÖS-IV), 61-78.
 • Dölek, İ., & Şaroğlu, F. (2017). Muş İli ve Yakın Çevresinde Jeoturizm Açısından Değerlendirilebilecek Jeositler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 1-16.
 • DPT (2000). Kırsal Kalkınma ÖİK Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT (2010). Akşehir Organik Tarım Yaylacılık ve Kırsal Turizm Potansiyeli Fizibilitesi. Konya: Mevlana Kalkınma Ajansı.
 • Ekmekçi, M. (2014). Muş Halk Kültürü, Dünü Bugüne Bugünü de Yarına Bağlayan Kaynak Eser; “Muş’un Kimliği”. Muş: Muş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını.
 • Ersungur, Ş. M., & Aslan, M. B. (2014). Muş İlinin Gelişme Potansiyelinin SWOT Analizi İle İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4).
 • Ertuna B., Güney, S., Güven, Ö., & Aydemir, N. (2012). Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 59-66.
 • Esengül, K. (2005). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm. İçinde: T.C. Sivas Belediye Başkanlığı Sivas Kaplıcaları ve Turizm Potansiyeli Sempozyumu, 168-171.
 • Esengün, K., Akça, H., & Sayılı, M. (2001). Kırsal Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Rolü. Standart Dergisi, 470, 29-35.
 • Geray, C. (1999). İşlendirme Açısından Kırsal Gelişme Yöneltilerimiz. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 4-2.
 • Gökmen, S., Çağlar, A., & Yetim, H. (2013). Muş İlinde Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet ScienceJournal, 34(2), 36-48.
 • Gümüş, N., İlhan, A., &Gülersoy, A. E. (2013). Bir Tersine Göç Örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş), TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of TurkishorTurkic, 8/6, 233-261.
 • Kadanalı, E., & Yazgan, Ş. (2012). Kırsal Turizmin Ekonomik- Sosyal ve Çevresel Etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (23), 97-100.
 • Kantar, S., & Svržnjak, K. (2017). Development of SustainableRuralTourism. Deturope, 9(1), 26-34.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 33-37.
 • Kızılaslan, N., & Ünal, T. (2014). Tokat İlinin Ekoturizm/Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 9(2014), 45-61.
 • Kuşat, N. (2014). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye’de
 • Küçükaltan, D. (1997). Trakya Ekonomisi İçin Bir Bölgesel Kalkınma Modeli: Kırsal Turizm. İçinde: 7. Ulusal Bölge
 • Milliyet Haber (2018). Muş Haberleri. (Erişim: 25.03.2018), http://www.milliyet.com.tr/mus-a-gelen-142-dagci-egitimlere-basladi-mus-yerelhaber-2605525/
 • Muş Alparslan Üniversitesi (2018). Haberler. (Erişim: 25.03.2018), http://www.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=4179
 • Muş Belediyesi (2018). Muş Coğrafi Yapısı. (Erişim: 25.03.2018), http://www.mus.bel.tr/139-Yaylalar.kentalt
 • Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). Gezilecek Yerler. (Erişim: 25.03.2018), http://www.muskultur.gov.tr/TR,56135/kayak-isletmesi.html
 • Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (2018). 2017 Yılı Brifingi. (Erişim: 23.03.2018), https://mus.tarim.gov.tr/Menu/34/2017-Yili-Brifingi
 • Muş Valiliği (2018). Coğrafi Yapı Muş. (Erişim: 23.03.2018), http://www.mus.gov.tr/cografi-yapi-mus
 • Muş Valiliği (2018). Ekonomi ve Kalkınma. (Erişim: 23.03.2018), http://www.mus.gov.tr/ekonomi-ve-kalkinma
 • Muş Valiliği (2018). Mahalli Yemekler Muş. (Erişim: 25.03.2018), http://www.mus.gov.tr/mahalli-yemekler-mus
 • Muş Valiliği (2018).Kültür ve Turizm. (Erişim: 25.03.2018), http://www.mus.gov.tr/kultur-ve-turizm
 • Özdemir, S. (2012). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları: Gökçeada Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14(23), 19-21.
 • Özer, E. Z., & Çavuşoğlu, F. (2014). Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizme Etkisi. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 2), 191-202.
 • Özgen, L (1995). Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Meksika. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Sarı, C. (2008). Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları, Planlama Yaklaşımları ve Öneriler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 12-45.
 • Soykan, F. (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: kırsal turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 67-75.
 • Sönmez, E. (2014). Muş Ovası’nın Tarımsal Potansiyeli Ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler. İçinde: Çağlayan, E. (Ed.), Makalelerle Muş, (s. 5-32). Muş: Muş Alparslan Üniversitesi Yayınları.
 • Sönmez, M. E. (2010). Muş İlinde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri ve Sonuçları. Türk Coğrafya Dergisi, (55).
 • Şeker, İ., Tasalı, H., & Güler, H. (2012). Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. FÜ Sağ. Bil. Vet. Derg, 26(1), 09-16.
 • Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler. Uzmanlık Tezi. Ankara: T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
 • Torun, E. (2013). Kırsal Turizmin Bölge İnsanına Katkıları. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 15(24), 31-37.
 • Uçar, M., Çeken, H., & Ökten, Ş. (2010). Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma: Fethiye Örneği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uygulanabilirliği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, (10), 2.
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E., & Erkan, Ç. (2012). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği. International Conference On Eurasian Economies, (pp. 345-350).
 • Yılmaz, Ö. G., & Gürol, K. N. (2012). Balıkesir ilinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (23), 23-32.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Şubat 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0074-2835
Author: Okan Türk (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3079-920X
Author: Lutfullah Sadi Toprak
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 3, 2019

Bibtex @research article { anemon426615, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Mus Alparslan University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {185 - 192}, doi = {}, title = {Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Türk, Okan and Toprak, Lutfullah Sadi} }
APA Türk, O , Toprak, L . (2019). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 185-192. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/426615
MLA Türk, O , Toprak, L . "Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 185-192 <http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/426615>
Chicago Türk, O , Toprak, L . "Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 185-192
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi AU - Okan Türk , Lutfullah Sadi Toprak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 192 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi %A Okan Türk , Lutfullah Sadi Toprak %T Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Türk, Okan , Toprak, Lutfullah Sadi . "Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (February 2019): 185-192.
AMA Türk O , Toprak L . Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 185-192.
Vancouver Türk O , Toprak L . Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 192-185.