Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 334 - 346 2019-04-30

İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kadir ARDIÇ [1] , Zeynel ERBAŞARAN [2]

2 14

Bu araştırma son yıllarda günümüz iş yaşantısında çalışanların yaşam beklentileri ve örgüt yöneticilerinin çalışanlardan beklentilerinin daha çok artmasıyla sıkça karşımıza çıkmakta olan işkoliklik kavramı ile iş tatmini arasındaki ilişki boyutunu saptamak amacıyla gerçekleştirilmektedir
İşkoliklik, Aşırı Çalışma, İŞTATMİNİ
  • KAYNAKÇAAltundaş, O. (2000). Poliste Stres ve İş Tatmini, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE. . Erzurum.Andrews, C. (2003). Comparative Analysis of Management and Employee Job Satisfaction and Policy Perceptions,. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of North Texas. Texas.Bardakçı, S. (2007). Eğitim Yöneticilerinin İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının İşkoliklik Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE.Bardakçı, S., & Baloğlu, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul. Eğitim ve Bilim Cilt:37 (164) .Baştemur, Y. (2006). İş Tatmini ile Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkiler: Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Araştırma. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bayraktaroğlu, S., Ersoy Yılmaz, S., & Çetinel, E. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında İşkoliklik Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15(3) , 107-129.Bingöl, D. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi (5. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.Boymul, E. (2015). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerindeki etkisi: Bir sanayii kuruluşunda alan çalışması. Yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.Bulgurcu Gürel, E., & Altunoğlu, E. A. (2016). İşkoliklik, İş Stresi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9(42) , 1437.Burke, R. J. (2000). Workaholism in Organizations:Concepts, Results and Future Research Directions. International Journal of Management Reviews Vol:2 No:1 , 351-355.Burke, R. (2001). Workaholism in Organizations: the role of organizational values”,,. Personel Review, Vol.30, No.6 .Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Doğan, T., & Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) .Dosaliyeva, D. (2009). İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi). Sosyal Bilimler Ensitütüsü.Douglas, J. E., & Morrisn, J. R. (2006). Workaholic or Just Hard Worker? Career Development International 11(5) , 394-417.Garson, B. (2005). Work Addiction in the Age of Information Technology An Analysis. IIMB Management Review, Cilt:17(1) , 11.Günbeyi, M., & Gündoğdu, T. (2010). Polis Teşkilatının İşkolik Çalışanları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt 11 (1) , 56-63.Gürel Bulgurcu, E. (2016). İşkoliklik, İş Stresi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt9(42) .İşcan, Ö., & Timuroğlu, K. (2007). Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 119-136.Keser, A. (2005). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Çalışma ve Toplum,Cilt: 4 , 77-96.Libano, M. D., Llorens, S., Salanova, M., & Wilmar, S. (2010). Validity of a Brief Workaholism Scale. Psicothema, 22(1) , 143-150.Özdevecioğlu, M. (2003). İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,, (s. 90-97). Afyon.Özsoy, E. (2018). Comparingtheworkaholismlevel of managersandnon-managers. BMIJ, 6, 806–821.Özsoy, E., (2015). Türkiye'de İş Tatmini Araştırmalarının Genel Görünümü İçinde.Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları İ, (Ed.,Kutanis Özen, R). Gazi Kitabevi, 2015. Ankara,Özsoy, E., Filiz, B., & Semiz, T (2013). İşkoliklik ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiyi belirlemeye Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, 59-68.Öztürkci, N. (2015). İş tatmini ve örgütsel bağlılık etkileşimi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.Pekdemir, I., & Koçoğlu, M. (2014). AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14(1) , 309-337.Robinson, S. (2001). Organizational Behavior (9.Edition). New Jersey.Salihoğlu, G. H. (2014). Çalışanların Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi. Çorum: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .Sarıkaya, M. (2002). İşletmelerin Spor Kulübü Kurmalarının İş Tatmini Üzerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek. Erzrurum.Serçeoğlu, N. (2015). Konaklama işletmelerinde çalışan personelin işkoliklik eğilimleri ile hizmet odaklılık ilişkisi: TRA1 bölgesinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 9-20.Snir, R., & Harpaz, I. (2004). Attitudinal and Demographic Antecedents of Workaholism. Journal of Organizational Change Management, vol:17 no:5 , 520- 536.Temel, A. (2006). Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar. İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt 8 , 106.Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış (Örgüt Teorileri ve Çağdaş Yaklaşımlar Açısından) (s. 308). içinde Detay Yayıncılık.Zincirkıran, M. (2013). İşkoliklik İle İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi:Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7851-9564
Author: Kadir ARDIÇ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9064-5966
Author: Zeynel ERBAŞARAN (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead542607, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {334 - 346}, doi = {}, title = {İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ARDIÇ, Kadir and ERBAŞARAN, Zeynel} }
APA ARDIÇ, K , ERBAŞARAN, Z . (2019). İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 334-346. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/542607
MLA ARDIÇ, K , ERBAŞARAN, Z . "İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 334-346 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/542607>
Chicago ARDIÇ, K , ERBAŞARAN, Z . "İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 334-346
RIS TY - JOUR T1 - İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Kadir ARDIÇ , Zeynel ERBAŞARAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 334 EP - 346 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Kadir ARDIÇ , Zeynel ERBAŞARAN %T İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ARDIÇ, Kadir , ERBAŞARAN, Zeynel . "İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 334-346.