Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 140 - 148 2019-04-30

BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Samir MAMEDOV [1]

5 22

2000 ve sonrasında yaşanan konjonktürel dönüşümlerle birlikte birliği ekonomisi ve alt kollarının önemi artmıştır. Tarım ekonomisinden sonra sanayi ekonomisi yaşanmış ve ülkeler artık gelişmişlik göstergesi olarak bilgi ekonomisine geçişi yaşamaya başlamışlardır. Gelişmişlik ve kalkınmışlığın en önemli etkeni olan bilgi ekonomisi, bu çalışmada kalkınma ölçütleri, ile birlikte değerlendirilerek 2000- 2018 yılına ait rassal büyüklükler ampirik olarak analiz edilmiştir. Ekonometrik analiz içinde nedensellik testi ve eş bütünleşme analizi değerlendirilmiştir. İktisadi faaliyet kolları içinde hem bilgi ekonomisi hemde kalkınma ölçütü etkileyen tarım sanayi, hizmet, sağlık yatırım oranlarının GSYİH içindeki oranları değerlendirilmiş ve büyümeye olan katkısı analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kalkınma ekonomisinin sürdürülebilir olması için bilgi ekonomisi ve değişkenlerinin tam anlamıyla uygulanması gerektiği ve iktisadi faaliyet kolları içinde yapılan ölçümlerde 1 birimlik bir artışın kalınmayı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

0000-0003-1506-7999
Kalkınma ve Bilgi Ekonomisi, Büyüme, Nedensellik Testi
  • ABDULLAH, R.; ÖKMEN, M, “A Framework for Knowledge Management System Implementation in Collaborative Environment for Higher Learning Institution.” Journal of Knowledge Management Practice, March, 2005, s.39-54. AJAMİ, R.; v.d., International Business: Theory And Practice, Second Edition, M.E Sharpe Publishing, Newyork, 2006. AKGÜN, A.;v.d., Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009. AKTAN,C.; Vural, İsmail Yaşar, “Bilgi Toplumu, “Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi”, Bilgi Çağı, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri içinde, Ed.: Aktan, Coşkun Can, Vural, İstiklal, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2005, s.31- 81. AKTAN, C. “Organizasyonlarda Stratejik Yönetim Uygulanması İçinDeğişim İlkeleri”, Mayıs 2008, (Erişim) http://www.canaktan.org/yonetim/yeni-yonetim/stratejik-yonetim.htm, 12 Şubat, 2015.ATA, Y, “Yeni Ekonomik Düzenin Kavramsal Çerçevesi Ve Ekonomilere Sunduğu Fırsatlar: Adana Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2009, s.27-48. AWAD, E; GHAZİRİ, ,H. Knowledge Management, Prentice Hall Publishing, New Jersey, 2004. AYDIN, Ü; KARA, O,. “Bilgi Ekonomisinde Değişen Öncelikler Bağlamında İktisat Politikası”, Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt:1, (ed.): İbrahim Güran Yumuşak Horasan Yayınevi, İstanbul, 2006.BARUTÇUGİL, İ. Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2002. BAYRAÇ, H. “Yeni Ekonominin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları”, Eskişehir Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Sayı.2, Mart 2007.BAYRAKERİ, E.Bilgi Ekonomisine Dönüşüm Sürecinde Türkiye Ve Slovenya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2012. BELL, D., The Coming of The Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York, 1973. BERKSOY, T;SALTOĞLU, B.Türkiye Ekonomisinde Sermaye Hareketleri, Mega Ajans Basımevi, İstanbul, 2011. BHATT, G. “Knowledge management in Organizations: Examining the interaction between Technologies, Techniques And People”, Journal of Knowledge Management, 5 (1), 2001, s.68-75. BIÇKI, D; SOBACI, M. “Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak”, ÇOMÜ Biga İBBF Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2011, s.214-224.CHOI, B; LEE, H., “The Effect of the Internet On Economic Growth: Evidence From Cross-Country Panel Data”,. Science Direct Economics Letters, Sayı 105, 2002, s.174-179. ÇAPAR, B.Bilgi Çağı, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Çizgi Kitabevi, Ankara, 2005. DRUCKER, F. Geleceğin Toplumunda Yönetim, (Çev.: Mehmet Zaman), Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2013. DURA, C; ATİK, H. Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. EMİROĞLU, B. “Türkiye ve Dünya’da Bilgi Toplumu Ve Ekonomisi: Süreçler ve Değişimler”, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 8-10 Kasım 2007, Ankara, s. 333-337. ERBAŞ, H; TURAN, F. “2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesime Yansımaları”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2003, s.45-49.IŞIK, N;KILINÇ, E. “Bilgi Ekonomisi Ve İktisadi Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 26, 2013, s.21-54.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1506-7999
Author: Samir MAMEDOV (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead547149, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {140 - 148}, doi = {}, title = {BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {MAMEDOV, Samir} }
APA MAMEDOV, S . (2019). BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 140-148. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/547149
MLA MAMEDOV, S . "BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 140-148 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/547149>
Chicago MAMEDOV, S . "BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 140-148
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Samir MAMEDOV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 148 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Samir MAMEDOV %T BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD MAMEDOV, Samir . "BİLGİ EKONOMİSİ’ NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 140-148.