Yayın İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ

 

GENEL İLKELER

1.ASOBİD, hakemli bir dergi olup yılda altışar aylık dönemler hâlinde [Haziran-Aralık] iki sayı olarak yayınlanır. Her sayıda yer alan makale sayısı 10'u geçmez. Bu bağlamda gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.

 

2.ASOBİD’de, Sosyal bilimlerin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji ve Arkeoloji alanlarında kaleme alınmış bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.  

 

3. ASOBİD’e gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumsuz rapor alan makaleler yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporuna göre makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.  Yazarlar, hakemlerin düzeltme ve yayımlamama kararlarına editör aracılığıyla itiraz edebilirler.

 

4. ASOBİD, Türkiye Türkçesi ve İngilizcede yazılmış yazıları kabul eder. Dergiye gönderilen makaleler, notlar, tablolar ve şemalar dâhil, 3,000 ve 10,000 kelime arasında olmalı ve blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir. Üç (3) satırdan fazla olan alıntılar blok alıntı şeklinde yazılmalıdır. Ön inceleme sonucunda ASOBİD Yazım ve Yayın İlkelerine uymayan çalışmalar, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir. 

 

5. Yazının ASOBİD’e gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Gösterilen tüm özene rağmen yayımlanan makalelerde herhangi bir kanuni takibat olması durumunda, tüm sorumluluk makalenin yazar veya yazarlarına aittir. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

 

6. ASOBİD yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarının anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir özet ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır. Özetlerin her biri 150-300 kelime arasında hazırlanmalıdır.

 

7. Makalelerin indekslenmesi için yazarlar ayrıca  3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir.

 

8. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından dergiye gönderildiği sistem yöneticisi tarafından zaten bilindiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar gönderilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

 

9. Yazı, www.dergipark.gov.tr adresindeki “Makale Gönderme İşlemleri”nde izah edildiği şekilde gönderildikten sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş olduğu çalışmasını, dergi editörlerine iletmelidir.

 

10. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bildirinin sunulduğu tarihin üzerinden beş (5) yıl geçmesi ve bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

 

11. Yazılar aşağıda belirtilen ASOBİD yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sayfa Düzeni

1.Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

3 cm

Alt Kenar Boşluk

2.5 cm

Sol Kenar Boşluk

2.5 cm

Sağ Kenar Boşluk

2.5 cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 3.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

12

Blok Alıntı

10

Dipnot Metin Boyutu

10

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Metin İki Yana Yaslı Olmalı

Tek (1)

 

 

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3.Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4.İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

 

 

ASOBİD TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

 

1. ASOBİD Dergisi’ne gönderilen makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, dergimize gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

 

·         Kitaplardan Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :  (Köksal, 2016: 76)

Kaynakçada :  Köksal, Mehmet Fatih (2016). Yâ Kebîkeç. İstanbul: Kesit Yayınları.

 

Metin içinde  :  (Açık ve Kaçar, 2013: 68)

Kaynakçada : Açık, Turan-Mücahit Kaçar (2013). Nûr-nâme, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

 

·         Makalelerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Polat, 2013: 1059)

Kaynakçada :  Polat, Kemal (2013). Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları: Türkistan’dan Anadolu’ya Gelenek ve İnanışlarımız. Yeni Türkiye Dergisi, C.9 S.53, s. 1055-1066.

 

Metin içinde  :   (Serbestoğlu ve Açık, 2013: 170)

Kaynakçada :  Serbestoğlu, İbrahim-Turan Açık (2013). Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi. Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, s.167-172.

 

·         Tezlerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Murad, 2015: 18)

Kaynakçada :  Murad, Sibel (2015). Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ta Şekil ve Zaman Ekleri (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

·         Editörlü Kitapta Bölümlerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Köksal, 2011: 125)

Kaynakçada :  Köksal, Mehmet Fatih (2011). XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir. XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ed. M. A. Yekta Saraç-Muhsin Macit). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 122-144.

 

·         Editörü Belli Olmayan Kitapta Bölümlerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Parlatır, 2001: 435)

Kaynakçada : Parlatır, İsmail (2001). Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Yargı Yayınevi. s. 433-449. 

 

 

·         Yazmalardan Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :  (Hüseyin b. Mansûr Amâsî : 2a)

Kaynakçada :  Hüseyin b. Mansûr Amâsî. Menâkıb-nâme-i Meşâyih-i İzâm ve Tarik-i Erbab. Amasya Yazma Eser Kütüphanesi: 05 BA 1179. s. 2a-34b.

·        


Bildirilerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :  (Evsile, 1997: 220)

Kaynakçada : Evsile, Mehmet (1997). Askerî Fabrikalarda Ücret ve Maaşlar (1931-1948). Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri. Ankara. s. 219-225.

 

·         Ansiklopedi Maddesinden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  : (Köksal, 2005: 262)

Kaynakçada : Köksal, Mehmet Fatih (2005). Mecma’u’n-nezâ’ir. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C.28. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 262-263.

 

 

Web/İnternet sitesi Alıntıları

İnternet kaynaklarında parantez içine varsa yazar adı da belirtilerek web adresinin erişim tarihi yazılmalıdır. Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine dikkat edilmelidir.

Metin içinde  : (Bekiroğlu : E.T. 11.12.2016)

Kaynakçada : Bekiroğlu, Nazan (Erişim Tarihi: 11.12.2016). “Osmanlı’da Kadın Şairler”,  http://www.milliyet.com.tr/ozel/edebiyat/kadinsair/osmanli.html.

 

 

·         Yazarlı Gazete Yazısından Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  : (Bardakçı : 28.10.2016)

Kaynakçada : Bardakçı, Murat (28.10.2016). Yekta Hoca’nın ‘Osmanlı Müellifleri’. Habertürk: 28 Ekim 2016.

 

·         Yazarsız Gazete Yazısından Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  : (Milliyet  : 21.09.2012)

Kaynakçada : Milliyet (21.09.2012). Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı.