Year 2019, Volume 22, Issue 1, Pages 8 - 16 2019-04-04

RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING OSTEOPOROSIS KNOWLEDGE OF WOMEN CONSULTING TO FAMILY HEALTH CENTERS IN KAYSERI PROVINCE

Neslihan ÖNER [1] , Tuba TEKİN [2] , Nurefşan KONYALIGİL [3]

40 79

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kayseri il merkezindeki aile sağlığı merkezlerine gelen gönüllü kadınların Osteoporoz Bilgi Testi (OBT) kullanılarak osteoporoz hakkındaki bilgi düzeyleri ve etkileyen etmenlerin belirlenmesidir.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 2015 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında Talas Miraboğlu ve Esenyurt Latif Başkal Aile Sağlığı Merkezlerine gelen, 18 yaş ve üzeri 433 gönüllü kadın oluşturmuştur. Veri toplamada sosyodemografik özellikler, antropometrik ölçümler ve süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının kaydedildiği bir anket formu ve Osteoporoz Bilgi Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 33.88±12.44 yıl olup, %53.4’ü normal ağırlıkta ve %13.7’si şişmandır. Toplam OBT puanı 17.46±3.20 olarak bulunmuştur. Bekâr kadınların Egzersiz Bilgisi Alt Boyut puanının evli kadınların Egzersiz Bilgisi Alt Boyut puanına göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). Kadınların yaş grupları, eğitim düzeyleri, egzersiz alışkanlıkları, ailede osteoporoz görülme durumu ile alt boyut ve toplam OBT puanları arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Her gün süt ve süt ürünleri tüketme alışkanlığına sahip olan kadınların toplam OBT puanı, haftada ≤2 gün ve haftada 3-5 gün süt ve süt ürünleri tüketme alışkanlığına sahip olan kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çoklu doğrusal regresyon analizine göre egzersiz alışkanlığının Egzersiz Bilgisi Alt Boyutu ve OBT puanlarını etkileyen en anlamlı değişken olduğu belirlenmiştir (p=0.005 ve p=0.003).

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, kadınların osteoporoz bilgi düzeylerinin çok düşük düzeylerde olmadığı ancak, medeni durumun ve süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlığının osteoporoz bilgi düzeylerini etkilediği görülmüştür.

             Anahtar Kelimeler: Beslenme; egzersiz alışkanlığı; kadın; osteoporoz                                               

ABSTRACT

Determining of The Osteoporosis Knowledge Levels and Influencing Factors of The Women as a Hazardous Group

Aim: The aim of this study was to determine the knowledge level of osteoporosis using the Osteoporosis Knowledge Test (OKT) in voluntary women who came to family health centers in center of Kayseri province.

Methods: Study sample consisted of 433 voluntary women aged 18 years and over who came to the Talas Miraboğlu and Esenyurt Latif Başkal Family Health Center between October and December in 2015. Data were collected via a questionnaire about sociodemographic features, anthropometric measurements and consumption habits of dairy products, and Osteoporosis Knowledge Test.

Results: The mean age of the women was 33.88±12.44 years; %53.4 of them had normal body weight while %13.7 of them was obese. The total OKT score was 17.46±3.20. Exercise Knowledge Subscale score of single women was significantly higher than married women (p<0.05). No significant relation was determined between age groups, education levels, exercise habits, presence of osteoporosis in the family and subscales and total OKT scores. The total OKT score of women who consumed dairy products every day was significantly higher women who consumed dairy products ≤2 days and 3-5 days per week (p<0.05). According to multiple linear regression analysis, exercise habits were the most significant variable affecting Exercise Knowledge Subscale and OBT scores (p = 0.005 and p = 0.003).

Conclusion: In conclusion, osteoporosis knowledge levels of women were not very low, but marital status and consumption of dairy products could affect the level of osteoporosis knowledge 

Keywords:  Nutrition; exercise habits; women; osteoporosis

 

Objective: The aim of this study was to determine the knowledge level of osteoporosis using the Osteoporosis Knowledge Test (OKT) in voluntary women who consulted to family health centers in center of Kayseri province.

Methods: Study sample consisted of 433 voluntary women aged 18 years and over who came to the Talas Miraboğlu and Esenyurt Latif Başkal Family Health Center between October and December in 2015. Data were collected via a questionnaire about sociodemographic features, anthropometric measurements (weight and height), and consumption habits of dairy products, and Osteoporosis Knowledge Test. Data were presented number (n), percentage (%), mean (x ̅), standard deviation (±SD), and min-max. One-way variance analysis was used to determine the differences between groups.

Results: The mean age of the women was 33.88±12.44 years; %53.4 of them had normal body weight while %13.7 of them was obese. The total OKT score was 17.46±3.20. Exercise Knowledge Subscale score of single women was significantly higher than married women (p<0.05). No significant relation was determined between age groups, education levels, exercise habits, presence of osteoporosis in the family and subscales and total OKT scores. The total OKT score of women who consumed dairy products every day was significantly higher women who consumed dairy products ≤2 days and 3-5 days per week (p<0.05).

Conclusion: In conclusion, osteoporosis knowledge levels of women were not very low, but marital status and consumption of dairy products could affect the level of osteoporosis knowledge.

 • 10. Kılıç D, Erci B. Osteoporoz sağlık inanç ölçeği, osteoporoz öz-etkililik/yeterlik ölçeği ve osteoporoz bilgi testinin geçerlilik ve güvenirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7(2): 89-102
 • 11. Qian G, Xue K, Tang L, et al. Mitigation of oxidative damage by green tea polyphenols and Tai Chi exercise in postmenopausal women with osteopenia. PLOS ONE 2012;7(10):1-9
 • 12. Karamehmetoğlu ŞS, Karacan İ, Özkul İ, Sarıdoğan ME. Kemik kaybı tayininde osteoporoz risk faktörlerinin değeri. Osteoporoz Dünyasından 2003;9:150-3
 • 13. Amin S, Mukti NA. Assessment of Knowledge Level on Osteoporosis among a Private University Students in Malaysia. Imperial Journal of Interdisciplinary Research 2017;3(3):141-45
 • 14. Olsen CF, Bergland A. The effect of exercise and education on fear of falling in elderly women with osteoporosis and a history of vertebral fracture: Results of a randomized controlled trial. Osteoporos Int. 2014;25(8):2017-25
 • 15. Kılıç D, Erci B. Premenopozal Dönemdeki Kadınlara Verilen Eğitimin Osteoporoza İlişkin Sağlık İnançları ve Bilgi Düzeylerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 10(3):34-44
 • 16. Altın E, Karadeniz B, Türkyön F, Baldan F, Akkaya N, Atalay NŞ, et al. Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması. Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20: 98-103
 • 17. Hurst PR, Wham CA. Attitudes and knowledge about osteoporosis risk prevention: a survey of New Zealand women. Public Health Nutrition 2007;10(7):747–53
 • 18. Gammage KL, Francoeur C, Mack DE, Klentrou P. Osteoporosis health beliefs and knowledge in college students: The role of dietary restraint. Eating Behaviors 2009;10:65–67
 • 19. Koedijk JB, Rijswijk J, Oranje WA, Bergh JP, Bours SP, Savelberg HH, et al. Sedentary behaviour and bone health in children, adolescents and young adults: A systematic review–supplementary presentation. Osteoporos Int 2017;28:2507–19
 • 1. Demirel G, Kumsar Karakoç A, Yılmaz Taşkın F. Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri. Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21:84-6
 • 20. Murray CA. Interventions for Clients with Musculoskeletal Problems. İn Ignatavicius D.D, Workman M.L, Sounders E. Medical-Surgical Nursing Critical Thinking For Collabrative Care. (5th ed.). Elsevier Saunders 2006;1157-1169
 • 21. Yu C, Zhang Z, Zhang K, Tang Z. A cross-sectional study for estimation of associations between education level and osteoporosis in a Chinese men sample. BMC Musculoskeletal Disorders 2015; 16:382:1-7
 • 22. Varenna M, Binelli L, Zucchi F, Ghiringhelli D, Gallazzi M, Sinigaglia L. Prevalence of osteoporosis by educational level in a cohort of postmenopausal women. Osteoporos Int. 1999;9:236–44
 • 23. Çıtıl R, Özdemir M, Poyrazoğlu S, Balcı E, Aykut M, Öztürk Y. Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı bölgesindeki kadınların osteoporoza yönelik bilgi ve davranışları. Osteoporoz Dünyasından 2007;13:60-6
 • 24. Aksu A, Zinnuroğlu M, Karaoğlan B, Akın S, Kutsal YG, Atalay F, et al. Osteoporoz, eğitim durumu ve farkındalık düzeyi araştırma sonuçları. Osteoporoz Dünyasından 2005;11:36-40
 • 25. Endicott RD. Knowledge, Health Beliefs, and Self-Efficacy regarding Osteoporosis in Perimenopausal Women. Journal of Osteoporosis 2013;1-6
 • 26. Ungan M, Tümer M. Turkish women’s knowledge of osteoporosis. Family Practice 2001;18, 199-203
 • 2. Cosman F, de Beur S J, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25:2359–81
 • 3. http://www.iofbonehealth.org/ Data & Publications - European Policy Reports - Osteoporosis: Burden. Health Care Provision And Opportunities In The European Union. Erişim Tarihi: 10.11.2017
 • 4. http://www.iofbonehealth.org/ Osteoporosis & Musculoskeletal Disorders - Osteoporosis - What Is Osteoporosis? Erişim Tarihi: 12.11.2017
 • 5. Tuzun S, Eskiyurt N, Akarırmak U, Sarıdoğan Şenocak M. Incidence of hip fractue and prevalance of osteoporosis in Turkey: The FRACTURK study. Osteoporos Int 2012;23(3):949-55
 • 6. Rakıcıoğlu N. Kalsiyum, D Vitamini ve Osteoporoz. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı 2008
 • 7. Seçginli S. Kadınlarda osteoporoza ilişkin bilgi, inanç ve risk faktörlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;10:77-88
 • 8. Gurney S, Simmonds J. Osteoporosis: A teenage perspective. Physiotherapy 2007; 93(4):267–72
 • 9. Kim K, Horan M, Gendler, P. Osteoporosis health belief scale. Presented at Sigma Theta Tau International Research Conference, Columbus 1991
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6773-4963
Author: Neslihan ÖNER (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0567-9919
Author: Tuba TEKİN
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6947-7478
Author: Nurefşan KONYALIGİL
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunihem384493, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {8 - 16}, doi = {}, title = {RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖNER, Neslihan and TEKİN, Tuba and KONYALIGİL, Nurefşan} }
APA ÖNER, N , TEKİN, T , KONYALIGİL, N . (2019). RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (1), 8-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/384493
MLA ÖNER, N , TEKİN, T , KONYALIGİL, N . "RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 8-16 <http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/384493>
Chicago ÖNER, N , TEKİN, T , KONYALIGİL, N . "RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 8-16
RIS TY - JOUR T1 - RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ AU - Neslihan ÖNER , Tuba TEKİN , Nurefşan KONYALIGİL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 16 VL - 22 IS - 1 SN - 1309-5471- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ %A Neslihan ÖNER , Tuba TEKİN , Nurefşan KONYALIGİL %T RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD ÖNER, Neslihan , TEKİN, Tuba , KONYALIGİL, Nurefşan . "RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 1 (April 2019): 8-16.