Year 2019, Volume 22, Issue 1, Pages 17 - 24 2019-04-04

OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ

Tuğba Dündar [1] , Sevgi Özsoy [2] , Hilmiye Aksu [3] , Belma Toptaş [4]

36 133

ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı gebelerin obstetrik özelliklerinin distres üzerine etkisini belirlemektir.

Yöntem: Analitik-kesitsel olarak yürütülen araştırmanın evrenini, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi polikliniklerine başvuran 2. ve 3. trimesterdeki gebeler oluşturmuştur. Örneklemde 188 gebe yer almıştır. Veriler, Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği ile sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerin sorgulandığı anket formu kullanılarak Aralık 2016-Mart 2017 tarihleri arasında, yüz yüze ve özbildirim görüşme yöntemleriyle toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Korelasyon, Mann Whitney U, Anova, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Gebeler, ortalama 26.84±5.77 yaşında ve 31.48±7.79 gebelik haftasında olup, %69.7’si 3.trimesterdedir. Katılımcıların %34.6’sının gebeliğinin plansız, %11.7’sinin istenmeyen gebeliği olduğu, %17.6’sının daha önce düşük yaptığı, %39.2’sinin nullipar, %68.6’sını multigravid, %33.5’inin şimdiki, %24.8’inin önceki gebeliğinde sorun yaşadığı saptanmıştır.  Gebelerin ölçek puan ortalaması 13.48±8.6 olup, %9.6’sının distres yaşadığı saptanmıştır. Gebeliğin plansız ve/veya istenmeyen gebelik olması, yaşayan çocuk sayısı ve gebelik sayısı ile ölçek puanı arasında istatistiksel fark saptanmıştır. Gebeliğin farklı trimesterinde olma, düşük yapma, gravida, gebelikte sorun yaşama durumu ile ölçek puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Sonuçlar: Bu çalışmada, gebeliğini planlamayan ve istemeyen kadınlarla, gebelik ve yaşayan çocuk sayısı fazla olan kadınların daha çok distrese sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete; distress; gebelik; hemşirelik; obstetrik

ABSTRACT

Effect on Distress in Pregnancy of Obstetric Properties 

Objective: The aim of this study is to determine the effect on distress in pregnancy of obstetric properties.

Method: Population of this analytical cross-sectional study consisted of all the 2nd and 3rd trimester pregnant women who consulted  to the outpatient department of Aydın Maternity and Child Health Hospital. The sample group of the study was constituted 188 pregnant women. Data were collected using the Tilburg Pregnancy Distress Scale and sociodemographic and obstetric characteristics questionnaire by face-to-face interview and  self-report method between December 2016 and March 2017. Evaluation of the data; descriptive statistics, Correlation, Mann Whitney U, Anova, Kruskal Wallis tests  was used.

Results: The pregnant women were average 26.84 ± 5.77 years old and 31.48 ± 7.79 weeks of gestation, and 69.7% were in the third trimester. Of the participants, 34.6% had unplanned pregnancies, 11.7% had unintended pregnancies, 17.6% had previous abortions, 39.2% had nulliparous, 68.6% had multigravid, 33.5% had current and 24.8% had a problem with their previous pregnancy, and 40.4% expected a boy.

The distress average score of pregnant women was 13.48 ± 8.6 and 9.6% experienced distress. There was a statistically significant difference between the number of children living, the number of pregnancies, unplanned and/or unintended pregnancy and the scale score. There was a no significant difference between different trimester of pregnancy, abortion, gravida, gestational problems  and the scale score.

Conclusion: In this study, it was determined that women who do unplanned and unintended pregnancies, that women who a high number of pregnancies and living children have more 

anksiyete; gebelik; distress; obstetrik; hemşirelik
 • Aasheim V, Waldenström U, Hjelmstedt A, Rasmussen S, Pettersson H, Schytt E. Associations Between Advanced Maternal Age and Psychological Distress in Primiparous Women, From Early Pregnancy to 18 Months Postpartum. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2012;119(9):1108–1116.
 • Altınçelep F. Gebelerdeki̇ Prenatal Di̇stres Düzeyi̇nin Beli̇rlenmesi̇. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Bilim Üniversitesi.2011.p:96.
 • Arslan B, Arslan A, Kara S, Öngel K, Mungan M. Gebelik Anksiyete ve Depresyonunda Risk Faktörleri: 452 Olguda Değerlendirme. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi.2011;21(2):79–84.
 • Barton K, Redshaw M, Quigley MA, Carson C. Unplanned Pregnancy and Subsequent Psychological Distress in Partnered Women: A Cross-Sectional Study of The Role of Relationship Quality and Wider Social Support. BMC Pregnancy and Childbirth. 2017;17(1):1–9.
 • Bayrampour H, McDonald S, Tough S. Risk Factors of Transient and Persistent Anxiety During Pregnancy. Midwifery. 2015;31(6):582–589.
 • Büyükkayacı Duman N. Socio-Demographic and Obstetric Factors Associated With Depression During Pregnancy in Turkey. American International Journal of Contemporary Research.2012;2(11):17–26.
 • Clarke K, Saville N, Bhandari B, Giri K, Ghising M, Jha M, et al. Understanding Psychological Distress Among Mothers in Rural Nepal: A Qualitative Grounded Theory Exploration. BMC Psychiatry.2014;14(1):1–13.
 • Çakır L, Can H. Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi. The Journal of Turkish Family Physician.2012;3(2):35–42.
 • Çapık A, Ejder Apay S, Sakar T. Gebelerde Distres Düzeyinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2015;18(3):196–203.
 • Çapık A, Pasinlioğlu T. Validity and Reliability Study of The Tilburg Pregnancy Distress Scale into Turkish. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.2015;22(4):260–269.
 • Dağlar G, Nur N. Gebelerin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyi İle İlişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi.2014;36(4):429–441.
 • Dilmen U. Gebelik ve Doğum. 2. Baskı. Ankara: Medya Bilişim Teknolojileri Yayıncılık.2013.p. 65-69
 • Gariepy AM, Lundsberg LS, Miller D, Stanwood NL, Yonkers KA. Are Pregnancy Planning and Pregnancy Timing Associated With Maternal Psychiatric İllness, Psychological Distress and Support During Pregnancy? Journal of Affective Disorders.2016; 205:87–94.
 • Gelenbe Öztürk EA. Gebelikte Depresyon Belirtilerinin Ortaya Çıkmasında Psikososyal Faktörlerin ve Kişilerin Psikolojik Dayanıklılığının Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beykent Üniversitesi.2017.p.119.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, 2014.
 • Ingstrup KG, Schou Andersen C, Ajslev TA, Pedersen P, Sørensen TIA, Nohr EA. Maternal Distress During Pregnancy and Offspring Childhood Overweight. Journal of Obesity. 2012. https://doi.org/10.1155/2012/462845
 • Kızılkaya Beji N, Aydın Özkan S. Gebelikte Görülen Fizyolojik/Psikolojik Değişiklikler. Kızılkaya Beji, editör, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş.1.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 2015.p:228-244
 • Lee A, Lam SK, Sze Mun Lau SM, Shi Yin Chong C, Chui HW, Tak Fong DY.. Prevalence, Course and Risk Factors For Antenatal Anxiety and Depression. Obstet Gynecol.2007;110(5):1102–12.
 • Lukasse M, Helbig A, Benth J, Eberhard-Gran M. Antenatal Maternal Emotional Distress and Duration of Pregnancy. PLoS ONE.2014;9(7).e101682 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101682
 • Mccarthy FP, Moss-morris R, Khashan AS, North RA, Baker PN, Dekker G, et al. Previous Pregnancy Loss Has an Adverse İmpact on Distress and Behaviour in Subsequent Pregnancy. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.2015;122(13):1757–1764.
 • Nasreen HE, Kabir ZN, Forsell Y, Edhborg M. Prevalence And Associated Factors of Depressive and Anxiety Symptoms During Pregnancy: A Population Based Study in Rural Bangladesh. BMC Women’s Health.2011;11(1):22.
 • Pop VJM, Pommer AM, Pop-Purceleanu M, Wijnen HAA, Bergink, V, Pouwer F. Development of the Tilburg Pregnancy Distress Scale: The TPDS. BMC Pregnancy and Childbirth.2011;11(1):80.
 • Prost A, Lakshminarayana R, Nair N, Tripathy P, Copas A, Mahapatra R, Costello A. Predictors of Maternal Psychological Distress in Rural India: A Cross-Sectional Community-Based Study. Journal of Affective Disorders.2012;138(3):277–286.
 • Røsand GM, Slinning K, Eberhard-Gran M, Røysamb E,Tambs K. Artner Relationship Satisfaction and Maternal Emotional Distress in Early Pregnancy. Clinical Drug Investigation. 2011;11(161):157–179.
 • Rubertsson C, Hellström J, Cross M, Sydsjö G. Anxiety in Early Pregnancy: Prevalence and Contributing Factors. Archives of Women’s Mental Health.2014;17(3): 221–228.
 • Şahin P. Gebelikte Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyi ve İlişkili Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi. 2015.p:88.Tekgöz İ, Sunay D, Çaylan A, Kısa C. Gebeliğin Son 3 Ayında Anksiyete Bozukluğu ve İlişlkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi.2009;13(3): 132–136.
 • Yeşilçiçek Çalık K, Aktaş S. Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.2011;3(1):142–162.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6693-0820
Author: Tuğba Dündar (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8851-8140
Author: Sevgi Özsoy
Institution: adnan menderes üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6975-3172
Author: Hilmiye Aksu
Institution: adnan menderes üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2018-9392
Author: Belma Toptaş
Institution: adnan menderes üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunihem398441, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {17 - 24}, doi = {}, title = {OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Dündar, Tuğba and Özsoy, Sevgi and Aksu, Hilmiye and Toptaş, Belma} }
APA Dündar, T , Özsoy, S , Aksu, H , Toptaş, B . (2019). OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (1), 17-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/398441
MLA Dündar, T , Özsoy, S , Aksu, H , Toptaş, B . "OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 17-24 <http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/398441>
Chicago Dündar, T , Özsoy, S , Aksu, H , Toptaş, B . "OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 17-24
RIS TY - JOUR T1 - OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ AU - Tuğba Dündar , Sevgi Özsoy , Hilmiye Aksu , Belma Toptaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 24 VL - 22 IS - 1 SN - 1309-5471- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ %A Tuğba Dündar , Sevgi Özsoy , Hilmiye Aksu , Belma Toptaş %T OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Dündar, Tuğba , Özsoy, Sevgi , Aksu, Hilmiye , Toptaş, Belma . "OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 1 (April 2019): 17-24.