Year 2019, Volume 22, Issue 1, Pages 25 - 32 2019-04-04

THE ASSESSMENT OF MENSTRUATION SYMPTOMS IN MIDWIFERY STUDENTS
EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğçe Sakar [1] , Ayla ÇAPIK [2] , Merve AKKAŞ [3]

33 71

Aim: This study was conducted for the purpose of evaluating menstrual symptoms of students in midwifery department.

Method: This is a descriptive study. The population of the study consisted of 289 students registered to midwifery department in the academic year of 2015-2016, the sample of the study consisted of 269 students who agreed to participate. The data were collected by using personal information form and Menstrual Symptom Questionnaire. Percentage distribution, mean, correlation, one way analysis of variance, and independent samples t-test were used in order to evaluate the data. 

Results: The average age of the students is 20.39±1.54, 34.9% first class and 27.9% from Eastern Anatolia. Of participants; a significant difference was found between age, age of first menstruation, menstrual period, smoking and menstrual symptoms (p<0.05). As age of the students increased (r=0.122, p=0.046), age of first menstruation decreased (r=-0.130, p=0.033), and their menstrual period extended (r=0.123, p=0.044), the rate of incidence of menstrual symptoms (somatic complaints, menstrual pain symptoms) increased. Menstrual complaints are more common in smokers (t=2.061, p=0.04).

Conclusion: As a result of the study, it was determined that menstrual symptoms experienced by the students were moderate. 

ÖZET

Amaç: Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin menstruasyon döneminde yaşadıkları semptomları ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir.  Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ebelik bölümüne kayıtlı 289 öğrenci, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 269 öğrenci oluşturdu. Veriler kişisel bilgi formu ve Menstruasyon Semptom Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, korelasyon, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplarda t-testi kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.39±1.54, %34.9’u birinci sınıf ve %27.9’u Doğu Anadolu Bölgesi'ndendir. Katılımcıların; yaş, ilk menstruasyon yaşı, menstruasyon süresi ve sigara içme durumları ile menstrual semptomlar arasında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Öğrencilerde yaş arttıkça (r=0.122, p=0.046), ilk menstruasyon yaşı küçüldükçe (r= -0.130, p= 0.033) ve menstruasyon süresi uzadıkça (r=0.123, p=0.044) menstrual semptom (somatik yakınmalar, menstrual ağrı belirtileri) görülme oranı artmaktadır. Sigara içenlerde menstrual şikayetler daha fazla görülmektedir (t= 2.061, p=0.04).

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin, yaşadıkları menstrual semptomların orta derecede olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Menstruasyon; dismenore; premenstrual semptom

ABSTRACT

The Assessment of Menstruatıon Symptoms in Midwifery Students

Aim: This study was conducted for the purpose of effective factors and evaluating the symptoms of students  in midwifery department during their menstruation period.

Method: This is a cross-sectional study. The population of the study consisted of 289 students registered to midwifery department in the academic year of 2015-2016, the sample of the study consisted of 269 students who agreed to participate. The data were collected by using personal information form and Menstrual Symptom Questionnaire. Percentage distribution, mean, correlation, one way analysis of variance, and independent samples t-test were used in order to evaluate the data. 

Results: The average age of the students is20.39±1.54, 34.9% first class and 27.9% from Eastern Anatolia. Of participants;a significant difference was found between age, age of first menstruation, menstrual period, smoking and menstrual symptoms(p<0.05). As age of the students increased(r=0.122, p=0.046), age of first menstruation decreased(r=-0.130, p=0.033), and their menstrual period extended(r=0.123, p=0.044), the rate of incidence of menstrual symptoms (somatic complaints, menstrual pain symptoms)increased. Menstrual complaints are more common in smokers (t=2.061, p=0.04).

Conclusion: As a result of the study, it was determined that menstrual symptoms experienced by the students were moderate.

 • Adıgüzel H, Taşkın EO, Danacı AE. Manisa ilinde premenstruel sendrom belirti örüntüsü ve belirti yaygınlığının araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18 (3), 215-222.
 • Aşcı Ö, Gökdemir F, Özcan B. Genç kızların premenstrüel ve menstrüel yakınmalarla baş etme yollarının belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi 2015; 3, 16-34.
 • Aykut M, Günay O, Gün İ, Tuna R, Balcı E, Özdemir M, ve ark. Biyolojik, sosyo-demografik ve nutrisyonel faktörlerin dismenore prevalansına etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 2007; 29(5), 393-402.
 • Azurah AGN, Sanci L, Moore E, Grover S. The quality of life of adolescents with menstrual problems. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2013; 26(2), 102-108.
 • Barcelos RS, Zanini RDV, Santos IDSD. Menstrual disorders among women 15 to 54 years of age in Pelotas, Rio Grande do Sul State, Brazil: a population-based study. Cadernos De Saúde Pública 2013; 29(11), 2333-2346.
 • Cakir M, Mungan I, Karakas T, Girisken I, Okten A. Menstrual pattern and common menstrual disorders among university students in Turkey. Pediatrics International 2007; 49(6), 938-942.
 • Chan S, Yiu K, Yuen P, Sahota D, Chung T. Menstrual problems and health-seeking behaviour in Hong Kong Chinese girls. Hong Kong Med J. 2009; 15(1), 18-23.
 • Cheng SH, Shih CC, Yang YK, Chen KT, Chang YH, Yang YC. Factors associated with premenstrual syndrome—A survey of new female university students. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2013; 29(2), 100-105.
 • Chesney MA, Tasto DL. The development of the menstrual symptom questionnaire. Behaviour Research and Therapy 1975; 13(4), 237-244.
 • Cohen LS, Soares CN, Otto MW, Sweeney BH, Liberman RF, Harlow BL. Prevalence and predictors of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) in older premenopausal women: the Harvard Study of Moods and Cycles. Journal of Affective Disorders 2002; 70(2), 125-132.
 • Dambhare DG, Wagh SV, Dudhe JY. Age at menarche and menstrual cycle pattern among school adolescent girls in Central India. Global Journal of Health Science 2012; 4(1), 105.
 • Demir B, Algül L, Güvendağ GE. Sağlık çalışanlarında premenstrüel sendrom insidansı ve etkileyen faktörlerin araştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2006; 3(4), 262-270.
 • Dorn LD, Negriff S, Huang B, Pabst S, Hillman J, Braverman P, et al. Menstrual symptoms in adolescent girls: association with smoking, depressive symptoms, and anxiety. Journal of Adolescent Health 2009; 44(3), 237-243.
 • Drosdzol A, Nowosielski K, Skrzypulec V, Plinta R. Premenstrual disorders in Polish adolescent girls: Prevalence and risk factors. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37(9), 1216-21.
 • Eke AC, Akabuike JC, Maduekwe K. Predictors of premenstrual syndrome among Nigerian university students. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2011; 112(1), 63-64.
 • Erbil N, Bölükbaş N, Tolan S, Uysal F. Evli kadınlarda premenstrual sendrom görülme durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011; 8(1), 429-438.
 • Erenel AŞ, Şentürk İ. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin dismenore yaşama durumları ve dismenore ile baş etmeye yönelik uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2007; 14(2), 048-060.
 • Gümüş AB, Bayram N, Can N, Kader E. Üniversite öğrencilerinde premenstruel sendrom ve somatizasyon: İlişkisel bir inceleme. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13(1).
 • Güvenç G, Seven M, Akyüz A. Menstrüasyon semptom ölçeği’nin türkçe’ye uyarlanması. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014; 13(5), 367-374. Johnson SR. Premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, and beyond: a clinical primer for practitioners. Obstetrics & Gynecology 2004; 104(4), 845-859.
 • Kaya D, Gölbaşı Z. Hemşirelik/Ebelik öğrencilerinde premenstrual sendrom yaygınlığı ve premenstrual sendromun sigara içme davranışı ile ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016; 15(4), 305-311.
 • Kırcan N, Ergin F, Adana F, Arslantaş H. Hemşirelik öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 13(1), 19–25.
 • Kısa S, Zeyneloğlu S, Güler N. Üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(4), 284-297.
 • Lete I, Duenas JL, Serrano I, Doval JL, MartınezSalmean M, Coll C, et al. Attitudes of Spanish women toward premenstrual symptoms, premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: results of a nationwide survey. European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology 2011; 159(1), 115-118.
 • Masho SW, Adera T, South-Paul J. Obesity as a risk factor for premenstrual syndrome. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2005; 26(1), 33-39.
 • Montoya JS, Cabezza AH, Rojas OM, Navarrete RC, Keever MÁV. Menstrual disorders in adolescents. Bol Med Hosp Infant Mex 2012; 69(1): 63-76.
 • Negriff S, Dorn LD, Hillman JB, Huang B. The measurement of menstrual symptoms Factor structure of the menstrual symptom questionnaire in adolescent girls. Journal of health psychology 2009; 14(7), 899-908.
 • Nohara M, Momoeda M, Kubota T, Nakabayashi M. Menstrual cycle and menstrual pain problems and related risk factors among Japanese female workers. Industrial Health 2011; 49(2), 228-234.
 • Ortiz MI. Primary dysmenorrhea among Mexican university students: prevalence, impact and treatment. European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology 2010; 152(1), 73-77.
 • Oskay U, Can G, Tafi D, Sezgin O. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde görülen perimenstrüel sorunlar. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 16, 157-164.
 • Palm-Fischbacher S, Ehlert U. Dispositional resilience as a moderator of the relationship between chronic stress and irregular menstrual cycle. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2014; 35(2), 42-50.
 • Pınar A, Öncel S. 15-49 yaş grubu kadınlarda premenstrual sendrom görülme sıklığı (Antalya/Türkiye). Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics 2011; 21(4), 227-237.
 • Selçuk KT, Avcı D, Yılmaz FA. Hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı ve etkileyen etmenler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014; 5(2), 98-103
 • Sharma P, Malhotra C, Taneja D, Saha R. Problems related to menstruation amongst adolescent girls. The Indian Journal of Pediatrics 2008; 75(2), 125-129. Slap GB. Menstrual disorders in adolescence. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2003; 17(1), 75-92.
 • Sönmezer E, Yosmaoğlu HB. Dismenoresi olan kadınlarda menstruasyona yönelik tutum ve stres algısı değişiklikleri. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation 2014; 2(25), 1-7.
 • Taşcı KD. Hemşirelik öğrencilerinin premenstural semptomlarının değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2006; 5(6).
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. (13. ed., pp. 60) Ankara: Özyurt Matbaacılık, 2016.
 • Turan T, Ceylan SS. 11-14 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin menstruasyona yönelik bilgileri ve uygulamaları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2(6).
 • Uçar T, Derya YA, Taşhan ST. Üniversite öğrencilerinde menstrual düzensizlik durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2015; 14(3).
 • World Health Organization (WHO). Sexual health-a new focus for who. Progress in Reproductive Health Research 2004; 67: 1-8
 • Wong LP, Khoo EM. Dysmenorrhea in a multiethnic population of adolescent Asian girls. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2010; 108(2), 139-142.
 • Yücel U, Bilge A, Oran N, Ersoy MA, Gençdoğan B, Özveren Ö. Adolesanlarda premenstruel sendrom yaygınlığı ve depresyon riski arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(1), 55-61.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9495-526X
Author: Tuğçe Sakar (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4086-4244
Author: Ayla ÇAPIK
Institution: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9881-8887
Author: Merve AKKAŞ

Bibtex @research article { ataunihem398498, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {25 - 32}, doi = {}, title = {EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Sakar, Tuğçe and ÇAPIK, Ayla and AKKAŞ, Merve} }
APA Sakar, T , ÇAPIK, A , AKKAŞ, M . (2019). EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (1), 25-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/398498
MLA Sakar, T , ÇAPIK, A , AKKAŞ, M . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 25-32 <http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/398498>
Chicago Sakar, T , ÇAPIK, A , AKKAŞ, M . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 25-32
RIS TY - JOUR T1 - EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Tuğçe Sakar , Ayla ÇAPIK , Merve AKKAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 32 VL - 22 IS - 1 SN - 1309-5471- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Tuğçe Sakar , Ayla ÇAPIK , Merve AKKAŞ %T EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Sakar, Tuğçe , ÇAPIK, Ayla , AKKAŞ, Merve . "EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 1 (April 2019): 25-32.