Year 2010, Volume 24, Issue 4, Pages 195 - 216 2011-07-06

ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ömer Faruk İŞCAN [1] , Ufuk SAYIN [2]

1111 2923

Bu çalışmada işletmelerde örgütsel adalet, güven ve iş tatmini arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle örgütsel adalet daha sonra iş tatmini ve son olarak örgütsel güven kavramları açıklanmıştır. Uygulama bölümünde ise Türkiye’nin önde gelen firmalarından birinde çalışanlara adalet, güven ve iş tatmini ölçeklerini içeren anket formu dağıtılmış olup, geri dönen anket formları istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak örgütsel adalet, iş tatmini ve güven arasında pozitif bir ilişki olduğu öngörüldüğü gibi doğrulanmıştır.
Örgütsel adalet, güven, iş tatmini
 • Altundaş, O.; (2000). Poliste Stres Ve İş Tatmini, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aüsbe, Erzurum.
 • Andrews, C.; (2003), Comparative Analysis Of Management And Employee Job Satısfaction And Policy Perceptions, Yayımlanmamış Doktora Tezi, University Of North Texas.
 • Bingöl, D.; (1997), Personel Yönetimi, Beta Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul.
 • Bingöl, D.; (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, 5.Baskı, İstanbul.
 • Black, J.S. Ve L.W. Porter; (2000), Management: Meeting New Challenges, Prentice Hall, New Jersey.
 • Brockner, J., P.A. Sıegel, J.P. Daly, T. Tyler, C. Martın; (1997), “When Trust Matters: The Moderating Effect Of Outcome Favorability”, Administrative Science Quarterly, 42, Ss.558-583.
 • Colquıtt, J.A. Ve J.M. Chertkoff; (2002) “Explaining Injustice: The Interactive Effect Of Explanation And Outcome On Fairness Perceptions And Task Motivation”, Journal Of Management, 28 (5), Ss.591-610.
 • Comer, James, M; Karen A. Machleıt Ve Rosemary Lagace; (1989), “Psychometric Assessment Of A Reduced Version Of Indsales”, Journal Of Business Research, 18/4, 1989, Ss.291-302.
 • Cropanzano, R.; J. Paddock; D.E. Rupp; J. Bagger; & A.Baldwın; (2008), “How Regulatory Focus İmpacts The Process-By-Outcome İnteraction For Perceived Fairness And Emotions” Organizational Behavior And Human Decision Processes, 105, Ss.36-51.
 • Demircan, N. Ve A. Ceylan; (2003), “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri Ve Sonuçları”, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İibf, 10 (2), Ss.139-150.
 • Drıscoll, J.W.; (1978), “Trust And Participation İn Organizational Decision Making As Predictors Of Job Satisfaction”, Academy Of Management Journal, 21, Ss.44-56.
 • Foley, S.; D.L. Kıdder; G.N. Powell; (2002) “The Perceived Glass Ceiling And Justice Perceptions: An Investigation Of Hispanic Law Associates”, Journal Of Management, 28 (4), Ss.471-496.
 • Greenberg, J.; (1990), “Organizational Justice: Yesterday, Today And Tomorrow”, Journal Of Management, 16(2), 399-432.
 • Greenberg, J. Ve R.A. Baron; (2000), Behavior İn Organizations, Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Halis. M., G.S. Gökgöz, Ö. Yaşar; (2007), “Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri Ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, Ss.187-205.
 • Halsey, W.; (1988), Macmillan Contemporary Dictionary, Abc Tanıtım Basımevi, First Edition, İstanbul.
 • Huff, L. Ve L. Kelley; (2003), “Levels Of Organizational Trust İn Individualist Versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study”, Organization Science, 14 (1), Ss.81-90.
 • İdil, O.; (1980), Örnekleme Teorisi Ve İşletme Yönetiminde Uygulanması, İstanbul Üniversitesi, Yayın No:2708, İstanbul.
 • İşcan, Ö.F. Ve A. Naktiyok; (2004), “Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Adalet Algıları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59 (1), Ss.181- 201.
 • İşcan, Ö.F. Ve K. Timuroğlu; (2007), “Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), Ss.119-136.
 • Karaduman, A.; (2002), Ekip Çalışmasında, Liderin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aüsbe, Erzurum.
 • Karambayya, R. Ve J.M. Brett; (1989), “Managers Handling Disputes: Third Party Roles And Perceptions Of Fairness”, Academy Of Management Journal, 32, Ss.687-704.
 • Konovsky, M.A. Ve S.D. Pugh; (1994), “Citizenship Behavior And Social Exchange”, Academy Of Management Journal, 37, Ss.656-669.
 • Kurtuluş, K.; (1988), Pazarlama Araştırmaları, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Yayın No:274, İstanbul.
 • Lagace, R.R.; (1991), “An Exploratory Study Of Reciprocal Trust Between Sales Managers And Salespersons”, Journal Of Personel Selling And Sales Management, 11, Ss.49-58.
 • Lewıckı, R.J. Ve B.B. Bunker; (1996), “Developing And Maintaining Trust In Work Relationships”, İç. R. M. Kramer Ve R. T.Tyler (Ed.), Trust İn Organizations: Frontiers Of Theory And Research, Sage Publications, London, Ss.114-139,
 • Nyhan, R. C. Ve H. A. Marlowe; (1997), “Development And Psychometric Properties Of The Organizational Trust Inventory”, Evaluation Review, 21 (5), Ss.614-635.
 • Özdamar, K.; (1999), Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Perks, H. Ve S.V. Hallıday; (2003). “Sources, Signs And Signalling For Fast Trust Creation İn Organisational Relationships”. European Management Journal, 21(3), Ss. 338–350.
 • Pfeffer, J Ve N. Langton; (1993) “ The Effect Of Wage Dispersion On Satisfaction, Productivity And Working Collaboratively: Evidence Form College And University Faculty”, Administrative Science Quarterly, 38, Ss.382-407.
 • Pıllaı, R., C.A. Schrıesheım, E.S. Wıllıams; (1999), “Fairness Perceptions And Trust As Mediators For Transformational And Transactional Leadership: A Two-Sample Study”, Journal Of Management, 25 (6), Ss.897-933.
 • Rademakers, M. F. L.; (2000), “Agents Of Trust: Business Associations In Agri-Food Supply Systems”, International Food And Agribusiness Management Review, 3, Ss.139–153.
 • Robbıns, S.; (2001), Organizational Behavior, 9th Edition, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Rollınson, D. ; A. Broadfıeld; D.J. Edwards; (1998), Organisational Behaviour And Analysis:An Integrated Approach, Singapore: Prentice Hall.
 • Sabuncuoğlu, Z. Ve T. Tokol; ( 2001), İşletme, Ezgi Yayınevi, Bursa.
 • Sargut, A.S.; (1994), Kültürlerarası Farklılaşma Ve Yönetim, V Yayınları, Ankara.
 • Sarıkaya, M.;(2002), İşletmelerin Spor Kulübü Kurmalarının İş Tatmini Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aüsbe, Erzurum
 • Schultz, D. Ve S.E.Schultz; (1998), Pschology And Work Today. Prentice-Hall Inc, 7. Edition, New Jersey.
 • Shaw, R.B.; (1997), Trust İn Balance: Building Successful Organizations On Result, Integrity And Concern, Jossey-Boss Publishers, San Francisco.
 • Şimşek, Ş.; (1997), Yönetim Ve Organizasyon. Damla Matbaası, 2.Baskı, Konya.
 • Tüzün, İ.K.; (2007), “Güven, Örgütsel Güven Ve Güven Modelleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık , Ss.93-118.
 • Ugboro, I. Ve K. Obeng; (2000), “Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction, And Customer Satisfaction In Total Quality Management Organizations: An Empirical Study”, Journal Of Quality Management, 5 (2), Ss.247-272.
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ömer Faruk İŞCAN

Author: Ufuk SAYIN

Dates

Publication Date: July 6, 2011

Bibtex @ { atauniiibd35617, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2011}, volume = {24}, pages = {195 - 216}, doi = {}, title = {ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {İŞCAN, Ömer Faruk and SAYIN, Ufuk} }
APA İŞCAN, Ö , SAYIN, U . (2011). ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (4), 195-216. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2701/35617
MLA İŞCAN, Ö , SAYIN, U . "ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2011): 195-216 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2701/35617>
Chicago İŞCAN, Ö , SAYIN, U . "ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2011): 195-216
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Ömer Faruk İŞCAN , Ufuk SAYIN Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 216 VL - 24 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Ömer Faruk İŞCAN , Ufuk SAYIN %T ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD İŞCAN, Ömer Faruk , SAYIN, Ufuk . "ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 / 4 (July 2011): 195-216.
AMA İŞCAN Ö , SAYIN U . ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 24(4): 195-216.
Vancouver İŞCAN Ö , SAYIN U . ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 24(4): 216-195.