Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 1155 - 1170 2018-10-05

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)

Zeynep KARACA [1] , Gürkan ÇALMAŞUR [2] , Hüseyin DAŞTAN [3]

108 255

Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisini ve öğrencilerin şehrin ekonomisine olan etkisini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak adına 815 öğrenci için anket hazırlanmıştır. Harcama gruplarına ait gelir esneklikleri engel fonksiyonları aracılığıyla hesaplanmıştır. Sonuç olarak, gıda, giyim-ayakkabı, barınma, ulaşım ve eğitim-öğretim harcamalarının zorunlu harcamalar, haberleşme, kişisel bakım, eğlence, sosyo-kültürel, şans oyunları ve diğer harcamaların ise öğrenciler açısından lüks harcamalar niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

Tüketim Harcamaları, Engel Eğrisi, Gelir Esnekliği, Erzurum
 • Ada, Ş. ve Bilgili, A. S. (2008), “Üniversitenin Şehrin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Etkisi (Atatürk Üniversitesi Örneği), Dokuz Eylül Üniversitesi 2. Ulusal İktisat Kongresi, İzmir.
 • Ahçıhoca, D. ve T. Ertek, T. (2000), “Consumption Patterns of Households in North Cyprus”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı :1, ss. 1-6.
 • Akkaya, Ş. ve Pazarlıoğlıu, M. V. (1995), Ekonometri I, 3. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • Altunç, Ö. F., Aydın, C. ve Yıldırım, A. (2016), “Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: Muş İli Merkez İlçe Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (1), ss. 377-392.
 • Arslan, H. (2014), “Çankırı Karatekin Üniversitesinin Kente Ekonomik Katkısı ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı:12, ss. 114-127.
 • Butrica, B. A. J., Goldwyn, H. and Johnson, R. W. (2005), “Understanding Expenditure Patterns in Retirement”, CRR Working Paper, No:2005-03, ss. 1-41.
 • Çayın, M. ve Özer, H. (2015), “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı Ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:2, ss. 131-147.
 • Dilek, S., Avcı, M. ve Koçoğlu, C. M. (2015), “Talebin Gelir Esnekliği: Kastamonu Üniversitesi’nde Kırgız Öğrenciler Üzerinde Bir Uygulama”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:8, ss. 7-15.
 • Giles, D. E. A. and Hampton, P. (1985), “An Engel Curve Analysis of Household Expenditure in New Zealand”, Economic Record, 61, ss. 450-462.
 • Gujarati, N. D. (2006), Temel Ekonometri, 4. Baskı, İstanbul: Literatür Yayınları, (Çeviri: Şenesen, Ü. Ve Şenesen G. G.).
 • Houthakker, H. S. (1957), “An International Comparison of Household Expenditure Patterns, Commemorating The Centenary of Engel’s Law”, Econometrica, 25 (4), ss. 532-551.
 • Karahasanoğlu, T. (1974), “Eskişehir’de Tüketici Eğilimleri Ve Pazarlama Açısından Bir Değerlendirme”, Eitia, Yayın No:111/65, Ankara. Kasnakoğlu, Z. (1991), “Regional Consumption Patterns And Income Elasticities in Turkey: 1987”, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, 12, ss.111-116.
 • Kaşlı, M. ve A. Serel (2008), “Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 99-113.
 • Kokmaz, Ö. (2015), “Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının İl Ekonomisine Katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, ss. 233-250.
 • Özer, H. (1992), Erzurum’da Tüketim Harcamalarının Ekonometrik Analizi, Erzurum: Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Özer, H. (2001), Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Doğrusal Harcama Sistemi Yaklaşımıyla Analizi, Die Yayın No: 2463, Ankara.
 • Özer, H. (2004), Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller: Teori Ve Bir Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Özer, H., Akan Y. Ve Çalmaşur, G. (2010), Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 231-249.
 • Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü (2005), “Sakarya Üniversitesi Öğrencileri’nin, Sakarya İline Ekonomik Katkısı”, Www.Uniaktivite.Net/Dosyalar/Sau_Rapor.Doc., Erişim Tarihi: 02.05.2017.
 • Şenesen, Ü. ve Selim, R. (1995), “Consumption Patterns of Turkish Urban and Rural Households in 1987”, Middle East Technical Univ. Studies İn Development, 22 (2), ss. 207-220.
 • Tan, A., M., Akpınar, G. ve Kaşoğlu, A. N. (1998), “Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Yapısı Üzerine Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, Sayı: 70.
 • Tansel, A. (1986), “An Engel Curve Analysis Of Household Expenditure İn Turkey 1978-79”, Middle East Technical Univ. Studies İn Development, 13 (3-4), ss. 239-257.
 • Tarı, R., Çalışkan, Ş. ve Bayraktar, Y. (2006), “ Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), ss. 168-179.
 • Tarı, R. ve Pehlivanoğlu, F. (2007), “ Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir-Harcama Grupları İlişkisi Açısından Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1), ss. 192-210.
 • Tarı, R. (2017), İktisada Giriş, 23. Baskı, Ekin yayınevi, Bursa.
 • Yayar, R. ve Demir, D. (2013), Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 8, ss. 106-122.
 • Yaylalı, M. (2004), Mikroiktisat, 3. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Yaylalı vd., (2006), Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları Araştırması, Erzurum: Atatürk Üniv..Yayın No: 957.
 • Yaylalı, M., Özer, H. ve Dilek, Ö. (2009), “Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisindeki Yeri”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 27-29 Mayıs 2009.
 • Yavuzçehre, Savaş, P. (2016), “Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üni̇Versi̇Tesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
, Cilt: 21, Sayı: 1, ss. 235-250.
 • Zortuk, M. (2009), “Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir İlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, ss. 25-32.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zeynep KARACA
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Gürkan ÇALMAŞUR (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Hüseyin DAŞTAN
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd451198, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1155 - 1170}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)}, key = {cite}, author = {KARACA, Zeynep and ÇALMAŞUR, Gürkan and DAŞTAN, Hüseyin} }
APA KARACA, Z , ÇALMAŞUR, G , DAŞTAN, H . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 1155-1170. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/451198
MLA KARACA, Z , ÇALMAŞUR, G , DAŞTAN, H . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1155-1170 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/451198>
Chicago KARACA, Z , ÇALMAŞUR, G , DAŞTAN, H . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1155-1170
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA) AU - Zeynep KARACA , Gürkan ÇALMAŞUR , Hüseyin DAŞTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1155 EP - 1170 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA) %A Zeynep KARACA , Gürkan ÇALMAŞUR , Hüseyin DAŞTAN %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA) %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD KARACA, Zeynep , ÇALMAŞUR, Gürkan , DAŞTAN, Hüseyin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 1155-1170.
AMA KARACA Z , ÇALMAŞUR G , DAŞTAN H . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1155-1170.
Vancouver KARACA Z , ÇALMAŞUR G , DAŞTAN H . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1170-1155.