Year 2018, Volume , Issue 37, Pages 21 - 42 2018-12-27

KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ

MURAT GÖKALP [1] , Murat Gökalp [2] , Nurcan Gedik [3] , Pınar Kızılhan [4]

44 99

Bu araştırmanın amacı Kırgızistan’daki okul yöneticilerinin öğretmenleri motive etme yöntemleri ve uygulanan motivasyon türünün öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarına yönelik tutumları ve iş doyumlarını incelemektir. Bu çalışmada ayrıca, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ve mesleki gelişimlerinin cinsiyet, yaş ve kıdemlerine göre değişip değişmediği de araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Bişkek şehrinde bulunan 23 orta aöğretim kurumunda görev yapan 69 ortaokul yöneticisi ve 322 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler öğretmenlerden anket ve yöneticilerden alınan görüşme formu yolu ile betimsel tarama yöntemine dayalı olarak toplanmıştır. Kırgızistan’daki orta öğretim yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini motive etme yöntemleri ile ilgili yaş, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine yönelik düşüncelerinde anlamlı farklılıklar görülmemiştir. P>0.05. Yöneticilerin öğretmenlerin mesleki gelişimine önem verdikleri, etkin ve üretken olabilmeleri için onları motive ettikleri, çalıştıkları okulda güven verici atmosfer oluşturdukları, kişisel problemler ile yakından ilgilendikleri görülmüştür. 

Motivasyon, Motivasyon Yöntemleri, Okul Yöneticileri, Yönetim Yöntemleri
  • Addison, Rosemary and Brundrett, Mark (2008), “Motivation and Demotivation of Teachers in Primary Schools: The Challenge of Change”, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 36 (1), 79-94.AlFahad, H. S. A. and Alqahtani, “A.,The Relationship between School Principals' Leadership Styles and Teachers' Achievement Motivation, Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference 25 - 26 February 2013, Kuala Lumpur, Malaysia.Alkan, C.; Kurt, M. (1997). “Ozel Öğretim Yöntemleri” 2. Baskı, Ankara.Argon, T. (2004). “İnsan Kaynakları Yönetimi”. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara:Aslan, H. ve Baytekin, O., F. (2004). İlköğretim Okul Müdürleri İçin Eğitim Liderliği Standartlarının Araştırılması, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.Açıkalın, A. (1997), Toplumsal, Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Pegem A Yayınları: AnkaraAmes, C., and Ames, R. (1989). Research in Motivation in Education Academic Press: San Diego.Ataklı, A. (1996). İlkokul Öğretmenliğinde Kişisel Niteliklerin ve işe güdülemenin Önemli, Çağdaş Eğitim Dergisi, (221).Bakan, İ., ve Büyükbeşe, T. (2004). Çalışanların İş Güvencesi ve Genel İş Davranışları İlişkisi: Bir Alan Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 35-59.Balcı, A. (2014). Etkili okul geliştirme kuram, uygulama ve araştırma (7.baskı). Pegem Akademi. AnkaraBarlı, O., Ozen, U., (2008), “Maddi Değer Taşımayan Motivasyonel Araçlar Bağlamında Kamu Ve Özel Sektör Karşılaştırması”, Ataturk Univ., S.B.E. Dergisi, 12, 437.Bassous, M. (2014). What are the factors that affect worker motivation in faith-based Nonprofit organizations? Voluntas, 26 (1), 355-381Başaran, İ. E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Yargıcı Matbaası: Ankara.Başaran, Ġ. E., (1998). Yönetimde İnsan İlişkileri – Yönetsel Davranış, Umum Yayım Dağıtım, Ankara.Başaran, İ. E. “Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul.” Feryal Matbaası, Ankara: 2000bBelle, L. J., “The Role of Secondary School Principals in Motivating Teachers in The Flacq District of Mauritius”, Master of Education, University of South Africa, 2007Bentea, C. and Corina, (2012). Some determinative factors for teachers’ job motivation. Procedia Social and Behavioral Sciences, (47), 1638-1642.Bingöl, D. (1996). Personel Yönetimi, (2. Baskı), Beta Yayınevi, İstanbul.Bostancı, N., (2007), İlkoğretim Okulları Birinci Ve İkinci Kademede Gorev Yapan Oğretmenlerin Motivasyon ve İş Tatminlerinin Karşılaştırılması, Yuksek Lisans Tezi, Yeditepe Univ., Sosyal Bilimler Enstitusu, İstanbul, Turkiye, 17.Bowditch, J. L ve Buono, A.F (1997), A Primer on Organizational Behavior, New York: John Wiley & Sons, Inc., U.S.A.Bursalıoğlu, (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Yayınları: Ankara.Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitimde YenileĢme Ve Demokratik Liderlik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2) 669-674. Ankara,Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem A Yayıncılık, Ankara.Buluç, B. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, Kuram Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt15, Sayı 57,s. 5-34.Brown, H. D. (1994). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Brown, Tamekia Love and Hughes, Gail D. (2008), “Teacher and Administrator Perceptions of Teacher Motivation”, Journal of Research in Education, 18, 47- 57.Cemaloğlu, N. ve Okçu, V. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11, s. 214-239.Cros, F., Duthilleul, Y., Cox, C. ve Kantasalmi, K. (2004). Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Country, Note: Spain.Çakır, E. (2013). Gemi _sletmelerinde Gemi Adamlarına Yönelik Ücret Yönetim Sisteminin Analizi: Türkiye’de Kurulmus Gemi_sletmelerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Chang, M. (2001). Effects of embedded relevance enhancement within a computerbased Interactive multimedia program. Unpublished doctoral dissertation. Purdue University, Chang, M., & Lehman, J. D. (2002). Learning Foreign Language through an Interactive Multimedia Program: An Experimental Study on the Effects of the Relevance Component of the ARCS Model. CALICO Journal, 20 (1), 81-98.Charles M. Carson, (2005) "A historical view of Douglas McGregor's Theory Y", Management Decision, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 43 Iss: 3, pp.450 – 460 USA.Çiçek, D. (2005). Örgütlerde Motivasyon Ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu Kuruluşundak Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, YayımlanmamıŞ Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik, 2. Basım. Pegem A. Ankara.Çelik, V. (2012). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Akademi. Ankara.Çolakoglu, Ü., Ayyıldız T. ve Cengiz, S. (2009). Çalısanların demografik özelliklerine Göre örgütsel baglılık boyutlarında algılama farklılıkları: Kusadası’ndaki Bes Yıldızlı konaklama isletmeleri örnegi. Anatolia: Turizm Arastırmaları Dergisi,Day, C., Harris, A, Hadfield, M., 2001 “Challenging The Orthodoxy of Effective School Leadership”, Leadership in Education, Vol. 4, No. 1, s. 39-56Demir, H., Okan, T., (2009), “Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi”, Gazi Univ., G.U.İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 121.Demir, B. (2013). Okul Yöneticilerinin Örgütsel Baglılık Düzeyleri (İzmir ili Örnegi). Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Demirkol, M. (2010). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Yönelik Okul Temelli Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Millı Eğitim Dergisi. (39)188, 158-173.Deci, E. L., Vallerand, R.J., Pelletier, J.G., and Ryan, R.M. (1991). Motivation and Education: Дубровская, В.А. Мотивация персонала: методические рекомендации /В.А. Дубровская-Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО.2009 Duman, F. (2011). İsletmelerde Personelin Motivasyonunu Saglamak için Olusturula Ödül Sisteminin Personel Açısından Beklenen ve Gerçeklesen Ödül Boyutunda Degerlendirilmesi ve Bir Alan Arastırması. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.The Self-Determination Perspective. Educational Psychologist, 26(3&4), 325-346.Dörnyei, Zoltán and Ushioda, Ema (2011). Teaching and Researching Motivation, 2nd Ed., Great Britain: Pearson.Draft, Richard L. (1994). Management, 3th Edition, the Drydan Press, Orlando.Drafke, Michael, W.Kossen, Stan (1997). “The Human Side of Organization Addison, Wesley, New York.Dramstad, S. A., “Job Satisfaction and Organizational Commitment among Teachers In Norway: A Comparative Study of Selected Schools from Public and Private Educational systems”, Andrews University ProQuest Digital Dissertations, Vol: 65, No: 2, 2004.Edmonds, R. R. (1979). Effective Schools for the Urban Poor. Educational Leadership, 37: 15-27.Emir, S., Kanlı, E.,(2009), “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi”, İstanbul Univ., Hasan Ali Yucel Eğitim Fakultesi Dergisi, 12, 67.Eraslan, A.(2009). Finlandiya’nın PISA’daki Başarısının Nedenleri: Türkiye İçin Alınacak Dersler. EFMED, 2(3):238-248.Ercan, S. (2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Dilli Bölümündeki Okutmanların Mesleki ve Örgütsel Gelişime Yönelik Görüşleri Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.Erdem, A.R., (1998), “Sьreз Kuramlarının Eğitim Yцnetimine Katkıları”, Pamukkale Univ., PAU.E.F. Dergisi, 4, 51.Erdoğan, Ġ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınevi, İstanbul.Ergul, H.F., (2005), “Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri”, Dumlupınar Univ., Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 67.Eren, E (2000). Yönetim ve Organizasyon. Beta Basım Yayım Dağıtım. İstanbul.Eren, E. (2001a). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), (5. Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım Aġ, İstanbulEren, E. (1998). Örgütsel Davranıs ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş. İstanbul.Esen, H. (2006). İlk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kullandıkları disiplin türleri.Evans, Linda (1999), Managing to Motivate: A Guide for School Leaders, Cassell London.Fisher, Molly H. (2011), “Factors Influencing Stress, Burnout, and Retention of Secondary Teachers”, Current Issues in Education, 14 (1), 1-37. Gallagher, Kevin Ed Rose, Bob, McClelland, John Reynolds, Steve Tombs (2002), People In Organisations,: Open Learning Foundation Enterprises Ltd. America.George, J.M. ve Lubben, F. (2002). Facilitating Teachers' Professional Growth Through Their Involment in Creating Content-Based Materials in Science. International Journal of Educational Development 22 (6), 659-672.Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. UK: Edward Arnold. LondonGökalp,M (2016) “ Öğretim İlk eve Yöntemleri” Pegem Yayınevi. AnkaraGökdere, M., ve Çepni, S. (2004). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezi Örneklemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24)2, 1-14.Gökçe, A. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Motivasyonunu Etkileye Faktörler, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Selçuk Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Gül, K. (2007). Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Katkılarını Belirlenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.Gülnar, B. (2007). Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu. Litera Türk 3, İstanbul.Gürsel, M. (2003). “Okul Yönetimi.” Eğitim Kitabevi, Konya. Guskey, T.R. (2000). Evaluating Professional Development. Thousand Oak: Corwin Press, Inc.pp.16-20, 29, 32, 40, 48, 50-55, 117, 122, 124, 147, 185, 209, 212-213.Griffith, J., 2004, “Relation Of Prinsipal Transformational Leadership To School Staff Job Satisfaction, Staff Tornuver, And School Performance”, Journal of Educational Administration, Vol. 42, Iss. 3, s. 333.Hayes, Claire (2006), Stress Relief for Teachers: The ‘Coping Triangle’, UK: Routledge.Hensey, M. (1999). The Why and How of Facilitative Leadership. Journal of Management in Engineering, 15, (3), 43-47.Hoy, W. K., Tarter, C.J. ve Kottkamp, R.B. (1991). Open Schools Healthy Schools. Newbury Park, CA: Sage.Hoban, G.F. (1996). A Professional Development Model Based on Interrelated Principles of Teacher Learning. Unpublished PhD Thesis. The University of British Columbia.Hodgetts, Richard M. (1999). Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama, Çev: Canan Çetin, Esin C.Mutlu, Der Yayınları, Nr.201, İstanbul.Houtz, B. (2008). Teaching Science Today. Shell Education: Oceanus Drive, pp.44-45.Hu, Y. (2008). Motivation, Usability and Their Interrelationships in A Self-Pace Online Learning Environment. Unpublished doctoral dissertation. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute, Virginia, USA.Işık, K. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimin Katkısı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.İnce, M. ve Gül, H. (2005). Örgütsel baglılık. Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.Jordan, C. (2006, November). Building Motivation into Online Education. ITEC.Jesus, Saul Neves de and Lens, Willy (2005), “An Integrated Model for the Study of Teacher Motivation”, Applied Psychology: An International Review, 54 (1), 119-134.Karakose, T. & Kocabaş, İ. (2005). “Okul Müdürlerinin Tutum Ve Davranışlarını Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi.”Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1) s79-91.Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 21. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.Kağan, M. (2010). Ankara İlindeki Devlet ve Özel İlköğretim okulları İle Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin İş doyumlarının İncelenmesi.Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 39- 55.Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören Performansına Etkisi Ve Bir Uygulama Ankara. Karip, E. (1998). “Dönüşümcü Liderlik”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 4, Sayı4.Keller, J. M. (1983). Motivational Design of Instruction. In C. M. Reigeluth (Eds.), Instructional Design Theories and Models: An Overview of Their Status (pp. 383-434). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS Model approach. Springer, New York.Kelley, C., Heneman, H ve Milanowski, A., “Teacher Motivation and School Base Performance Awards”, Educational Administration Quarterly, and Volume: 38, No: Three, 2002, (pp. 372-401).Kılıç, Y. (2013). Lise Ögretmenlerinin Örgütsel Adalet ve iş Doyumu Algıları Arasındaki ilişki.Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Elazıg.Kırel, Ç. (1999). Esnek çalısma saatleri uygulamalarında cinsiyet, is tatmini, is baglılıgı Ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi Dergisi, 2(28), 115-136.Koçel, Tamer. (1989). İşletme Yöneticiliği – Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış. Yön Ajans: İstanbul.Korkmaz, M. (2005). Duyguların ve Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Performansı Üzerinde Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 43, s. 401 422.Kokkinos, Constantinos M. (2007), “Job Stressors, Personality and Burnout in Primary School Teachers”, British Journal of Educational Psychology, 77, 229-243.Kreıtner, Robert, Angelo Kinicki, (2004), Organizational Behavior, McGraw Hill Irwi America:Klassen, Robert M. and Chiu, Ming Ming (2010), “Effects on Teachers’ Self-Efficacy And Job Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job Stress”, Journal of Educational Psychology, 102 (3), 741-756.Kyriacou, Chris (2000), Stress-Busting for Teachers, Nelson Thornes, Cheltenham.Liu, Xiaofeng Steven and Ramsey, Jase (2008), “Teachers’ Job Satisfaction: Analyses of the Teacher Follow-up Survey in the United States for 2000-2001”, Teaching In addition, Teacher Education, 24 (5), 1173-1184.Luthans, Fred. (1992). Organizational Behavior. Sixth Edition. McGraw-Hill, New York.Lundberg, C., Gudmundson, A. & Andersson, T. D. (2008). Herzberg’s Two- Factor Theory of Work Motivation Tested Empirically on Seasonal Workers in Hospitality and Tourism. Tourism Management, 30 (6), 890-899.Mafini, C. & Dlodlo, N. (2014). The relationship between extrinsic motivation, job Satisfaction life satisfaction amongst employees in public organization. SA Journal of Industrial Psychology, 40 (1), 01-13.Margueratt, D. (2007). Improving Learner Motivation Through Enhanced Instructional Design. Master, Athabasca University.Maslow, A., H (2000).A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370- 396.Matthews, Gerald and Zeidner, Moshe (2004), “Traits, States, and Trilogy of Mind: An Adaptive Perspective on Intellectual Functioning”, David Yun Dai and Robert J Sternberg (Eds.) Motivation, Emotion, and Cognition: Integrative Perspective on Intellectual Functioning and Development içinde (143-174), Mahwah, NJ Lawrence Erlbaum Associates.Menezes, L., (2011). Collaborative research as a strategy of professional of Development of teachers. In Ubuz, B. (Ed), Proceedings of the 3 Th Int.The Conference on the Psychology of Mathematics Education, Vol. 3, and pp: 225- 232), Ankara.Mertler, Craig A. (1992), Teacher Motivation and Job Satisfaction of Public School Teachers, Unpublished Master Thesis, the Ohio State University. Meyer,Mulford, B. (2003). School leaders: Changing roles and impact on teacher and school Effectiveness. Paper commissioned for the' Attracting, is Developing and Retaining Effective Teachers' Activity.Müller, Karin et al. (2009), “Attracting and Retaining Teachers: A Question Motivation”, Educational Management Administration & Leadership, 37 (5), 574 599.McClelland, David (1961). The Achieving Society, Van Nostrand, New Jersey.Monk, L. (2009) the Effects of Relevance and Confidence Strategies on Writing Apprehension, Motivational Levels. Unpublished doctoral Dissertation University Of South Alabama, Spain.Moore, T. L. (2004). Facilitative Leadership: One Approach to Empowering Staff and Other Stakeholders. Library Trends, 53(1), 230-237.Monyatsi, P. P., “Motivating the Motivators with Developmental Teacher Appraisal” J. Soc. Sci., Volume: 13, No: 2, 2006, (pp.101-107).Northcraft, Gregory B. and NEALE, Margaret A. (1990). Organizational Behavior: A Management Challange. USA: The DrydenPres.Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Yöneticileri Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 17, sayı 3, s. 377-403.Oktay, M. (1996). Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları, İstanbul.Onaran, Oguz (1981). Çalısma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.Ololube, Nwachukwu Prince (2006), “Teachers Job Satisfaction and Motivation for School Effectiveness: An Assessment”, Essays in Education (EIE), 18 Owens, R. G., 2001, Organizational Behavior in Education – İnstructional Leadership And School Reform, Allan and Bacon. Öğut, A., Akgemici, T., Demirsel, M.T., (2004), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci”, Selçuk Univ., S.B.E. Dergisi, 12, 277.Özdemir, M. (1991). Verimlilik Üzerine Düşünceler ve Verimlilik Çalışmaları, Verimlilik Dergisi, 2, 169-174.Özdevecioglu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel baglılık arasındaki Ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir arastırma. Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi Ve idari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130. 1(20), 77-89.Özdemir, S., Muradova, T., (2008), “Örgütlerde Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi”, Qafqaz Univ., Journal of Qafqaz University, 24, 146.Özkalp, E. (1999). Örgütlerde kültürel korunlar ve örgüt kültürünün korunması ve gelistirilmesi, Anadolu Üniversitesi BF Dergisi, 438Öztay, F.E., (2006), Eğitim Orgutlerinde İnsan Kaynakları Yonetimiyle Oluşturulmuş Kurum Kulturunun Oğretmen Motivasyonuna Etkisi, Yuksek Lisans Tezi, Yeditepe Univ.,Sosyal Bilimler Enstitusu, İstanbul, Turkiye, 5.Peker, Ö. ve Aytürk, N. (2002). Yönetim Becerileri. Yargı Yayınevi Ankara.Pearson, L. Carolyn and Moomaw, William (2005), “The Relationship between Teacher Autonomy and Stress, Work Satisfaction, Empowerment, and Professionalism”, Educational Research Quarterly, 29 (1), 38-54.Pintrinch, P. R., and Schunk, D. H. (2002). Motivation in Education: Theory, Research and Applications (2nd Ed.). Prentice Hall, New Jersey.Porter, L.; Bigley G. A. Ve Steers R.M. (2003). Motivation and Work the Behavior, McGraw Hill, USA.Potaşnik M.M. Upravlenie kaçestvom obrazovaniya Pratt, John (1978), “Perceived Stress among Teachers: The Effects of Age and Background Children Taught”, Educational Review, 30 (1), 3-15.Ramlall, Sunil. "A Review of Employee Motivation Theories and Their Implications for Employee Retention within Organizations." Journal of American Academy Business (2004): 52-63. Print.Rüzgar, B. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Okul Yöneticilerinin Katkıları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Robbins, Stephen P. (2003). Essentials Of Organizational Behavior. Prentice Hall: New Jersey.Ryan, R. M. (1991). The Nature of the Self in Autonomy and Relatedness. In G.R. Goethals and J. Strauss (Eds.), Multidisciplinary Perspectives on the Self (208-238). Springer-Verlag. New York. Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji, (3. Baskı) Alfa Yayınevi, Bursa.Santisi, G., Magnano, P., Hichy, Z. and Ramaci, T. (2014). Metacognitive strategies and work motivation in teachers: An empirical study. Procedia Social and Behaviora Sciences, (116), 1227-1231.Selvi, K. (2011). Teachers’ Lifelong Learning Competencies, Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1)Sergiovanni, Thomas (1967), “Factors which Affect Satisfaction and Dissatisfaction of Teachers”, Journal of Educational Administration, 5 (1), 66-82.Sylvia, R. D., and Hutchison, T. (1985). What makes Ms. Johnson teach? A study teacher motivation. Human Relations, 38 (9), 841-856.Skaalvik, Einar M. and Skaalvik, Sidsel (2009), “Teacher Self-Efficacy and Teacher Burnout: A Study of Relations”, Teaching and Teacher Education, 26 (2010), 1059-1069.Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms. Appleton Century-Crofts, New York.Skinner, B. (1950). Are theories of learning necessary?. Psychological Review, 57, 193-216.Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Free Press, New York.Song, S. H. (1998). The effects of motivationally adaptive computer-assisted instruction developed through the ARCS model. Unpublished doctoral dissertation, Florida State University, Tallahassee, FL.Steers, Richard. M., Leyman W., Porter (1975). Motivation and Work Behavior.Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal of Education Policy, 22(2), 147-171.Shirley, Y. M. (2007). Teachers’ Perceptions of Their Professional Learning of Activities. International Education Journal, 8(2), 213-221.Schultz, Duane P. ve Schultz, Sydney Ellen. (1990). Psychology and Industry Today:An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. McMillan Publishing: New York.Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). “Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250Robb, C. (2010). The Impact of Motivational Messages on Student Performance in Community College Online Courses. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois Urbana.Roman-Oertwig, Sam. “Teacher Resilience and Job Satisfaction”, School the University of North Carolina at Chapel Hill UMI, ProQuest Digital Dissertations, AAT, 3129983, DAI-A 65/04, 2004.Taymaz, H. (1995). Okul Yönetimi, (3.Baskı), Saypa Yayınları, Ankara. Taylor, U.T. S.P. (t.y).Approaches to teacher development in Finland–learning from a‘high performers.http://www.ucet.ac.uk/downloads/4268-Approaches-to-teacher development- in-Finland-learning-from-a-high-performer. pdf Erişim tarihi 13.03.2015Taş, S. (2005). Sınıf Öğretmeninin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler (Konya İli Örneği),Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.Turbill, J. B. (1993). From a Personal Theory to a Grounded Theory of Staff Development, Unpublished phD Thesis, University of Wollongong.Töremen, F. ve Kolay, Y. (2003). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler. Milli Eğitim. (160), 341-350.Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L.G. & Villeneuve, M. (2009). Work extrinsic and intrinsic motivation scale: Its value for organizational psychology research. Canadian Journal of Behavioural Science, 41 (4),213-226. doi: 10.1037/a0015167Tucker, Mary L. Anne M., McCarthy, Douglas A., Benton (2002), The Human Challenge Managing Yourself and Others in Organization, Prentice Hall, New Jersey.Thorndike, E. L. (1898). Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals. Psychological Review Monograph Supplements, 2 (No.4).Tim Hindle (2003). Guide to Management Ideas and Gurus”, The Economist, Profile Books.Wallace, J. E., (1995). Corporatist control and organizational commitment among professionals: The case of lawyers working in law firms. Social Forces, 3(73), 811-840.Vroom, Viktor (1964). Work and Motivation, John Wiley and Sons, Inc.Woolls, B. (ed.) (1991). Continuing Professional Education. An IFLA Guidebook. München: Saur.Woolfolk, A. (2005). Motivation: A Definition and Four General Approaches. Educational Psychology. (pp. 340-34). Pearson Education, Boston.Williams, M., & Burden, R. (1997). Psychology for Language Teachers. Cambridge University Press. CambridgeYiğenoğlu, E. (2007). Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre, Mesleki Etkinliklerindeki Güdülenmişliklerini Sağlayan Etmenler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, AnkaraYılmaz, E. (2007). Ortaöğretimde İngilizce Derslerinde Öğrenci Başarısında Motivasyonun Rolü: Bartın İli Örneği.(Yüksek Lisans Tezi). Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.Yorks, L. (1976). A Radical Approach to Job Enrichment. Amacon New York.Zepeda, S. J. (2008). Professional Development: What Work Larchmont. NY: Eye on Education, Inc. and National Staff Development Council.Zembylas, Michalinos and Papanastasiou, Elena (2004), “Job Satisfaction among School Teachers in Cyprus, Journal of Educational Administration, 42 (3), 357-374.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: MURAT GÖKALP (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Author: Murat Gökalp (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs University School of Medicine,
Country: Turkey


Author: Nurcan Gedik
Institution: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan
Country: Kyrgyzstan


Author: Pınar Kızılhan
Institution: Ankara University, Ankara, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunikkefd419043, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {21 - 42}, doi = {}, title = {KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ}, key = {cite}, author = {GÖKALP, MURAT and Gökalp, Murat and Gedik, Nurcan and Kızılhan, Pınar} }
APA GÖKALP, M , Gökalp, M , Gedik, N , Kızılhan, P . (2018). KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 21-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunikkefd/issue/41724/419043
MLA GÖKALP, M , Gökalp, M , Gedik, N , Kızılhan, P . "KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 21-42 <http://dergipark.org.tr/ataunikkefd/issue/41724/419043>
Chicago GÖKALP, M , Gökalp, M , Gedik, N , Kızılhan, P . "KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 21-42
RIS TY - JOUR T1 - KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ AU - MURAT GÖKALP , Murat Gökalp , Nurcan Gedik , Pınar Kızılhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 42 VL - IS - 37 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Kazım Karabekir Education Faculty KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ %A MURAT GÖKALP , Murat Gökalp , Nurcan Gedik , Pınar Kızılhan %T KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 37 %R %U
ISNAD GÖKALP, MURAT , Gökalp, Murat , Gedik, Nurcan , Kızılhan, Pınar . "KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 37 (December 2018): 21-42.