Year 2018, Volume 5, Issue 17, Pages 153 - 161 2018-10-30

Задачи словника в терминографии
Dictionary Issue in Terminology
Terminografide Sözlük Sorunları

Ziya Behmenli [1]

68 112

Терминография часть терминологии, которая изучает наличие слова, правила и законы его развития. Словарь же является коллекцией слов, расположенные определенным порядком, в котором дается значение, перевод или же произношение. Современные словари распо­ла­гаются в основном по алфавитному порядку. Отсутствие совершенных принципов состав­лению словарей-есть признак безответственности. Утверждение каждой фра­зы, вводимой в словарь объязательно. Лексикограф должен объяснить причи­ны включения каждого слова в словарь. С этой точки зрения в статье рас­сматривается проблемы, с которыми сегодня мы сталкиваемся при состав­ления словарей. Особо останавливается над вопросами введения в словник слов и в связи с этим автором приводятся мысли В.И.Даля, Х.Гусейнова, Б.Джафарова, С.Садыговой и др. В статье проведены сравнения, анализы и описания. В ре­зультате проведенного нами исследования установлено, что включения актуальных терминов в словарь есть исходная задача. 

Terminography is the linguistic division of linguistics and its learning rules and laws. The dictionary is a collection of words that are arranged in a certain order, meaning or translation, and shown in the pronunciation. Contemporary dictionaries are usually arranged alphabetically. Beginning the arrangement of the dictionary without the perfect, reasonable compilation principles is a sign of irresponsibility and inexperience. Each word included in the terminography dictionaries must be verified. The designer should be able to explain why any word is included in the dictionary. In this context, the problems related to the glossary of terms are tried to be analyzed in the article. H. Hesenov's, B. Ceferov's, V.İ.Dal's, S.Sadıgova's point of views were given in this subject. Several cases, comparisons, analysis and descriptions are made in the article. As a result of our research, it is concluded that the terminology in the terminology dictionaries should be preferred in the most current terms used in the field of science.

Terminografi dilbilimin terminoloji söz varlığını, onun gelişme kural ve yasalarını inceleyen bölümüdür. Sözlük ise belli üslupla dizilen, anlamı veya tercümesi verilen ve telaffuzu gösterilen kelimelerin bir koleksiyondur. Çağdaş sözlükler genellikle alfabetik olarak dizilir. Sözlüğün mükemmel, makul derleme ilkeleri olmadan tertibine başlamak, sorumsuzluk ve acemilik belirtisidir. Terminografi sözlüklerine dâhil edilen her kelimenin doğrulanması gerekir. Tasarımcı, sözlüğe herhangi bir sözcüğün dâhil edilmesinin nedenini açıklayabilmelidir. Bu bağlamda günümüzde terimler sözlüğü ile ilgili oluşan sorunlar, bu makalede analiz edilmeye çalışılmıştır. Terimler sözlüğüne hangi tür kelimelerin alınması gerektiği konusu üzerinde durulmuş, bu konuda araştırmacılardan H. Hesenovun, B.Ceferov, V.İ.Dal, S.Sadıgovanın görüşleri verilmiştir. Makalede çeşitli olgular, kıyaslamalar, analiz ve betimlemeler yapılmıştır. Araştırmalarımız neticesinde terminoloji sözlüklerinde sözlerin düzenlemesindeki esas meselenin, bilim alanında kullanılan en güncel terimlerin tercih edilmesi olduğu sonucuna varılmıştır. 

  • HASANOV, H. (1999). Azerice Sözlüğünün Kuramsal Temelleri, Bakü Üniversitesi Yayınları, Bakü. HASANOV, H., (2005). Çağdaş Azerbaycan Dilinin Sözlbilimi, Nurlan Yayınları, Bakü. CEFEROVA, B. (1994). Bilimsel Temellerin Prensipleri ve Terminolojik Sözlüklerin Derlenmesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Filoloji Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bakü. SADİGOVA, S. (2011). Azerbaycan Dilinin Terminolojisi, Elm Yayınları, Bakü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6686-4691
Author: Ziya Behmenli

Dates

Publication Date: October 30, 2018

Bibtex @research article { atdd475971, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {153 - 161}, doi = {}, title = {Terminografide Sözlük Sorunları}, key = {cite}, author = {Behmenli, Ziya} }
APA Behmenli, Z . (2018). Terminografide Sözlük Sorunları. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (17), 153-161. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/40027/475971
MLA Behmenli, Z . "Terminografide Sözlük Sorunları". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 153-161 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/40027/475971>
Chicago Behmenli, Z . "Terminografide Sözlük Sorunları". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 153-161
RIS TY - JOUR T1 - Terminografide Sözlük Sorunları AU - Ziya Behmenli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 161 VL - 5 IS - 17 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea Terminografide Sözlük Sorunları %A Ziya Behmenli %T Terminografide Sözlük Sorunları %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 17 %R %U
ISNAD Behmenli, Ziya . "Terminografide Sözlük Sorunları". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 17 (October 2018): 153-161.
AMA Behmenli Z . Terminografide Sözlük Sorunları. ATDD. 2018; 5(17): 153-161.
Vancouver Behmenli Z . Terminografide Sözlük Sorunları. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(17): 161-153.