Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ |40'a  yakın Uluslararası İndex ve Veritabanı'nda yer alan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,   Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile ilmi araştırmalar ve yayıncılık üzerine protokolü de bulunan bir yayın kuruluşudur.


Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Hakan YILMAZ |
Kapak Resmi40'a  yakın Uluslararası İndex ve Veritabanı'nda yer alan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,   Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile ilmi araştırmalar ve yayıncılık üzerine protokolü de bulunan bir yayın kuruluşudur.


Междунарному журналу «Академическая история и мысль», впервые вышедшему в печать в декабре 2013-го года, выпускающемуся в электронном формате под редакцией научного совета трижды в год- в мае, августе и декабре, исполняется пять лет. С октября 2018-ого года наше издание будет выходить четыре раза в месяц – в декабре, мае, августе и октябре. Журнал входит в ряд международных индексных баз данных, и его целью является!внести вклад в научные исследования в области социальных и гуманитарных наук, проводимые в Турции ив мире, для чего публикуются статьи на турецком, английском, русском, персидском, азербайджанском и языках других тюркских государств.  В журнале также публикуются оригинальные и фундаментальные исследования, циклы статей, презентации книг и прочие труды, входящие в сферусоциальных и гуманитарныхнаук.


        Yayın hayatına 2013 yılı Aralık ayında başlayan Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak elektronik ortamda, yayımlanan ve beşinci yılını tamamlamış olan uluslararası hakemli süreli bir dergidir. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Ekim 2018 döneminden itibaren Aralık, Mart, Haziran ve Eylül sayıları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanacaktır. Dergimiz uluslararası birçok Veritabanı ve İndexde yer almakta olup, Sosyal ve İnsani Bilimler alanında interdisiplinler olarak üretilen Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk devletleri Türkçelerinde  yazılan makaleleri yayımlayarak başta Türkiye'de olmak üzere dünyada da bu sahada yapılmış çalışmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. Dergide Sosyal ve İnsani Bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleler, kitap tanıtımı vb çalışmalar da yayımlanmaktadır


     Academic Journal of History and Idea that began to its publication life on December in 2013 is an international, pre-reviewed and periodic journal, which is published on electronic environment as three issues in one year including May, August and December, and which has completed its fifth year. Academic Journal of History and Idea is going to be published as of the period October 2018 as four issues in one year including December, March, June and September. Our journal appears in a lot of international Databases and Indices and it has aim to contribute to studies carried out in this field in the world in particular to in Turkey, by publishing articles, produced interdisciplinarily in the field of Social and Human Sciences, and written in other Turkish languages of Turkic states including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish. Studies such as book introduction, as well as original and qualified researches and review articles in the subjects which enter into the scope of Social and Human Sciences, are published in the journal.        

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ- Prof. Dr. Yagub Mahmudov 80. Yıl Armağanı Özel Sayısı/ Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 5 - 30 Ara 2019
 1. Değer Eğitiminde Tarih ve Tarihçilerin Önemi: Hüseyinzâde Ali’nin İzinde Prof.Dr. Yagub Mahmudov
  Sayfalar 1 - 16
  Selma YEL
 2. Türk Dünyası Tarixçilərinin Ağsaqqalı
  Sayfalar 17 - 41
  İrade MEMMEDOVA
 3. Tarih Metodu Açısından Olayın Tanımı ve İzahı
  Sayfalar 42 - 73
  Hakan YILMAZ
 4. Şah İsmail: Hayatı ve Şahsiyeti
  Sayfalar 74 - 86
  Sebahattin ŞİMŞİR
 5. XVIII. Yüzyılda Rus Tarih Yazımında Alman Bilim Adamlarının
  Sayfalar 87 - 112
  Nahide ŞİMŞİR
 6. Biləcik və Göynük: Oğuz türklərinin ən qədim yurd yerləri
  Sayfalar 113 - 133
  İkram AĞASİYEV
 7. Azerbaycan’da Hüküm Sürmüş Bir Türk Devleti: Sâcoğulları (IX-X. Asır)
  Sayfalar 134 - 163
  Mehmet Emin ŞEN
 8. Azerbaycanın Sovyetleşmesinden Sonra Sovyet Rusya’nın Nahçıvan Bölgesi’ne Yönelik Politikası (Mayıs - Temmuz 1920)
  Sayfalar 164 - 188
  Kamran İSMAYILOV
 9. XV əsrdə Şərqi Anadoluda Azərbaycan Türk amilinin güclənməsi (Şərəf xan Bidlisinin “Şərəfnamə” Əsəri Əsasında)
  Sayfalar 189 - 209
  Yegane ÇAĞLAYAN , Erhan ÇAĞLAYAN
 10. Nadir Şah Əfşar “Karmelitlərin Xronikası”nda
  Sayfalar 210 - 230
  Sevinc MELİKZADE
 11. Nazım Hikmet'te Umut Kavramı
  Sayfalar 231 - 256
  Seda ALTUN
 12. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalının başlanması Türkiyə tarixşünalığında
  Sayfalar 257 - 273
  Vidadi UMUDLU
 13. Səfəvi İmperiyası Ordusunun Quruluşu
  Sayfalar 274 - 287
  Rena NECEFOVA
 14. Azərbaycanda İctimai-Siyasi Fikrin Formalaşmasında Neft Amili
  Sayfalar 288 - 300
  Naile HÜSEYNOVA
 15. ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ПРАПОРЩИКОВ В ГЯНДЖЕ – НАЧАЛЬНЫЙ ПУТЬ К СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ
  Sayfalar 301 - 327
  эсмира ВАГАБОВА
 16. Bakıda Azərbaycan Milli Siyasi Qüvvələri Və Sosialistlər Arasında Ziddiyyətlərə Dair (Mart-Sentyabr 1917)
  Sayfalar 328 - 345
  Aygün AZİMOVA
 17. Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının Peterburqda nümayəndəliyinin açılması məsələsinə dair
  Sayfalar 346 - 355
  Polad XELİLOV
 18. Азербайджано-татарские Связи В Области Просвещения И Образования В Контексте Движения Джадидизма В Начале XX Века (до 1917 г.)
  Sayfalar 356 - 373
  нигяр ШАРИФЗЯНОВА
 19. İslâmiyet ve Hilafet ve Meşihat-ı İslâmiye
  Sayfalar 374 - 383
  Edip BUKARLI
 20. Okul Müdürlerinin Planlama Sürecinde Öğretmen Beklentilerini Karşılama Düzeyinin, Etkili Okul Oluşturmadaki Rolü
  Sayfalar 384 - 408
  Kemal GİRGİN