Dergi Politikası / POLICY of The JOURNAL / ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 2013 Aralık ayında ilk sayısını çıkararak akademik-bilimsel yayın hayatına başlamıştır. Kurucu ve Yayıncı Hakan Yılmaz olup, dergi 2018 yılına kadar yılda üç sayı yayınlanırken, 2018 yılından itibaren yılda dört sayı olarak yayınlanmaya başlamıştır.
Derginin hedefi tarih, felsefe, başta olmak üzere tüm insani ve sosyal bilimlerde yapılan uluslararası özgün araştırmaları bilim dünyasına kazandırmak ve dünya bilimine akademik katkı sunmaktır.
Derginin amaçları Sosyal ve İnsani Bilimlerin her sahasında bilimsel yöntem ve yaklaşımlara göre ortaya konulan özgün araştırmaları yayınlamaktır. Dergide mevcut araştırma yazılarına binaen inter ve multidisipliner olarak şekillenen çalışmalar, kuramsal ve çeviri yazılar, editöre mektuplar, gezi ve inceleme yazıları ile kitap tanıtım yazıları da yer almaktadır.
Dergiye gelen yazılar öncelikle editörler tarafından tarafsız bir gözle incelenip intihal taraması yapılır ve uygun görülür ise iki bağımsız (gerek görülürse üç) hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmelerinden olumlu yanıt alan yazılar takip eden ilk sayıda yayınlanır.
Yayınlanan yazıların sayfalarında dergi künyesi, yazar bilgisi, yazının dergiye gelme ve yayın için kabul tarihleri yer alır.
Dergiye kuruluşundan beri gelen yazılar tarafsız bir gözle inlenmiş ve yayınlanmaya layık olanlar yayınlanmıştır. Bu durum derginin uluslar arası saygınlığını arttıran çok önemli bir faktördür.
Konu olarak dergide sosyal ve insani bilimlerle ilgili tüm hususlar ele alınabilmektedir. Geçmişten günümüze kadar tarihi, coğrafi, kültürel, felsefi ve tüm beşeri hususlar yazarlar tarafından bilimsel olarak işlenmektedir. ‘’Dergide herhangi bir ırk, inanç, ve kültüre dair taraflı bir tutum kesinlikle söz konusu olmayıp, derginin tüm politikaları bilimsel ve tarafsız olarak yürütülmektedir’’.
Dergide yazıların Türkçe, İngilizce ve Rusça özetleri bulunmakta ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış orijinal yazılar yayınlanmaktadır. Dergide Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere tüm dillere açık yayın yapılmaktadır.
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisinin Açık Erişim Politikasının temeli, tüm yazarlar ve okurlar için yapılan yayınların açıklığı ve ücretsiz olarak herkesin ona erişebilmesi ilkesidir.
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, bilimsel inceleme ve araştırmaları insanlara ulaştırmanın insanlığın bilgi potansiyelini arttıracağı ilkesine olan inancı dolayısıyla makalelerine açık erişim sağlamaktadır. Bu bağlamda Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir. Ayrıca Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi’nin tüm materiyalleri, Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.
Derginin editör çalışmaları ve tüm yayın kurulunun faaliyetlerine Yayın Etiği Komitesi - COPE tarafından geliştirilen ilkeler rehberlik etmekte ve bu ilkelere sıkı sıkaya bağlı bulunulmaktadır.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (ATDD) began to its academic-scientific life of publication by issuing its first issue on 2013 December. Hakan Yılmaz is its Founder and Publisher and the journal has begun to be published four issues in a year (quarterly) as from 2018 while publishing three issues in a year till 2018.
Objective (target) of the journal is to bring international specific (original/authentic) studies, which are carried out in all human and social sciences, including history and philosophy, into science world and to make academic contribution to world science.
Aims of the journal are to publish specific (original/authentic) studies which are presented according to scientific methods and approaches in all areas/spheres of Social and Human Sciences. In addition to current research papers (study writings), there are also studies which shape form in an interdisciplinary and a multidisciplinary way, theoretical and translation papers (writings), letters to editor, travel writings and review papers, and book reviews (launchs/presentations).
Papers (writings) which have reached to the journal are firstly reviewed/examined by editors with an objective/neutral eye; plagiarism search (check) is carried out; and if deemed as appropriate, the said paper is sended to two independent peer reviewers (if required, to three ones). The papers (writings) which have received positive answer from peer reviews are published in the following first issue of the journal.
There are journal’s masthead (tag), author’s information, date of the paper (writing)’ reaching to the journal and its acceptance date for publication in pages of the published papers (writings)..
The papers which have come to the journal since its foundation were reviewed (checked) with an objective/neutral eye and those deserving (to publish) were published. This situation is an important factor that increases international respectability of the journal.
All matters/issues as subject concerning social and human sciences can be addressed in the journal. From the past to the present day, historical, geographical, cultural, philosophical and all human matters/issues are treated by authors scientifically. ‘‘there is no way question of a biased (sided) attitude toward any race, belief and culture in the journal, and all policies of the journal are conducted scientifically and neutrally (objectively)’’.
There are abstracts in Turkish, English and Russian of papers (writings), and original ones which have not been published before in anywhere are published in the journal. Publications open to all languages including Turkish, English, Russian, Persian and Azerbaijani Turkish are carried out in the journal. Foundation (basis) of open access policy of Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (ATDD) is the principle that publications which are carried out for all authors and readers are of clarity (openness) and that everyone can access these publications free of charge.  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi gives an open access to its articles because of the journal’s belief (trust) to the principle that conveying scientific studies and researches to people would increase humanbeing’s knowledge potential. In this context, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (ATDD) gives its readers the permission "to read, download, copy, distribute, print, search or to make a connection to full texts" in accordance with the definition "open access" of BOAI (Budapest Open Access Initiative). In addition, all materials of Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi (ATDD) are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0). Principles, eveloped by Committee on Publication Ethics – COPE –, guide editorial works of the journal&all activities of its editorial board, and these principles are tightly attached (committed) to.


                                                                                              

По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Материалы доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  Указание авторства и ссылка на журнал обязательны.

*Международный рецензируемый электронный журнал, издаваемый в январе, марте, июне и сентябре

*Aralık, Mart,  Haziran ve Eylül  Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli E- Dergi

*International  Peer-Reviewed E-Journal, Published in December, March, June  and  September.

   ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır