Year 2018, Volume 5, Issue 18, Pages 558 - 585 2018-12-23

Состояние системы контроля в учрежденной Элханитами области Ван
The Management System and The Economic Situation of The Van Province Established By Ilkhanids
İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu

Erol Keleş [1]

23 125

После поражения в Кёсе-даг бассейн озера Ван перешёл к владениям монголов, через два года он был передан грузинской принцессе Тамта Только эта область в 1259 году полностью стало одной из провинций государства Хулагуидов. Ибо Хулагу знал насколько важны пастбища Азербайджана и бассейна озера Ван. Могущественную армию, которой владел, он мог накормить имея власть над этими регионами. Более того, владение хулаидами Азербайджаном и северо-восточным регионом Анатолии означало что все пути, ведущие к восточному Средиземноморью, должны были перейти во власть хулаидов. По этой причине Хулагу хан в качестве зимовки выбрал Муганскую степь или Арран, а в качестве летней резиденции выбрал Аладаг, находящийся на севере озера Ван. Ибо эти места по географическим данным  включали Иран, Кавказ, Сирию и Анатолию. Хулагуиды со времен хана Хулагу начали править Восточной и Юго-восточной Анатолией разделив их на две провинции. Одна из провинций это Диярбакыр со столицей Мосул, а другая провинция Ван, расположенная в Аладаг со столицей Ахлат. Поэтому с середины 13 века, провинцией сформированной вокруг Ахлата, будут управлять губернаторы  с титулом “Emirü’l Kebir”. Провинция Ван в таком состоянии будет существовать до конца 14 века. Провинция Ван, которая расположена на торговых путях, ведущих к Черному морю и прибывающих в Черное море через Иран и открывающих порты восточного Средиземноморья, станет одним из самых богатых регионов мира в период Газан-Хан. В этой работе приоритетным стало то, какие особенности были выявлены преобразования озера Ван в провинцию, какие административные системы были установлены в стратегически важном бассейне озера Ван, после овладения им хулагуидами. Вместе с этим сделана попытка подчеркнуть место этой провинции в экономической и торговой системе хулагуидов. Таким образом, будет определена важность данной области, которая отошла на второй план в Анатолийской политике хулагуидов или даже осталась без внимания. 

           After the Köse Dağ victory, Van Lake basin area, which was fallen under Mongol ruling, was handed over to Thamta, the Georgian princess. The region, which become a province of Ilkhanids in 1259, was important in many respects. First of all, their great army could feed rich pastures in the region. On the other hand, taking Azerbaijan and north eastern Anatolia under control by Ilkhanids means the sovereignty over the routes to Eastern Mediterranean. Therefore, Hulagu Khan chose Mugan or Arran for wintery and The Alatags in the north of Lake Van for summery highland pasture. The Government of İlkhanids ruled East and Southeast of Anatolia by dividing them into two provinces beginning from the Hulagu Khan term. One of them was the province of Diyarbakir whose headquarters was Mosul and the other was The Province of Van, whose headquarters was Ahlat. The Province of Van, which has shown great economic development in the time of Ghazan Khan, lost its power and the status continued until the end of 14th century. This article studies the ruling system that Ilkahnids were looking for in Van Lake area, after they recognized its strategic importance and established province. Together with this, the position of this province in economic and commercial system of Ilkhanids was studied in this research. In this way, importance of the region that was not considered in terms of Ilkhanids Anatolian policy will be better understood.

               Kösedağ bozgunundan sonra Moğol hâkimiyeti altına alınan Van Gölü Havzası Gürcü Prensesi Thamta’ya iade edilmişti. 1259‘da tamamen İlhanlı devletinin bir vilayeti haline getirilen bölge, pek çok açıdan önem arz etmekteydi. Her şeyden evvel sahip oldukları muazzam orduyu bu bölgedeki zengin otlaklar besleyebilirdi. Ayrıca Azerbaycan ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin İlhanlı hâkimiyeti altına alınması buradan Doğu Akdeniz’e ulaşan yolların da İlhanlıların eline geçmesi demekti. Bu yüzden Hülagü Han kışlak olarak Mugan ya da Arran’ı, yazlık olarak da Van Gölü’nün kuzeyindeki Aladağları seçecektir. Zira burası İran, Kafkasya, Suriye ve Anadolu’ya hâkim bir coğrafya idi.İlhanlılar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Hülagü’den itibaren iki eyalet halinde yönetmişlerdir. Bunlardan birisi merkezi Musul olan Diyarbekir, diğeri ise merkezi Ahlat olan Van Eyaleti’dir. Gazan Han zamanında ekonomik olarak büyük gelişme gösterenVan Eyaleti, bu gücünü kaybetmekle birlikte sahip olduğu bu statüyü XIV. yy’ın sonlarına kadar devam ettirmiştir.Bu çalışmada Van Gölü Havzası’nın stratejik öneminin İlhanlılar tarafından kabul edildikten sonra, yöreyi bir eyalet çatısı altına alırken hangi özellikleri gözettikleri ve burada nasıl bir idari sistemi tesis ettikleri öncelikli mevzular olmuştur. Bununla birlikte tesis edilen bu eyaletin İlhanlı iktisadi ve ticari sistemindeki yeri vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu vesileyle İlhanlıların Anadolu politikası açısından gereken ilgiyi görememiş bölgenin önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır.   

  • UZUNÇARŞILI, İ. H., Osmanlı Devlet Teşkilatına Methal, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998.
  • VON ROBRUK, W, Moğolların Büyük Hanına Seyahat, çev. Ergin Ayan, İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2012.
  • YALTKAYA, Ş., “İlhaniler Devri İdari Teşkilatına Dair (Nasir-Eddin Tusi’nin Bir Eseri)”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, C 2, Evkaf Matbaası, İstanbul (1939):7-16.
  • YAŞA, R., Bitlis’te Türk İskânı (XII. ve XIII. Yüzyıl), Ankara: Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, 1992.
  • YAZICIZADE ALİ, Tevarih-i Ali Selçuk, çev. Abdullah Bakır, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2009.
  • ZENGİN, M., İlhanlılar- Eratnalılar- Memluklar Dönemi Malatya (1295-1401), İstanbul: Malatya Kitaplığı Yayınları, 2017.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1717-212X
Author: Erol Keleş

Dates

Publication Date: December 23, 2018

Bibtex @research article { atdd512097, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {558 - 585}, doi = {}, title = {İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu}, key = {cite}, author = {Keleş, Erol} }
APA Keleş, E . (2018). İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (18), 558-585. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/512097
MLA Keleş, E . "İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 558-585 <http://dergipark.org.tr/atdd/issue/42204/512097>
Chicago Keleş, E . "İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 558-585
RIS TY - JOUR T1 - İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu AU - Erol Keleş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 558 EP - 585 VL - 5 IS - 18 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Journal of History and Idea İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu %A Erol Keleş %T İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 18 %R %U
ISNAD Keleş, Erol . "İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 18 (December 2018): 558-585.
AMA Keleş E . İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu. ATDD. 2018; 5(18): 558-585.
Vancouver Keleş E . İlhanlıların Tesis Ettiği Van Eyaleti’nin Yönetim Sistemi ve İktisadi Durumu. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 2018; 5(18): 585-558.