Year 2018, Volume 12, Issue 2, Pages 306 - 335 2018-12-31

Examining the Effects of Preparing Digital Storytelling in Science and Technology Course on the Academically Inadequate Students Spending Much Time on Computers
Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Emel ULUM [1] , Feride ERCAN YALMAN [2]

104 188

The study investigates the effects of preparing digital storytelling as a project task in Science and Technology courses on the academically insufficient students who spend much time on computersWith this respect, it was aimed to develop students who have low performance in their courses and spend much time on computers, to increase their success levels and enhance their interest in Science and Technology courses, to load them with the opinions of how project tasks should be conducted by means of digital stories. The study was designed according to the action research procedures of qualitative research design. In the study, as a project task, the students were asked to prepare a digital story about energy sources which is a theme in the 8th class Science and Technology course program.  The data of the study included semi-structured interview questions and a success test. The study was conducted with eight 8th class students. At the end of the study, it was found out that the students mostly enjoyed digital storytelling, as well as learning the course while having fun and enhancing their interest in the Science and Technology course. Besides, it was concluded that project tasks should be conducted through using computers, should be joyful and suitable for the students’ level, and should cover preparing digital storytelling. Furthermore, it is suggested in the study that digital storytelling should be incorporated into learning atmosphere as well as be employed for the whole class and for other courses as well.

Bu çalışma, Fen ve Teknoloji dersinde proje görevi olarak dijital hikaye hazırlamanın ders başarısı düşük, bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrenciler üzerindeki etkisini incelemek için yapılmıştır. Bu bağlamda özellikle ders başarısı düşük ancak bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrencileri dijital hikaye yoluyla eğitime kazandırma, fen ve teknoloji ders başarısını arttırma, fen ve teknoloji dersine ilgilerini arttırma ve proje ödevlerinin nasıl olması gerektiğine dair fikir edinme amaçlanmıştır. Öğrencilerden proje ödevi olarak fen ve teknoloji dersi 8. Sınıf öğretim programının konusu olan enerji kaynaklarıyla ilgili dijital hikaye hazırlamaları istenmiştir.  Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından eylem araştırmasına göre dizayn edilmiştir. Çalışma, 8 tane sekizinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme ve başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın mülakat sonuçlarına göre öğrencilerin genel olarak dijital hikayeyi sevdikleri, bu süreçte eğlenerek öğrendikleri ve öğrencilerin çoğunun fen dersine karşı ilgilerinin  olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Başarı testi sonuçlarına göre öğrencilerin enerji kaynakları konusundaki bilgi seviyelerinde artış olduğu söylenebilir. Bulgular ışığında bazı önerilere yer verilmiştir. 

 • Baim, S. A. (2015). Digital storytelling: Conveying the essence of a face-to-face lecture in an Online Learning Environment. The Journal of Effective Teaching, 15(1), 47-58.
 • Bal, M. & Kurudayıoğlu, M. (2014). Ana dili eğitiminde dijital hikâye anlatımlarının kullanımı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 74-95.
 • Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. Technology and Teacher Education İnternational, 1, 647- 654.
 • Bromberg, N. R., Techatassanasoontorn, A. A. & Andrade, A. D. (2013). Engaging students: Digital Storytelling in information systems learning. Pasific Asia Journal of the Association for Information Systems, 5(1), 1-22.
 • Burmark, L. (2004). Visual presentations that prompt, flash & transform. Media and Methods,40(6), 4-5.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Chung, S. K. (2007). Art education technology: Digital storytelling. Art Education, 60(2), 17- 22.
 • Coutinho, C. (2010). Storytelling as a strategy for integrating technologies into the curriculum: An empirical study with post-graduate teachers. In D. Gibson and B. Dodge (Eds.), Proceedings of society for ınformation technology and teacher education ınternational conference 2010, (pp. 3795-3802). Chesapeake, VA: AACE.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Doğan, B. (2007). Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop. Unpublished doctoral dissertation, University of Houston, Texas.
 • Dreon, O., Kerper, R. M. & Landis, J. (2011). Digital storytelling: A tool for teaching and learning in the youtube generation. Middle School Journal, 42(5), 4-9.
 • Dupain, M. & Maguire, L. (2005). Digital story book projects 101: How to create and implement digital storytelling into curriculum. In 21st Annual Conference on Distance Teaching and Learning Vol. 6. p. 2014.
 • Ertemel, A. V. & Aydın, G. (2018). Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 665-690. Retrieved from: http://dx.doi.org./10.15805/addicta.2018.5.4.0038
 • Gils, F. (2005). Potential applications of digital storytelling in education. Paper presented at the 3rd Twente Student Conference on IT, University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Enschede, The Netherlands.
 • Gyabak, K. & Godina, H. (2011). Digital storytelling in bhutan: A qualitative examination of new media tools used to bridge the digital divide in a rural community school. Computers and Education, 57, 2236-2243. https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi. 12 Aralık 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Hung, C. M. Hwang, G. J. & Huang, I. (2012). A Project-based digital storytelling approach for improving students’ learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology and Society, 15(4), 368-379.
 • Junco, R. (2015). Student class standing, facebook use and academic performance. Journal of Applied Developmental Psychology, 36(1), 18-29.
 • Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikayecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine etkisi. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kajder, S. B. (2004). Enter here: Personal narrative and digital storytelling. English Journal, 93(3), 64-68.
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamlarda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kocaman Karoğlu, A. (2015). Öğretim sürecinde hikaye anlatmanın teknolojiyle değişen doğası: Dijital hikaye anlatımı. Eğitim Teknolojisinde Kuram ve Uygulama, 5(2).
 • Lowther, D., Strahl, J. D., Inan, F. A. & Ross, S. M. (2008). Does technology integration ‘ work’ when key barriers are removed?. Educational Media International, 45(3), 195-213.
 • Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication, 2(2), 189-193.
 • MEB (2017). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Mellon, C. A. (1999). Digital storytelling: Effective learning through the internet. Education Technology, 39(2), 46-50.
 • Mercan Höbek, M. K. (2014). Ortaokul 6.7.8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programında mühendislik-dizayn yönteminin uygulanabileceği konuların analizi: Alternatif enerji kaynakları öğretim materyalleri hazırlama. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Pablications, Inc.
 • Ohler, J. (2008). Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and evalutaion methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Robin, B. & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. C. Crawford et al. (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2005 (pp. 708-716). Chesapeake, VA: AACE.
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 2006 (pp. 709-716). Chesapeake, VA: AACE.
 • Robin, B. (2007). The convergence of digital storytelling and popular culture in graduate education. R. Carlsen et al. (Eds.). Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2007 (pp. 643-650). Chesapeake, VA: AACE.
 • Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47, 220-228.
 • Robin, B. R. & McNeil, S. G. (2012). What educators should know about Teaching digital storytelling. In Digital Education Review, 22, 37-51. Retrieved September 8, 2015. http://greav.ub.edu/der
 • Sadık, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506.
 • Sancar-Tokmak, H., Sürmeli, H. & Özgelen, S. (2014). Preservice science teachers’ perceptions of their TPACK development after creating digital stories. International Journal of Environmental and Science Education, 9,247-264.
 • Sever, T. (2014). An investigation into the impact of digital storytelling on the motivation level of students. Master of Academic Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Skinner, E. & Hagood, M. (2008). Developing literate identities with English language learners through digital storytelling. The Reading Matrix, 8(2), 12-38.
 • Smeda, N., Dakich, E. & Sharda, N. (2010). Developing a framework for advancing e-learning through digital storytelling in IADIS International Conference e-learning. In M. B. Nunes and M. McPherson (Eds.). IADIS International Conference e-learning 26-29 July 2010, (pp. 169-176). Freiburg, Germany. Retrieved October 26, 2015. http://vu.academia.edu/NalinSharda/Papers/625888/Deceloping_a_framework_for_advancing_e-learning_through_digital_storytelling
 • Şen, A. İ. (2001). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli yeni yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 61-71.
 • Turgut, G. & Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikaye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121.
 • Wang, S. & Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital storytelling. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 6(2), 76-87.
 • Yang, Y. T. C. & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing students academic achievement, critical Thinking and learning motivation. A year-long experimental study. Computers and Education, 59(2), 339-352.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yoon, T. (2013). Are you digitized? Ways to provide motivation for ELLs using digital storytelling. International Journal of Research Studies in Educational Technology, 2(1), 25-34.
 • Yüksel, P. (2011). Using digital storytelling in early childhood education a phenomenological study of teachers’ experiences. Unpublished doctoral dissertation, The Middle East Technical University, Ankara.
 • Yüksel, P., Robin, B. & McNeil, S. (2011). Educational uses of digital storytelling all around the world. In Society for Information Teachnology and Teacher Education International Conference (pp. 1264-1271). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Yüzer, V. & Kılınç, H. (2015). Açık öğrenme sistemlerinde dijital öykülemeden faydalanmak. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 243-250.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7520-5674
Author: Emel ULUM

Orcid: 0000-0003-1037-1473
Author: Feride ERCAN YALMAN (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { balikesirnef506446, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {306 - 335}, doi = {10.17522/balikesirnef.506446}, title = {Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ULUM, Emel and ERCAN YALMAN, Feride} }
APA ULUM, E , ERCAN YALMAN, F . (2018). Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (2), 306-335. DOI: 10.17522/balikesirnef.506446
MLA ULUM, E , ERCAN YALMAN, F . "Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 306-335 <http://dergipark.org.tr/balikesirnef/issue/42015/506446>
Chicago ULUM, E , ERCAN YALMAN, F . "Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018): 306-335
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi AU - Emel ULUM , Feride ERCAN YALMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506446 DO - 10.17522/balikesirnef.506446 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 335 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506446 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506446 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %A Emel ULUM , Feride ERCAN YALMAN %T Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506446 %U 10.17522/balikesirnef.506446
ISNAD ULUM, Emel , ERCAN YALMAN, Feride . "Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2019): 306-335. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506446
AMA ULUM E , ERCAN YALMAN F . Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 306-335.
Vancouver ULUM E , ERCAN YALMAN F . Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 335-306.