Year 2016, Volume 64, Issue 2, Pages 223 - 243 2017-12-31

An Analytical Evaluation of Turkish-Macedonian, Macedonian-Turkish Dictionaries
TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME

Filiz MEHMETOĞLU [1]

64 1746

The aim of this study, which presents a critical perspective on the Turkish and

Macedonian dictionaries, is to document the extent of progress of lexicography work

on the two languages. The study pursues the answer to the question of what the next

steps are to further develop this area.

In the introduction section of this comparative study, the objectives, scope,

methods and ethics of the study are outlined. Then, an informational and analytical

analysis is conducted. In the informational analysis, factual information about the

physical properties of Turkish-Macedonian and Macedonian-Turkish dictionaries is

provided. In the analytical analysis, examples and the advantages and disadvantages

of dictionaries are provided. Finally, the expectations of the general user in social

media are researched. The “about the dictionary” section includes the researcher’s

comments on the concept of dictionary. In the appendix after the references, the

foreword of a sample dictionary is provided as evidence.

Türk ve Makedon dillerindeki sözlükler hakkında eleştirel bir bakış ortaya koyan

bu çalışmada amaçlanan, söz konusu iki dil arasındaki leksikografi çalışmalarının

geldiği aşamayı anlayabilmektir. Başka bir ifade ile bu alanda ne yapılması gerektiği

ve nasıl devam edilmesi gerektiği problematiğine cevap aranmıştır.

Karşılaştırmalı bir şekilde yapılan bu çalışmada, öncelikle “Giriş” bölümünde

konunun amacı, kapsamı ve yöntemi üzerinde durulurken, bu çalışmanın etiği

konusuna da değinilmiştir. Ardından ‘enformatik ve analitik analiz’ yapılmaya

çalışılmıştır. Enformatik analizde Türkçe-Makedonca ve Makedonca-Türkçe

sözlüklerin fiziksel özellikleri hakkında nesnel bilgi verilirken, her sözlüğün ‘analitik

düzeydeki tespitlerde’ de örnekli açıklamalardan sonra, ‘sözlüğün iyi ve kötü yanları’

değerlendirilmiştir. En sonunda da ‘sosyal paylaşım ortamındaki genel kullanıcıların

beklentileri’ araştırılmış, “Sözlüğe Dair” bölümünde ise sözlük kavramı hakkında

araştırmacının deneyimleri doğrultusundaki yorumlarına yer verilmiştir. “Kaynaklar”

bölümünden sonraki “Ekler” bölümünde ise incelenen bir sözlüğün “Önsöz”ü belge

olarak sunulmuştur.

 • İncelenen Sözlükler:
 • Makedonsko-Turski Re~nik = Makedonca-Türkçe Sözlük, 1967, Urednici Mile Körveziroski, Kevser Seyfullah, Skopje, Prosvetno Delo.
 • Makedonsko-Turski i Tursko- Makedonski xepen re~nik = Makedonca-Türkçe ve Türkçe- Makedonca Cep Sözlüğü, (t.y.). Yay. haz. Mücahit Korça, İstanbul, Fono.
 • Osnoven Tursko-Makedonski Re~ik = Temel Türkçe-Makedonca Sözlük, 2013, Yay. haz. Mariya Leontik, Neyat Selman, Üsküp.
 • Basılı Kaynaklar:
 • Hacisali̇hoğlu, Mehmet (2003), “Makedonya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara, Diyanet Vakfı, c: 27, s. 439-440.
 • Sözlükler:
 • Makedonsko-Turski i Tursko- Makedonski xepen re~nik = Makedonca-Türkçe ve Türkçe- Makedonca Cep Sözlüğü, (t.y.) yay. haz. Mücahit KORÇA, İstanbul, Fono.
 • Makedonsko-Turski Re~nik = Makedonca-Türkçe Sözlük, 1967, yay. haz. Mile Körvezi̇roski̇, Kevser Seyfullah, Skopje, Prosvetno Delo.
 • Pravopis na Makedonskiot literaturen jazik, 2007, urednik: Todor Di̇mi̇trovski̇, Skopje, Prosvetno Delo.
 • Re~nik na makedonskiot jazik: so srpskohrvatski tolkuvawa, 1994, urednik: Blaje Koneski̇, Skopje, Detska Radost.
 • Elektronik Kaynaklar:
 • www.tdk.gov.tr (TDK’nin toplam 16 farklı sözlükten, tüm çalışma süresince esas kaynak, 2013).
 • www.seslisozluk.com (Tüm çalışma süresince yardımcı kaynak, 2013).
 • www.eksisozluk.com.makedonca (Nisan-2013).
Journal Section Research Article
Authors

Author: Filiz MEHMETOĞLU
Country: Macedonia


Dates

Publication Date: December 31, 2017

APA MEHMETOĞLU, F . (2017). TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, 64 (2), 223-243. Retrieved from http://dergipark.org.tr/belleten/issue/33870/374996