Year 2019, Volume , Issue 89, Pages 143 - 170 2019-04-30

Turkish and Ottoman Perceptions in South Korean History Textbooks
Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları

Ahmet Şimşek [1] , Ee Young Cou [2]

5 31

The processes of nationalization in the 20th century has shaped education systems. History lessons were also negatively affected by a further direction. History textbooks have been turned into a tool to create others. There have been many international initiatives to solve this problem. History textbooks have been examined for this. Within this framework, the literature has been written. In this study, the situation of the Turkish and Ottoman image was examined in South Korean history textbooks. The books that were determined by the survey method and the document analysis technique were examined. According to findings, there are many subjects related to Turkish history in South Korean history textbooks. From Huns to the present Republic of Turkey, many subjects are being studied. Among them, Ottoman history is the largest subject. In the books, neither the text nor the visual elements revealed any negativity except for a few information errors about the Turks. This shows that South Korea adopts a universal and contemporary educational perspective in history textbooks as a democratic state and follows an approach to against alienation. 

20. yüzyılda yaşanan uluslaşma süreçleri eğitim sistemlerini biçimlendirdi. Tarih dersleri de bundan bir yönüyle olumsuz etkilendi. Ötekiler yaratma konusunda tarih ders kitapları bir araç haline getirildi. Bu sorunu çözmek için pek çok uluslararası girişim oldu. Bunun için tarih ders kitapları incelendi. Bu çerçevede geniş bir literatür oluşmuştur. Bu çalışmada Güney Kore tarih ders kitaplarında Türk ve Osmanlı imajının durumu incelenmiştir. Tarama yöntemi ile tespit edilen kitaplardan, doküman analizi tekniği ile veri toplanmıştır. Bulgulara göre Güney Kore tarih ders kitaplarında Türk tarihiyle ilgili pek çok konu yer almakta ve Hunlardan Türkiye Cumhuriyetine kadar birçok konu işlenmektedir. Bunların içinde Osmanlı tarihi en geniş konu olarak yer almıştır. Kitaplarda gerek metin gerekse görsel unsurlarda Türklere ilişkin birkaç bilgi hatası dışında, bariz bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Bu olumlu durum Güney Kore’nin demokratik bir devlet olarak tarih ders kitaplarında evrensel ve çağdaş bir eğitim bakış açısını benimsediğini ve ötekileştirmeye karşı bir yaklaşım izlediğini göstermiştir. 
 • Akman, Şefik Taylan (2011). “Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (1): 80-109.
 • Alper, Ali Fahrettin (2002). “İlk Mekteplerde Tarih Tedrisatı”. Çev. B. Ata ve Ş. Şahan. Türk Yurdu Dergisi 175: 91-99.
 • Aslan, Erdal (2011). “Osmanlı’nın ‘Mekatib-i İptidaiye’sinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘İlk Mektepler’ine Geçişte Tarih Programlarında Değişim”. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 12 (48): 749-777.
 • Aslan, Erdal (2012). “İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Ortaöğretim Tarih Programlarında Değişim I: Ortamektep”. Turkish Studies 7 (2): 99-128.
 • Copeaux, Etienne (2000). Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine. 2. Baskı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • Çapa, Mesut (2012). “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Türkiye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi”. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2 (3): 1-28.
 • Ersanlı Behar, Büşra. (1996) İktidar ve Tarih. İstanbul: Afa Yay. Demircioğlu, İsmail Hakkı (2008). “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Tarihi”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (6): 431-450.
 • Kabapınar, Yücel (1992). “Başlangıcından Günümüze Türk Tarih Tezi ve Lise Tarih Kitaplarına Etkisi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1 (2): 143-178.
 • Kaya, Hayrettin (2002). “Osmanlı’dan Cumhuriyete Tarih Dersi Müfredatı”. Toplumsal Tarih Dergisi 100: 44-47.
 • Kaya, Ramazan vd. (2004). “Genç Cumhuriyet ve Oluşturulmaya Çalışılan Tarih Bilinci”. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (9): 3271-3281.
 • Kaynardağ, Arslan (1984). “Bir Kitap ve Bir Yazar Açısından İlkokullarımızdaki Tarih Öğretiminin Dününe Bir Bakış”. Tarih ve Toplum Dergisi (2): 60-62.
 • Koçak, Kemal (1992). “Cumhuriyetten Günümüze Tarih Öğretimi”. Türk Yurdu Dergisi 12 (61): 46-50.
 • Konuk, İsmet (1963). “Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi Öğretimi”. İlköğretim Dergisi 28 (509): 8-9.
 • Köken, Nevzat (2002). “Osmanlılarda Tanzimat Dönemi Tarihçilik ve Tarih Öğretimi”. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2): 65-77.
 • Öztaş, Sezai (2009). “Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2): 94-107.
 • Öztürk, Cemil ve Ali Yılmaz (2001). “Türkiye’de Harf İnkılâbından Önce Kullanılan İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1 (2): 409-427.
 • Pingel, Falk (1998). “Tarih Ders Kitapları Üstüne Uluslararası Araştırmalar”. Toplumsal Tarih Dergisi 10 (56): 40-47.
 • Pingel, Falk (2003). Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi. Çev. Nurettin Elhüseyni. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay.
 • Safran, Mustafa ve Bahri Ata (1996). “Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri”. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (1): 11-26.
 • Safran, Mustafa (1999). “Osmanlı Tarih Öğretimi ve Osmanlı İmajı”. Türk Yurdu Dergisi (19-20): 148-149.
 • Sarıoğlu, M. (2010). “Egemen İdeolojik Düşüncenin İlkokul Tarih Öğretimine Yansımaları: Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına 1839-1936”. Eğitim Bilim Toplum Dergisi (24): 82-94.
 • Seydol, İ. M. (1959). “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Tarih Kitapları”. Terbiye (2): 11-12.
 • Şıvgın, Hale (2009). “Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimdeki Önemi”. Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Bakış Dergisi 2 (4): 35-52.
 • Şimşek, Ahmet (2002). “İnkılâp Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi”. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1): 1-10.
 • Şimşek, Ahmet (2007). “Türkiye’de Tarih Öğretimin Ulusallığı ve Avrupa Merkezcilik”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (1): 9-38.
 • Şimşek, Ahmet (2012). “Türk Tarih Tezi Üzerine Bir Değerlendirme”. Türkiye Günlüğü 111: 85-99.
 • Şimşek, Ahmet (2013). “Geçen Yüzyılda Türkiye’de Tarih Dersleri”. Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. 15-18 Haziran 2013. İstanbul. 224-234.
 • Şimşek, Ahmet ve Funda Alaslan (2013). “Milliyetçi Tarihten Millî Tarihe, Çatışmacı Eğitimden Barışçı Eğitime Doğru Türkiye’de Tarih Ders Kitapları”. Akademik Bakış Dergisi 40: 1-19.
 • Şimşek, Ahmet (2016). “Başka Ülkelerin Tarih Ders Kitaplarında Türk/Osmanlı İmajını Konu Eden Tez Araştırmaları Hakkında Bir İnceleme”. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE-2016). Muğla: Muğla Üniversitesi. 240-249.
 • Şimşek, Ufuk vd. (2004). “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yurttaşlık Anlayışı ve Tarihin Kullanımı”. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (9): 377-386.
 • Turan, Şerafettin (1985). “Okullarda Millî Tarih Programı”. Öğretmen Dünyası 6 (70): 8-9.
 • Türker, Tekin Nil (2002). “Tanzimat’tan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Tarih Öğretimi ve Ders Kitaplarına Genel Bir Bakış”. Toplumsal Tarih 105: 50-53.
 • Web 1. Türkiye Muharip Gaziler Derneği. “Kore Savaşı”. http://muharipgaziler.org.tr/kore-savasi/ (Erişim Tarihi: 16.12.2016).
 • Web 2. Korean Institute for Curriculum and Evaluation. “National Level Tests” http://www.kice.re.kr/ (Erişim Tarihi: 04.11.2016).
 • Yuvalı, Abdülkadir (1987). “Cumhuriyet Döneminde Tarih Öğretimi”. Türk Kültürü 25 (291): 389-397.
 • İncelenen Ders Kitapları Choi, S. vd. (2015). Dünya Tarihi. Seoul: Kyohaksa Yay.
 • Gyun, H. vd. (2015). Kore Tarihi. Seoul: Kyohaksa Yay.
 • Son, S. vd. (2015). Doğu Asya Tarihi. Seoul: Kyohaksa Yay.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3591-8180
Author: Ahmet Şimşek (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-2341-3396
Author: Ee Young Cou

Bibtex @research article { bilig559881, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, address = {Akhmet Yassawi University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {143 - 170}, doi = {10.12995/bilig.8907}, title = {Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları}, key = {cite}, author = {Şimşek, Ahmet and Cou, Ee Young} }
APA Şimşek, A , Cou, E . (2019). Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları. Bilig, (89), 143-170. DOI: 10.12995/bilig.8907
MLA Şimşek, A , Cou, E . "Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları". Bilig (2019): 143-170 <http://dergipark.org.tr/bilig/issue/44973/559881>
Chicago Şimşek, A , Cou, E . "Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları". Bilig (2019): 143-170
RIS TY - JOUR T1 - Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları AU - Ahmet Şimşek , Ee Young Cou Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12995/bilig.8907 DO - 10.12995/bilig.8907 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 170 VL - IS - 89 SN - 1301-0549- M3 - doi: 10.12995/bilig.8907 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.8907 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilig Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları %A Ahmet Şimşek , Ee Young Cou %T Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları %D 2019 %J Bilig %P 1301-0549- %V %N 89 %R doi: 10.12995/bilig.8907 %U 10.12995/bilig.8907
ISNAD Şimşek, Ahmet , Cou, Ee Young . "Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları". Bilig / 89 (April 2019): 143-170. https://doi.org/10.12995/bilig.8907