Year 2018, Volume 7, Issue 14, Pages 99 - 108 2018-07-30

ALMAN EKONOMİK HEGEMONYASINI AVRUPA BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KONUMLANDIRMA: KAVRAMSAL VE TARİHSEL BİR İNCELEME

Esra Çengel [1] , Sefa Mertek [2]

58 113

Almanya’nın Avrupa ve İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle Avrupa Birliği (AB) içerisindeki rolü, her daim tartışmalı konulardan biri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın barışsever toplumlardan biri haline gelip gelmediğine dair endişeler mevcuttur. Günümüzde bu endişeler yerini, ekonomisiyle ve teknolojisiyle AB içerisinde kendi hegemonyasını kabul edilebilir yollarla geliştirmeye çalıştığına dair yeni endişelere bırakmıştır.  Nitekim, Avrupa’nın bu kadar güçlü hatta adeta hegemonya izlenimi uyandıran, diğer taraftan da sağlam ekonomisi ve finans sektörü ile bir muhasebeci görüntüsü çizen Almanya’yı ne şekilde kabul edip yoluna devam edeceği bu bağlamda önemli bir sorundur.

Bu çalışmanın amacı, Almanya’nın AB’nin ilk yıllarından bu yana Avrupa entegrasyonu içerisinde sürekli gelişen yeri ve şimdilerde geldiği baskın pozisyonu son yıllardaki ekonomik krizler ve bu krizlerin Avrupa nezdinde bulduğu yankılar bağlamında incelemektir. Bu çalışmada Almanya’nın savaşın ardından geçirdiği dönüşüm süreci, AB karar alma süreçlerindeki etkinliği, özellikle Yunanistan ekonomik krizi ile daha da görünür hale gelen krizlerin yönetilmesindeki rolü ve son olarak da Avrupa’nın en güçlüsü durumundaki ekonomisinin Eurozone içerisinde göreceli konumu, Almanya’nın hegemonyaya doğru dönüşmesinin görünürdeki örnekleri olarak ele alınacak konulardır.

Almanya, Avrupa Birliği, Hegemonya, Eurozone
  • Alessi, C. and McBride, J., The Eurozone in Crisis (2015) Ash, T. G., The Crisis of Europe: How the Union Came Together and Why It’s Falling Apart, (2012) Bastasin, C., Waltzing with the Elephant: The Painful but Inevitable Convergence of Germany and the Euro-Periphery, (2010) Burt, R., Drifting and at Risk, (2010) Cox, R. W. (1996). “Social Forces, States and the World Orders: Beyond International Relations Theory”, R. W. Cox ve Timothy J. Sinclair (ed.). Approaches to World Order, Cambridge: Cambridge University Press. Ezrati, M., France and Friends are Letting Germany Conquer Europe, (2014) Gary Goertz, Contexts of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 52 Gill, S. ve Law, D. (1993). “Global Hegemony and the Structural Power of Capital”, Stephen Gill (ed.), Gramsci, Historical Metarialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Gill, S. ve Law, D. (1993). “Gramsci and Global Politics: Towards a Post-Hegemonic Research Agenda”, Stephen Gill (ed.), Gramsci, Historical Metarialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Gramsci, A. (1978). Selections From the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. Q. Hoare ve Nowell Smith (Çev.). New York: International Publishers. Heywood, A. (2016). Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları. Fahri Bakırcı (Çev.). Ankara: BB101 Yayınları. Joshua S. Goldstein, Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1988), p. 5. Krastev, I., A Retired Power, (2010) Moravcsik, A., Europe After the Crisis: How to Sustain a Common Currency, (2012) Münchau, W., Europe Needs A Sense Of Strategic Direction To Survive, (2015) Okur, M. A. (2015). Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk. İstanbul: Ötüken Yayınları. Palacio, A., Decision Time (2010) Polychronio, Cj, The Tragedy of Greece as a case study of neo-imperial pillage and demise of Social Europe, (2013) Robinson W. I. (2002), ―Küresel Kapitalizm Ve Ulusötesi Kapitalist Hegemonya: Kuramsal Notlar Ve Görgül Deliller‖, çev. Erdem Türközü, Praksis, (8), 125-168. Sperling, J. (2001). Reconsidering German Power in Post Cold-War Europe. British Journal of Political Science, 31(2), 389–425. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3593269 TDK, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a02e4e9d09c19.53769299
Primary Language tr
Journal Section AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Authors

Author: Esra Çengel (Primary Author)

Author: Sefa Mertek

APA Çengel, E , Mertek, S . (2018). ALMAN EKONOMİK HEGEMONYASINI AVRUPA BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KONUMLANDIRMA: KAVRAMSAL VE TARİHSEL BİR İNCELEME. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 99-108. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsbd/issue/38666/449270