Year 2018, Volume 7, Issue 14, Pages 234 - 249 2018-07-30

DÜYUN-U UMUMİYE VE OSMANLI DIŞ BORÇ TARİHİ GENEL BİR BAKIŞ

Engin Can Çetin [1]

343 254

 Öncelikle dış borcun tanımı,nedenleri ve dış borç çeşitleri incelenecektir. Osmanlı Devleti’nin sosyal,ekonomik ve mali yapısı analiz edilecek ve çalışmanın ilerleyen bölümlerinde Osmanlı Devleti’nin dış borç sürecini ve bu borçları alacaklı devletler ve Osmanlı Devleti arasında yapılan görüşmeler sonucunda denetim ve esasa bağlamak üzere 20 Aralık 1881 tarihinde Muharrem Kararnamesi olarak bilinen Duyun-u Umumiye İdaresinin kuruluş aşamaları,idarenin yapısı,gerçekleştirdiği proje ve yatırımlar ele alınacaktır.Osmanlı dış borç serüveni 1854 Kırım Savaşı sonrasında başlamış olup,bu tarihten tam olarak yüzyıl sonrasında dış borç taksitlerinin sonuncusu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenebilmiştir.Dış borç süreci oldukça hızlı bir şekilde ilerlemesine rağmen bitmesi kolay olmamıştır.Bu çalışmada dış borçlar o günün şartlarıyla detaylı bir şekilde yeniden değerlendirmeye alınacaktır.    

Dış Borç, Düyun-u Umumiye İdaresi
  • Akar, Şevket (2003) “OSMANLI DIŞ BORÇLARI VE GÖZETİM KOMİSYONLARI(1854-1856)”, (1.Baskı). İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi. Blaisdell, Donald C. (1979). “Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Malî Denetimi (Düyunuumumiye)” Çev. Ali İhsan Dalgıç, İstanbul: Doğu-Batı Yayınevi. Darling Linda, T. (1996),Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560–1660, E. J. Brill. Eldem, Vedat. (1994). Osmanlı İmparatorluğu”nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, (1.Baskı). İstanbul: Türk Tarih Kurumu. Eroğlu, İlhan (Ed.) (2018). İslami Düşünce Ekseninde İKTİSADİ-MALİ-POLİTİK Meseleler. İstanbul: Sonçağ Yayıncılık. Güran, Tevfik. (2003). Ottoman Financial Statistics, Budgets, 1841–1918. Ankara: State Institute of Statistics, Ankara: T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Gürsoy, Bedri. (1984), 100. Yılında Düyun-u Umumiye İdaresi, Üzerine Bir Değerlendirme, Ord. Prof. Dr. Şükrü Baban’a Armaan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları.İstanbul. Karataşer, Büşra (2016). İstanbul’un Kömür İhtiyacı ve Yaşanan Temel Sorunlar(1855-1872). Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (38/2), (193-194). Karataşer, Büşra. (2017). Konya Hamidiye Sanayi Mektebi(1901-1906). Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (6/1), (125-126) Karamürsel, Ziya. (1989). Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Kazgan, Gülten. (1993) Türkiye'de Maliye Politikası, İstanbul: Altın Kitaplar. Kazgan, Gülten. (2002) Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, (4.Baskı). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kıray, Emine. (2007) Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, (5.Baskı). İstanbul: İletişim Yayıncılık. McGowan, Bruce. (1981) Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, Trade, and the Struggle for Land, 1600–1800. Cambridge: Cambridge University Press. Özbay, Turgut. (2005) “Lozan’dan Sevr’e Türkiye”, (2.Baskı). Ankara:Anı Yayıncılık. Pamuk, Şevket. (2015). Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, (11.Baskı). İstanbul :Dergah Yayınları. Pamuk, Şevket. (2012) “TÜRKİYE’NİN 200 YILLIK İKTİSADİ TARİHİ”,(5.Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. SEYİDOĞLU, Halil. (1996). Uluslararası Finans, İstanbul: Gizem Yayınları. Süleyman Demirel Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.6,S.1,s.95-110. Tabakoğlu, Ahmed. (2012). Türk İktisat Tarihi, (11.Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları. Yıldırım, O. (2015) TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİ DIŞ BORÇLARI (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın. Yılmaz, Faruk. (2007). Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Dış Borçları(Düyunu Umumiye) (1.Baskı). Ankara
Primary Language tr
Journal Section AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Authors

Author: Engin Can Çetin

Dates

Publication Date: July 30, 2018

APA Çetin, E . (2018). DÜYUN-U UMUMİYE VE OSMANLI DIŞ BORÇ TARİHİ GENEL BİR BAKIŞ. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 234-249. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsbd/issue/38666/449298