Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 16 - 28 2017-02-28

Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Bölümlerin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi
Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method

Filiz Temel [1] , C. Deha DOĞAN [2]

650 1169

Bu çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerinin bir tez önerisi hazırlarken hangi bölümlerde daha çok zorlandıklarını, onların yargılarına dayalı olarak ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklemektir. Çalışma, 2015-2016 Eğitim- Öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören; bir ders kapsamında en az bir tez önerisi yazmış olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından seçilmiş 102 kişi ile gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Örneklemin belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanmış İkili Karşılaştırma Formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler Thurstone’nin Karşılaştırmalı Yargılar Kanunu’nun V. Hal denklemi kullanılarakanaliz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara görelisansüstü öğrencilerinin tez önerisi yazarken en çok zorluk yaşadığı bölümün problem durumu olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla veriler ve çözümlenmesi, araştırmanın önemi, veriler ve toplanması, araştırma modeli, amaç ve alt amaçlar, evren ve örneklem, varsayımlar ve sınırlılıklar takip etmiştir.Lisansüstü düzeyde verilen araştırma yöntemleri ders içeriklerinin öğrencilerin zorluk yaşadığı boyutlara ağırlık verecek şekilde düzenlenmesi önerilebilir.

The aim of this study is to scale the parts that graduate students had difficulties whilewriting a thesis proposal based on their judgement with paired comparison method,The study was conducted with 102 graduate students in Ankara, Hacettepe and Mersin University Faculty of Education in 2015-2016 academic year. Conveninent sampling method was used in the study. Data was collected through “Paired Comparison Form” which was prepared by the researchers. The collected data were analyzed using the fifth conditional equation of Thurstone’s law of comparative judgement. According to the results of the study, the part which graduate students have the most difficulties while writing thesis proposal is “problem situation”. This is followed by “data and analiysis”, “importance of the research”, “data and collection”, “research model”, “aims and sub-aims of the study”“universe and samplimng, “hypothesis” and “limitations” parts.It is advised that content of the research methodology courses in graduate levels should be revised according to the parts that the students have more difficulties.

 • Abdusade, M., A. (2006). An analytic study of the postgraduate students’ difficulties in writing abstracts in English. Benha University Faculty of Education.1-26
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma; yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Best, J. W. (1959). Research in education. Prentice Hill.
 • Bitchener, J. and Bastürkmen, H. ( 2006). Perceptions of the difficulties of postgraduate L2 thesis students writing the discussion section. Journal of English for Academic Purposes 5(1), 4-18.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Day, R. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?. ( Çev. G. Aşkar Altay). Ankara : Tubitak .
 • Dunne, C. (2011). The place of the literature review in grounded theory research. International Journal of Advanced Nursing, 22(3), 40-44.
 • Elliott, N. and Higgins, A. (2012). Surviving grounded theory research method in an academic world: proposal writing and theoretical frameworks. The Grounded Theory Review, 11(2), 1-12.
 • Erdem A. R. (2007). Öğretim üyesinin bilim insanı yetiştirme sorumluluğu ve bu sorumluluğun gerektirdiği mesleki etik. Akademik Dizayn Dergisi 1(2), 77-81.
 • Erkuş, A. (1999). Üç üniversitedeki lisansüstü tez çalışmalarının psikometrik açıdan durumu. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Anadolu Üniversitesi, 10-12 Eylül 1997, Eskişehir, s. 75-88.
 • Günay, D. (2004). Üniversitenin niteliği, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği. International Congress on Higher Education, 27-29 Mayıs, İstanbul.
 • Hart, C. (1998). Doing a literature review. London: Sage Publications.
 • Karasar, N. (2014a). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2014b). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., Çoklu, Ö. (2006).Sosyal bilimler için istatistik. Pegem A Yayınları: Ankara.
 • McGhee, G., Marland, G. R. and Atkinson, J. (2007). Grounded theory research: literature reviewing and reflexivity. Journal of Advanced Nursing, 60(3), 334-342.
 • Mouly, G. (1963). The science of educational research. D. Van Nostrand.
 • Sadeghi, K. and Khajepasha, S., A. (2015). Thesis writing challenges for non- native MA students. Research in Post Compulsory Education, 3(20), 357-373.
 • Sezgin, F, Kavgacı, H ve Kılınç, A. Ç. (2011). Türkiye’de eğitim yönetimi ve teftişi lisansüstü öğrencilerinin özdeğerlendirmeleri.Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi. 1(3), 161-169.
 • Strauss, P. (2012). ‘The English is not the same’ : challenges in thesis writing for second language speakers of English. Teaching in Higher Education 3(17), 283-293.
 • Tavşancıl, E., Gözen Çıtak, G., Erdem, D., Bağcan Büyükturan,E., Kezer, F., Bilican,S., Yıldırım, Ö., Yalçın, N. (05-07 Mayıs 2010). Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin ölçme ve değerlendirme terminolojisinin kullanımı ve bir örnekliği açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Merin Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2010, Mersin,s. 434-452.
 • Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Gözen, Çıtak, G., Kezer, F., Yıldırım, Y., Bilican, S., Büyükturan, Bağcan, E., Şekercioğlu, G., Yalçın, N., Erdem, D. ve Özmen, D.,T. (2010). Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi (2000-2008). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Turgut, F., M., ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Subjects Social
Published Date Şubat 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Filiz Temel

Author: C. Deha DOĞAN
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad263859, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {16 - 28}, doi = {10.14686/buefad.263859}, title = {Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method}, key = {cite}, author = {Temel, Filiz and DOĞAN, C. Deha} }
APA Temel, F , DOĞAN, C . (2017). Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (1), 16-28. DOI: 10.14686/buefad.263859
MLA Temel, F , DOĞAN, C . "Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 16-28 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/24999/263859>
Chicago Temel, F , DOĞAN, C . "Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 16-28
RIS TY - JOUR T1 - Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method AU - Filiz Temel , C. Deha DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.263859 DO - 10.14686/buefad.263859 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 28 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.263859 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.263859 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method %A Filiz Temel , C. Deha DOĞAN %T Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.263859 %U 10.14686/buefad.263859
ISNAD Temel, Filiz , DOĞAN, C. Deha . "Scaling the Sections that Graduate Students Have Difficulty in the Course of Writing Thesis Proposal with Pairwise Comparison Method". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 1 (February 2017): 16-28. https://doi.org/10.14686/buefad.263859